Zápisnica z Mimoriadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 23.augusta 2020 o 13,30 hodine, v KD vo S

26.08.2020 19:05

Zápisnica z Mimoriadneho Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž,
 
podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a následnej jeho novelizácie zákonom č.110/2018 o pozemkových
 
spoločenstvách, ktoré sa konalo dňa 23.augusta 2020 o 13,30 hodine,
 
v KD vo Svätom Kríži.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Program:
1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu/Mgr. Tomčík/
2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
/Mgr. Tomčík/
3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019 a Správa o plnení uznesení z roku
2019/Hollý Ivan/
4. Správa o hospodárení Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019, účtovná uzávierka
a Návrh rozpočtu na rok 2020 /Ing. Repa Štefan/
5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2019 /Ing. Kasanický Jozef/
6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 /Ing. Gašinec
Ivan/
7. Ponuka členov PS Svätý Kríž na odpredaj svojich podielov
8. Správa Mandátovej komisie /Mgr. Tomčík/
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie Uznesenia /Mgr. Tomčík/
12. Záver
 
Program: 1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu Valné
zhromaždeenie otvoril o 13,35 člen Výboru, poverený Výborom funkciou predsedu
Zhromaždenia Mgr. Pavol Tomčík– oboznámil prítomných s programom Valného
zhromaždenia a požiadal o prípadné doplnenie programu. Keďže Valné zhromaždenie stále
nebolo uznášania schopné, predsedajúci navrhol 15 minútovú prestávku a po nej pokračovala
schôdza o 13,50 ako Mimoriadne Valné zhromaždenie s tým istým programom.
 
Následne prešiel k bodu 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
/Voľba sa vykonáva aklamačne, čiže hromadným prejavom súhlasu, en bloc o celom návrhu, napriek
 
tomu prebehlo aj sčítanie hlasov./
 
Návrhová komisia: Ing. Kasanický Jozef,- predseda, Ing. Štefan Repa- člen
Mandátová komisia: Ing. Skubíková Mária- predsedníčka, Rumanská Renata- členka
Skrutátori: Kubáň Ján st., Rumanská Renata
Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol
Overovatelia zápisnice: Ing. Kasanický Jozef, Kubáň Ján
Najskôr sa teda hlasovalo o návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo o všetkých jedným hlasovaním:
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovaťo zložení všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en
bloc:
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019 a Správa o plnení uznesení z roku 2019
/Hollý Ivan/
Správu predniesol Ivan Hollý- predseda PS Svätý Kríž.
Výbor pozemkového spoločenstva sa pravidelne stretával v pôvodnom zvolení každý mesiac respektíve
podľa potreby aj častejšie v urbárskej miestnosti vo Svätom Kríži. O samotnom programe, návrhoch a
úlohách, ktoré vyplynuli z rokovaní výborových schôdzí boli členovia informovaní na webovej stránke
PS Svätý Kríž formou zápisnice v deň konania výborovej schôdze.
- V prvom štvťroku 2019 a 2020 sme zosumarizovali podklady pre daňové priznanie, pričom samotné
daňové priznanie nám urobila účtovná firma z L. Mikuláša.
- Ďalej sme našu činnosť zamerali na kontrolu platieb za nájmy za pridelené pozemky na výstavbu chát
a nájmy za pozemky okolo chát.
- venovali sme sa príprave lesohospodárskej činnosti na rok 2019 a rok 2020.
- Veľké úsilie a veľa času sme venovali vybudovaniu lesnej a požiarnej cesty v Chrasti. Cestu sme riadne
dali zamerať, zhotovili sme geometrický plán, zavkladovali ho na katastri a následne vybrali z piatich
ponúk zhotoviteľa stavby.
- V druhom štvrťroku sme sa venovali lesohospodárskej činnosti a to hlavne výsadbe stromkov,
uhadzovaniu haluziny, ktoré sme realizovali so zmluvným partnerom firmou PARKWOOD. Taktiež sme
sa venovali likvidácii veternej kalamity firmou Tatraforest, s.r.o, ktorá je v týchto chvíľach celá
spracovaná a drevo je odvezené. O samotných počtoch a lokalitách, kde sa stromky vysadili, resp. o
objeme spracovanej kalamity budete informovaní v osobitnej správe.
- Na mesiac máj sme pripravovali Valnú hromadu, ktorá sa pre koronavírus nekonala. V tomto čase
prebiehal prvý výžin na novo zalesnených plochách.
- V mesiacoch jún až august sme našu činnosť zamerali na hliadkovanie v porastoch nakoľko bolo na toto
obdobie vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Taktiež v týchto mesiacoch prebehlo
uhadzovanie haluziny.
- V treťom štvrťroku 2019 sme sa zamerali na lesohospodásku činnosť, urobil sa druhý výžin, spracovalo
sa kalamitné drevo a ochrana stromkov proti ohryzu.
- Koncom roka 2019 sme sa venovali parcelácii pozemkov na výstavbu rekreačných chát v ďalšej časti
chrasti, aby sme tak uspokojili širší počet záujemcov zo strany podielnikov. V prvých mesiacoch roka
2020 sme dali vypracovať geometrické plány na tieto pozemky a riadne sme ich zavkladovali na katastri.
Na konci svojej správy ešte prečítal zoznam žiadateľov o pozemky pod chaty podľa toho ako prichádzali
ich žiadosti a požiadal o schválenie pridelenia pozemkov pre týchto žiadateľov. Jednalo sa o
nasledovných podielnikov: Viera Šnajdrová, Peter Šlauka, Nezbedová Eva, Gerek Rudolf, Skubík Lukáš,
Beloritová Iveta, Skubíková Alena, Nemcová Eva, Úradník Vladimír, Pálenčíková Anna, Batizová
Ľudmila, Skákala Roman, Rumanský Pavel, Skubík Ľubomír, Obrcianová Mariana, Droppa Vladimír,
 
Goryczková Elena, Tomlák Peter, Obrcian Branislav, Repa Martin, Fides Marek, Droppová Marta, Kubáň
Ján ml., PeaDr. Hollá Martina, Maruška David, Kubáň Ján st., Kubáň Štefan, Ozobiara Renata, Baďo
Jaroslav, Líška Vladimír, Bistiaková Viera, Ing. Petrek Martin, Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková
Marta, Košová Oľga a Ing. Kasanický Jozef.
V roku 2020 už bola vybudovaná lesná a požiarna cesta hore chrasťou, pretože je to záväzok Výboru ešte
z roku 2017. Je potrebné osadiť na jej konci závoru, ktorá zabráni zničeniu cesty dopravnými
prostriedkami iných Pozemkových spoločenstiev, ktoré ju okamžite po dokončení začali využívať.
Taktiež túto cestu treba riadne vybaviť potrebným dopravným značením. Výbor si dal záväzok, že bude
apelovať na chatárov, aby si vytvorili Občianske združenie, ktoré bude zastupovať ich záujmy voči obci a
Pozemkovému spoločenstvu. V lesníckej činnosti je potrebné postupovať v zmysle správy OLH a
finančne podľa návrhu Ing. Repu, ktorý prednesie návrh rozpočtu na rok 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Správa o hospodárení PS Svätý Kríž za rok 2019, účtovná uzávierka
a Návrh rozpočtu na rok 2020 /Ing. Repa Štefan/
Účtovná uzávierka
 
Ročnú uzávierku a daňové priznanie za rok 2019 nám spracovala, tak ako minulý rok pani Ing.
Mária Gašparovičová v spolupráci s Ing. Rydlom. Hotovostnú pokladňu si naďalej spravujeme
sami má ju na starosti Ing. Skubíková, a cez ňu idú drobné výdaje. Všetky ostatné finančné
transakcie sa najskôr schvália na výbore a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry
uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame ekonómke.
Rok 2019
Výdavky Činnosť OLH TATRAFOREST Ing. Gašinec 144,00 €
Daň z nehnuteľnosti obec Svätý Kríž 575,46 €
Daň z príjmu /rok 2018 / 3.838,23 €
Účtovná uzávierka + účtovníctvo / Ing. Gašparovičová / 255,00 €
Daňový úrad preddavok na daň za 1-4 Q 3.975,48 €
Výber hotovostná pokladňa /29.4.2019 / 200,00 €
Aktualizácia programu Urbárik 144,00 €
Kúpa tlačiarne 180,00 €
Uhadzovanie haluziny / ABIES Šimková / 660,00 €
Právne služby JUDr. Dorociak – nová zmluva 504,00 €
Výroba pečiatky 27,85 €
Geometrický plán parcely na chaty / Ing. Glut / 2.884,00 €
Doména web stránka poplatok 31,90
Vyžínanie okolo stromkov/ ABIES Šimková / 1.596,00 €
Geodetické vytýčenie cesty vyhotovenie GP /Ing. Glut / 970,00 €
Prenájom priestorov 116,00 €
Vyžínanie a ochrana proti ohryzu / Cervakol – ABIES Šimková / 1.186,60 €
Vedenie konta za rok 2019 90,52 €
Výdavky spolu 16.459,04 €
 
Prímy Prenájom pozemkov Agro Rácio 2.324,00 €
Nájom za chaty na rok 1.757,48 €
Nájom Poľovnícke združenie Siná 136,00 €
Príjmy spolu 4.217,48 €
Výsledok hospodárenia za rok 2019 pred zdanením bol vo výške – 4.556 € strata. Účtovný obežný
majetok za rok 2019 bol 54.363 € a stav na účte vo VUB banke k 31.12.2019 bol vo výške 50. 266
 
€, zostatok v hotovostnej pokladni k 31.12.2019 bol vo výške 122 €
 
Na základe dosiahnutého zisku z roku 2018 nám vyplývalo štvrťročné preddavkové platenie dane
pričom suma preddavkov za rok 2019 bola vo výške 3.975,48 €
 
Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2020
Plán na tento rok v lesohospodárskej činnosti je urobiť uhadzovanie haluziny po vetrovej kalamite 8
ha, prvý výžin okolo mladých stromkov na výmere cca 12 Ha. Ďalej sa jedná o ochranu proti hmyzu
feromónové náplne 3 ks, Spraviť druhý výžin tak isto na výmere 12 ha a následná ochrana proti ohryzu
lesnou zverou náter Cervacolom. Ďalej nám treba vysadiť sadenice stromkov na holine, kde sa
uhadzovala haluzina výmera 8 ha na úseku pri novovybudovanej ceste smerom ku Chrasti. Dokončiť
trasu novej cesty a tým prepojiť cestu od chát až ku kostolu podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie.
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2019 /Ing. Kasanický Jozef/
Na základe výsledku dvoch čiastkových valných zhromaždení Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž
konaných v dňoch: 19.mája 2019 a 31.mája 2019 , boli zvolení nasledovní členovia dozornej rady:
1, Ing. Jozef Kasanický
2, Ján Kubáň
3, Lukáš Skubík
Dňa 6.6.2019 si dozorná rada zvolila svojho predsedu, ktorým sa stal Ing. Jozef Kasanický.
Dozorná rada sa počas obdobia 06/2019 - 08/2020 zamerala na kontrolu nasledovných bodov:
1. Kontrola činnosti a rozhodnutia Výboru PS
Členovia dozornej rady sa pravidelne zúčastňovali schôdzí výboru PS Svätý Kríž, ktoré sa konali
väčšinou každý druhý pondelok a boli oboznámení s činnosťami a rozhodnutiami výboru PS Svätý Kríž.
Predseda DR obdržal písomnú zápisnicu z každého stretnutia Výboru PS a publikoval ju na webovej
stránke PS.
2. Kontrola financií a hospodárenia
Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené externým účtovníkom PS za rok 2019, v ktorom
PS hospodárila so stratou - 4 556 EUR, Daňový preplatok 3 975,48 EUR, Zostatok na účte k 31.12.2019
bol 50 226,30 EUR, Príjem PS v roku 2019 pozostával z prenájmu poľnohospodárskych pozemkov a
prenájmu pozemkov na výkon poľovného práva.
3. Kontrola pokladne a dokladov
Členovia dozornej rady vykonali kontrolu dokladov a peňažného denníka, s tým že nezistili žiadne
nedostatky a administratíva je vedená korektne a prehľadne.
4. Kontrola transparentnosti
Výbor PS v novom zložení pokračuje v transparentnom manažovaní PS. Všetky rozhodnutia a zápisy zo
stretnutí Výboru PS sú zverejnené na webovej stránke PS, kde sú prístupné každému členovi PS a
verejnosti.
5. Podnety od členov PS
Dozorná rada neobdržala počas tohto obdobia žiadny podnet na kontrolu alebo prešetrenie od členov PS.
6. Záver
Počas obdobia 06/2019 - 08/2020 dozorná rada nemala zásadné pripomienky k manažovaniu chodu PS
 
Svätý Kríž a prístup k plneniu úloh zo strany vedenia PS Svätý Kríž hodnotí ako dostatočný a aktívny aj
vzhľadom na to, že tieto funkcie robia dobrovoľne bez nároku na akýkoľvek honorár.
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 /Ing. Gašinec
Ivan/
V úvode Ivan Hollý ospravedlnil OLH PS Svätý Kríž Ing. Gašinca CsC, ktorý sa nemohol zúčastniť
Valného zhromaždenia a prečítal jeho správu OLH za rok 2019.
015 uhadzovanie haluziny
V minulom roku sme uhadzovali haluzinu na ploche cca 1,00 ha .
011 Zalesňovanie
V Chrasti sa vysadilo 2 000 ks sadeníc smreka , značnú časť plochy bolo potrebné vylepšiť z dôvodu
poškodzovania stromkov tvrdoňom smrekovým , suchom a zaburinením.
017 ochrana MLP
Zalesnené plochy je potrebné následne ošetrovať a to vyžínaním proti burine. Celkom bolo vyžatých
12,30 ha . Je potrebné zdôrazniť, že táto lokalita je nesmierne náročná na ochranu sadeníc, pretože trpí
silným zaburinením. Z toho dôvodu je potrebné ju vyžínať dvakrát do roka.
V jeseni bola vykonaná ochrana stromkov proti ohryzu zverou cervacolom, a to v Chrasti na ploche 25,01
ha .
028 Ochrana lesa
Boli nainštalované 2 ks feromonových lapačov, pričom bol registrovaný stredný až silný výskyt náletu
podkôrneho hmyzu.
111 Ťažba dreva
V decembri 2019 nám padla veterná kalamita v predpokladanom objeme 700 m3 kalamitnej drevnej
hmoty. Drevná hmota bola na jar 2020 spracovaná a odvezená.
Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu so správou OLH za rok 2019
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
Následne Ivan Hollý prečítal správu o pláne lesníckych činností na rok 2020:
011 Zalesňovanie
V Chrasti treba vysadiť 1,20 Ha sadeníc smreka za 2.150€
017 Ochrana
Vyžínanie na výmere 12,50 Ha 1.875€
Ochrana proti ohryzu 14,97 Ha 1.780€
028 Ochrana lesa
 
100€
 
039-3 Výrub krov
V Chrasti treba vyrúbať 0,5 Ha 100€
111 Ťažba a približovanie dreva na OM
V Chrasti treba vyťažiť 700 m3 8.400€
SPOLU: 14.305€
Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu s plánom lesníckych činností na rok 2019
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7. Ponuka členov PS Svätý Kríž na odpredaj svojich podielov
Mgr. Pavol Tomčík informoval, že na webovom sídle Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž sme
zverejnili oznamy, o ktoré nás požiadali podielnici: Andrea Javoreková a Božena Kolláriková:
• 1. Javoreková Andrea r. Kasanická- 1.352 m2 za 1.500€.
• 2. Kolláriková Božena- 2.500 m2 za minimálne 0,40€/m2
Mgr. Pavol Tomčík sa ďalej opýtal, či niekto z pléna nevie o ďalších ponúkajúcich, keď sa nikto
neprihlásil, prešiel k ďalšiemu bodu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Správa Mandátovej komisie
Následne predložila správu predsedníčka Mandátovej komisie Ing. Mária Skubíková, ktorú prečítal Mgr.
Pavol Tomčík:
Celkový počet známych vlastníkov v PS Svätý Kríž: 14.403 hlasov
Počet prítomných: 1.856 hlasov = 12,87%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rôzne
V tomto bode nebol prednesený žiadny príspevok
10. Diskusia
- Mičuda Miroslav kritizoval nízku účasť. Pýtal sa, či je to v dôsledku corona vírusu, alebo apeloval na
Výbor aby do budúcna posielal pozvánky poštou každému. Predsa len mailové adresy nemá každý. Výbor
sa zhodol, že p. Mičuda má pravdu a bude sa v budúcnosti venovať viac pozvánkam na Valné
zhromaždenie
11. Schválenie Uznesenia
Predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík.
 
UZNESENIE
 
z Mimoriadneho Vlaného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov spravovaných podľa
zákona č. 97/2013 Z. z. a jeho následnej novelizácii zákonom č. 110/2018, Z.z. o pozemkových
spoločenstvách , ktoré sa uskutočnilo dňa 23.augusta 2020 v Kultúrnom dome v obci Svätý Kríž.
Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku zapísaného na listoch vlastníctva č.
427,737,881,961,1367 a 1437 v katastrálnom území Svätý Kríž o celkovej výmere 144 ha 01 árov 58 m 2
konštatuje, že nie je uznášania schopné, nakoľko je prítomných z celkového počtu 14.403 hlasov
známych vlastníkov iba 1.856 hlasov, čo je 12,87 %.
Schvaľuje:
1. Program Mimoriadneho Valného zhromaždenia
 
2. Zloženie komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Návrhová komisia: Ing. Jozef Kasanický- predseda, Ing. Štefan Repa- člen
Mandátová komisia: Ing. Skubíková- predsedníčka, Rumanská Renata- členka
Skrutátori: Kubáň Ján st., Rumanská Renata
 
Zapisovateľ: Mgr. Tomčík
Overovatelia zápisnice: Ing. Kasanický, Kubáň Ján
 
3. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2020
4. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2020
5. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2019
6. Plán finančného hospodárenia na rok 2020
7. Správu OLH o pláne lesníckych činností pre rok 2020
8. Zoznam žiadateľov o pridelenie stav. parciel v lokalite Stránska chrasť:
Viera Šnajdrová, Peter Šlauka, Nezbedová Eva, Gerek Rudolf, Skubík Lukáš, Beloritová Iveta,
Skubíková Alena, Nemcová Eva, Úradník Vladimír, Pálenčíková Anna, Batizová Ľudmila, Skákala
Roman, Rumanský Pavel, Skubík Ľubomír, Obrcianová Mariana, Droppa Vladimír, Goryczková Elena,
Tomlák Peter, Obrcian Branislav, Repa Martin, Fides Marek, Droppová Marta, Kubáň Ján ml., PeaDr.
Hollá Martina, Maruška David, Kubáň Ján st., Kubáň Štefan, Ozobiara Renata, Baďo Jaroslav, Líška
Vladimír, Bistiaková Viera, Ing. Petrek Martin, Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková Marta, Košová
Oľga a Ing. Kasanický Jozef.
Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2019
2. Správu Dozornej rady za rok 2019
3. Správu OLH za rok 2019
4. Správu Mandátovej komisie
5. Ponuky členov PS Svätý Kríž na odpredaj svojich podielov
/ Javoreková Andrea a Kolláriková Božena/
Ukladá:
1. Prerozdeliť pozemky pod chaty žiadateľom z radov podielnikov, vypracovať s nimi nájomné
zmluvy a tie zavkladovať na katastri.
2. Vybudovať na novej lesnej a požiarnej ceste minimálne jednu závoru, cestu vybaviť dopravným
značením
 
Mgr. Pavol Tomčík dal návrh hlasovať o Uznesení en bloc a dal o tomto spôsobe hlasovania hlasovať
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
Následne Mgr. Pavol Tomčík vyzval zhromaždenie hlasovať o Uznesení podľa toho ako bolo prečítané
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12, Záver
Mgr. Pavol Tomčík poďakoval všetkým za prítomnosť, slušný priebeh.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dňa 23.08.2020 predseda zhromaždenia: Mgr. Pavol Tomčík v.r-----------------------------------
 
Dňa 23.08.2020 predseda Návrhovej komisie: Ing. Jozef Kasanický v.r.----------------------------
 
Dňa 23.08.2020 predsedníčka Mandátovej komisie: Ing. Mária Skubíková v.r.--------------------
 
Dňa 23.08.2020 zapísal: Mgr. Pavol Tomčík v.r----------------------------------------------
 
Dňa 23.08.2020 zápisnicu overil: Ing. Jozef Kasanický v.r --------------------------------------------
 
Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
 
Zápisnica z Mimoriadneho Valného zhromaždenia Pozemkového
 
spoločenstva Svätý Kríž,
 
podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a následnej jeho novelizácie zákonom č.110/2018 o pozemkových
 
spoločenstvách, ktoré sa konalo dňa 23.augusta 2020 o 13,30 hodine,
 
v KD vo Svätom Kríži.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Program:
1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu/Mgr. Tomčík/
2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
/Mgr. Tomčík/
3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019 a Správa o plnení uznesení z roku
2019/Hollý Ivan/
4. Správa o hospodárení Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019, účtovná uzávierka
a Návrh rozpočtu na rok 2020 /Ing. Repa Štefan/
5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2019 /Ing. Kasanický Jozef/
6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 /Ing. Gašinec
Ivan/
7. Ponuka členov PS Svätý Kríž na odpredaj svojich podielov
8. Správa Mandátovej komisie /Mgr. Tomčík/
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie Uznesenia /Mgr. Tomčík/
12. Záver
 
Program: 1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu Valné
zhromaždeenie otvoril o 13,35 člen Výboru, poverený Výborom funkciou predsedu
Zhromaždenia Mgr. Pavol Tomčík– oboznámil prítomných s programom Valného
zhromaždenia a požiadal o prípadné doplnenie programu. Keďže Valné zhromaždenie stále
nebolo uznášania schopné, predsedajúci navrhol 15 minútovú prestávku a po nej pokračovala
schôdza o 13,50 ako Mimoriadne Valné zhromaždenie s tým istým programom.
 
Následne prešiel k bodu 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
/Voľba sa vykonáva aklamačne, čiže hromadným prejavom súhlasu, en bloc o celom návrhu, napriek
 
tomu prebehlo aj sčítanie hlasov./
 
Návrhová komisia: Ing. Kasanický Jozef,- predseda, Ing. Štefan Repa- člen
Mandátová komisia: Ing. Skubíková Mária- predsedníčka, Rumanská Renata- členka
Skrutátori: Kubáň Ján st., Rumanská Renata
Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol
Overovatelia zápisnice: Ing. Kasanický Jozef, Kubáň Ján
Najskôr sa teda hlasovalo o návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo o všetkých jedným hlasovaním:
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovaťo zložení všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en
bloc:
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019 a Správa o plnení uznesení z roku 2019
/Hollý Ivan/
Správu predniesol Ivan Hollý- predseda PS Svätý Kríž.
Výbor pozemkového spoločenstva sa pravidelne stretával v pôvodnom zvolení každý mesiac respektíve
podľa potreby aj častejšie v urbárskej miestnosti vo Svätom Kríži. O samotnom programe, návrhoch a
úlohách, ktoré vyplynuli z rokovaní výborových schôdzí boli členovia informovaní na webovej stránke
PS Svätý Kríž formou zápisnice v deň konania výborovej schôdze.
- V prvom štvťroku 2019 a 2020 sme zosumarizovali podklady pre daňové priznanie, pričom samotné
daňové priznanie nám urobila účtovná firma z L. Mikuláša.
- Ďalej sme našu činnosť zamerali na kontrolu platieb za nájmy za pridelené pozemky na výstavbu chát
a nájmy za pozemky okolo chát.
- venovali sme sa príprave lesohospodárskej činnosti na rok 2019 a rok 2020.
- Veľké úsilie a veľa času sme venovali vybudovaniu lesnej a požiarnej cesty v Chrasti. Cestu sme riadne
dali zamerať, zhotovili sme geometrický plán, zavkladovali ho na katastri a následne vybrali z piatich
ponúk zhotoviteľa stavby.
- V druhom štvrťroku sme sa venovali lesohospodárskej činnosti a to hlavne výsadbe stromkov,
uhadzovaniu haluziny, ktoré sme realizovali so zmluvným partnerom firmou PARKWOOD. Taktiež sme
sa venovali likvidácii veternej kalamity firmou Tatraforest, s.r.o, ktorá je v týchto chvíľach celá
spracovaná a drevo je odvezené. O samotných počtoch a lokalitách, kde sa stromky vysadili, resp. o
objeme spracovanej kalamity budete informovaní v osobitnej správe.
- Na mesiac máj sme pripravovali Valnú hromadu, ktorá sa pre koronavírus nekonala. V tomto čase
prebiehal prvý výžin na novo zalesnených plochách.
- V mesiacoch jún až august sme našu činnosť zamerali na hliadkovanie v porastoch nakoľko bolo na toto
obdobie vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Taktiež v týchto mesiacoch prebehlo
uhadzovanie haluziny.
- V treťom štvrťroku 2019 sme sa zamerali na lesohospodásku činnosť, urobil sa druhý výžin, spracovalo
sa kalamitné drevo a ochrana stromkov proti ohryzu.
- Koncom roka 2019 sme sa venovali parcelácii pozemkov na výstavbu rekreačných chát v ďalšej časti
chrasti, aby sme tak uspokojili širší počet záujemcov zo strany podielnikov. V prvých mesiacoch roka
2020 sme dali vypracovať geometrické plány na tieto pozemky a riadne sme ich zavkladovali na katastri.
Na konci svojej správy ešte prečítal zoznam žiadateľov o pozemky pod chaty podľa toho ako prichádzali
ich žiadosti a požiadal o schválenie pridelenia pozemkov pre týchto žiadateľov. Jednalo sa o
nasledovných podielnikov: Viera Šnajdrová, Peter Šlauka, Nezbedová Eva, Gerek Rudolf, Skubík Lukáš,
Beloritová Iveta, Skubíková Alena, Nemcová Eva, Úradník Vladimír, Pálenčíková Anna, Batizová
Ľudmila, Skákala Roman, Rumanský Pavel, Skubík Ľubomír, Obrcianová Mariana, Droppa Vladimír,
 
Goryczková Elena, Tomlák Peter, Obrcian Branislav, Repa Martin, Fides Marek, Droppová Marta, Kubáň
Ján ml., PeaDr. Hollá Martina, Maruška David, Kubáň Ján st., Kubáň Štefan, Ozobiara Renata, Baďo
Jaroslav, Líška Vladimír, Bistiaková Viera, Ing. Petrek Martin, Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková
Marta, Košová Oľga a Ing. Kasanický Jozef.
V roku 2020 už bola vybudovaná lesná a požiarna cesta hore chrasťou, pretože je to záväzok Výboru ešte
z roku 2017. Je potrebné osadiť na jej konci závoru, ktorá zabráni zničeniu cesty dopravnými
prostriedkami iných Pozemkových spoločenstiev, ktoré ju okamžite po dokončení začali využívať.
Taktiež túto cestu treba riadne vybaviť potrebným dopravným značením. Výbor si dal záväzok, že bude
apelovať na chatárov, aby si vytvorili Občianske združenie, ktoré bude zastupovať ich záujmy voči obci a
Pozemkovému spoločenstvu. V lesníckej činnosti je potrebné postupovať v zmysle správy OLH a
finančne podľa návrhu Ing. Repu, ktorý prednesie návrh rozpočtu na rok 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Správa o hospodárení PS Svätý Kríž za rok 2019, účtovná uzávierka
a Návrh rozpočtu na rok 2020 /Ing. Repa Štefan/
Účtovná uzávierka
 
Ročnú uzávierku a daňové priznanie za rok 2019 nám spracovala, tak ako minulý rok pani Ing.
Mária Gašparovičová v spolupráci s Ing. Rydlom. Hotovostnú pokladňu si naďalej spravujeme
sami má ju na starosti Ing. Skubíková, a cez ňu idú drobné výdaje. Všetky ostatné finančné
transakcie sa najskôr schvália na výbore a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry
uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame ekonómke.
Rok 2019
Výdavky Činnosť OLH TATRAFOREST Ing. Gašinec 144,00 €
Daň z nehnuteľnosti obec Svätý Kríž 575,46 €
Daň z príjmu /rok 2018 / 3.838,23 €
Účtovná uzávierka + účtovníctvo / Ing. Gašparovičová / 255,00 €
Daňový úrad preddavok na daň za 1-4 Q 3.975,48 €
Výber hotovostná pokladňa /29.4.2019 / 200,00 €
Aktualizácia programu Urbárik 144,00 €
Kúpa tlačiarne 180,00 €
Uhadzovanie haluziny / ABIES Šimková / 660,00 €
Právne služby JUDr. Dorociak – nová zmluva 504,00 €
Výroba pečiatky 27,85 €
Geometrický plán parcely na chaty / Ing. Glut / 2.884,00 €
Doména web stránka poplatok 31,90
Vyžínanie okolo stromkov/ ABIES Šimková / 1.596,00 €
Geodetické vytýčenie cesty vyhotovenie GP /Ing. Glut / 970,00 €
Prenájom priestorov 116,00 €
Vyžínanie a ochrana proti ohryzu / Cervakol – ABIES Šimková / 1.186,60 €
Vedenie konta za rok 2019 90,52 €
Výdavky spolu 16.459,04 €
 
Prímy Prenájom pozemkov Agro Rácio 2.324,00 €
Nájom za chaty na rok 1.757,48 €
Nájom Poľovnícke združenie Siná 136,00 €
Príjmy spolu 4.217,48 €
Výsledok hospodárenia za rok 2019 pred zdanením bol vo výške – 4.556 € strata. Účtovný obežný
majetok za rok 2019 bol 54.363 € a stav na účte vo VUB banke k 31.12.2019 bol vo výške 50. 266
 
€, zostatok v hotovostnej pokladni k 31.12.2019 bol vo výške 122 €
 
Na základe dosiahnutého zisku z roku 2018 nám vyplývalo štvrťročné preddavkové platenie dane
pričom suma preddavkov za rok 2019 bola vo výške 3.975,48 €
 
Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2020
Plán na tento rok v lesohospodárskej činnosti je urobiť uhadzovanie haluziny po vetrovej kalamite 8
ha, prvý výžin okolo mladých stromkov na výmere cca 12 Ha. Ďalej sa jedná o ochranu proti hmyzu
feromónové náplne 3 ks, Spraviť druhý výžin tak isto na výmere 12 ha a následná ochrana proti ohryzu
lesnou zverou náter Cervacolom. Ďalej nám treba vysadiť sadenice stromkov na holine, kde sa
uhadzovala haluzina výmera 8 ha na úseku pri novovybudovanej ceste smerom ku Chrasti. Dokončiť
trasu novej cesty a tým prepojiť cestu od chát až ku kostolu podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie.
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2019 /Ing. Kasanický Jozef/
Na základe výsledku dvoch čiastkových valných zhromaždení Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž
konaných v dňoch: 19.mája 2019 a 31.mája 2019 , boli zvolení nasledovní členovia dozornej rady:
1, Ing. Jozef Kasanický
2, Ján Kubáň
3, Lukáš Skubík
Dňa 6.6.2019 si dozorná rada zvolila svojho predsedu, ktorým sa stal Ing. Jozef Kasanický.
Dozorná rada sa počas obdobia 06/2019 - 08/2020 zamerala na kontrolu nasledovných bodov:
1. Kontrola činnosti a rozhodnutia Výboru PS
Členovia dozornej rady sa pravidelne zúčastňovali schôdzí výboru PS Svätý Kríž, ktoré sa konali
väčšinou každý druhý pondelok a boli oboznámení s činnosťami a rozhodnutiami výboru PS Svätý Kríž.
Predseda DR obdržal písomnú zápisnicu z každého stretnutia Výboru PS a publikoval ju na webovej
stránke PS.
2. Kontrola financií a hospodárenia
Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené externým účtovníkom PS za rok 2019, v ktorom
PS hospodárila so stratou - 4 556 EUR, Daňový preplatok 3 975,48 EUR, Zostatok na účte k 31.12.2019
bol 50 226,30 EUR, Príjem PS v roku 2019 pozostával z prenájmu poľnohospodárskych pozemkov a
prenájmu pozemkov na výkon poľovného práva.
3. Kontrola pokladne a dokladov
Členovia dozornej rady vykonali kontrolu dokladov a peňažného denníka, s tým že nezistili žiadne
nedostatky a administratíva je vedená korektne a prehľadne.
4. Kontrola transparentnosti
Výbor PS v novom zložení pokračuje v transparentnom manažovaní PS. Všetky rozhodnutia a zápisy zo
stretnutí Výboru PS sú zverejnené na webovej stránke PS, kde sú prístupné každému členovi PS a
verejnosti.
5. Podnety od členov PS
Dozorná rada neobdržala počas tohto obdobia žiadny podnet na kontrolu alebo prešetrenie od členov PS.
6. Záver
Počas obdobia 06/2019 - 08/2020 dozorná rada nemala zásadné pripomienky k manažovaniu chodu PS
 
Svätý Kríž a prístup k plneniu úloh zo strany vedenia PS Svätý Kríž hodnotí ako dostatočný a aktívny aj
vzhľadom na to, že tieto funkcie robia dobrovoľne bez nároku na akýkoľvek honorár.
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 /Ing. Gašinec
Ivan/
V úvode Ivan Hollý ospravedlnil OLH PS Svätý Kríž Ing. Gašinca CsC, ktorý sa nemohol zúčastniť
Valného zhromaždenia a prečítal jeho správu OLH za rok 2019.
015 uhadzovanie haluziny
V minulom roku sme uhadzovali haluzinu na ploche cca 1,00 ha .
011 Zalesňovanie
V Chrasti sa vysadilo 2 000 ks sadeníc smreka , značnú časť plochy bolo potrebné vylepšiť z dôvodu
poškodzovania stromkov tvrdoňom smrekovým , suchom a zaburinením.
017 ochrana MLP
Zalesnené plochy je potrebné následne ošetrovať a to vyžínaním proti burine. Celkom bolo vyžatých
12,30 ha . Je potrebné zdôrazniť, že táto lokalita je nesmierne náročná na ochranu sadeníc, pretože trpí
silným zaburinením. Z toho dôvodu je potrebné ju vyžínať dvakrát do roka.
V jeseni bola vykonaná ochrana stromkov proti ohryzu zverou cervacolom, a to v Chrasti na ploche 25,01
ha .
028 Ochrana lesa
Boli nainštalované 2 ks feromonových lapačov, pričom bol registrovaný stredný až silný výskyt náletu
podkôrneho hmyzu.
111 Ťažba dreva
V decembri 2019 nám padla veterná kalamita v predpokladanom objeme 700 m3 kalamitnej drevnej
hmoty. Drevná hmota bola na jar 2020 spracovaná a odvezená.
Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu so správou OLH za rok 2019
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
Následne Ivan Hollý prečítal správu o pláne lesníckych činností na rok 2020:
011 Zalesňovanie
V Chrasti treba vysadiť 1,20 Ha sadeníc smreka za 2.150€
017 Ochrana
Vyžínanie na výmere 12,50 Ha 1.875€
Ochrana proti ohryzu 14,97 Ha 1.780€
028 Ochrana lesa
 
100€
 
039-3 Výrub krov
V Chrasti treba vyrúbať 0,5 Ha 100€
111 Ťažba a približovanie dreva na OM
V Chrasti treba vyťažiť 700 m3 8.400€
SPOLU: 14.305€
Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu s plánom lesníckych činností na rok 2019
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7. Ponuka členov PS Svätý Kríž na odpredaj svojich podielov
Mgr. Pavol Tomčík informoval, že na webovom sídle Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž sme
zverejnili oznamy, o ktoré nás požiadali podielnici: Andrea Javoreková a Božena Kolláriková:
• 1. Javoreková Andrea r. Kasanická- 1.352 m2 za 1.500€.
• 2. Kolláriková Božena- 2.500 m2 za minimálne 0,40€/m2
Mgr. Pavol Tomčík sa ďalej opýtal, či niekto z pléna nevie o ďalších ponúkajúcich, keď sa nikto
neprihlásil, prešiel k ďalšiemu bodu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Správa Mandátovej komisie
Následne predložila správu predsedníčka Mandátovej komisie Ing. Mária Skubíková, ktorú prečítal Mgr.
Pavol Tomčík:
Celkový počet známych vlastníkov v PS Svätý Kríž: 14.403 hlasov
Počet prítomných: 1.856 hlasov = 12,87%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rôzne
V tomto bode nebol prednesený žiadny príspevok
10. Diskusia
- Mičuda Miroslav kritizoval nízku účasť. Pýtal sa, či je to v dôsledku corona vírusu, alebo apeloval na
Výbor aby do budúcna posielal pozvánky poštou každému. Predsa len mailové adresy nemá každý. Výbor
sa zhodol, že p. Mičuda má pravdu a bude sa v budúcnosti venovať viac pozvánkam na Valné
zhromaždenie
11. Schválenie Uznesenia
Predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík.
 
UZNESENIE
 
z Mimoriadneho Vlaného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov spravovaných podľa
zákona č. 97/2013 Z. z. a jeho následnej novelizácii zákonom č. 110/2018, Z.z. o pozemkových
spoločenstvách , ktoré sa uskutočnilo dňa 23.augusta 2020 v Kultúrnom dome v obci Svätý Kríž.
Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku zapísaného na listoch vlastníctva č.
427,737,881,961,1367 a 1437 v katastrálnom území Svätý Kríž o celkovej výmere 144 ha 01 árov 58 m 2
konštatuje, že nie je uznášania schopné, nakoľko je prítomných z celkového počtu 14.403 hlasov
známych vlastníkov iba 1.856 hlasov, čo je 12,87 %.
Schvaľuje:
1. Program Mimoriadneho Valného zhromaždenia
 
2. Zloženie komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Návrhová komisia: Ing. Jozef Kasanický- predseda, Ing. Štefan Repa- člen
Mandátová komisia: Ing. Skubíková- predsedníčka, Rumanská Renata- členka
Skrutátori: Kubáň Ján st., Rumanská Renata
 
Zapisovateľ: Mgr. Tomčík
Overovatelia zápisnice: Ing. Kasanický, Kubáň Ján
 
3. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2020
4. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2020
5. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2019
6. Plán finančného hospodárenia na rok 2020
7. Správu OLH o pláne lesníckych činností pre rok 2020
8. Zoznam žiadateľov o pridelenie stav. parciel v lokalite Stránska chrasť:
Viera Šnajdrová, Peter Šlauka, Nezbedová Eva, Gerek Rudolf, Skubík Lukáš, Beloritová Iveta,
Skubíková Alena, Nemcová Eva, Úradník Vladimír, Pálenčíková Anna, Batizová Ľudmila, Skákala
Roman, Rumanský Pavel, Skubík Ľubomír, Obrcianová Mariana, Droppa Vladimír, Goryczková Elena,
Tomlák Peter, Obrcian Branislav, Repa Martin, Fides Marek, Droppová Marta, Kubáň Ján ml., PeaDr.
Hollá Martina, Maruška David, Kubáň Ján st., Kubáň Štefan, Ozobiara Renata, Baďo Jaroslav, Líška
Vladimír, Bistiaková Viera, Ing. Petrek Martin, Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková Marta, Košová
Oľga a Ing. Kasanický Jozef.
Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2019
2. Správu Dozornej rady za rok 2019
3. Správu OLH za rok 2019
4. Správu Mandátovej komisie
5. Ponuky členov PS Svätý Kríž na odpredaj svojich podielov
/ Javoreková Andrea a Kolláriková Božena/
Ukladá:
1. Prerozdeliť pozemky pod chaty žiadateľom z radov podielnikov, vypracovať s nimi nájomné
zmluvy a tie zavkladovať na katastri.
2. Vybudovať na novej lesnej a požiarnej ceste minimálne jednu závoru, cestu vybaviť dopravným
značením
 
Mgr. Pavol Tomčík dal návrh hlasovať o Uznesení en bloc a dal o tomto spôsobe hlasovania hlasovať
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
Následne Mgr. Pavol Tomčík vyzval zhromaždenie hlasovať o Uznesení podľa toho ako bolo prečítané
Hlasovanie ZA: 1.856 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12, Záver
Mgr. Pavol Tomčík poďakoval všetkým za prítomnosť, slušný priebeh.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dňa 23.08.2020 predseda zhromaždenia: Mgr. Pavol Tomčík v.r-----------------------------------
 
Dňa 23.08.2020 predseda Návrhovej komisie: Ing. Jozef Kasanický v.r.----------------------------
 
Dňa 23.08.2020 predsedníčka Mandátovej komisie: Ing. Mária Skubíková v.r.--------------------
 
Dňa 23.08.2020 zapísal: Mgr. Pavol Tomčík v.r----------------------------------------------
 
Dňa 23.08.2020 zápisnicu overil: Ing. Jozef Kasanický v.r --------------------------------------------
 
Dňa 23.08.2020 zápisnicu overil: Ján Kubáň st. v.r --------------------------------------------
Dňa 23.08.2020 zápisnicu overil: Ján Kubáň st. v.r --------------------------------------------

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode