Zápisnica z I. Valnej hromady, ktorá sa konala dňa 20. mája 2018 o 13,30 hodine, v KD v Svätom Kríži.

28.05.2018 12:06

      Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž  

 

     Zápisnica z I. Valnej hromady Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorá sa konala dňa 20. mája 2018 o 13,30 hodine, v KD v Svätom Kríži.

   Program:

   1, Otvorenie – oboznámenie  s programom, schválenie programu

   2, Voľba Mandátovej komisie/Ing. Skubíková, Droppa, Šponko, Košo/

   3, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady/Ing. Repa/

   4, Správa o finančnom hospodárení za rok 2017/Ročná uzávierka/Ing. Repa/

   5, Správa Dozornej rady za rok 2017

   6 Návrh plánu činnosti spoločenstva pre roky 2018/2019/Ing. Repa/

   7, Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice/Mgr. Tomčík Pavol, Španko Milan/

   8, Rôzne

   9, Diskusia

   10, Uznesenie

   11, Záver

  

 

 Program:  1, Otvorenie, oboznámenie s programom- Valnú hromadu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- člen výboru PS Svätý Kríž oboznámil prítomných s programom Valnej hromady a požiadal o prípadné doplnenie programu. Keďže neboli žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie, dal hlasovať o schválení programu. Valná hromada jednohlasne odsúhlasila predložený program.

                     2, Voľba Mandátovej komisie- Výbor spoločenstva navrhol za predsedníčku Mandátovej komisie Ing. Skubíkovú a členov komisie v zložení  Droppa Zdenko, Španko Jaroslav, Košo Rastislav. Valná hromada jednohlasne odsúhlasila predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie a poverila ju teda sčítaním prítomných hlasov.

                   3, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady/Ing. Repa Štefan// - predseda PS Svätý Kríž prečítal správu o činnosti za rok 2017. Výbor pozemkového spoločenstva sa pravidelne stretával v pôvodnom zvolení každý mesiac respektíve podľa potreby aj častejšie v urbárskej miestnosti vo Svätom Kríži. O samotnom programe, návrhoch a úlohách, ktoré vyplynuli z rokovaní výborových schôdzí ste sa mohli dozvedieť z web stránky pssvatykriz, nakoľko sa pravidelne zverejňovali formou zápisnice v deň konania výborovej schôdze. V prvom štvťroku  2017 sme zosumarizovali podklady pre daňové priznanie, kontrolu platenia nájmu za pozemky okolo chát. Nakoľko ekonómka , ktorú sme mali zazmluvnenú nám nereagovala na naše výzvy tak sme boli nútení zmeniť ekonóma a samotné daňové priznanie nám urobil pán Rydlo. Ďalej sme sa venovali príprave lesohospodárskej činnosti na rok 2017 a v mesiaci marec sme boli v Chrasti, aby sme sa dohodli na trase lesnej cesty s konštatovaním zamerania cesty geodetom nakoľko chceme, aby išla bývalým výhonom. V mesiaci marec sme schválili nájomnú zmluvu pánovi Šimkovi na vybudovanie rybníka na dobu 30 rokov. Ďalej sme na výbore schválili odpredaj tretinového podielu snežnej jamy, nakoľko bolo potrebné do jej opravy investovať a naše spoločenstvo ju nevyužívalo pretože výsadbu robíme priamo od dodávateľa tým vlastne odpadá potreba uskladňovania sadeníc.    V druhom štvrťroku sme sa venovali lesohospodárskej činnosti a to hlavne výsadbe stromkov, ktoré sme realizovali so zmluvným partnerom firmou PARKWOOD. O samotných  počtoch a lokalitách, kde sa stromky vysadili  Vás bude vo svojom príspevku informovať náš lesný gazda pán Košo. Ďalej sme spracovali kalamitné drevo s odvozom na skládku. V mesiaci apríl sme sa zúčastnili školenia na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, z ktorého nám vyplynuli nové úlohy, ktoré nám treba splniť, označenia a sprístupnenia plôch lesného porastu, pre prípadný zásah hasičskej techniky. V mesiaci máj sme pripravovali Valnú hromadu. V tomto čase prebiehal prvý výžin na novozalesnených plochách. V mesiacoch jún až august sme našu činnosť zamerali na hliadkovanie v porastoch nakoľko bolo na toto obdobie vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V mesiaci jún sa za účasti výboru uskutočnilo stretnutie s chatármi priamo v teréne spolu s geodetom Ing. Gluthom a zamerali sa hranice pozemkov medzi chatami nakoľko dochádzalo k sporným situáciám medzi jednotlivými chatármi. V mesiaci august sme sa zúčastnili na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom revíri Siná výsledkom ktorého je Zmluva o užívaní poľovného revíru Siná na dobu 15 rokov pričom dohodnutá cena je 1,5 € /ha lesné pozemky a 0,8 € / ha poľnohospodársky pôdny fond. V treťom štvrťroku sme sa zamerali na lesohospodársku činnosť z toho vyplývali práce urobil sa druhý výžin, spracovalo sa kalamitné drevo a ochrana stromkov proti ohryzu. V mesiaci november sme podali na okresnom úrade Lesný odbor Plán lesohospodárskej činnosti na ďalších 5 rokov, ktorý však do dnešného dňa nebol schválený, ale my sa ho budeme pri našej činnosti snažiť napĺňať. V súvislosti s týmto plánom je aj činnosť OLH, ktorú vykonával Ing. Gašinec s ktorým sme predĺžili zmluvu na túto činnosť nakoľko mal zmluvu do konca roka 2017.     Koncom roka sme zamerali svoju činnosť na vypracovanie nových zmlúv na základe geometrického plánu o prenájme pozemkov s chatármi. Doba nájmu je dohodnutá na 30 rokov. Jedná sa o starých chatárov a o nových, ktorí už majú skolaudované chaty. Stankovianska, Vitáliš, Antoška, Repa Štefan a Valach, z nových sú to Matejka, Hollý, Tomčík a Pavlík.

 

 

 

 

 

                     4,  Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 /Ročná uzávierka/ /Repa Štefan/ - došlo ku zmene účtovníka, celé účtovníctvo sme mali zazmluvnené s externou ekonómkou p. Miksovou, ktorá nám aj spracovávala daňové priznanie avšak po jej dlhšej odmlke, keď sme sa s ňou nevedeli skontaktovať pristúpili sme ku zmene a ročnú uzávierku a daňové priznanie nám spracoval pán Rydlo. Hotovostnú pokladňu si spravujeme sami má ju na starosti Ing. Skubíková, a cez ňu idú drobné výdaje. Všetky ostatné finančné transakcie sa najskôr schvália na výbore a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame ekonómovi.

Rok 2017

Výdavky          Činnosť OLH  TATRAFOREST                                                             14,40 €

                         Daň z nehnuteľnosti  obec Svätý Kríž                                                   575,46 €

                         Daň z príjmu za rok 2016                                                                      480,00 €

                         Účtovná uzávierka + účtovníctvo / p. Rydlo /                                        215,00 €

                         Výber hotovostná pokladňa /1.4.2017 /                                                 250,00 €

                         Feromónové návnady  / Tatraforest /                                                       65,09 €

                         Ťažba kalamitného dreva  / Dikasz /                                                      120,00 €

                         Výsadba stromkov +sadenice / ABIES Šimková /                                 855,00 €

                         Približovanie drevnej hmoty / Palko /               109,74 €+208,56 €  = 318,30  €

                         Vyžínanie  prvé/ Dikasz /                                  688,03 € + 243,32 € = 931,35 €

                         Vyžínanie prvé / ABIES Šimková /                                                       880,00 €

                         Poplatok za Web stránku / Webnode AG /                                              45,55 €

                         Geodetické vytýčenie cesty vyhotovenie GP  / Glut /                         1162,00 €

                         Vyžínanie druhé / ABIES /                                                                    880,00 €

                         Ochrana proti ohryzu / Cervakol – ABIES Šimková /                           704,40 €

                         Ochrana proti ohryzu / Cervakol – Košo /                                             480,00 €

                         Aktualizácia programu URBAR / DPSOFT S.R.O /                             120,00 €

                         Vyhotovenie pečiatky / Copy servis /                                                      21,83 €

Výdavky spolu                                                                                                             8118,38 €

 

                       

 

Príjmy                   Prenájom pozemkov Agro Racio                                                 1.660,00 €

                               Predaj podielu snežná jama                                                         1.274,72 €

                               Nájom za chaty na rok                                                                 1.729,56 €

                               Nájom Poľovnícke združenie                                                           27,88 €

                               Predaj drevnej hmoty / Antoška /                                                   300,00 €

                               Poplatok za zriadenie el. prípojky / Elliott /                                     10,00 €

Príjmy spolu                                                                                                              5.002,16 €

 

Výsledok hospodárenia bol vo výške                                                            - 2.696,00 € strata.

Účtovný zostatok za rok 2017 bol                                                                  45.432,09 €

Stav na účte vo VUB banke k 31.12.2017 bol vo výške                               42.736,09 €

Stav v pokladni k 31.12.2017 bol vo výške                                                         209,00€

 

 

 

                   5,  Správa Dozornej rady za rok 2017/Ing. Kasanický Jozef/  Keďže sa predseda DR  ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, správu prečítal predseda spoločenstva.

                   Dozorná rada sa počas obdobia 06/2017 - 05/2018 zamerala na kontrolu nasledovných bodov:

a). Kontrola činnosti a rozhodnutia Výboru PS

Členovia dozornej rady sa sporadicky zúčastňovali schôdzí výboru PS Svätý Kríž, ktoré sa konali každý druhý pondelok a prakticky boli oboznámení s manažovaním a rozhodnutiami výboru PS Svätý Kríž.

                    b). Kontrola financií a hospodárenia

Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené účtovníčkou PS za rok  2017, v ktorom PS hospodárila so stratou 2 696 EUR.

                    c). Kontrola pokladne a dokladov

Členovia dozornej rady vykonali kontrolu dokladov a peňažného denníka, s tým že nezistili žiadne nedostatky a administratíva je vedená korektne a prehľadne.

                    d). Kontrola transparentnosti

Výbor PS pokračuje aj naďalej v transparentnom manažovaní PS. Všetky rozhodnutia a zápisy zo stretnutí Výboru PS sú zverejnené na webovej stránke PS, kde sú prístupné každému členovi PS.

                    e). Podnety od členov PS

Dozorná rada neobdržala počas tohto obdobia žiadny podnet na kontrolu alebo prešetrenie od členov PS.

                    f). Záver

Počas obdobia 06/2017 - 05/2018 dozorná rada nemala zásadné pripomienky k manažovaniu chodu PS Svätý Kríž a prístup k plneniu úloh zo strany vedenia PS Svätý Kríž hodnotí ako dostatočný a aktívny aj vzhľadom na to, že tieto funkcie robia dobrovoľne bez ohľadu na akýkoľvek honorár.

                    predseda DR Ing. Jozef Kasanický  v.r.

 

6, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre roky 2018/2019- návrh prečítal Ing. Štefan Repa:  „Tento rok nám treba urobiť GP na výstavbu cesty hore Chrasťou, v roku 2018 končí zmluva s Agro- Racio, treba nám ju predĺžiť a upraviť zmluvný vzťah, chceli by sme vysadiť 2.00 stromkov, chceme urobiť dva výžiny, následne chcemickú ochranu, musíme urobiť aj prerezávku v starej výsadbe. Táto Valná hromada je posledná pred voľbami, bude sa v budúcom roku voliť nový Výbor spoločenstva.

                    Následne Ing. Mária Skubíková priniesla výsledky sčítania hlasov a konštatovala nasledovné:

                       - na Valnej hromade je prítomných 3.516 hlasov

                      - celková výmera všetkých známych vlastníkov je 10.193 hlasov

                      - 50% = 5096,5 hlasov

                   - teda na Valnej hromade je 34,45% hlasov a schôdza NIE JE uznášania schopná.

                    Mgr. Tomčík Pavol konštatoval, že aj keď nie je schôdza uznášania schopná, hlasy sa načítajú s hlasmi z II. Valnej hromady a výsledok bude oznámený po nej. Keďže hlasovanie o zložení Mandátovej komisie a o programe schôdze  bolo jednohlasné, konštatoval:

                     PRÍTOMNÍ: 3.516 hlasov     ZA: 3.516    ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0

                    Mgr. Tomčík Pavol dal ďalej hlasovať o navrhnutom členovi na zapisovateľa zápisnice z Valnej hromady, kde Výbor navrhol Mgr. Pavla Tomčíka

                     PRÍTOMNÍ: 3.516 hlasov     ZA: 3.516    ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0

                    Mgr. Tomčík Pavol dal ďalej hlasovať o navrhnutom členovi na overovateľa zapisovateľa zápisnice z Valnej hromady, kde Výbor navrhol Milana Španka

                     PRÍTOMNÍ: 3.516 hlasov     ZA: 3.516    ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0

 

                 8, Rôzne – Ing. Štefan Repa- Výrub stromov : k tejto problematike sme sa už vyjadrovali na výborovej schôdzi, ktorá sa konala 26.6.2017 a tu sme sa dohodli na nasledovnom postupe. Žiadateľ / budúci stavebník, majiteľ chaty / podá žiadosť na OÚ Svätý Kríž, následne pracovníčka OÚ po dohode s ochranármi v teréne pomeria obvod stromu vo výške 1,3 m. Žiadateľ si spraví samovýrub a zavolá lesného gazdu pána Koša, aby pomeral drevnú hmotu. Ak žiadateľ prejaví záujem o drevnú hmotu tá sa mu odpredá na základe vystavenej faktúry, ktorú spracuje štatutár a cena takéhoto dreva bude 42 €/ m3 / nejedná sa o palivové drevo /, ak neprejaví záujem drevo zmanipuluje na dočasnú skládku.

 - V týchto dňoch prebieha Autorský štátny dozor  a to od 25.5.2018 až do 26.6.2018. Je zameraný na hodnotenie pestovnej činnosti a to ako v papierovej tak aj v reálnej podobe v teréne. Písomné podklady boli kontrolované 9.5.2018 na OÚ v Liptovskom Mikuláši. Terénna obhliadka lesných porastov prebehla 17.5.2018 za účasti štatutára a OLH. Ing. Gašinec. Vyhodnotenie celého dozoru bude dňa 26.6.2018 na OÚ v Liptovskom Mikuláši za našej účasti.

                   

                   Mgr. Pavol Tomčík- člen výboru PS Svätý Kríž, zodpovedný za evidenciu došlej a vyšlej pošty, za zvolávanie Výborových a členských schôdzí PS a zapisovateľ zápisníc z týchto schôdzí- informoval o každodennej evidencii došlej a vyšlej pošty- stav je neustále na webovej stránke PS, taktiež zápisnice z Výborových schôdzí, dôležité oznamy spoločenstva, pozvánky… Odporúča členom túto stránku sledovať.

                 9, Diskusia-   Orieščik Milan- Pýtal sa na to, koľko ks stromkov sa v minulom roku vysadilo. Košo mu odpovedal, že 2.500 ks. Ďalej chcel vedieť načo sú dovezené zvodidlá- odpovedal mu Ivan Hollý, že to použije na výstavbu chaty. Ďalej chcel vedieť prečo sa neopravia poškodené feromónové lapače. Košo mu odpovedal, že tie nie sú evidované a ak ich treba opraviť, tak sa opravia, ak sa nedajú opraviť, tak sa odstránia. Ďalej sa pýtal, kedy sa odvezie drevo z Chrasti. Tomčík a Repa odpovedali, že drevo už odviezol Ivan Gašinec.

                   Emka Kubáňová- žiada, aby sa posielali pozvánky na Valnú hromadu aj poštou. Repa jej odpovedal, že v budúcom roku sa už pošle poštou

                   Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil ani po opakovanej výzve predsedníctva, predseda PS diskusiu ukončil

                  10, Uznesenie

                  1. BERIE NA VEDOMIE A SCHVAĽUJE -  Účtovnú uzávierku PS Svätý Kríž za rok 2017- tak ako bola prednesená Ing. Štefanom Repom

                    - Správu DR PS Svätý Kríž za rok 2017- tak ako bola prednesená Ing. Štefanom Repom

                      - Správu o hospodárení PS Svätý Kríž za rok 2017- tak ako bola prednesená Ing. Štefanom Repom

 

Plán lesohospodárskej činnosti na rok 2018- tak ako bola prednesený Ing. Štefanom Repom

 

Vypracované Nájomné zmluvy s chatármi a inými nájomníkmi

 

2. UKLADÁ -  priebežne vykonávať dedičské konania podielnikov za účelom  vysporiadania majetkových vzťahov na žijúce osoby

 

- Výboru Pozemkového spoločenstva, aby dal zamerať odborne spôsobilej firme cestu hore Chrasťou /ľavý pás výhonu/ a následne túto vyňal z TTP a prekvalifikoval na cestu. Celý tento úkon zavkladoval na katastri

 

                  PRÍTOMNÍ: 3.516 hlasov     ZA: 3.516    ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0

 

 

                   11, Záver- Ing. Štefan repa poďakoval všetkým za účasť na Valnej hromade, poďakoval za diskusné príspevky a  Výbor teda zvolá Valnú hromadu na pondelok 28.05.2018 o 15,30 do Zasadačky OU v Svätom Kríži.

 

Dňa 20.05.2018 zapísal: Mgr. Pavol Tomčík      ----------------------------------------------------

 

Dňa 21.05.2018 zápisnicu overil: Ing. Jozef Kasanický--------------------------------------------

 

Dňa 22.05.2018 zápisnicu overil: Milan Španko         --------------------------------------------

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode