Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, ktoré sa konalo dňa 11. Júna 2023 o 14,00 hodine.

21.06.2023 13:36

      Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž  

 

     Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž,

 podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a následnej jeho novelizácie zákonom č.110/2018 o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa konalo dňa 11. Júna 2023 o 14,00 hodine,

v KD vo Svätom Kríži.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu (Tomčík)

2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice (Tomčík)

3. Správa o činnosti výboru za rok 2022/23 a plnení uznesenia z roku 2022 (Hollý)

4. Správa o hospodárení za rok 2022, účtovná uzávierka a návrh rozpočtu na rok 2023 (Repa)

5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2022 (Kasanický)

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2022 a plán práce na rok 2023 (Gašinec)

7. Správa mandátovej komisie (Skubíková)

8. Návrh na uznesenie (Tomčík)   

9. Diskusia, návrhy a pripomienky

10. Schválenie uznesenia (Tomčík)

11. Záver (Tomčík)

 

Program:  1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu Valné zhromaždenie otvoril o 14,00 člen výboru PS Svätý Kríž, Mgr. Pavol Tomčík- oboznámil prítomných s programom Valného zhromaždenia a požiadal o prípadné doplnenie programu. Keďže nikto nemal pripomienky, dal hlasovať.

 Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

                   Následne prešiel k bodu 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice /Voľba sa vykonáva aklamačne, čiže hromadným prejavom súhlasu, en bloc o celom návrhu./

Návrhová komisia: Ing. Štefan Repa- predseda, Jaroslav Baďo- člen

Mandátová komisia: Ing. Skubíková Mária- predsedníčka, Rumanský Pavol- člen

Skrutátori: Ing. Skubíková Mária, Rumanský Pavol, Rumanská Renata

Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol

Overovatelia zápisnice: Španko Milan, Hollý Ľubomír

  Najskôr sa teda hlasovalo o návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo o všetkých jedným hlasovaním:

 Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Následne dal Mgr. Pavol Tomčík hlasovať o zložení všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en bloc:

 Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2022 a Správa o plnení uznesení z roku 2022 /Hollý Ivan/

        Výbor pracuje v pôvodnom zložení v počte 5 členov a stretával sa pravidelne, minimálne raz za dva mesiace. Zápisnice z výborových schôdzí ako aj samotný program, ktorým sa výbor zaoberal a úlohami, ktoré z neho vyplynuli sa majú podielnici možnosť oboznámiť na našej webovej stránke, ktorá je aktualizovaná vždy hneď po skončení výborovej schôdze.

 

Rok 2022 bol pre náš výbor rokom rôznych opatrení a pripomienok zo strán ochranárov prírody a životného prostredia ako napríklad zmene ťažby dreva a likvidácie kôrovcovej kalamity. Výbor sa vo svojej činnosti zaoberal najmä podnetmi členov a nečlenov pozemkového spoločenstva a taktiež lesohospodárskou činnosťou. S chatármi, ktorý už skolaudovali svoje chaty, boli po zameraní pozemkov riešené nové nájomné zmluvy v zmysle zákona a schváleného nájomného z minulosti. Výbor tiež iniciuje výstavbu nových chát po stretnutí budúcich nájomníkov pozemkov.

 

Na základe návrhu plánu činnosti pozemkového spoločenstva z roku 2022, sa plán na daný rok v lesohospodárskej činnosti naplnil v plnom rozsahu.

 

. Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    4. Správa o hospodárení PS Svätý Kríž za rok 2022, účtovná uzávierka 

      a Návrh rozpočtu na rok 2023 /Ing. Repa Štefan/  

Účtovná uzávierka

    Ročnú uzávierku a daňové priznanie za rok 2022 nám spracovala, tak ako minulý rok pani Ing. Mária Gašparovičová v spolupráci s Ing. Rydlom. Hotovostnú pokladňu si naďalej spravujeme sami má ju na starosti Ing. Skubíková, a cez ňu idú drobné výdaje. Všetky ostatné finančné transakcie sa najskôr schvália na výbore a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame na spracovanie ekonómke.

Rok 2022 finančná činnosť

Výdavky         Činnosť OLH  TATRAFOREST  Ing. Gašinec    mesačne 12 €            144,00 €

                         Daň z príjmov Daňový úrad / za rok 2021 /                                         1667,32 €

                         Účtovná uzávierka + účtovníctvo / Ing. Gašparovičová /                      310,00 €

                         Použitie daňového softwéru el. daňové podanie                                      87,55 €

                         Aktualizácia programu Urbárik                                                              168,00 €

                         Copy  servis Porubiaková / kúpa toneru, kancelársky papier /                51,23 €

                         GEODETKA s.r.o  / geometrický plán na oddelenie pozemkov /       2986,00 €

                         Uhadzovanie haluziny / Vladimíra Šimková ABIES /                         3595,00 €

                         TATRAFOREST Podbiel s.r.o           / sadenice smreka /                     441,00 €

                         TATRAFOREST Podbiel s.r.o    / prerezávka   /                                  4324,80 €

                         Orange Slovensko otváranie brány                                                          17,00 €

                         Doména web stránka  poplatok                                                                47,40 €

                         ParkWood  /Šimko Stanislav /výsadba,vyžínania náter proti ohryzu /3365,00 €                     

                         Kameňolom Kľačany s.r.o. kamenivo na cestu                                    2795,52 €

                         OZO a.s.  preprava kameniva                                                                 475,20 €

                         Profievidencia licencia softwéru                                                            165,39 €

                         Vedenie konta za rok 2022 / mesačne 7€                                                 84,00 €

Výdavky v roku 2022 spolu                                                                                     20.724,41 €

 

Prímy                                                  

                               Nájom Poľovnícke združenie  Siná so sídlom v Lazisku               136,00 €                 

                               Prenájom pozemkov Agro Rácio                                                 2.324,00 €

                               Nájom za chaty na rok 2022                                                         1.928,04 €

                               Vladimír Droppa predaj drevnej hmoty                                        3.900,00 €

                               Predaj drevnej hmoty Tatraforest  spolu za rok 2022                 22.808,65 €

 

Príjmy v roku 2022 spolu                                                                                        31.096,69 €

 

Účtovná uzávierka

 

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti                                   39.608,91 €

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť                                     16.470,07 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením                                23.138,84 €

 

Výsledok hospodárenia za rok 2022 bol vo výške 19.699 € zisk po zdanení.

 

 Daň z príjmov za rok 2022 bola vo výške 3.440,34 € a  stav na účte vo VUB banke k 1.1.2022 bol vo výške  27 717,86 € k 31.12.2022 bol vo výške 41 293,16, stav v hotovostnej pokladni k 1.1.2022 bol vo výške 352,31 € zostatok k 31.12.2022 bol vo výške 73,79 €.

 

 

 

 

Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2023

 

Plán na tento rok v lesohospodárskej činnosti je urobiť prvý výžin okolo mladých stromkov na výmere cca 12 Ha. Ďalej sa jedná o ochranu proti hmyzu feromónové náplne

3 ks a spraviť druhý výžin tak isto na výmere 12 ha a následná ochrana proti ohryzu lesnou zverou náter Cervacolom. Ďalej nám treba vysadiť sadenice stromkov v počte 1500

ks na úseku pri novovybudovanej ceste smerom ku Chrasti. Priebežne odstraňovať spadnutú a napadnutú drevnú hmotu.

 

Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.  Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2022 /Ing. Repa Štefan/ 

        Najskôr predsedajúci ospravedlnil predsedu DR, ktorý sa nemohol zúčastniť Valného zhromaždenia z rodinných dôvodov. Potom jeho správu prečítal Ing. Štefan Repa.

Dozorná rada sa počas obdobia 07/2022 - 06/2023 zamerala na kontrolu nasledovných bodov:

  1. Kontrola činnosti a rozhodnutia Výboru PS

Členovia dozornej rady sa príležitostne zúčastňovali schôdzí výboru PS Svätý Kríž a teda boli oboznámení s činnosťou a rozhodnutiami Výboru PS Svätý Kríž, ako aj prerokovávali podnety od podielnikov a spolu s Výborom PS hľadali riešenia pre odôvodnené podnety. Predseda DR obdržal písomnú zápisnicu z každého stretnutia Výboru PS a publikoval ju na webovej stránke PS.

  1. Kontrola financií a hospodárenia

Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené externou účtovnou spoločnosťou PS za rok 2022, v ktorom PS hospodárila so ziskom 19 699 EUR po zdanení.

Zostatok na účte vo VÚB banke k 31.12.2022 bol 41 293,16 EUR.

Zostatok v hotovostnej pokladni k 31.12.2022 bol vo výške 73,79 EUR.

Príjem PS v roku 2022 pozostával hlavne z predaja drevnej hmoty.

  1. Kontrola pokladne a dokladov

Členovia dozornej rady vykonali kontrolu dokladov a peňažného denníka, s tým že nezistili žiadne nedostatky a administratíva je vedená korektne a prehľadne.

  1. Kontrola transparentnosti

Výbor PS všetky rozhodnutia a zápisy zo stretnutí Výboru PS zverejňuje na webovej stránke PS, kde sú prístupné každému členovi PS a verejnosti. Dozorná rada upozorňuje Výbor PS na zvýšenie informovanosti podielnikov, hlavne čo sa týka príprav povoľovacieho procesu výstavby nových chát, ktorý nie vždy spadá pod agendu PS a financiami a poplatkami s tým spojenými.

  1. Podnety od členov PS

Dozorná rada počas sledovaného obdobia 07/2022 - 08/2023 obdržala niekoľko podnetov od členov PS:

  • Pán Petrek - preverenie žiadosti o povolenie vodovodnej prípojky k plánovanému RD - túto žiadosť sme prerokovali s Výborom a našli riešenie pre pána Petreka.
  • Pani Elliot - preverenie nájomnej zmluvy na účely výstavby rekreačnej chaty - Nájomná zmluva bola pani Elliot predložená na podpis.
  • pani Tkáčová - námiekta k spôsobu ohradzovania pozemkov a k spôsobu komunikácie predsedu PS - obidve námietky sme na Výbore prerokovali výsledkom čoho bolo aj prijatie nového usmernenia Výborom PS na spôsob ohradyzovania pozemkov platných pre všetkých nájomníkov.
  1. Záver

Počas obdobia 07/2022 - 06/2023 dozorná rada nemala zásadné pripomienky k manažovaniu chodu PS Svätý Kríž a prístup k plneniu úloh zo strany vedenia PS Svätý Kríž hodnotí ako dostatočný a aktívny aj vzhľadom na to, že tieto funkcie robia dobrovoľne bez ohľadu na akýkoľvek honorár.

 

Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023

    /Ing. Gašinec Ivan CsC/ 

 

Rok 2022

011 Zalesňovanie

V roku 2022 sa v Chrasti vysadilo 1.500 ks sadeníc smreka a v jeseni sa vysadilo ešte 400ks sadeníc a to 100 ks smrekovca, 200 ks jedle a 100 ks smreka.

015 uhadzovanie haluziny

V minulom roku sme uhadzovali haluzinu na ploche cca 0,46 ha .

017 ochrana MLP

Zalesnené plochy je potrebné následne ošetrovať a to vyžínaním proti burine. Celkom bolo vyžatých 2,13 Ha . Je potrebné zdôrazniť, že táto lokalita je nesmierne náročná na ochranu sadeníc, pretože trpí silným zaburinením. Z toho dôvodu je potrebné ju vyžínať dvakrát do roka.

V jeseni bola vykonaná ochrana stromkov proti ohryzu zverou cervacolom, a to v Chrasti na ploche 16,45 Ha .

028 Ochrana lesa

Boli opravené 3 ks starších feromonových lapačov. Bol registrovaný stredný výskyt náletu podkôrneho hmyzu.

111 Ťažba dreva

V priebehu roka 2022 bolo spracované 358 m3 podkôrnikovej kalamity. Drevná hmota bola postupne spracovaná a odvezená v dĺžkach PRP L. Mikuláš.

 

Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu so správou OLH za rok 2022

Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

 

Následne Ing. Gašinec prečítal správu o pláne lesníckych činností na rok 2023:

011 Zalesňovanie

V Chrasti treba vysadiť 0,79 Ha sadeníc smreka za                               1.422€

015 Uhadzovanie haluziny

Uhadzovanie 0,79 Ha                                                                                500€

017 Ochrana

Vyžínanie na výmere   2,50 Ha                                                                 425€

Ochrana proti ohryzu 16,45 Ha                                                              2.245€

028 Ochrana lesa

                                                                                              100€

 

SPOLU:                                                                                                  4.692€

 

Mgr. Pavol Tomčík dal hlasovať o vyslovení súhlasu s plánom lesníckych činností na rok 2023

Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7. Správa Mandátovej komisie /Ing. Mária Skubíková/

Následne predložila správu predsedníčka Mandátovej komisie Ing. Mária Skubíková:

Počet hlasov všetkých členov:                              14.601,00

50% hlasov                                                              7.300,50

Počet prítomných hlasov:                                        3.365,00

 čo je 23.046% a Valné zhromaždenie nie je úznášania schopné

Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Návrh Uznesenia /predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík/:

Schvaľuje:

1. Program Valného zhromaždenia

2. Zloženie komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Návrhová komisia: Ing. Štefan Repa- predseda, Jaroslav Baďo- člen

Mandátová komisia: Ing. Skubíková- predsedníčka, Rumanský Pavel- člen

Skrutátori: Ing. Skubíková Mária, Rumanský Pavol, Rumanská Renata

Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol

 

Overovatelia zápisnice: Milan Španko, Ľubomír Hollý

3. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2023

4. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2023

5. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2022

6. Plán finančného hospodárenia na rok 2023

7. Správu OLH o pláne činností na rok 2023

 

Berie na vedomie:

 

1. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2022

2. Správu Dozornej rady za rok 2022

3. Správu OLH za rok 2022

4. Správu Mandátovej komisie

 

---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

   9. Diskusia, rôzne

- Ján Repa (Bratislava)- požiadal Mgr. Tomčíka o aktiváciu prechodu cez rampu

- Soňa Kašáková- požiadala Mgr. Tomčíka o aktiváciu prechodu cez rampu

- Vladimír Úradník- požiadal Mgr. Tomčíka o aktiváciu prechodu cez rampu

- Jaroslav Baďo- požiadal Mgr. Tomčíka o aktiváciu prechodu cez rampu

- Ľubomír Droppa- žiadal o posielanie uzávierky spolu s pozvánkami na Valné zhromaždenie. Odpovedal Ivan Hollý. Výbor sa bude týmto zaoberať.

- Dana Urbanová- Žiadala o vypracovanie novej NZ pre dcéru na pozemok okolo chaty. Odpovedal jej Mgr. Pavol Tomčík. Dohodli sa s p. Kovalčíkom na zámene pozemkov a túto zámenu nezadali na zápis do katastra. p. Kovalčík prisľúbil, že to dá na svoje náklady do poriadku a následne bude vypracovaná nová NZ, ktorá túto zámenu bude akceptovať.

-Droppa Vladimír- koľko ide Urbár rozdeliť peňazí? Odpovedal Ivan Hollý- nebudú sa rozdeľovať. Treba si držať aj finančnú rezervu a preto sa nebude rozdeľovať. Do budúcna nik nedá peniaze, keď by sa bolo treba skladať na nejakú nepredvídanú kalamitu.

- Slačková Martina s manželom- Sťažoval sa, že Životné prostredie mu nechce povoliť bez vodovodu výstavbu chaty. Odpovedal Ivan Hollý- má si poslať odvolanie na ŽP. Oni mu musia dať povolenie. Je ochotný ísť s nimi na ŽP toto riešiť. 

 

 

 

 

10. Schválenie Uznesenia

Predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík.

UZNESENIE

      z Valného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov spravovaných podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a jeho následnej novelizácii zákonom č. 110/2018, Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. Júna 2023 v Kultúrnom dome v obci Svätý Kríž.

  Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku zapísaného na listoch vlastníctva č. 427,737,881,961,1367 a 1437 v katastrálnom území Svätý Kríž o celkovej výmere 144 ha 01 árov 58 m 2  konštatuje, že nie je uznášania schopné, nakoľko je prítomných z celkového počtu 14.403 hlasov známych vlastníkov 3.365 hlasov, čo je 23,046%.

Schvaľuje:

1. Program Valného zhromaždenia

2. Zloženie komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Návrhová komisia: Ing. Štefan Repa- predseda, Jaroslav Baďo - člen

Mandátová komisia: Ing. Skubíková- predsedníčka, Rumanský Pavel- člen

Skrutátori: Ing. Skubíková Mária, Rumanský Pavol, Rumanská Renata

Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol

 

Overovatelia zápisnice: Milan Španko, Ľubomír Hollý

3. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2023

4. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2023

5. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2022

6. Plán finančného hospodárenia na rok 2023

7. Správu OLH o pláne činností na rok 2023

 

Berie na vedomie:

 

1. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2022

2. Správu Dozornej rady za rok 2022

3. Správu OLH za rok 2022

4. Správu Mandátovej komisie

 

Mgr. Pavol Tomčík dal návrh hlasovať o Uznesení en bloc a dal o tomto spôsobe hlasovania hlasovať

 

Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

Následne Mgr. Pavol Tomčík vyzval zhromaždenie hlasovať o Uznesení podľa toho ako bolo prečítané

 

Hlasovanie  ZA:  3.365 hlasov     ZDRŽAL SA:   0                 PROTI: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12, Záver

Mgr. Pavol Tomčík poďakoval všetkým za prítomnosť, slušný priebeh a Valné zhromaždenie ukončil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 11.06.2023 predseda zhromaždenia:   Mgr. Pavol Tomčíký   v.r-----------------------------------

 

Dňa 11.06.2023 predseda PS Svätý Kríž   Ivan Hollý                   v.r.----------------------------------

 

Dňa 11.06.2023 predseda Návrhovej komisie:  Ing. Štefan Repa v.r.------------------------------------

 

Dňa 11.06.2023 predsedníčka Mandátovej komisie:      Ing. Mária Skubíková v.r.--------------------

 

Dňa 11.06.2023 zapísal:                                 Mgr. Pavol Tomčík v.r-----------------------------------

 

Dňa 11.06.2023 zápisnicu overil:                    Milan Španko v.r     ------------------------------------

 

Dňa 11.06.2023 zápisnicu overil:                       Ľubomír Hollý v.r -----------------------------------

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode