Zápisnica z II. stretnutia chatárov, ktorým boli pridelené pozemky v poslednej etape v časti Stránska chrasť, Dňa: 24.08.2020 o 18.00 v KD Svätý Kríž.

26.08.2020 19:11

Zápisnica z II. stretnutia chatárov, ktorým boli pridelené pozemky v poslednej etape v časti Stránska chrasť, 

Dňa: 24.08.2020 o 18.00 v KD Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková, 

Žiadatelia o pozemky- 1. Robert Šnajdr, 2. Peter Šlauka, 3. Staroňová Ester, 4. Gerek Rudolf, 8. Pethoová Lenka, 11. Batizová Ľudmila, 12. Skákala Roman, 13. Rumanský Pavel, 15. Obrcianová Mariana, 18. Tomlák Peter, 19. Obrcian Branislav, 21. Fides Marek, 22. Droppová Marta, 23. Kubáň Ján ml., 24. PeaDr. Hollá Martina, 25. Maruška David, 26. Kubáň Ján st., 27. Kubáň Štefan, 31. Bistiaková Viera, 33. Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková Marta, Košová Oľga, Ing. Kasanický Jozef, Skubík Milan.

Hostia: nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program zo stretnutia:

 

Program:

  1.  Otvorenie, oboznámenie s programom stretnutia

2. Informácia zástupcu SSE distribúcia Ing. Skákalu o možnostiach pripojenia

3. Informácia o nutnosti vytvorenia OZ Stránska chrasť zvolenie zástupcov

4. Rôzne- zoznam žiadateľov, ktorí naozaj chcú pozemky

5. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

2. Informácia zástupcu SSE distribúcia Ing. Skákalu o možnostiach pripojenia- vysvetlil, že elektrika bude stáť cca 2.600€ na jedného žiadateľa o pripojenie, v prípade deklarovaných 55 pripojení. Vtedy dôjde k vybudovaniu pripojenia do 1,5 roka prostredníctvom firmy, ktorá má so SSE zmluvu. Ak sa to vybuduje touto formou a odpredá SSE-D, vtedy každému, kto sa do 2 rokov pripojí na odber a bude aj vykazovať akúkoľvek spotrebu, vráti vklad takmer celý. Najlepšia možnosť by bola, keby sa vytvorilo Občianske združenie a peniaze by sa vybrali do neho a jemu by SSE-D aj peniaze následne po pripojení vrátilo. Kto sa však do 2 rokov nepripojí k odberu, tomu vklad 2.600€ prepadne celý v prospech SSE-D.

 

3. Informácia o nutnosti vytvorenia OZ Stránska chrasť zvolenie zástupcov- plénum sa následne jednohlasne dohodlo, že vytvorí Občianske združenie „Svätý Kríž - Stránska chrasť“, do ktorého si aj zvolilo svojich zástupcov: Hollý Ľubomír, Skubík Martin, Obrcianová Mariana, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno/nebol prítomný, Kovalčík Miroslav/nebol prítomný/ a  Zástupca súkromného investora/nebol prítomný/. Dohodli sa, že si zvolení zástupcovia zvolia predsedu a podpredsedu- zároveň konateľov a pokladníka. Za predsedu si zvolili Martina Skubíka, ktorý bude zároveň aj konateľom OZ a za podpredsedu Ľubomíra Hollého, ktorý bude zároveň konateľom OZ. Za pokladníčku si zvolili Ing. Máriu Skubíkovú.

 

4. Rôzne- zoznam žiadateľov, ktorí naozaj chcú pozemky

- 1. Robert Šnajdr, 2. Peter Šlauka, 3. Staroňová Ester, 4. Gerek Rudolf, 5. Skubík Lukáš,  6. Ing. Petrek Martin, 7. Skubíková Alena, 8. Pethoová Lenka, 9. Úradník Vladimír- nemá záujem o pozemok, 10. Pálenčíková Anna- nemá záujem o pozemok, 11. Batizová Ľudmila, 12. Skákala Roman, 13. Rumanský Pavel, 14. Skubík Ľubomír, 15. Obrcianová Mariana, 16. Droppa Vladimír, 17. Goryczková Elena, 18. Tomlák Peter, 19. Obrcian Branislav, 20. Repa Martin, 21. Fides Marek, 22. Droppová Marta, 23. Kubáň Ján ml., 24. PeaDr. Hollá Martina, 25. Maruška David, 26. Kubáň Ján st., 27. Kubáň Štefan, 28. Ozobiara Renata- nemá záujem o pozemok, 29. Baďo Jaroslav- nemá záujem o pozemok, 30. Líška Vladimír, 31. Bistiaková Viera, 32. Beloritová Iveta, 33. Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková Marta, Košová Oľga a Ing. Kasanický Jozef, Skubík Milan.

- Záujemci, ktorí nechcú aby boli posúvaní sú vyznačení červeným písmom

- Záujemci, ktorí sa chcú posunúť smerom nahor, sú vyznačení čiernym tučným písmom

- Záujemci, ktorí sa nezúčastnili schôdze, sú vyznačení čiernym normálnym písmom

2. Zhromaždenie sa dohodlo, že treba každého kto neprišiel ešte osloviť a ak sa do 31.08.2020 nevyjadrí kladne, alebo záporne, bude zo zoznamu žiadateľov vyradený

3. Zhromaždenie sa dohodlo, že elektriku ide vybavovať OZ zmluvou o spolupráci.

4. Zhromaždenie sa dohodlo, že na začiatok každý vloží po 3.000€ do OZ

 

- Ivan Hollý- informoval, že PS Svätý Kríž bude chcieť približne 180€ na projekty

                    - Ostatné financie sa budú vkladať na účet OZ

Prítomní: 25         ZA:  25        PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

5.  Záver- Ivan Hollý  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 24.08.2020 o 20,00         v.r.:.....................................


 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187 

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode