Zápis z delimitačnej komisie zo dňa 20.8.2014

22.08.2014 13:25

Zápisnica

Zo zasadnutia spoločnej Delimitačnej komisie vlastníkov pozemkov konanej dňa 20.8.2014 o 17.00 vo Svätom Kríži .

 

Prítomní: Španko Štefan, Matejka Milan, Španková Ľudmila, Repa Igor, Ing. Gašinec Ivan, Ing. Repa Štefan, Mgr. Tomčík Pavol, Miksová Katarína

 

 1. Pavol Tomčík navrhol, aby sa zvolil hneď v úvode predseda komisie a navrhol Štefana Španka.

Hlasovalo: 7 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

 

 1. Igor Repa predložil návrh na delimitáciu

 

 1. Štefan Španko následne povedal, že nesúhlasí s týmto návrhom. Žiada, aby sa peniaze delili až naposledy.

 2. Igor Repa sa pýtal z akého dôvodu sa previedli peniaze z termínovaného účtu na účet nového spoločenstva? Ďalej sa pýtal, prečo sa zaplatila faktúra za založenie spoločenstva Chrasť zo starých peňazí?

 3. Pavol Tomčík povedal, že ak bola Dobák- Pálka a Jaloviarka vydané pre spoločnú nehnuteľnosť PS Obce Svätý Kríž, tak tam aj patria a nemôžu sa deliť a odčleňovať. Pýtal sa členov starého výboru, prečo zaplatili z účtu spoločenstva vymeriavanie pozemkov pod chaty.

 4. Katarína Miksová vysvetlila niektoré účtovné operácie, ktoré by mali nasledovať.

 5. Ľudmila Španková hovorila, aby sa dalo do poriadku vyberanie nájmov za chaty, pretože asi 50% nájomníkov nezaplatilo.

 6. Milan Matejka navrhol aby sa zobral stav v bankách k 5.2014

 7. Pavol Tomčík nesúhlasil. Chce aby sa to delilo ku dňu zrušenia spoločenstva. 2.2014 Pýtal sa ako sa vyúčtuje to, že sa vybavovali Jaloviarka a Dobák Pálka z peňazí Chrasti.

 8. Igor Repa navrhol aby sa riešilo buď podľa jeho návrhu, alebo to treba dať právnikovi.

 9. Pavol Tomčík povedal, že sa prikláňa k Špankovi, aby sa účty delili až po majetkovej dohode.

 10. Repa Štefan kritizoval zaplatenie Geometrického plánu, a pýtal sa na zmluvu s vodárňami, ktorá sa mu zdá nevýhodná. Repa Igor mu odpovedal, že na tie geometrické plány mali nárok urobiť. Vyzval starý výbor, aby ohodnotilo svoju prácu pri vybavovaní častí Dobák Pálka a Jaloviarka.

 

 

Delimitačná komisia sa dohodla, že snežná jama v umiestnená v Dobák Pálke bude do budúcna vo vlastníctve nasledovne: Chrasť- 1/3, Dobák-Pálka – 1/3 a Jaloviarka v 1/3. Každá časť sa zaväzuje, že nebude účtovaný inej časti ani žiadny nájom. Každá časť sa zaväzuje, že v 1/3 sa bude podielať na platení daní.

 

 

Hlasovalo: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

Delimitačná komisia navrhuje nasledovné rozdelenie zostatkov účtov a ostatných účtovných zostatkov:

 • Účet VUB č.ú. 3169179855/0200 zostatok 13.109,56 a termínovaný vklad vo VUB č.ú.SK87 0200 0000 0025 73718596- zostatok 38 777,70 € (Chrasť) pre PS Svätý Kríž urobiť prevod na VUB a.s. Liptovský Mikuláš č.ú.: 3342405757/0200

 

 

 • Účet ČSOB č.ú. 4013307552/7500- suma 29 700,69 € pre Pozemkové spoloč. Mošnica urobiť prevod na Tatrabanka a.s. Lipt. Mikuláš č.ú. 2942456879/1100

 

 

 • Účet ČSOB 624 č.ú 4013307624/7500- suma 152 489,91 € pre Pozemkové spoloč., ktoré sa stane vlastníkom LV 468Jaloviarka. ( bezodkladne ,najneskôr 15 dní po zaregistrovaní na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš , pozemkový a lesný odbor ,Kollárovač.2 031 01 Liptovský Mikuláš. Nástupnícka organizácia sa zaväzuje, že peniaze z tohto účtu sa použijú najmenej jeden rok iba na pestovnú činnosť.

 

Zostatky na týchto účtoch prevedú starí štatutári: Igor Repa a Milan Matejka

 

Hlasovalo: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

 

 

 • Pokladňa so sumou 459,29 € zostáva v celej sume Pozemkovému spoločenstvu Svätý Kríž.

 

Hlasovalo: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

 • Komisia konštatuje, že Zdroj pitnej vody v Mošnici prináleží pozemkovému spoločenstvu Mošnica na základe vlastníckych práv.

 • Účtovné pohľadávky sa neevidujú žiadne, neuhradené nájomné za chaty si každé spoločenstvo uplatní samo

 • DHIM na základe dohody prináleží Pozemkovému spoločenstvu Svätý Kríž podľa prílohy

 • Záväzky : Pozemkové spoločenstvo Mošnica sa zaväzuje uhradiť daň z nehnuteľností pre OU Lazisko v sume: 133,43€

 • Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž sa zaväzuje uhradiť faktúry pre JUDr. Balun v sume 493,39€ + 991,27€, JUDr. Hronček v sume 742,44€

 • Nástupnícka organizácia pre LV 468 sa zaväzuje uhradiť Ing. Gašinec 1161,60€ a Stanislav Šimko 1.000€

 • V prípade ďalších záväzkov, ktoré neboli predmetom delimitácie, pripadnú tej časti, ktorá je nástupníkom v danom LV

 

 

Hlasovalo: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

Projekt na Urbársky dom zostáva vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž a je uložený v skrini, v miestnosti Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž(Matejka Milan)

Komisia zároveň poveruje kompetentných bezodkladne vykonať dispozičné zmeny v bankových ústavoch tak aby boli naplnené závery delimitácie. Zároveň ich zaväzuje, aby účty v ten istý deň boli zrušené.

Hlasovalo: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode