Zápis z Výborovej schôdze 8.9.2014

09.09.2014 00:09

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 8.9.2014 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková, Ján Kubáň

                 Revízna komisia-  Ing. Jozef Kasanický

                 Hostia- nikto

 

Program schôdze:

 

1. Oboznámenie výboru so závermi delimitačnej komisie, finančná situácia PS / Repa, Tomčík /

2. Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti / Košo / 3. Informácie z pochôdzky s lesným úradom / Repa, Kasanický , Košo , Gašinec / 4. Plán lesohospodárskej činnosti do konca roku 2014 5. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát – platby za rok 2014 6. Zriadenie webovej stránky 7. Rôzne 8. Určenie úloh 9. Záver

 

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo Michalovi Nogeovi, ktorý prišiel odprezentovať svoje ponuky.

2. Štefan Repa- oboznámil so závermi delimitačnej komisie. Rozdelenie platenia faktúr od dátumu zániku spoločenstva, rozdelenie si financií medzi jednotlivé časti bývalého urbáru. Naše spoločenstvo sa bude podieľať na zaplatení faktúr JUDr Balunovi a JUDr Hrončekovi. Ekonómku vyplatí naše spoločenstvo v jednej polovici. Poveril Rastislava Koša na dohodu s Gašincom o finančných požiadavkách do konca roku 2014 a navrhol ostatné peniaze uložiť na nejaký termínovaný vklad. Predseda preberie pokladňu od p. Ľudmily Špankovej. Projekt na Urbársky dom ostáva nášmu spoločenstvu. Snežná jama sa delí na tri tretiny- nám ostáva jedna tretina. Zmluvu so SeVaKom preverí predseda spoločenstva a podľa toho sa rozhodneme. Jaroslav Španko informoval o právnych krokoch, ktoré podnikol v oblasti vzniku spoločenstva Mošnica a snahe o pričlenení Jaloviarky k tomuto spoločenstvu. Povedal, že poskytol papiere právnikovi a ten posúva celú vec na súd. Takisto „záhadný vznik“ 27 Ha parcely v Chrasti bude riešený súdnou cestou.

3. Informácie z pochôdzky s lesným úradom /Repa, Kasanický, Košo, Gašinec /- podali sme podnet na vykonanie kontroly na Lesný úrad. Pri prejdení pozemkového spoločenstva boli zistené aj nedostatky a tie sú v osobitnom zápise. V roku 2015 bude vykonaná ďalšia kontrola a ak budú tieto nedostatky znovu zistené, bude udelená pokuta.

4. Plán lesohospodárskej činnosti do konca roku 2014- Výbor sa dohodol, že p. Šimko prevedie vyžínanie a začne 15.9.2014 a skončí ho 15.10.2014. Objednávku mu dá predseda spoločenstva

 

Prítomní: 7       Za: 7     Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Predseda informoval o pridelení čísel na nové ciachy. Vydali nám: U-LM-87-2. Vyrábajú ich v Martine v kovorytectve- 74€ stojí komplet s kladivkom.

 

Prítomní: 7       Za: 7     Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

5. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát – platby za rok 2014- Pavol Tomčík sa ponúkol, že nájomné zmluvy pripraví a postará sa aj o ich podpísanie všetkými chatármi a aj majiteľmi pozemkov, ktoré boli nanovo vymerané. Nové zmluvy dotiahne až po povyberanie restov, aj z predošlých rokov a samozrejme aj poplatkov za zameranie, ktoré vraj prisľúbili pri pridelovaní pozemkov. Kto nebude chcieť podpísať nové zmluvy a zaplatiť resty, pozemky sa pridelia ďalším záujemcom. Tí, ktorí nebudú chcieť podpísať nové nájomné zmluvy a už chaty majú, odovzdať spor právnikovi. Výbor poveril štatutárov preveriť postup pri návrhu vecných bremien ohľadne elektriky.

 

6. Zriadenie webovej stránky- urobí ju Jozef Kasanický. Treba kúpiť doménu. On ju bude aktualizovať. T: do budúcej schôdze výboru.

 

7. Rôzne- Jaroslav Španko- hovoril o exekúcii majetku Macíka. Hľadal možnosti, ako ten podiel kúpiť.

Jozef Kasanický- dal návrh, aby sa do novej Valnej hromady vypracovali stanovy Spoločenstva a dali sa schváliť. Preverí to Jozef Kasanický. Bude o tom informovať na budúcej schôdzi.

Štefan Repa- znovu pripomenul na opravu hraničných kopcov.

Pavol Tomčík navrhol, aby to urobil Stano Šimko.

Výbor rozhodol, že zvoláme brigádu na 4.10.2014 na 8.00

Rastislav Košo- treba odviezť drevo. Ak nechce Gašinec za 55€, treba to ponúknuť inému.

Náklady na rok 2014 budú cca: Vyžínanie- 2.800€, ochrana proti ohryzu zverou- 1.800€, príjem za predaj dreva po odrátaní nákladov bude cca 6.000€

8. Záver:  Predseda spoločenstva poďakoval prítomným za účasť a vyzval ich na plnenie úloh zo schôdze, zároveň ich pozval na budúcu schôdzu výboru

9.Plnenie úloh:

- pretože sa z dovolenky vrátil p. Droppa Ľubomír až teraz, úloha o preskúmaní skutočností na pozemkovom úrade sa odkladá na ďalšiu schôdzu

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 22.9.2014 t.j. utorok o 18.00


 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík                                     Dňa: 8.9.2014 o 20.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa       - mail.:  stefan.repa@svp.sk                  tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com         tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo   - mail.: kosor@zoznam.sk                    tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík    - mail.: tomcikpavol@gmail.com         tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa  - mail.: zdeno.droppa@spp.sk              tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st.      - mail.:                                                  tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com  tel.: 0902 212 126 Elena Hrbčová   - mail.: hrbcova@stonline.sk                tel.: 0905 260 284

Ľubomír Droppa- mail.: lubik.droppik@gmail.com       tel.: 0903 033 224

Stanislav Mičuda-mail.: kovmaxlm@stonline.sk            tel.: 0905 642 284

Jozef  Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com            tel.: 0907 841 800 Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com   tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode