Zápisnica z 1., 2. a 3. Čiastkovej schôdze Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž

09.07.2024 09:21

      Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž  

     Zápisnica z 1., 2. a 3. Čiastkovej schôdze Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž,

 podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a následnej jeho novelizácie zákonom č.110/2018 o pozemkových spoločenstvách, ktorá sa konali dňa 02. júna 2024 v Kultúrnom dome v obci Svätý Kríž a následne 18.júna 2024 a 08.júla 2024 v miestnosti PS Svätý Kríž.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Program:

1.   Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia

2.   Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2023

4.   Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2024

5.   Správa dozornej rady o činnosti za rok 2023

6.   Správa odborného lesného hospodára za rok 2023

7.   Ponuka na prípadný predaj podielov, alebo prenájom parciel

8.   Schválenie Účtovnej závierky za rok 2023

9.   Správa mandátovej komisie

10. Návrh členov nového Výboru Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba

     Výboru

11, Návrh členov novej Dozornej rady Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny,

      voľba DR

12. Návrh na uznesenie

13. Diskusia, návrhy a pripomienky

14. Schválenie uznesenia

15. Ukončenie

 Program:  1, Otvorenie – oboznámenie  s programom, návrh na zmeny programu- Valnú hromadu otvoril člen Výboru, poverený Výborom funkciou predsedu Zhromaždenia Mgr. Pavol Tomčík oboznámil prítomných s programom Valného zhromaždenia a požiadal o prípadné doplnenie programu, keďže neboli žiadne pripomienky, navrhol hlasovať o tomto programe. Hlasovanie prebehlo aklamačne.

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2, Voľba komisií: Návrhovej, Volebnej, Mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice- Výbor spoločenstva navrhol komisie a ich zloženie nasledovne:  

Návrhová komisia: Ing. Jozef Kasanický- predseda, Potfaj Miroslav, Bubniak Jozef- členovia.

 Volebná komisia: Pavel Rumanský- predseda, Španko Milan, Droppová Marta- členovia.

 Mandátová komisia: Ing. Mária Skubíková- predseda, Úradník Vladimír, Šatek Lukáš- členovia

Skrutátorov: Ing. Mária Skubíková, Úradník Vladimír, Šatek Lukáš, Rumanská Renata, Skubík Lukáš

  Zapisovateľ: Mgr. Pavol Tomčík

 Overovatelia zápisnice: Španko Milan, Repa Pavel

Výbor PS Svätý Kríž navrhol voľbu všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en bloc, najskôr dal však o tomto spôsobe voľby hlasovať:

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0               PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0               PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0               PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

 

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovaťo zložení všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en bloc:

 1. Hlasovanie  ZA:  3.216 hlasov     ZDRŽAL SA:   136         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0              PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0              PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   56,35% známych vlastníkov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2023 (Hollý I.)

 

Výbor pracoval v pôvodnom zložení v počte 5 členov. Stretával sa pravidelne podľa možnosti aspoň raz za dva mesiace. Zápisnice z týchto schôdzí pravidelne píše Mgr. Pavol Tomčík a Ing. Jozef Kasanický ich umiestňuje na webové sídlo PS Svätý Kríž, kde sa každý podielnik dočíta o činnosti výboru a dianí v Pozemkovom spoločenstve. Výbor sa venoval v roku 2023 hlavne lesohospodárskej činnosti, ako je výžin okolo mladých stromkov, likvidácii veternej a kôrovcovej kalamity, ochrane stromkov proti ohryzu. Výbor sa zaväzuje túto činnosť prevádzať aj v roku 2024, byť nápomocný podielnikom pri všetkých problémoch, ktoré spoločnými silami určite vyriešime.

 

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.   Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2024 (Ing. Repa Št.)

 

Účtovná uzávierka

    Ročnú uzávierku a daňové priznanie za rok 2023 nám spracovala, tak ako minulý rok pani Ing. Mária Gašparovičová. Hotovostnú pokladňu si naďalej spravujeme sami má ju na starosti Ing. Skubíková, a cez ňu idú drobné výdaje. Všetky ostatné finančné transakcie sa najskôr schvália na výbore a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame na spracovanie ekonómke.

Rok 2023 finančná činnosť

Výdavky         Činnosť OLH  TATRAFOREST  Ing. Gašinec    mesačne 12 €            144,00 €

                         Daň z príjmov Daňový úrad / za rok 2022 /                                        3 440,36 €

                         Účtovná uzávierka + účtovníctvo / Ing. Gašparovičová /                      250,00 €

                         Použitie daňového softwéru el. daňové podanie                                      87,55 €

                         Asfalty s.r.o asfaltov recyklát                                                              6.000,00 €

                         Prima Slovakia zemné práce                                                                  288,00 €

                         Nákladná doprava                                                                                  240,00 €

                         TATRAFOREST Podbiel s.r.o    / prerezávka   /                                2 995,20 €

                         TATRAFOREST Podbiel s.r.o    / prerezávka   /                                1 652,04 €

                         ParkWood  / Šimko Stanislav / výsadba,vyžínania náter proti ohryzu / 910,00€                     

                         Profievidencia licencia softwéru                                                             126,72€

                         Doména web stránka  poplatok                                                                47,40 €

                         GEODETKA s.r.o  / geometrický plán na oddelenie pozemkov /      2 491,00 €

                         Obec Svätý Kríž daň z nehnuteľnosti                                                     670,01€

                         Orange Slovensko otváranie brány                                                          24,00 €

                         Vedenie konta za rok 2022 / mesačne 7€                                                 84,00 €

Výdavky v roku 2023 spolu                                                                                      20 452,11€

 

Prímy                                                  

                               Nájom Poľovnícke združenie  Siná so sídlom v Lazisku               136,00 €  

                               Vyhotovenie a dodávka čipu                                                             50,00 €

                               Prenájom pozemkov Agro Rácio                                                 2.324,00 €

                               Nájom za chaty na rok 2023                                                         1.773,39 €

                               Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov      8. 796,43 €

                               Predaj drevnej hmoty Tatraforest  spolu za rok 2023                 14.055,71 €

Príjmy v roku 2023 spolu                                                                                        27 135,53 €

 

 

Účtovná uzávierka

 

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti                                   27 135,53 €

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť                                      20 452,11€

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením                                  6 683,42 €

 

Výsledok hospodárenia za rok 2023 bol vo výške 5. 728 € zisk po zdanení.

 

 Daň z príjmov za rok 2023 bola vo výške 955,90 € a  stav na účte vo VUB banke k 1.1.2023 bol vo výške  41 293,16 € k 31.12.2023 bol vo výške 53 849,36 €, stav v hotovostnej pokladni k 1.1.2023 bol vo výške 73,79 € zostatok k 31.12.2023 bol vo výške 174,94 €.

 

 

Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2023

 

       Plán na tento rok v lesohospodárskej činnosti je urobiť prvý výžin okolo mladých stromkov na výmere cca 12 Ha. Ďalej sa jedná o ochranu proti hmyzu feromónové náplne 3 ks a spraviť druhý výžin tak isto na výmere 12 ha a následná ochrana proti ohryzu lesnou zverou náter Cervacolom. Ďalej nám treba vysadiť sadenice stromkov v počte 1500 ks na úseku pri novovybudovanej ceste smerom ku Chrasti. Priebežne odstraňovať spadnutú a napadnutú drevnú hmotu.

 

 

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.   Správa dozornej rady o činnosti za rok 2023 (Ing. Kasanický J.)

 

Dozorná rada sa počas obdobia 07/2023 - 06/2024 zamerala na kontrolu nasledovných bodov:

 1. Kontrola činnosti a rozhodnutia Výboru PS

Členovia dozornej rady sa príležitostne zúčastňovali na schôdzach výboru PS Svätý Kríž, čím boli informovaní o jeho činnosti a rozhodnutiach. Spoločne s výborom prerokovávali prípadné podnety od podielnikov. Predseda dozornej rady dostával písomné zápisnice z každého stretnutia výboru PS a následne ich zverejňoval na webovej stránke PS.

 1. Kontrola financií a hospodárenia

Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené externou účtovnou spoločnosťou PS za rok 2023, v ktorom PS dosiahla hospodársky výsledok             5.728,00€ po zdanení.

Zostatok na účte vo VÚB banke k 31.12.2023 bol                   53.849,36€.

Zostatok v hotovostnej pokladni k 31.12.2023 bol                        174,94€.

 1. Kontrola pokladne a dokladov

Členovia dozornej rady vykonali kontrolu dokladov a peňažného denníka, s tým že nezistili žiadne nedostatky a administratíva je vedená korektne a prehľadne.

 1. Kontrola transparentnosti

Všetky rozhodnutia Výboru PS a zápisy zo stretnutí Výboru PS sú zverejnené na webovej stránke PS, kde sú prístupné každému členovi PS a verejnosti. Týmto spôsobom je každý podielnik informovaný o dianí v PS a má možnosť podať podnet na Výbor PS prípadne dozornú radu PS ak má pocit, že niečo nie je v poriadku.

 1. Podnety od členov PS

Dozorná rada počas sledovaného obdobia 07/2023 - 08/2024 neobdržala žiadny podnet od členov PS.

 1. Záver

Počas obdobia 07/2023 - 06/2024 dozorná rada nemala zásadné pripomienky k manažovaniu chodu PS Svätý Kríž a prístup k plneniu úloh zo strany vedenia PS Svätý Kríž hodnotí ako dostatočný a aktívny aj vzhľadom na to, že tieto funkcie robia dobrovoľne bez ohľadu na akýkoľvek honorár. Vzhľadom na to, že v tomto roku si PS volí nových členov Výboru PS a dozornej rady, členovia dozornej rady odporúčajú Valnému zhromaždeniu vybrať takých členov, ktorí spĺňajú odborné predpoklady s vedením agendy PS, sú schopní konštruktívnej spolupráce, nakoľko orgány výboru PS sú kolektívnymi orgánmi a majú dostatočný časový priestor na aktívne pôsobenie v riadiacich orgánoch PS.

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.   Správa odborného lesného hospodára za rok 2023

 

011 Zalesňovanie

            V minulom roku sme nezalesňovali nič, hoci podľa plánu sme mali zalesniť 0,79 ha holín z predchádzajúceho roka. Pán Šimko sľúbil, že zalesňovanie prevedie v tomto roku.

 

017 ochrana MLP

            V minulom roku sme taktiež nepreviedli ochranu sadeníc proti burine a zveri. Pán Šimko sľúbil, že práce prevedie v tomto roku.

 

025 Prečistky

            Prečistky  sme vykonali na ploche 7,54 ha .

 

111 Ťažba dreva

           V priebehu roka 2023 bolo spracované 232 m3 podkôrnikovej kalamity  na ploche 0,46 ha. Drevná hmota bola priebežne  spracovaná a odvezená v dĺžkach (PRP L. Mikuláš).

 

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.   Ponuka na prípadný predaj podielov, alebo prenájom parciel (Mgr. Tomčík P.)

 

Informoval podielnikov o nutnosti informovať Valné zhromaždenie ponúknuť svoje podiely v prípade záujmu o predaj, najskôr podielnikom. Ďalej poprosil potomkov neprededených podielnikov, aby si požiadali o náhradné dedičské konanie, pretože stále máme veľa hlasov, ktoré majú potomkov a oni si to neriešia.

 

8.   Schválenie Účtovnej závierky za rok 2023

 

Mgr. Pavol Tomčík ešte raz prečítal Účtovnú uzávierku, ktorú predniesol Ing. Štefan Repa v bode 4 a dal o nej hlasovať.

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.   Správa mandátovej komisie (Ing. Skubíková M.)

 

Správu predniesla Ing. Mária Skubíková- predsedníčka Mandátovej komisie PS Sv. Kríž.

  konštatovala nasledovné:

                       - na 1. Valnom zhromaždení bolo prítomných                                         3.352   hlasov

                       - na 2. Valnom zhromaždení bolo prítomných                                         1.194   hlasov

                       - na 3. Valnom zhromaždení bolo prítomných                                         1.373   hlasov

                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      - na 1.,2. a 3. Valnom zhromaždení bolo prítomných                          5.919   hlasov

                     - celková výmera všetkých  známych vlastníkov je                              10.261    hlasov

                     - 50% =                                                                                                      5.130,5 hlasov

                    - teda na I., II. a III. Valnej hromade je 57 % hlasov a schôdza JE uznášania schopná.                   

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Návrh členov nového Výboru Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba

     Výboru (Mgr. Tomčík P.)

 

Výbor zatiaľ navrhuje nasledovných členov do Výboru pre budúce volebné obdobie:

Ing. Repa Štefan, Mgr. Tomčík Pavol, Hollý Ivan, Úradník Vladimír a Lukáš Šatek.

 

Náhradníci: Štefan Kubáň, Mgr. Martina Slačková.

 

Na 1. Valnom zhromaždení Vladimír Droppa navrhol o každom členovi Výboru hlasovať osobitne.

Mgr. Pavol Tomčík dal o jeho návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie  ZA:  136 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 3216

Hlasovalo sa teda en bloc

 

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11, Návrh členov novej Dozornej rady Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny,

      voľba DR (Mgr. Tomčík P.)

 

Výbor zatiaľ navrhuje nasledovných členov do Dozornej rady pre budúce volebné obdobie:

Ing. Jozef Kasanický

Lukáš Skubík,

Jaroslav Húlek

 

Náhradníci: Samuel Pálenčík, Renata Slaninová

Hlasovalo sa en bloc

 

 1. Hlasovanie  ZA:  3.216 hlasov     ZDRŽAL SA:   136     PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   56,35% známych vlastníkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12. Návrh na uznesenie (Mgr. Tomčík P.)

 

Predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík.

NÁVRH NA UZNESENIE

      z 1., 2. a 3. čiastkovej schôdze Valného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov spravovaných podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a jeho následnej novelizácii zákonom č. 110/2018, Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. júna 2024 v Kultúrnom dome v obci Svätý Kríž a následne 18.júna 2024 a 08.júla 2024 v miestnosti PS Svätý Kríž.

     Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku konštatuje, že je uznášania schopné, nakoľko je prítomných z celkového počtu 10.261 hlasov 5.919 hlasov, čo je 57 %.

     Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku zapísaného na listoch vlastníctva č. 427,737,881,961,1367 a 1437 v katastrálnom území Svätý Kríž o celkovej výmere 144 ha 01 árov 58 m 2 :

A-  Schvaľuje:

 1. Výsledky volieb do výboru Pozemkového spoločenstva na päťročné volebné obdobie v zložení:

Členovia Výboru PS Svätý Kríž: 

Ing. Štefan Repa

Mgr. Pavol Tomčík

Ivan Hollý

Lukáš Šatek

Vladimír Úradník

 

Náhradníci: Štefan Kubáň, Mgr. Martina Slačková.

 

 

2. Výsledky volieb Dozornej rady Pozemkového spoločenstva na päťročné volebné obdobie v zložení:

 

Ing. Jozef Kasanický

Lukáš Skubík,

Jaroslav Húlek

 

Náhradníci: Samuel Pálenčík, Renata Slaninová

 

3. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2024

4. Správu OLH o pláne lesníckych činností pre rok 2024

5. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2024

6. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2023

 

 

B- Berie na vedomie:

 

1. Správu Dozornej rady za rok 2023

 

2. Správu OLH za rok 2023

 

3. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2023

C- Ukladá:

 

 1. Výboru PSSvätý Kríž vykonať registráciu nových členov do orgánov Pozemkového spoločenstva.

Keďže zhromaždenie o každom bode uznesenia už hlasovalo, navrhol Mgr. Pavol Tomčík hlasovať z Uznesení en bloc a dal o tomto spôsobe hlasovania hlasovať

 

 1. Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

 

Následne Mgr. Pavol Tomčík vyzval zhromaždenie hlasovať o Uznesení podľa toho ako bolo prečítané

 

 1. Hlasovanie  ZA:  3.216 hlasov     ZDRŽAL SA:   136     PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 3. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   56,35% známych vlastníkov

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Diskusia, návrhy a pripomienky

I. čiastkové Valné zhromaždenie:

 • Urbanová Dana- hovorila, že jej dcéra Andrea Elliott nemá stále dodatok k NZ ku chate. Treba to dotiahnuť do konca. Ivan Hollý jej odpovedal aby doložila GP, ktorý nedodala.
 •  Potfajová Jarmila sa pýtala kedy sa budú prideľovať ďalšie pozemky pod chaty. Ivan Hollý odpovedal, že sa čaká na Územný plán obce. Kubáň Ján hovoril o skutočnosti, že ŽP v LM nechce povoliť ďalšie chaty.
 • Kubáň Ján sa pýtal aký GP pri kostole sa spomínal v správe o hospodárení.

     II. čiastkové Valné zhromaždenie:

 • Slaninová Renata- pýtala sa kedy bude ku jej chate dotiahnutá elektrika. Mgr. Pavol Tomčík odpovedal, že vedomosti má o tomto probléme Ivan Hollý, ktorý to rieši od začiatku so SSE-d. Majú to však robiť určite v roku 2024.

     III. čiastkové Valné zhromaždenie:

 • Bez diskusných príspevkov

14. Schválenie uznesenia (Mgr. Tomčík P.)

Predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík.

UZNESENIE

      z 1., 2. a 3. čiastkovej schôdze Valného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov spravovaných podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a jeho následnej novelizácii zákonom č. 110/2018, Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. júna 2024 v Kultúrnom dome v obci Svätý Kríž a následne 18.júna 2024 a 08.júla 2024 v miestnosti PS Svätý Kríž.

     Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku konštatuje, že je uznášania schopné, nakoľko je prítomných z celkového počtu 10.261 hlasov 5.919 hlasov, čo je 57 %.

     Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku zapísaného na listoch vlastníctva č. 427,737,881,961,1367 a 1437 v katastrálnom území Svätý Kríž o celkovej výmere 144 ha 01 árov 58 m 2 :

A )-  Schvaľuje:

 1. Výsledky volieb do výboru Pozemkového spoločenstva na päťročné volebné obdobie v zložení:

Členovia Výboru PS Svätý Kríž: 

Ing. Štefan Repa

Mgr. Pavol Tomčík

Ivan Hollý

Lukáš Šatek

Vladimír Úradník

 

Náhradníci: Štefan Kubáň, Mgr. Martina Slačková.

 

 

2. Výsledky volieb Dozornej rady Pozemkového spoločenstva na päťročné volebné obdobie v zložení:

 

Ing. Jozef Kasanický

Lukáš Skubík,

Jaroslav Húlek

 

Náhradníci: Samuel Pálenčík, Renata Slaninová

 

3. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2024

4. Správu OLH o pláne lesníckych činností pre rok 2024

5. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2024

6. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2023

 

 

 

B)- Berie na vedomie:

 

1. Správu Dozornej rady za rok 2023

 

2. Správu OLH za rok 2023

 

3. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2023

 

C- Ukladá:

 

 1. Výboru PSSvätý Kríž vykonať registráciu nových členov do orgánov Pozemkového spoločenstva.

Keďže zhromaždenie o každom bode uznesenia už hlasovalo, navrhol Mgr. Pavol Tomčík hlasovať z Uznesení en bloc a dal o tomto spôsobe hlasovania hlasovať

 

          1.   Hlasovanie  ZA:  3.352 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

 1. Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0
 2. Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   57,68% známych vlastníkov

 

Následne Mgr. Pavol Tomčík vyzval zhromaždenie hlasovať o Uznesení podľa toho ako bolo prečítané

 

1.   Hlasovanie  ZA:  3.216 hlasov     ZDRŽAL SA:   136     PROTI: 0

2.   Hlasovanie  ZA:  1.194 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

3.   Hlasovanie  ZA:  1.373 hlasov     ZDRŽAL SA:   0         PROTI: 0

SPOLU HLASOVALO ZA:   56,35% známych vlastníkov

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Ukončenie (Mgr. Tomčík P.)

Mgr. Pavol Tomčík sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a slušný priebeh a Valné zhromaždenie ukončil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 02.06., 18.06. a 08.07.2024 predseda zhromaždenia: Mgr. Pavol Tomčík   v.r--------------------------

 

 

Dňa 02.06., 18.06. a 08.07.2024 predseda Návrhovej komisie: Ing. Jozef Kasanický v.r.-------------------

 

 

Dňa 02.06., 18.06. a 08.07.2024 predseda Volebnej komisie: Pavel Rumanský v.r.--------------------------

 

 

Dňa 02.06., 18.06. a 08.07.2024 predsedníčka Mandátovej komisie: Ing. Mária Skubíková v.r.----------

 

 

Dňa 02.06., 18.06. a 08.07.2024 zapísal: Mgr. Pavol Tomčík                v.r------------------------------------

 

 

Dňa 02.06., 18.06. a 08.07.2024 zápisnicu overil: Milan Španko          v.r -----------------------------------

 

 

Dňa 02.06., 18.06. a 08.07.2024 zápisnicu overil: Ing. Pavel Repa       v.r ----------------------------------

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode