Zápisnica z II. Čiastkovej Valnej hromady Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, ktorá sa konala dňa 24. mája 2017 v zasadačke OÚ v Svätom Kríži.

29.05.2017 13:21

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž

 

Zápisnica z II. Čiastkovej Valnej hromady Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorá sa konala dňa 24. mája 2017 v zasadačke OÚ v Svätom Kríži.

Program:

1, Otvorenie – oboznámenie s programom

2, Voľba Mandátovej komisie

3, Voľba Návrhovej a Volebnej komisie

4, Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

5, Schválenie programu

6, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady

7, Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 /Ročná uzávierka/

8, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre roky 2017/2018

9, Rôzne

10, Diskusia

11, Uznesenie

12, Záver

 

 

Program: 1, Otvorenie, oboznámenie s programom- II. Čiastkovú Valnú hromadu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- člen výboru PS Svätý Kríž oboznámil prítomných s programom Valnej hromady a požiadal o prípadné doplnenie programu. Ing. Skubíková priniesla sčítané hlasy a konštatovala, že:

- na I. Valnej hromade bolo prítomných 3.800 hlasov- 380.000 m2

- celková výmera všetkých známych vlastníkov je 9.900 hlasov- 990.000 m2

- 50% = 4950 hlasov- 495.000 m2

- na I. Valnej hromade bolo 39,24% hlasov a schôdza NEBOLA uznášania schopná. Na II. Čiastkovej Valnej hromade je prítomných 1.644 hlasov, čo spolu s hlasmi na I. Valnej hromade činí: 54,99% a

Valné hromady SÚ UZNÁŠANIA SCHOPNÉ.

2, Následne Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o programe a súhlase s predneseným programom.

Hlasovanie: ZA: 1.644 ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

3, Voľba Mandátovej komisie- Výbor spoločenstva navrhol do Mandátovej komisie nasledovných členov: Ing. Skubíková Mária- predsedníčka, Košo Rastislav, Španko Jaroslav- členovia.

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať o potvrdení Mandátovej komisie:

Hlasovanie: ZA: 1.644 ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

4, Voľba Návrhovej a Volebnej komisie- Výbor spoločenstva navrhol do Návrhovej komisie nasledovných členov: Zdenko Droppa- predseda,

Kubáň Ján - člen

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať o týchto členoch:

Hlasovanie: ZA: 1.644 ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

  • Výbor spoločenstva navrhol do Volebnej komisie nasledovných členov: - Hollý Ľubomír- predseda, Rybínová Milena- členka

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať o týchto členoch:

Hlasovanie: ZA: 1.644 ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

5, Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice - Výbor spoločenstva navrhol za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Pavla Tomčíka

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať:

Hlasovanie: ZA: 1.644 ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

Výbor spoločenstva navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Kasanického.

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať:

Hlasovanie: ZA: 1.644 ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

- Volebná komisia konštatovala, že voľba prebehla v súlade so zákonom a všetci môžu pracovať vo funkciách, ako boli navrhnutí a schválení.

6, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady /Repa Štefan/- predseda PS Svätý Kríž prečítal správu o činnosti za rok 2016.

Hovoril o tom, že „Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž sa pravidelne stretával minimálne raz za mesiac prípadne podľa potreby aj častejšie v pôvodnom zložení v urbárskej miestnosti vo Svätom Kríži. Na výborových schôdzach sa zúčastňoval aj jeden z členov dozornej rady. Dátum konania, zápisnice z konania výboru sa pravidelne po skončení schôdze uverejňujú na našej webovej stránke, čiže úlohy a návrhy, ktoré sa na schôdzi príjmu si môžu podielnici hneď overiť. Takto zabehnutý systém sa nám osvedčil a funguje na dobrej úrovni nakoľko máme od Vás pravidelnú spätnú väzbu takže sme radi, že našu činnosť sledujete a dávate nové podnety.

Ak si spomínate takto pred rokom som Vás informoval o projekte Ozdravných opatrení v lesoch Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž s ktorým sme sa uchádzali o finančný príspevok z Eurofondov, žiaľ musím konštatovať, že náš projekt nebol agentúrou PPA vybratý, to znamená, že všetku lesohospodársku činnosť si musíme zabezpečovať z vlastných finančných prostriedkov.

V prvom štvrťroku sme sa zamerali na prípravu lesohospodárskej činnosti, odstraňovalo sa kalamitné drevo. Spolu so zazmluvnenou firmou PARWOOD sme vysadili sadenice stromkov o počte a lokalitách Vás oboznámi lesný gazda pán Košo.

Ďalej sme sumarizovali ekonomické podklady na spacovanie daňového priznania za rok 2015, ktoré sme odvzdali účtovníčke.V mesiaci apríl sme sa zúčastnili školenia na Okresnom riaditeľstve Hasického a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, z ktorého nám vyplinulo niekoľko úloh, s ktorými sme sa obrátili na odborného požiarneho technika pána Halahiju, ktorý nám vypracoval Protipožiarnu dokumentáciu, ktorá v našom spoločenstve absentovala. Na základe takto spracovanej dokumentácie sme museli umiestniť zákazovú tabuľu zo strany chát na vstupe na lesnú cestu. Ďalej sme museli nakúpiť jednoduché požiarne náradie, ktoré máme umiestnené v Požiarnej zbrojnici v obci Svätý Kríž.

V mesiaci máj sa nám podarilo urobiť ďalšiu časť lesnej cesty v spolupráci so SVP z miestneho riečneho materiálu.

V letných mesiacoch sa robil prvý celoplošný výžin, prerezávka a prebierka a hygiena lesného porastu.

V mesiaci október sa robil druhý celoplošný výžin a uskutočnil sa aj výrub kalamitného dreva a jeho následné spracovanie až po štiepkovanie konárov.

V mesiaci november sa uskutočnila chemická ochrana sadeníc proti ohryzu lesnou zverou náterom Cervakol.

Koncom roka sme sa zamerali na dotiahnutie nájomných zmlúv záujemcom o výstavbu chát, nakoľko nie vśetci v určenom termíne uhradili sumu za prenájom ani po našej urgencii, doplnili sme do zoznamu nových záujemcov o pozemky. Po skončení schôdze môžu prísť podpísať zmluvy, tí ktorí uhradili poplatok za nájom a geometrický plán. Čo sa týka nájomných zmlúv u starých chatárov a nových skolaudovaných, tým budeme dávať zmluvy na základe prinesených geometrických plánov, pretože dochádzalo k sporným situáciám, tak výbor požiadal o pomoc geodeta Ing. Gluta.

Na záver tochto bodu sa chcem poďakovať všetkým členom výboru za ich prácu pri plnení úloh“.

7, Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 /Ročná uzávierka/ /Repa Štefan/

Na začiatku Vás chcem informovať o zmene účtovníka, ktorú sme uskutočnili, nakoľko účtovníčka pani Miksová, ktorú sme mali zazmluvnenú sa v priebehu minulého roka po zdravotných problémoch odmlčala a nereagovala na telefonické výzvy ani na emailovú korešpodenciu, výbor rozhodol, že celé účtovníctvo dáme spracovať pánovi Rydlovi, ktorý nám následne urobil aj daňové priznanie a spolu s audítorom skontrolovali aj účtovníctvo za roky 2014 a 2015 v ktorom urobili niektoré korekcie a odstránili nezrovnalosti.

Stále platí, že výdaje a ostatné finančné transakcie sa najskôr schvália na výborovej schôdzi a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry uhrádzame bezhotovostným prevodom z nášho účtu vo VUB banke Liptovký Mikuláš.

Rok 2016

Výdavky: Činnosť OLH Tatraforest Ing. Gašinec 12,00 €

Daň z nehnuteľnosti Obec Svätý Kríž 575,46 €

Výsadba stromkov a sadenice PARKWOOD 3894,50 €

PS Agentúra 600,00 €

Približovanie dreva Palko Dušan 435,12 €

Prerezávka hygiena lesa Dikasz Jozef 1020,64 €

Plošné vyžínanie 11 ha PARKWOOD 1500,00 €

Požiarna dokumentácia Halahija 100,00 €

Približovanie kalamitného dreva Vozár 146,76 €

Výrub kalamitného dreva Dikasz 255,43 €

Približovanie kalamitného dreva Palko 510,84 €

Plošné vyžínanie PARKWOOD 770,00 €

Výrub kalamitného dreva Dikasz 705,98 €

Prenájom miestnosti M a T Liptov 284,00 €

Požiarne náradie KAJO 231,68 €

Ochrana proti ohryzu Cervakolom PARKWOOD 1170,05 €

Košo 420,15 €

Dikasz 420,00 €

 

Výdavky spolu 13 052,61 €

 

Príjmy Nájom Poľovné združenie Siná 27,88 €

Predaj drevnej hmoty Juraj Dikasz 3988,60 €

Predaj drevnej hmoty Benediktyová 2054,64 €

Predaj drevnej hmoty Tatraforest 4938,12 €

Nájom za pozemok Palko 250,00 €

Nájom AGRO RACIO 1660,00 €

Nájom za pozemky pod chatami Geometrický plán 2089,12 €

Príjmy spolu 15 008,36 €

Stav na bankovom účte k 30.12. 2016 bol vo výške 45. 833, 08 €

Hotovostnú pokladňu si obhospodarujeme sami a peňažný denník vedie členka výboru Ing. Skubíková. Cez pokladňu idú len drobné nákupy a výdaje. Príjmy do pokladne sa snažíme eliminovať nakoľko všetky nájmy a vystavené faktúry sa robia bankovými prevodmi. K 30.12. 2016 bol stav v pokladni 80,94 €.

8, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre roky 2017/2018- návrh prečítal Ing. Štefan Repa: „Tento rok nám končí zalesňovací cyklus, to znamená že môžeme čakať kontrolu z Okresného úradu Pozemkového a lesného odboru, ktorý bude posudzovať stav zalesnenia po kalamite. Tí ktorí chodíte do Chrasti máte prehľad koľko sadeníc stromkov sa nám už uchytilo, zalesnenie však ani zďaleka nie je uchytené na 100 percent čiže sa musíme znova vrátiť na niektoré lokality a doplniť porast novou výsadbou. Ďalej chceme pokračovať v navážaní lesnej cesty, riečnym materiálom v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom pričom naša predstava je, aby sa do konca nášho funkčného obdobia spojila od kostola až ku chatám. V tomto roku nám končí platnosť nájomnej zmluvy s Poľovníckym združením Siná, to znamená, že našou snahou bude iniciovať podpísanie novej. Táto zmluva je však podmienená súhlasom valného zhromaždenia, ktoré má poveriť zástupcov na rokovanie so zástupcami Poľovného združenia.

9, Rôzne

Košo Rastislav- lesný gazda- nebol prítomný, ale podľa jeho správy z I. Valnej hromady oboznámil prítomných o prácach od 6.2016- 4.2017 Mgr. Pavol Tomčík:

Ťažba dreva – vykonalo sa spracovanie kôrovcovej kalamity v množstve 157,66 m3.drevo bolo následne priblížené traktorom na odvozné miesto a predané.

– Uhadzovanie haluziny – zvyšky po ťažbe boli uhodené a z veľkej časti vyvezené a zoštiepkované.

– Ochrana kultúr proti burine vyžínaním – vykonala sa na ploche 19,00 ha.

– zalesňovanie – vykonalo sa na dvakrát,prvá časť v mesiaci október,kedy sa vysadilo 850 ks sadeníc , ztoho bolo 600 ks smreka a 250 ks smrekovca opadavého.Všetko to boli sadenice s obaľovanými koreňmi. Druhá časť prebehla na jar 2017 a vysadilo sa 2500 ks smreka obyčajného.

– Ochrana kultúr proti poškodzovaniu tvrdoňom smrekovým – bol vykonaný postrek na všetkých novo zasadených smrekoch.

– ochrana MLP proti ohryzu zverou – prebehla v mesiacoch oktober- november na ploche 18,83 ha náterom cervakolom.

– Výsek krov – vykonal sa v mesiaci jún na ploche 1,00ha za účelom uvoľnenia stromčekov smreka od nežiadúcich krov.

– Ochrana lesa – v rámci ochrany lesa máme nainštalovaných 6 ks feromonových lapačov,ktoré sa pravidelne kontrolujú , čistia a vymieňajú sa feromonové sáčky.

Plán do konca roku 2017:

– Ochrana kultúr proti burine vyžínaním – na ploche16,00ha

– Ochrana MLP proti ohryzu zverou – 18,00 ha

– Ochrana MLP proti lúpaniu a vytĺkaniu smrekovca 2,00ha

– Ťažba dreva – spracovanie kalamity podľa výskytu

Mgr. Pavol Tomčík- člen výboru PS Svätý Kríž, zodpovedný za evidenciu došlej a vyšlej pošty, za zvolávanie Výborových a členských schôdzí PS a zapisovateľ zápisníc z týchto schôdzí- informoval o každodennej transparentnej evidencii došlej a vyšlej pošty- stav je neustále na webovej stránke PS, taktiež zápisnice z Výborových schôdzí, dôležité oznamy spoločenstva, pozvánky… Odporúča členom túto stránku sledovať.

Ing. Jozef Kasanický- predseda DR PS Svätý Kríž- znovu hovoril o tom, že Výbor spoločenstva pracuje zodpovedne a transparentne. Pravidelne informuje o svojich zasadnutiach prostredníctvom zápisníc a tieto sú umiestňované na webovej stránke spoločenstva. Taktiež vedenie účtovníctva je transparentné a v súlade so zákonom. Najskôr sú vystavované objednávky na práce, následne faktúry po vykonaní práce a následne bankovým prevodom dochádza k uhrádzaniu týchto faktúr. PS Svätý Kríž riadne podalo Daňové priznanie, v termíne, ako káže zákon. Dozorná rada nemá na prácu Výboru spoločenstva žiadne výhrady. Vždy jeden člen DR sa zúčastňuje zasadnutí Výboru a tak je DR o všetkom informovaná aj osobne.

Ďalej predseda DR vyzval Výbor spoločenstva, aby zabezpečil ešte ďalšiu čiastkovú Valnú hromadu, aby písomne, alebo telefonicky Výbor vyzval k účasti podielnikov, ktorí sa Valnej hromady nezúčastnili, čím by sa dosiahla uznášania schopnosť a schválenie Ročnej uzávierky nadpolovičnou väčšinou všetkých známych vlastníkov.

9, Diskusia- Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil ani po opakovanej výzve predsedníctva, predseda PS diskusiu ukončil

10, Uznesenie

1. Schvaľuje Účtovnú uzávierku PS Svätý Kríž za rok 2016- tak ako bola prednesená Ing. Štefanom Repom

2, Schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku- účtovný zisk za rok 2016 vo výške 1459,00 € bude zúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

3, Schvaľuje Plán hospodárskej činnosti na rok 2017

4, Poveruje štatutárov PS Svätý Kríž k vyjednávaniu ceny za prenájom pozemkov a k podpisu zmluvy s PZ Siná so sídlom v Lazisku, uznaného rozhodnutím bývalého OU v LM, odborom PPLH rozhodnutím č.: OÚ 394-1/1997-B zo dňa 19.9.1997, za účelom postúpenia výkonu práv poľovníctva v poľovnom revíri Siná.

5, Poveruje štatutárov PS Svätý Kríž k vyjednávaniu ceny za prenájom pozemkov a k podpisu zmluvy s PZ Chabenec so sídlom v LM, uznaného rozhodnutím bývalého OU v LM, odborom PPLH rozhodnutím č.: OÚ 392-1997-K zo dňa 16.7.1997, za účelom postúpenia výkonu práv poľovníctva v poľovnom revíri Chabenec.

6, Berie na vedomie Správu o činnosti výboru Pozemkového spoločenstva za rok 2016

7, Berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady

8, Poveruje Výbor spoločenstva, aby zvolal do dvoch týždňov čiastkovú Valnú hromadu

9, Ukladá Priebežne vykonávať dedičské konania podielnikom za účelom vysporiadania majetkových vzťahov na žijúce osoby, ako aj kúpno predajné vzťahy medzi podielnikmi a novými členmi Pozemkového spoločenstva.

Hlasovanie: ZA: 1.644 ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

11, Záver- Ing. Štefan repa poďakoval všetkým za účasť na II. Valnej hromade, a ukončil ju.

 

Dňa 24.05.2017 zapísal: Mgr. Pavol Tomčík v.r. ------------------------------------------

 

Dňa 24.05.2017 zápisnicu overil: Ing. Jozef Kasanický v.r. --------------------------------------------

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode