Zápisnica z I., II., III. čiastkovej Valného zhromaždenia PS Svätý Kríž, konané dňa 19.05.2019, 31.05.2019 a 27.06.2019.

01.07.2019 10:24

      Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž  

 

     Zápisnica z I., II., III. čiastkovej Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž,

 podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a následnej jeho novelizácie zákonom č.110/2018 o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa konali dňa 19.05.2019, 31.05.2019 a 27.06.2019.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Program:

   1, Otvorenie – oboznámenie  s programom, návrh na zmeny programu

   2, Voľba komisií /Spôsob voľby počas Valnej hromady/: Návrhovej, Volebnej, Mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   3, Schválenie programu Valného zhromaždenia

   4, Návrh novelizovanej zmluvy o Pozemkovom spoločenstve v zmysle zákona 110/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 97/2013 Z. z.

5, Kontrola plnenia Uznesenia z predošlého Valného zhromaždenia vlastníkov

   6, Správa OLH za rok 2018 a plán lesníckych činností na rok 2019

   7, Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 /Ročná uzávierka k 31.12.2018/

   8, Správa Dozornej rady za rok 2018

   9, Správa o činnosti Výboru Pozemkového spoločenstva za rok 2018

  10, Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2019

  11, Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2019

 12, Rôzne

 13, Správa Mandátovej komisie

 14, Návrh členov nového Výboru Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba Výboru

 15, Návrh členov novej Dozornej rady Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba DR

 16, Diskusia

 17, Návrh Uznesenia, doplnky a zmeny, schválenie Uznesenia

 18, Záver, pohostenie

  

 Program:  1, Otvorenie – oboznámenie  s programom, návrh na zmeny programu- Mgr. Pavol Tomčík oboznámil prítomných s programom Valného zhromaždenia a požiadal o prípadné doplnenie programu. Keďže pripomienky žiadne neboli, požiadal o hlasovanie o tomto programe. 

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  27.06.2019 ZA:  4.159 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      2, Voľba komisií /Voľba sa vykonáva aklamačne, čiže hromadným prejavom súhlasu, prebehlo sčítanie hlasov./: Návrhovej, Volebnej, Mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice- Výbor spoločenstva navrhol komisie a ich zloženie nasledovne:

Návrhová komisia: Ing. Jozef Kasanický- predseda, Potfaj Miroslav, Belorítová Iveta- členovia.

 Volebná komisia: Pavel Rumanský- predseda, Španko Jaroslav, Droppová Marta- členovia.

 Mandátová komisia: Ing. Mária Skubíková- predseda, Hollý Ľubomír, Kubáň Ján st.- členovia

 Valná hromada jednohlasne odsúhlasila predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie a poverila ju teda sčítaním prítomných hlasov.

 Zapisovateľ: Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Jozef Kasanický

 Overovatelia zápisnice: Španko Milan, Baďová Želmíra

Výbor PS Svätý Kríž navrhol voľbu všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en bloc, najskôr dal však o tomto spôsobe voľby hlasovať:

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

II. čiastkové Valné zhromaždenie

Návrhová komisia: Ing. Jozef Kasanický- predseda

Volebná komisia:    Pavel Rumanský- predseda

 Mandátová komisia: Ing. Mária Skubíková- predseda

 Zapisovateľ: Mgr. Pavol Tomčík

 Overovateľ zápisnice: Ing. Jozef Kasanický

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovaťo zložení všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en bloc:

 Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3, Schválenie programu Valného zhromaždenia- Mgr. Pavol Tomčík sa opýtal na prípadné návrhy a zmeny oproti programu, ktorý bol prečítaný v úvode. Hlasovanie sa vykonávalo aklamačne, čiže hromadným prejavom súhlasu a zároveň prebehlo sčítanie hlasov. Valná hromada jednohlasne odsúhlasila predložený program.

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4, Návrh novelizovanej zmluvy o Pozemkovom spoločenstve v zmysle zákona 110/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 97/2013 Z. z.

   Mgr. Pavol Tomčík v úvode pripomenul, že zmluva bola vyvesená na webovom sídle PS Svätý Kríž 15.04.2019 s možnosťou pripomienkovania. Vypracoval ju JUDr. Samuel Dorociak s tým, že ak boli opodstatnené pripomienky podielnikov v zmysle zákona č. 110/2018 Z.z., zapracoval by ich do novej zmluvy. Ku dnešnému dňu však nikto nedeklaroval žiadne pripomienky.

Zmluvu predniesol Mgr. Pavol Tomčík- člen Výboru PS Svätý Kríž.

 

Zmluva

 

o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti

v zmysle § 5 Zákona č.  97/2013 Z.z. a následnej jeho novelizácie zákonom č.110/2018 Z.z.

o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákona“)

                                                                                                                                       

Názov pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž

(ďalej len „spoločenstvo“)

                                                            

Sídlo pozemkového spoločenstva:  Svätý Kríž 152 , 032 11  Svätý Kríž

Registrácia: Register pozemkových spoločenstiev vedený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pod č. R - 0059/LM.

                   

 

Preambula

 

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  liste vlastníctva :

Katastrálne územie Svätý Kríž: č. LV: 427, 737, 881, 961, 1367 a 1437                                                                                                                                                                     

/rozpis podľa kultúr- viď prílohu/

Spolu lesné pozemky:                        40,58  ha                                          

Orná pôda a TTP:                            103,43   ha                                                                                                                                                                                

Spolu obhospodarované pozemky: 144, 01 58  ha

Celková výmera pozemkového spoločenstva: 144 ha 01 árov 58m2

 

vedené pre katastrálne územie  obce Svätý Kríž  na  Okresnom úrade   Liptovský Mikuláš  katastrálny odbor,  uvedení v zozname spoluvlastníkov ktorý je súčasťou zmluvy) s s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle  § 3 zákona.

                                                                                                                                                   

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov:      10 252 hlasov

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 :      4 159 hlasov

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti:                                                               14 411 hlasov

 

Prehľad pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť je uvedený v prílohe číslo 1 tejto zmluvy o spoločenstve. V prílohe je uvedené katastrálne územie, čísla listov vlastníctva, čísla parciel, výmera a druh pozemku a celková výmera spoločnej nehnuteľnosti.

V prílohe číslo 2 je uvedený zoznam vlastníkov, veľkosť ich spoluvlastníckych podielov a počet hlasov,  celkový počet hlasov na spoločnej nehnuteľnosti, veľkosť podielov a počet hlasov známych vlastníkov a výmera a počet hlasov ktoré spravuje, alebo s ktorými nakladá  Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“).

 

 

Čl. I

Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

 

1.1. Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. Podľa ktorej rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti, alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností  nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Spoločenstvo  vykonáva zmeny v registri spoločenstiev podľa zákona, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zápisu do registra vedenom na Okresnom úrade  Liptovský  Mikuláš  pozemkový a lesný odbor.

1.2. Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú.

1.3. Spoločnou nehnuteľnosťou sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov a na ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti možno zrušiť a vyporiadať podľa osobitného predpisu. Spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba.

1.4. Od pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na zhromaždení oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len „oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti“). Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti prestáva byť spoločnou nehnuteľnosťou dňom zápisu v katastri nehnuteľností. Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti sa stáva spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, ak jej vlastníci nerozhodnú inak.

1.5. Vznik nového pozemku patriaceho do spoločnej nehnuteľnosti nie je oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti.

1.6. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vysporiadať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva (§ 141 a § 142 Občianskeho zákonníka).

1.7. Spoluvlastnícky podiel člena spoločenstva zodpovedá pomeru výmery jeho vlastníckeho podielu k celkovej výmere spoločnej nehnuteľnosti.

 

Čl. II

Hospodárenie  spoločenstva

 

2.1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti a  spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, ich  spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim:

 1. vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu    poľnohospodárskych produktov, alebo pôdu na tento účel prenajíma,
 2. hospodári v lesoch a na TTP,.
 3. prenajíma pozemky členom spoločenstva na výstavbu chát, či iný druh výstavby,
 4. vo výnimočných prípadoch (výstavba komunikácií, iných prístupových ciest) prenajíma pozemky tretím osobám,
 5. prenajíma pozemky obci na výstavbu

2.2. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa ods. 1 v súlade s osobitnými predpismi v § 19 ods. 2 zákona.

2.3. Spoločenstvo  môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov § 19 ods. 3 zákona.

2.4. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.

2.5. Podiel člena spoločenstva, fondu a správcu na zisku a majetku sa uhrádza spôsobom, ktorý určil člen spoločenstva, fond a správca, ktorý je uvedený v zozname členov a bol riadne schválený Valným zhromaždením, alebo ktorý vyplýva zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia zhromaždenia.

 

Čl. III

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

 

3.1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

3.2. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

 • schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
 • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
 • rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2, rozhoduje o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,
 • rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva
 • rozhoduje o zrušení spoločenstva,

3.3. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

 1. u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalý pobyt  a dátum narodenia,
 2. u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 3. Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

3.4. Členovia spoločenstva a  fond  majú právo nahliadnuť do zoznamu,  žiadať a robiť si z neho výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý zoznam vedie, je povinný:

 1. za odplatu umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu,
 2. za odplatu vydať členovi spoločenstva, ktorý o to požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu.

3.5. Členovia spoločenstva a  fond  sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

3.6. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery  nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

3.7. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

3.8. Na  práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak  zákon neustanovuje inak.

3.9. Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie. Spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov podľa tohto bodu; to sa primerane vzťahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností podľa bodu 5 tohto článku.

 

Čl. IV

Orgány spoločenstva

 

4.1. Orgánmi spoločenstva sú :

 1. zhromaždenie,
 1. výbor,
 2. dozorná rada,
 3. iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve.

4.2. Do orgánov spoločenstva podľa článku 4, odseku 1 písm. b) až d) môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva, takáto osoba ale nemôže byť predsedom. Členstvo v orgánoch spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva.

4.3. Ak je členom orgánu spoločenstva podľa článku 4, odseku 1 písm. b) až d) právnická osoba, práva a povinnosti člena orgánu spoločenstva vykonáva jej zástupca; výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Právnická osoba, ktorá je členom orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d), je povinná bezodkladne oznámiť spoločenstvu výmenu svojho zástupcu.

4.4. Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b) a c)  je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov. 

4.5. Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b) a c) možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

4.6. Funkčné obdobie orgánu spoločenstva podľa bodu 1 písm. b), c) sa začína v deň nasledujúci po zvolení orgánu spoločenstva; Dĺžka funkčného obdobia orgánu spoločenstva podľa bodu 1 písm. b), c) je päť rokov a končí najneskôr dňom skončenia volebného obdobia podľa bodu 4 tohto článku. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva

 

Čl. V

Zhromaždenie

 

5.1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.

5.2. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok.

5.3. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá.

5.4. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na webovom sídle PS Svätý Kríž  a na obvyklom mieste uverejnenia ktorým je informačná tabuľa obecného úradu Svätý Kríž.

5.5. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí.

5.6. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu

osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, možno ho previesť tretej osobe. Ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Túto skutočnosť však musí fond v dostatočnom predstihu oznámiť najskôr Výboru a prípadný záujem predaja podielov najskôr ponúknuť Výboru. Akýkoľvek iný prevod sa stáva neplatný a spoločenstvo ho môže napadnúť na súde.

5.7. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor. Okr. úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor má povinnosti  výboru podľa ods. 1

5.8. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného okresného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

5.9. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí, schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

 1. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
 2. voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
 3. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,
 4. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona
 5. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
 6. schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
 7. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 8. rozhodovať o zrušení spoločenstva,
 9. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené  iným orgánom spoločenstva.

5.10. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy. Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje. Pre účely tohto ustanovenia sa pod pojmom neznámy člen spoločenstva rozumie aj člen, ktorý zomrel, pričom jeho spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti doposiaľ nebol prededený.

5.11. O veciach podľa článku 5, bodu 9 písm. a)b)i) a j) tejto zmluvy, t. j. :

 • schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
 • schvaľovať stanovy a ich zmeny,
 • rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva
 • rozhodovanie o zrušení spoločenstva,

rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva.

5.12. O veciach podľa článku 5, bodu 9 písm. c), f), g), h), k) tejto zmluvy, t. j.:

 • voľba a odvolávanie členov orgánov spoločenstva
 • rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
 • schvaľovanie účtovnej závierky,
 • rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
 • rozhodovanie o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva,

zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca.

5.13. O veciach podľa článku 5, bodu 9 písm. d), e), tejto zmluvy, t. j.

 • rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,
 • rozhodovanie o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona,

rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

5.14. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

5.15. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa  článku 5, bodu 9 písm. a) až d), h) a i) tejto zmluvy.

5.16. Výbor je povinný informovať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

5.17. Člena spoločenstva môže na zhromaždení zastupovať aj tretia osoba na základe úradne overeného písomného splnomocnenia. Takto splnomocnená osoba má na rokovaní zhromaždenia rovnaké práva ako oprávnený člen, s výnimkou byť volený.

5.18. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

5.19. Výbor je povinný pred konaním každého zhromaždenia zabezpečiť na náklady spoločenstva vhodnú miestnosť na konanie zhromaždenia, vyhotovenie listiny prítomných členov, osoby na vykonanie prezentácie členov a vyhotovenie hlasovacích lístkov. Listina prítomných členov musí obsahovať: dátum a miesto konania zhromaždenia, poradové číslo, meno, priezvisko a bydlisko člena (fyzická osoba), názov a sídlo člena (právnická osoba vrátane fondu), v prípade splnomocnenia poradové číslo splnomocniteľa a počet hlasov. Listinu prítomných podpíše predseda spoločenstva a predseda mandátovej komisie. K listine prítomných sa pripoja splnomocnenia a listiny preukazujúce oprávnenie konať za právnickú osobu.

5.20. Hlasovací lístok musí obsahovať počet hlasov.

5.21. O vykonaní zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:

 1. názov a sídlo spoločenstva,
 2. miesto a čas konania zhromaždenia,
 3. meno predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mená členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie,
 4. opis prerokovania jednotlivých bodov programu zhromaždenia, prijaté uznesenie a výsledky hlasovania,
 5. k zápisnici sa pripoja aj prípadné písomné návrhy.

5.22. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia zápisnice. Výbor zabezpečí vyhotovenie zápisnice do 21 dní od ukončenia zhromaždenia. Výbor je tiež povinný informovať Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.

 

Čl. VI

Rokovací poriadok, volebný poriadok

Rokovací poriadok:

 

6.1. Zhromaždenie otvára a vedie poverený člen výboru - predseda zhromaždenia, alebo v zákonom stanovených prípadoch zamestnanec Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor.

6.2. Predsedu zhromaždenia určí výbor spoločenstva.

6.3 Po otvorení zhromaždenia predloží predseda zhromaždenia, resp. iná oprávnená osoba návrh na schválenie:

 • členov mandátovej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, prípadne volebnú komisiu,
 • programu zhromaždenia podľa pozvánky

6.4. Voľba sa vykonáva aklamačne, čiže hromadným prejavom súhlasu. Predseda zhromaždenia následne vedie rokovanie podľa schváleného programu.

6.5. Predseda zhromaždenia je oprávnený podľa potreby zmeniť poradie prejednávaných jednotlivých bodov programu.

6.6. Zhromaždenie je uznášaniaschopné ak prítomní členovia disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov (hlasy, ktorými disponuje fond, sa v tomto prípade nepočítajú do celkového počtu hlasov). V prípade nižšej účasti môže predseda zhromaždenia odročiť začiatok zhromaždenia maximálne o jednu hodinu od určeného začiatku zhromaždenia. Ak aj po tomto čase nedosahujú hlasy prítomných nadpolovičnú väčšinu, zhromaždenie môže pokračovať, nemôže však prijímať rozhodnutia, je len informatívne s výnimkou čiastkových schôdzí.

6.7. Na zhromaždení má právo diskutovať každý člen spoločenstva bez ohľadu na veľkosť spoluvlastníckeho podielu. Do diskusie sa prihlasuje zodvihnutím hlasovacieho lístka. V rámci diskusie sú prítomní členovia oprávnení navrhnúť zmenu alebo doplnenie navrhovaných uznesení k jednotlivým prejednávaným bodom programu.

6.8. Návrh uznesení zhromaždenia k jednotlivým prerokovávaným bodom programu spracováva v priebehu programu diskusie návrhová komisia a to aj s ohľadom na prípadné návrhy na doplnenie alebo zmenu uznesení navrhnutých členmi počas diskusie. Návrhová komisia po prerokovaní celého programu zhromaždenia a skončení diskusie k jednotlivým bodom predkladá prítomným návrh jednotlivých uznesení  na schválenie. Po prečítaní návrhu na uznesení je možné predkladať doplňujúce pripomienky. V prípade, ak zmena alebo doplnenie uznesenia navrhnuté členom počas diskusie alebo po prečítaní návrhu uznesenia je zjavne neodôvodnená, mätúca, s vecou nesúvisiaca, alebo zmätočná, návrhová komisia má právo po porade takýto návrh odmietnuť a neprihliadať naň. Toto svoje rozhodnutie je však povinná náležite odôvodniť. V prípade, ak návrhová komisia odmietne návrh na zmenu alebo doplnenie uznesenia, o tomto návrhu sa ďalej nehlasuje.

6.9. Po prečítaní návrhu uznesení k jednotlivým bodom programu predseda zhromaždenia vyzve prítomných členov, aby o jednotlivých uzneseniach hlasovali. Predseda zhromaždenia môže podľa vlastného uváženia vyzvať prítomných, aby hlasovali o všetkých uzneseniach jedným hlasovaním en bloc a to najmä (nie však výlučne) v prípade, ak nikto z prítomných členov nenavrhol počas diskusie žiadne zmeny alebo doplnenia navrhovaných uznesení, resp. ak mandátová komisia takýto návrh odmietla.

6.10. V prípade, ak prítomní členovia navrhli zmeny alebo doplnenie navrhovaných uznesení, najskôr sa hlasuje o pôvodne navrhovanom uznesení. V prípade, ak zhromaždenie hlasovaním schváli pôvodne navrhované znenie uznesenia, o zmenách a doplneniach sa už ďalej nehlasuje.

6.11. Hlasovať o prijatí navrhovaného uznesenia dáva predseda zhromaždenia a hlasuje sa verejne zodvihnutím hlasovacieho lístka. .

 

Volebný poriadok:

 

6.12. Kandidátnu listinu členov spoločenstva do orgánov spoločenstva pre nové funkčné obdobie pripravuje výbor.

6.13. Návrh kandidáta do orgánov spoločenstva má právo predložiť každý člen spoločenstva najneskôr v deň konania zhromaždenia, a to najneskôr 4 hodiny pred začatím zhromaždenia, na ktorom sa uskutočnia voľby.

6.14. V prípade, že nie je dostatočný počet kandidátov do orgánov spoločenstva, navrhne chýbajúcich kandidátov výbor.

6.15. Navrhnutí kandidáti  a náhradníci sú zapísaní na hlasovacom lístku vrátane uvedenia poradového čísla, mena, priezviska a bydliska.

6.16. Volebná komisia  predkladá kandidátnu listinu zhromaždeniu resp. informuje o kandidátoch uvedených na hlasovacom lístku.

6.17. Pred rokovaním zhromaždenia, obdrží každý člen spoločenstva, resp. splnomocnený člen hlasovací lístok s vyznačeným počtom hlasov. Hlasovací lístok musí byť označený pečiatkou spoločenstva.

6.18. Hlasovací lístok má dve samostatné časti s menami kandidátov a náhradníkov. V prvej časti sú mená kandidátov a náhradníkov pre voľbu do výboru, v druhej časti sú mená kandidátov do dozornej rady.

6.19. O voľbe do orgánov spoločenstva sa rozhoduje  verejným  hlasovaním.

6.20. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku volieb v dvoch vyhotoveniach, ktoré podpíšu členovia volebnej komisie.

6.21. Počas verejného  hlasovania mandátová a volebná komisia prostredníctvom skrutátorov vykoná sčítanie hlasov. Za členov orgánov spoločenstva a náhradníkov sú zvolení kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu  platných hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, s výnimkou členov, ktorí nie sú známi resp. zomreli.

6.22. Verejné hlasovanie sa vykoná zdvihnutím hlasovacieho lístka s vyznačením výšky vlastníckeho podielu. Hlasy spočítajú skrutátori a výsledok oznámia predsedovi volebnej komisie. Verejné hlasovanie prebieha až do doby, pokiaľ nebude zvolených päť členov výboru a traja členovia dozornej rady, s výnimkou, že sa jedná o čiastkové zhromaždenie.

6.23. V prípade, že sa nezvolí dostatočný počet členov do orgánov spoločenstva do najbližšieho zhromaždenia vykonávajú funkciu členov jednotlivých orgánov predchádzajúci členovia týchto orgánov.

6.24. Ustanovujúca schôdza novozvolených orgánov spoločenstva sa uskutoční najneskôr do jedného týždňa po skončení zhromaždenia, kde získali novozvolení členovia nadpolovičnú väčšinu hlasov známych vlastníkov a na nej si členovia zvolia štatutárov, predsedu, podpredsedu Výboru. Členovia Dozornej rady si zvolia svojho predsedu.

 

 Čl. VII.

Výbor

 

7.1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom  iným orgánom spoločenstva.

7.2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

7.3. Výbor má päť členov a dvoch náhradníkov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov.

7.4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve  nevyplýva niečo iné. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý by mal byť aj štatutárom. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru, zvyčajne podpredsedu, ktorý je zároveň ďalším štatutárom.

7.5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri, zvyčajne podpredseda.

7.6. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny navrhne výbor a schváli  zhromaždenie.

7.7. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh prípadného spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

7.8. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru. Pri rozhodovaní má každý člen výboru rovnaký hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky.

7.9. Predsedu spoločenstva v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda výboru. Pracovná náplň jednotlivých členov výboru je stanovená v Zmluvách o výkone funkcie.

7.10. Výbor spoločenstva:

 1. rieši bežné otázky v činnosti spoločenstva,
 2. kontroluje a zabezpečuje plnenie úloh uložených zhromaždením,
 3. realizuje finančné a obchodné projekty,
 4. prenajíma pozemky spoločnej nehnuteľnosti členov spoločenstva,
 5. uzatvára obchodné, občianskoprávne a pracovné zmluvy,
 6. udeľuje plné moci na zastupovanie spoločenstva, resp. uzatvára dohody o plnej moci,
 7. podáva podnety v trestných konaniach spoločenstva,
 8. uplatňuje náhradu škody spôsobenú na spoločnej nehnuteľnosti a majetku spoločenstva v konaniach obchodnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych a trestnoprávnych,
 9. disponuje s bankovými účtami spoločenstva prostredníctvom poverených členov Výboru,
 10. rozhoduje o prenájme výkonu práva poľovníctva a všetkých otázkach v oblasti poľovníctva v zmysle platnej legislatívy

7.11. Výbor je oprávnený uzatvoriť v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu a to aj bez predchádzajúceho súhlasu rozhodnutia zhromaždenia. V takom prípade sa výbor zaväzuje, v prípade záujmu zhromaždenie dodatočne na najbližšom zasadnutí zhromaždenia o uzavretých zmluvách informovať a oboznámiť ho s ich obsahom.

7.12. Pokiaľ to schvália všetci členovia výboru, môže výbor vykonať rozhodnutie tiež mimo svojho zasadania (rozhodovanie per rollam). V takom prípade všetci členovia výboru musia predložiť svoj komentár k navrhovanému uzneseniu a také uznesenie musí byť prijaté všetkými členmi výboru. Každé uznesenie prijaté mimo zasadania výboru sa zapíše do zápisnice z ďalšieho zasadnutia výboru.

7.13. O priebehu zasadania výboru a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje predseda spoločenstva a zapisovateľ a tieto Výbor ihneď zverejní na webovom sídle spoločenstva.

7.14. Zápisnica zo zasadania výboru musí obsahovať najmä:

 1. miesto, deň a hodinu zasadania výboru,
 2. mená a priezviská prítomných členov,
 3. stručný popis prejednávaných bodov programu,
 4. úplné znenie prijatých uznesení vrátane výsledkov hlasovania,
 5. prípadný odlišný názor člena výboru na prerokúvanú záležitosť, ak tento člen požiada o takýto zápis,
 6. podpis predsedu spoločenstva a zapisovateľa.

 

7.15. Členovia výboru sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnstva a všetkých jej členov, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy jej členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločenstva.

7.16. V prípade, ak niektorému z členov výboru zanikne jeho funkcia počas funkčného obdobia, nastupuje na jeho miesto riadne zvolený náhradník a to v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbe. V prípade rovnosti získaných hlasov rozhodne predseda spoločenstva o tom, ktorý zo zvolených náhradníkov nastúpi do funkcie člena výboru.

7.17. Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá aspoň 5 členov a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len

 1. úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
 2. náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
 3. úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

 

 

Čl. VIII.

Dozorná rada

 

8.1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.          Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

8.2. Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady nemusí byť len vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s výnimkou funkcie predsedu DR. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

8.3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady do 7 dní po schválení Valným zhromaždením.

8.4. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny navrhuje Výbor spoločenstva a schvaľuje  zhromaždenie.

8.5. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadne zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve, dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa Čl. V.  ods. 1 tejto zmluvy.

 

Čl. IX.

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

 

9.1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku 5, ods. 9, písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

9.2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

9.3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

9.4. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

9.5. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa článku 9, ods. 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

9.6. Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1, písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.

9.7. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2 zákona. Člen spoločenstva je oprávnený previesť svoj spoluvlastnícky podiel na príbuzných v priamom rade, súrodencov a manžela bez povinnosti ponúknuť ho členom spoločenstva.

9.8. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru, ktorý túto ponuku zverejní na webovom sídle spoločenstva, zaznamená ju v zápisnici z Výborovej schôdze a ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, alebo spoločenstvo, môže ho predať tretej osobe. Ponuka musí obsahovať údaj o výške kúpnej ceny za ponúkaný podiel na spoločnej nehnuteľnosti a podmienky jej zaplatenia. Ak ponuka nespĺňa tieto náležitosti,  nepovažuje sa za splnenie povinnosti ponuky na uplatnenie predkupného práva a výbor ju vráti ponúkajúcemu na jej zosúladenie so zákonom. Pokiaľ v lehote 60 dní odo dňa tohto oznámenia neuplatní takto ponúknuté predkupné právo na tento podiel písomnou formou na adrese spoločenstva iný člen spoločenstva, ponúkajúci vlastník je po uplynutí lehoty oprávnený svoj podiel previesť na tretiu osobu, avšak len za rovnakých podmienok (vrátane ceny), ktoré boli navrhnuté v ponuke na uplatnenie predkupného práva doručenej výboru.

9.9. Uplatnením predkupného práva sa rozumie bezpodmienečná akceptácia, doručená výboru vo vyššie uvedenej 60 dňovej lehote.

9.10. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000  m².

9.11. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9.12. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.

9.13. Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5, písm. a.) zákona NR SR č. 165/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

9.14. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje, alebo s ktorými nakladá. Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

9.15. Ods. 10 a ods.11 článku č. 9 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú ods. 10 a ods.11 tohto článku.

9.16. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať prostredníctvom Výboru.

9.17. Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až ods. 3 a § 7 až § 10, §10 ods.4 ak § 15 ods.2 až ods. 4 zákona o neustanovujú inak.

 

Čl. X.

Fond

 

10.1. Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu.

10.2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti:

 1. nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri     nehnuteľností,
 2. ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

 10.3. Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa bodov 1 a 2 tohto článku, ale užíva ich spoločenstvo;.

10.4. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie.

 1.  schvaľuje zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
 2. schvaľuje stanovy a ich zmeny,
 3. rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 Zákona,
 4. rozhoduje o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu ,na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 Zákona,
 5. rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 6. rozhoduje o zrušení spoločenstva.

10.5. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1 predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .

10.6. Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa ods.1 a ods. 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 

 

Čl. XI.

Zrušenie a zánik spoločenstva

 

11.1. Spoločenstvo sa zrušuje:

 1. nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,
 2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto   rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
 4. rozhodnutím zhromaždenia.

 

11.2. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až § 75 zákona a Obchodného zákonníka.

11.3. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 

Čl. XII.

Zásady hospodárenia

 

12.1. Spoločenstvo, ako vlastník a užívateľ lesných a poľnohospodárskych pozemkov, si pre ich racionálne využívanie stanovuje nasledovné zásady hospodárenia:

 - Rozhodujúci podiel výmery pozemkov spoločenstva predstavujú lesné pozemky, ktoré aj celospoločensky považujeme za najvýznamnejší faktor dlhodobej ekologickej stability krajiny, avšak nemenej dôležité sú aj ich ekonomické funkcie. Uvedomujeme si, že okrem potrieb ochrany biodiverzity lesných biotopov je dôležitá potreba trvalo udržateľného využívania lesov, ktoré sú zdrojom dreva, ako ekologickej a obnoviteľnej suroviny.

- Cieľom každého vlastníctva a hospodárenia, samozrejme aj nášho spoločenstva, je dosahovať čo najväčší zisk pre spolupodielnikov, pri zohľadnení predchádzajúcich podmienok. Hospodárenie spoločenstva bude popri vytváraní zisku zamerané na zveľaďovanie majetku spoločenstva, kde máme ambíciu nadviazať na úspechy našich predkov.

12.2. Prostriedky hospodárenia:

 •  dôsledné dodržiavanie programu starostlivosti o les  /LHP /,
 •  zaraďuje svojich členov spoločenstva,  pokiaľ spĺňajú kvalifikačné  a zdravotné predpoklady pre riadenie práce  v spoločenstve
 •  dodržiavanie  zásad  lesoochraných opatrení,
 •  vykonávanie opatrení  pre zabezpečenie zvýšenia hospodárskej hodnoty lesov,
 •  dodržiavanie proporcionality programu starostlivosti o les /LHP/ tak pri plnení tržieb, ako aj pri ostatných hospodárskych opatreniach,
 •  čo najracionálnejšie využitie vyprodukovanej drevnej hmoty,
 •  využívanie dotácií a čerpanie eurofondov  zvlášť pri budovaní a údržbe lesných ciest,

 - pri prenajímaní pozemkov spoločenstva dodržiavať zásady o cene za m2, prijaté Výborom spoločenstva.

12.3. Aj ostatný majetok spoločenstva sa bude využívať čo najúspornejšie a najekonomickejšie, aby sa zabránilo jeho zneužívaniu a chátraniu.

 

Čl. XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

13.2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy, ktoré nie sú priamo upravené v tejto Zmluve, platia príslušné ustanovenia Zákona č.97/2013 Z. z. a následnej novelizácii zákonom č. 110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

13.3. Zmluva bola schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva počtom  hlasov : 4.454 + 1.893 + 4.159 = 10.506 hlasov    

Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: zoznam pozemkov  v správe Spoločenstva

Príloha č. 2: zoznam členov spoločenstva

 

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  27.06.2019 ZA:  4.159 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5, Kontrola plnenia Uznesenia z Valného zhromaždenia vlastníkov z roku 2018

Správu predniesol Ing. Štefan Repa- predseda PS Svätý Kríž.

  Valná hromada v roku 2018 ULOŽILA Výboru -  priebežne vykonávať dedičské konania podielnikov za účelom  vysporiadania majetkových vzťahov na žijúce osoby

- Výbor vykonal posledné vysporiadanie majetkových vzťahov ku dňu 30.3.2019 výsledkom je menný zoznam vytvorený na základe programu URBÁRIK, ktorý obsahuje meno priezvisko, adresa, poradové číslo a podiel na spoločnej nehnuteľnosti na základe tohto údaju máte pridelený počet hlasov.

Valná hromada v roku 2018 ULOŽILA Výboru - aby dal zamerať odborne spôsobilej firme cestu hore Chrasťou /ľavý pás výhonu/ a následne túto vyňal z TTP a prekvalifikoval na cestu. Celý tento úkon zavkladoval na katastri

- Výbor na základe uznesenia z predošlej Valnej hromady v mesiaci august inicioval  pracovné stretnutie v teréne v Chrasti za účasti autorizovaného geodeta Ing. Gluta, aby zameral v teréne polohopis navrhovanej lesnej a zároveň požiarnej cesty, na základe tohoto zamerania sme dali vypracovať geometrický plán. Na základe vyhotoveného geometrického plánu sme oslovili projektanta Ing. Uličného , ktorý spracováva projektovú dokumentáciu na základe, ktorej budeme robiť vyňatie prekvalifikovanie pôdy z TTP na ostatnú, potom už do budúcna nebude problém urobiť plánovanú cestu. Pre naše potreby nám bude stačiť cesta so štrkovým povrchom.

 

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   6, Správa OLH za rok 2018 a plán lesníckych činností na rok 2019

V úvode Mgr. Pavol Tomčík ospravedlnil OLH PS Svätý Kríž Ing. Gašinca CsC, ktorý sa nemohol zúčastniť Valného zhromaždenia a prečítal jeho správu OLH za rok 2018.

015 uhadzovanie haluziny

V minulom roku sme uhadzovali haluzinu na ploche cca 2,00 ha .

011 Zalesňovanie

V Chrasti sa vysadilo 2 000 ks sadeníc smreka , značnú časť plochy bolo potrebné vylepšiť z dôvodu poškodzovania stromkov tvrdoňom smrekovým , suchom a zaburinením.

017 ochrana MLP

Zalesnené plochy je potrebné následne ošetrovať a to vyžínaním proti burine. Celkom bolo vyžatých 12,30 ha . Je potrebné zdôrazniť, že táto lokalita je nesmierne náročná na ochranu sadeníc, pretože trpí silným zaburinením. Z toho dôvodu je potrebné ju vyžínať dvakrát do roka.

V jeseni bola vykonaná ochrana stromkov proti ohryzu zverou cervacolom, a to v Chrasti na ploche 25,01 ha .

028 Ochrana lesa

Bolo nainštalovaných 4 ks feromonových lapačov, pričom bol registrovaný stredný až silný výskyt náletu podkôrneho hmyzu.

111 Ťažba dreva

V priebehu roka 2018 bolo spracované 551 m3 vetrovej a podkôrnikovej kalamity. Drevná hmota bola načas spracovaná a odvezená.

 

Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu k správe OLH za rok 2018

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 

Následne Ing. Štefan Repa prečítal správu o pláne lesníckych činností na rok 2019:

 

011 Zalesňovanie

V Chrasti treba vysadiť 0,7 Ha sadeníc smreka za                               1.275€

017 Ochrana

Vyžínanie na výmere 12,50 Ha                                                             1.875€

Ochrana proti ohryzu 14,97 Ha                                                             1.780€

028 Ochrana lesa

                                                                                                                  100€

039-3 Výrub krov

V Chrasti treba vyrúbať 0,5 Ha                                                                100€

 

SPOLU:                                                                                                           5.130€

 

Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu s plánom lesníckych činností na rok 2019

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7, Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 /Ročná uzávierka k    31.12.2018/

Správu predniesol Ing. Štefan Repa- predseda PS Svätý Kríž.

Účtovná uzávierka

Daňové priznanie nám po dobrých skúsenostiach spracoval tak ako minulý rok pán Rydlo. Hotovostnú pokladňu si spravujeme sami má ju na starosti Ing. Skubíková, a cez ňu idú drobné výdaje. Všetky ostatné finančné transakcie sa najskôr schvália na výbore a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame ekonómovi.

Rok 2018

Výdavky           Činnosť OLH  TATRAFOREST                                                          144,00 €

                          Daň z nehnuteľnosti  obec Svätý Kríž                                                  575,46 €

                         Účtovná uzávierka + účtovníctvo / p. Rydlo /                                       260,00 €

                         Výber hotovostná pokladňa /12.12.2018 /                                             200,00 €

                         Ťažba kalamitného dreva  / Košo /                                                         662,62 €

                         Ťažba dreva z pozemku pod chatu / Košo /                                           105,70 €

                         Výsadba stromkov +sadenice / ABIES Šimková /                                 914,25 €

                         Približovanie drevnej hmoty / Palko /                   567,96+90,60           658,56 €

                         Vyžínanie prvé / ABIES Šimková /                                                       807,00 €

                         Geodetické vytýčenie cesty vyhotovenie GP  / Glut /                           970,00 €

                         Ťažba dreva lesná cesta                                                                        6426,29 €

                         Vyžínanie a ochrana proti ohryzu / Cervakol – ABIES Šimková /     2406,40 €

                         Uhadzovanie haluziny / Tatraforest /                                                   1440,00 €

Výdavky spolu                                                                                                          15.570,28 €

    

Prímy                     Prenájom pozemkov Agro Rácio                                                 1.660,00 €

                               Nájom za chaty na rok                                                                 2.239,44 €

                               Nájom Poľovnícke združenie  Siná                                                 136,00 €

                               Predaj drevnej hmoty Tatraforest                                                 7489,26 €

                               Predaj drevnej hmoty / Bubniak /                                                   546,53 €

                               Predaj drevnej hmoty Tatraforest                                               22759,77 €

                               Predaj drevnej hmoty / Holly Ivan /                                               726,27 €

Príjmy spolu                                                                                                             35.557,27 €

Výsledok hospodárenia za rok 2018 bol vo výške            16.054,00 € zisk po zdanení.

Účtovný zostatok za rok 2018 bol                                     66.456,00 €

Stav na účte vo VUB banke k 31.12.2018 bol vo výške   43.499,00 €

Zostatok v hotovostnej pokladni k 31.12.2018 bol vo výške 197,00 €

 

Na základe dosiahnutého zisku nám vyplýva

štvrťročné preddavkové platenie dane vo výške 980 €

 

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať o vyslovení súhlasu s prednesenou účtovnou uzávierkou.

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8, Správa Dozornej rady za rok 2018

Správu predniesol Ing. Jozef Kasanický- predseda DR PS Svätý Kríž.

Dozorná rada sa počas obdobia 06/2018 - 05/2019 zamerala na kontrolu nasledovných bodov:

1. Kontrola činnosti a rozhodnutia Výboru PS

Členovia dozornej rady sa sporadicky zúčastňovali schôdzí výboru PS Svätý Kríž, ktoré sa konali každý druhý pondelok v mesiaci a prakticky boli oboznámení s manažovaním a rozhodnutiami výboru PS Svätý Kríž. Predseda DR obdržal zápisnicu z každého stretnutia Výboru PS a publikoval ju na webovej stránke PS.

2. Kontrola financií a hospodárenia

Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené účtovníčkom PS za rok 2018, v ktorom PS hospodárila so ziskom 16 054 EUR.

3. Kontrola pokladne a dokladov

Členovia dozornej rady vykonali kontrolu dokladov a peňažného denníka, s tým že nezistili žiadne nedostatky a administratíva je vedená korektne a prehľadne.

4. Kontrola transparentnosti

Výbor PS pokračuje aj naďalej v transparentnom manažovaní PS. Všetky rozhodnutia a zápisy zo stretnutí Výboru PS sú zverejnené na webovej stránke PS, kde sú prístupné každému členovi PS.

5. Podnety od členov PS

Dozorná rada neobdržala počas tohto obdobia žiadny podnet na kontrolu alebo prešetrenie od členov PS.

6. Záver

Počas obdobia 06/2018 - 05/2019 dozorná rada nemala zásadné pripomienky k manažovaniu chodu PS Svätý Kríž a prístup k plneniu úloh zo strany vedenia PS Svätý Kríž hodnotí ako dostatočný a aktívny aj vzhľadom na to, že tieto funkcie robia dobrovoľne bez ohľadu na akýkoľvek honorár. Počas roku 2018 došlo k odstúpeniu člena DR Petra Kubáňa, ktorého nahradil Milan Matejka.

Mgr. Pavol Tomčík sa následne opýtal na prípadné nejasnosti v tejto správe, keďže žiadne neboli, dal hlasovať o vyslovení súhlasu k správe DR za rok 2018

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9, Správa o činnosti Výboru Pozemkového spoločenstva za rok 2018

Správu predniesol Ing. Štefan Repa- predseda PS Svätý Kríž.

   Výbor pozemkového spoločenstva sa pravidelne stretával v pôvodnom zvolení každý mesiac respektíve podľa potreby aj častejšie v urbárskej miestnosti vo Svätom Kríži. O samotnom programe, návrhoch a úlohách, ktoré vyplynuli z rokovaní výborových schôdzí boli členovia informovaní na webovej stránke PS Svätý Kríž formou zápisnice v deň konania výborovej schôdze.

- V prvom štvťroku  2018 sme zosumarizovali podklady pre daňové priznanie, pričom samotné daňové priznanie nám urobil tak ako minulý rok pán Rydlo.

- Ďalej sme našu činnosť zamerali na kontrolu  platieb za nájmy za pridelené pozemky na výstavbu chát a nájmy za pozemky okolo chát.  

- Ďalej sme sa venovali príprave lesohospodárskej činnosti na rok 2018 a v mesiaci marec sme boli v Chrasti, aby sme sa dohodli na trase lesnej cesty s konštatovaním zamerania cesty geodetom nakoľko chceme, aby išla bývalým výhonom.

- V mesiaci marec sme vypracovali nájomné zmluvy, ktoré boli podpísané na dobu 30 rokov to sa týkalo starých chatárov a skolaudovaných v roku 2017.

- V druhom štvrťroku sme sa venovali lesohospodárskej činnosti a to hlavne výsadbe stromkov, ktoré sme realizovali so zmluvným partnerom firmou PARKWOOD. O samotných  počtoch a lokalitách, kde sa stromky vysadili, budete informovaní v osobitnej správe.

- Ďalej sme spracovali kalamitné drevo s odvozom na skládku.

- V mesiaci apríl sme sa zúčastnili školenia na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, z ktorého nám vyplynuli nové úlohy, ktoré nám treba splniť, označenia a sprístupnenia plôch lesného porastu, pre prípadný zásah hasičskej techniky.

- V mesiaci máj sme pripravovali Valnú hromadu. V tomto čase prebiehal prvý výžin na novozalesnených plochách.

- V mesiaci máj prebiehol Autorský štátny dozor  a to od 25.5.2018 až do 26.6.2018. Bol zameraný na hodnotenie pestovnej činnosti a to ako v papierovej tak aj v reálnej podobe v teréne. Písomné podklady boli kontrolované 9.5.2018 na OÚ v Liptovskom Mikuláši. Terénna obhliadka lesných porastov prebehla 17.5.2018 za účasti štatutára a OLH. Ing. Gašinca. Vyhodnotenie celého dozoru konštatovalo, splnenie požiadaviek na výsadbu a pokračovanie lesohospodárskej činnosti v podobe výžinu.

- V mesiacoch jún až august sme našu činnosť zamerali na hliadkovanie v porastoch nakoľko bolo na toto obdobie vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

- V mesiaci august sa za účasti výboru uskutočnilo stretnutie priamo v teréne spolu s geodetom Ing. Gluthom a zamerali sa hranice navrhovanej lesnej cesty nakoľko v mesiaci september sme museli spraviť výrub pred tým ako sa tam začali práce ťažkou technikou.

- V mesiaci september sme sa zúčastnili na rokovaní s firmou Agro  racio nakoľko v mesiaci december im končila nájomná zmluva. Nová zmluva je podpísaná na dobu 10 rokov pričom ročný nájom je vo výške 2380 €.

- V treťom štvrťroku sme sa zamerali na lesohospodásku činnosť, urobil sa druhý výžin, spracovalo sa kalamitné drevo a ochrana stromkov proti ohryzu, a čiastočne sa spracovala haluzina po výrube na lesnú cestu.

- V mesiaci november sme podali na okresnom úrade Lesný odbor Plán lesohospodárskej činnosti na ďalších 5 rokov, ktorý však do dnešného dňa nebol schválený, ale my sa ho budeme pri našej činosti snažiť napĺňať. V súvislosti s týmto plánom je aj činnosť OLH, ktorú vykonáva Ing. Gašinec s ktorým sme predĺžili zmluvu na túto činnosť nakoľko mal zmluvu do konca roka 2017.

- Koncom roka 2018 sme zamerali svoju činnosť na vypracovanie nových zmlúv na základe geometrického plánu o prenájme pozemkov so záujemcami o výstavbu chát. Môžeme konštatovať, že máme zazmluvnené nájomnými zmluvami všetky ponúkané pozemky pričom v priebehu roka sa nám nazbieralo ďalších 14 záujemcov o pridelenie pozemku na výstavbu rekreačných chát.

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 10, Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2019

Správu predniesol Ing. Štefan Repa- predseda PS Svätý Kríž.

Predseda sa zameral hlavne na lesohospodársku činnosť v roku 2019, ale spomenul tu aj nutnosť vybudovania cesty hore chrasťou s tým, že sa táto cesta dá riadne zapísať a pripraví sa geometrický plán a riadny projekt s vyňatím TTP a zapísaním lesnej cesty. Spomenul nutnosť rozparcelovania pozemkov pod chaty, podpísanie nových nájomných zmlúv a ich riadne zavkladovanie na katastri. Ostatné plánované práce spomenul aj v správe o činnosti.

Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu k navrhovanému plánu činnosti na rok 2019

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  11, Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2019

Správu predniesol Ing. Štefan Repa- predseda PS Svätý Kríž.

Predseda hovoril, že rozpočet bude približne v tej istej rovine ako bol v roku 2018, až na to, že plán ťažby nie je stále odsúhlasený v rámci neschváleného LHP. Nutne musíme počítať s nákladmi na dosiahnutie právneho stavu pripravovanej lesnej cesty a samozrejme musíme počítať s prípadným spracovaním kalamity.

Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu s navrhovaným rozpočtom na rok 2019

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12, Rôzne

Ing. Štefan Repa- Výrub stromov- k tejto problematike sme sa už síce vyjadrovali na výborovej schôdzi, ktorá sa konala 26.6.2017 a tu sme sa dohodli na nasledovnom postupe. Žiadateľ / budúci stavebník, majiteľ chaty / podá žiadosť na OÚ Svätý Kríž, následne pracovníčka OÚ po dohode s ochranármi v teréne pomeria obvod stromu vo výške 1,3 m. Žiadateľ si spraví samovýrub a zavolá lesného gazdu, aby pomeral drevnú hmotu. Ak žiadateľ prejaví záujem o drevnú hmotu tá sa mu odpredá na základe vystavenej faktúry, ktorú spracuje štatutár a cena takéhoto dreva bude 42 €/ m3 / nejedná sa o palivové drevo /, ak neprejaví záujem drevo zmanipuluje na dočasnú skládku.

- Po výrube ostala haluzina tak si ju môžu členovia PS Svätý Kríž brať zadarmo.

Mgr. Pavol Tomčík- člen výboru PS Svätý Kríž, zodpovedný za evidenciu došlej a vyšlej pošty, za zvolávanie Výborových a členských schôdzí PS a zapisovateľ zápisníc z týchto schôdzí- informoval o každodennej evidencii došlej a vyšlej pošty- stav je neustále na webovej stránke PS, taktiež zápisnice z Výborových schôdzí, dôležité oznamy spoločenstva, pozvánky… Odporúča členom túto stránku sledovať.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13, Správa Mandátovej komisie

Správu predniesla Ing. Mária Skubíková- predsedníčka Mandátovej komisie PS Sv. Kríž.

  konštatovala nasledovné:

- na I. Valnom zhromaždení bolo prítomných                                         4.454   hlasov

- na II. Valnom zhromaždení bolo prítomných                                        1.893   hlasov

- na III. Valnom zhromaždení bolo prítomných                                       4.159   hlasov

                 - celková výmera všetkých  známych vlastníkov je                               10.261   hlasov

- 50% =                                                                                                 5.130,5    hlasov

SPOLU na I. - III. Valnom zhromaždení bolo                                  10.506   hlasov

- na I. Valnej hromade bolo    43,407 % hlasov známych vlastníkov

- na II. Valnej hromade bolo   18,448 % hlasov známych vlastníkov

- na III. Valnej hromade bolo 100 %      hlasov Fondu

Celkove teda boli Valné zhromaždenia spolu  uznášaniaschopné.               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14, Návrh členov nového Výboru Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba Výboru

Mgr. Pavol Tomčík oznámil, že Výbor PS Svätý Kríž navrhuje do Výboru týchto členov:

Ing. Štefan Repa

Ing. Mária Skubíková

Mgr. Pavol Tomčík

Ivan Hollý

Výbor navrhuje, aby sa o novom výbore hlasovalo en bloc o čom dal hlasovať

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  2.829 hlasov     ZDRŽAL SA:   11               PROTI: 1.614

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať o navrhovanom zložení Výboru PS Svätý Kríž:

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Ďalej Mgr. Pavol Tomčík poprosil, aby I. Valné zhromaždenie zvolilo piateho člena Výboru a navrhol hlasovať o Pavlovi Rumanskom. Na II. Valnom zhromaždení sa už hlasovalo o kompletnom zložení Výboru aj s Pavlom Rumanským.

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 

Následne Mgr. Pavol Tomčík poprosil o návrhy aspoň dvoch náhradníkov z pléna, ktorých nám je potrebné zvoliť.

Na I. čiastkovom Valnom zhromaždení navrhol Vladimír Droppa hlasovať o Štefanovi Droppovi a Ing. Dušanovi Repovi. Títo členovia boli navrhnutí aj na II. čiastkovom Valnom zhromaždení Mgr. Pavlom Tomčíkom. Keďže ďalšie návrhy členov na funkciu náhradníkov do Výboru neboli, dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať najskôr o Štefanovi Droppovi:

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  3.106 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 1.151

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o ďalšom navrhovanom náhradníkovi, o Ing. Dušanovi Repovi:

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  3.303 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 1.151

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:     404 hlasov    ZDRŽAL SA:   1.489        PROTI: 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15, Návrh členov novej Dozornej rady Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba DR

Mgr. Pavol Tomčík oznámil, že Výbor PS Svätý Kríž navrhuje do DR týchto členov:

Ing. Jozef Kasanický

Ján Kubáň st.

Výbor navrhol, aby sa o novom zložení DR hlasovalo en bloc o čom dal hlasovať

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 

Následne dal na I. čiastkovom Valnom zhromaždení Mgr. Pavol Tomčík hlasovať o navrhovanom zložení DR PS Svätý Kríž, na II. čiastkovom Valnom zhromaždení sa už hlasovalo o kompletnom zložení DR, už aj s p. Lukášom Skubíkom:

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 

Ďalej Mgr. Pavol Tomčík poprosil, aby zhromaždenie zvolilo tretieho člena DR a navrhol hlasovať o Jaroslavovi Baďovi. Vladimír Droppa tento návrh odmietol s odôvodnením, že s Jaroslavom Baďom telefonoval a ten pracovať v urbáre nechce. Ľubomír Hollý navrhol aby sme DR doplnili Lukášom Skubíkom. Keďže ďalšie návrhy z pléna neprišli a ak prišli navrhnutí podielnici ich odmietli, dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať iba o Lukášovi Skubíkovi.

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Mgr. Pavol Tomčík konštatoval, že sme nezvolili žiadnych náhradníkov, čo je v rozpore so zákonom č. 110/2018, Z.z.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16, Diskusia na I. čiastkovom Valnom zhromaždení

Ľubomír Matejka sa pýtal ako sa dozvie výsledky II. Valného zhromaždenia. (Mgr. Pavol Tomčík mu odpovedal, že výsledky budú zverejnené na web stránke PS Svätý Kríž)

Milan Orieščik sa pýtal koľko hlasov má v našom spoločenstve Fond. (Ing. Štefan Repa mu odpovedal, že 4.139 hlasov)

Milan Orieščik sa pýtal prečo nie je na zhromaždení Fond prítomný. (Mgr. Pavol Tomčík mu odpovedal, že pozvánku sme na Fond poslali, dôvod neúčasti mu nie je známy, ale pripomenul, že v histórii spoločenstva sa Fond ešte nikdy nezúčastnil na prvej Valnej hromade.)

PhDr. Ján Tomčík hovoril zhromaždeniu a Milanovi Orieščikovi, že Fond sa nikdy nezúčastňuje prvých Valných hromád. Treba na Fond poslať zápisnicu z I. Valnej hromady a požiadať o hlasovanie na čiastkovej Valnej hromade a návštevu zástupcu Fondu na tejto čiastkovej schôdzi.

Vladimír Droppa namietal spôsob voľby. (Mgr. Pavol Tomčík mu odpovedal, že o navrhovanom spôsobe hlasovalo zhromaždenie)

Alena Haragová sa pýtala kde je plánovaná ešte výstavba ďalších chát. (Mgr. Pavol Tomčík jej odpovedal, že o chatovej zástavbe rozhodlo zhromaždenie v minulosti a to tak, že sa zastavajú pozemku medzi riekou Krížanka a ľavým výhonom hore chrasťou, približne od ihriska na Lazisku, pretože od evanjelického kostola po ihrisko sú súkromné pozemky Matejkovcov. Výbor rešpektuje rozhodnutie zhromaždenia z minulosti aj na to, že sa nebude uvažovať o chatách v pravo od výhona, kde je chrasť zalesnená. Pozemky, na ktorých sú chaty plánované, sú TTP)

Vladimír Droppa sa pýtal, prečo je cesta hore chrasťou taká široká. (Mgr. Pavol Tomčík mu odpovedal, že Výbor postupoval spôsobom, že navrhol cestu do ľavého výhonu, z troch pásov. Všetky sú široké cca po 5m a tak zameranie budúcej cesty nebude zásahom do zalesnenej časti chrasti)

Vladimír Droppa sa pýtal, prečo je na mieste veternej kalamity hore chrasťou ponechané drevo, ktoré sa mohlo dať predať. (Ing. Štefan Repa mu odpovedal, že Výbor nemá vedomosť, že by tam bolo ponechané drevo a vyzval podielnikov, že si môžu ísť navyberať z tejto kalamitnej oblasti haluzinu a ponechané kusy z polomu)

Ľubomír Skubík sa pýtal, kto dovolil navoziť bordel povyše dediny na urbársky pozemok. (Mgr. Pavol Tomčík mu odpovedal, že návoz ktorý tam bol dovezený bude v dohľadnej dobe upravený a vyrovnaný, Výbor už má dojednané mechanizmy. Výbor v dobrej viere kôli kritike občanov na zarastenosť pozemku krami, dal tieto vyrúbať a bágroviská a nerovnosti, ktoré sa odkryli sa rozhodol vyrovnať návozom)

Ing. Dušan Repa hovoril, že chodieva na obecné zastupiteľstvá a tam hovorila kontrolórka obce, že je to čierna skládka. Vyzval Výbor aby to riešil.

Diskusia na II. čiastkovom Valnom zhromaždení

Bistiaková Viera sa pýtala ako je to z pozemkami pod chaty, ktoré sa v správe spomínali a pýtala sa prečo sa nevyplácajú dividendy a za kolko môže predať jej podiel. (Mgr. Pavol Tomčík jej povedal, že si musí dať žiadosť o pozemok a keď budú tieto pozemky rozparcelované, zvolajú sa všetci žiadatelia a budú oboznámení o spôsobe prideľovania pozemkov. Predjedná to Výbor a dohodne spôsob prideľovania.) (Ing. Štefan Repa jej odpovedal na druhú časť otázky, že dividendy sa nebudú rozdeľovať, pretože spoločenstvo musí počítať s najnutnejšími výdajmi na zalesňovanie a ochranu a zhromaždenie nás zaviazalo, aby sme dotiahli aj cestu hore chrasťou a to stále nevieme koľko bude stáť. Ďalej jej odpovedal, že znalecký posudok na 1m2 podielu by vyšiel na 0,17 až 0,20€. Predajnú cenu však určuje predávajúci a akceptuje alebo neakceptuje kupujúci. Treba však dodržať novelizáciu zákona o pozemkových spoločenstvách č.110/2018, Z.z.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17, Návrh Uznesenia, doplnky a zmeny, schválenie Uznesenia

Predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík.

UZNESENIE

      z I. - III. čiastkového Valného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov spravovaných podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a jeho následnej novelizácii zákonom č. 110/2018, Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa uskutočnili dňa 19.05.2019, 31.05.2019 a 27. júna 2019.

     a, Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku konštatuje, že spoločne na troch čiastkových Valných zhromaždeniach dosiahli nasledovné počty prítomných členov:

- na I. Valnom zhromaždení bolo prítomných                                         4.454   hlasov

- na II. Valnom zhromaždení je prítomných                                            1.893   hlasov

- na III. Valnom zhromaždení je prítomných                                           4.159   hlasov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu:                                                                                                    10.506  hlasov

                    - celková výmera všetkých  známych vlastníkov je                              10.261    hlasov

                     - 50% =                                                                                                      5.130,5 hlasov

- na I. Valnom zhromaždení bolo 43,407 % hlasov a  NEBOLO uznášania schopné.

- na II. Valnom zhromaždení bolo 18,448 % hlasov a  NEBOLO uznášania schopné.

- na III. Valnom zhromaždení bolo 100%     hlasov SPF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu známych vlastníkov:        61,855%                      BOLO uznášania schopné.

    

b, - I. - III. čiastkové Valné zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku zapísaného na listoch vlastníctva č. 427,737,881,961,1367 a 1437 v katastrálnom území Svätý Kríž o celkovej výmere 144 ha 01 árov 58 m 2 prijíma a schvaľuje

Zmluvu o založení Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž

Podľa §-u 5 zákona č. 97/2013 Z. z. a následnej novelizácii zákonom č. 110/2018 Z.z.

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  27.06.2019 ZA:  4.159 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 

c, - I. - II. zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku potvrdzuje výsledky volieb výboru Pozemkového spoločenstva a dozornej rady na päťročné volebné obdobie

Výbor Pozemkového spoločenstva v zložení

Ing. Štefan Repa

Mgr. Pavol Tomčík

Ing. Mária Skubíková

Ivan Hollý

Pavel Rumanský

 

Dozorná rada Pozemkového spoločenstva v zložení

 

Ing. Jozef Kasanický

Ján Kubáň st.

Lukáš Skubík.

 

d, - I. - II. zhromaždenie ukladá výboru Pozemkového spoločenstva, vykonať registráciu vytvoreného Pozemkového spoločenstva  a jeho orgánov tak, ako to ukladá zákon o Pozemkových spoločenstvách

 

e, -  I. - II. zhromaždenie ukladá výboru Pozemkového spoločenstva, prerozdeliť pozemky pod chaty žiadateľom z radov podielnikov, vykonať potrebné úkony k ich zameraniu, následne vypracovať s nimi  nájomné zmluvy a tie zavkladovať na katastri.

 

f, – I. - II. zhromaždenie ukladá výboru Pozemkového spoločenstva zvolať 2 a 3. čiastkovú schôdzu vlastníkov na deň 31.5.2019 o 16,00 a 3 čiastkovú schôdzu vlastníkov na deň 27.6.2019 o 10,00 v budove Pozemkového fondu v L. Mikuláši.

 

g, – I. - II. zhromaždenie schvaľuje plán činnosti pre rok  2019

 

Keďže I. - II. zhromaždenie o každom bode uznesenia už hlasovalo, navrhol Mgr. Pavol Tomčík hlasovať z Uznesení en bloc a dal o tomto spôsobe hlasovania hlasovať

 

Hlasovanie 19.05.2019  ZA:  4.454 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Hlasovanie  31.05.2019 ZA:  1.893 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18, Záver.

Mgr. Pavol Tomčík poďakoval všetkým za prítomnosť.

 

               

Dňa 19.05., 31.05., 27.06.2019 predseda zhromaždenia: Mgr. Pavol Tomčík v.r--------------------------

 

Dňa 19.05., 31.05., 27.06.2019 predseda Volebnej komisie: Pavel Rumanský v.r.-------------------------

 

Dňa 19.05., 31.05., 27.06.2019 preds. Mandátovej komisie: Ing. Mária Skubíková v.r.--------------------

 

Dňa 19.05., 31.05., 27.06.2019 preds. Návrhovej komisie:Ing. Jozef Kasanický v.r.-----------------------

 

Dňa 19.05.2019 zapisovateľ zápisnice:                            Ing. Jozef Kasanický v.r.-------------------------

 

Dňa 19.05., 31.05., 27.06.2019 zapísal:                        Mgr. Pavol Tomčík  v.r-----------------------------

 

Dňa 19.05.2019 zápisnicu overil:                                         Milan Španko v.r ------------------------------

 

Dňa 19.05., 31.05., 27.06.2019 zápisnicu overil:                 Želmíra Baďová v.r ---------------------------

 

Dňa 31.05., 27.06.2019 overovateľ zápisnice:                 Ing. Jozef Kasanický v.r.-------------------------

 

Dňa 27.06.2019 zástupca SPF:                                     Ing.Matúš Komiňák v.r ----------------------------

 

 

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 05.06.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Pavel Rumanský a Ivan Hollý.

Ospravedlnení: nikto

Neospravedlnení: nikto

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnení:nikto

Neprítomní a neospravedlnení:nikto

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 05.06.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž:

Program:

 1.  Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

 

 1.  Voľba predsedu, podpredsedu, štatutárov, pokladníka, lesného gazdu 
 2.  Rôzne
 3.  Záver

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

2. Voľba predsedu, podpredsedu, štatutárov, pokladníka, lesného gazdu - Mgr. Pavol Tomčík informoval, že na dvoch čiastkových Valných zhromaždeniach presiahlo percento prítomných známych vlastníkov 50% a tak naplnilo literu zákona č. 97/2013 Z.z., následnej novelizácie zákonom č. 110/2018, Z.z. na právoplatnosť zvolených členov. Je však potrebné, aby si členovia zvolili predsedu, podpredsedu, pokladníka- spoludisponentov na účte a lesného gazdu. Návrhy na kandidátov na jednotlivé posty padali z pléna nasledovne:

1. Predseda, štatutár PS: Ivan Hollý

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 1            PROTI:  0

2. Podpredseda, štatutár PS: Mgr. Pavol Tomčík

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

3. Pokladníčka PS: Ing. Mária Skubíková

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

4. Disponent s bežným účtom PS: Ing. Štefan Repa

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

5. Lesný gazda PS: Pavel Rumanský

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

3. Rôzne: Ivan Hollý poďakoval za dôveru a prioritu v začiatkoch svojho pôsobenia si stanovil dotiahnutie elektriny k novovytvoreným pozemkom na chaty a vybudovanie cesty hore chrasťou.

Mgr. Pavol Tomčík odmietol už ďalšie vedenie schôdzí a požiadal predsedu spoločenstva, aby si túto funkciu zobral on, spolu so zvolávaním schôdzí. Ivan Hollý s tým súhlasil a požiadal ho, aby poštu naďalej preberal a evidoval on. Ing. Skubíková ešte Pavla Tomčíka požiadala, aby zápisnice zo schôdzí písal on, s čím súhlasil.

4. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie zvolá v mesiaci jún, najneskoršie v júli mailovou pozvánkou.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 05.06.2019 o 19,30         v.r.:.....................................

 

 

 

 

Zápisnica z voľby predsedu dozornej rady Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž

konanej dňa 6.6.2019 v kancelárii spoločenstva.

      Na základe výsledku dvoch čiastkových valných zhromaždení P ozemkového spoločenstva Svätý Kríž konaných v dňoch: 19. mája 2019 a 31. mája 2019, kde presiahlo percento prítomných známych vlastníkov 50% a tak naplnilo literu zákona č. 97/2013 Z.z., následnej novelizácie zákonom č. 110/2018, Z.z. boli zvolení nasledovní členovia dozornej rady:

1, Ing. Jozef Kasanický

2, Ján Kubáň

3, Lukáš Skubík

Náhradník: nikto

      Je však potrebné, aby si členovia dozornej rady zvolili predsedu dozornej rady. Voľba predsedu

dozornej rady sa konala dňa 6.6.2019 v kancelárii spoločenstva. Novozvolení členovia výboru sa

rozhodli pre verejné hlasovanie.

Prítomný: Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň, Lukáš Skubík

Členovia dozornej rady sa jednohlasne dohodli na spoločnej voľbe navrhovaného kandidáta na

predsedu dozornej rady Pozemkového spoločenstva.

Návrh na predsedu dozornej rady: Ing. Jozef Kasanický

Voľba:

- za navrhovaného kandidáta 3

- proti 0

- zdržali sa hlasovania 0

Výbor konštatuje, že jednohlasne bol zvolený navrhovaný kandidát.

Predseda dozornej rady:

Ing. Jozef Kasanický, bydlisko: Vansovej 1897/10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vo Svätom Kríži dňa 6.6.2019

Predseda dozornej rady: Ing. Jozef Kasanický v.r…………………………...

Členovia dozornej rady: Ján Kubáň                  v.r.:.........................................

                                        Lukáš Skubík            v.r.:..........................................

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode