Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, ktoré sa konalo dňa 19. Júna 2022 o 14,00 hodine, v KD vo Svätom Kríži.

22.06.2022 09:27

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž


 

Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž,

podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a následnej jeho novelizácie zákonom č.110/2018 o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa konalo dňa 19. Júna 2022 o 14,00 hodine,

v KD vo Svätom Kríži.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu/Ivan Hollý/

  2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice /Ivan Hollý/

  3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2021 a Správa o plnení uznesení z roku 2021 /Hollý Ivan/

  4. Správa o hospodárení Výboru PS Svätý Kríž za rok 2021, účtovná uzávierka, správa o plnení uznesení z roku 2021, Návrh rozpočtu na rok 2022 /Ing. Repa Štefan/  

  5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2021 / / 

  6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2021 a plán činnosti na rok 2022 /Ivan Hollý/ 

  7. Správa Mandátovej komisie /Ing. Mária Skubíková/

  8. Návrh Uznesenia / Mgr. Pavol Tomčík/

9. Diskusia, návrhy a pripomienky, ponuky na odpredaj podielov

10. Schválenie Uznesenia /Mgr. Pavol Tomčík/

11. Záver   


 

Program: 1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu Valné zhromaždenie otvoril o 14,00 predseda PS Svätý Kríž, Ivan Hollý- oboznámil prítomných s programom Valného zhromaždenia a požiadal o prípadné doplnenie programu. Keďže nikto nemal pripomienky, dal hlasovať.

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

Následne prešiel k bodu 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice /Voľba sa vykonáva aklamačne, čiže hromadným prejavom súhlasu, en bloc o celom návrhu./

Návrhová komisia: Ing. Štefan Repa- predseda, Štefan Droppa- člen

Mandátová komisia: Ing. Skubíková Mária- predsedníčka, Rumanský Pavol- člen

Skrutátori: Ing. Skubíková Mária, Rumanský Pavol

Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol

Overovatelia zápisnice: Španko Milan, Hollý Ľubomír

Najskôr sa teda hlasovalo o návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo o všetkých jedným hlasovaním:

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

Následne dal Ivan Hollý hlasovať o zložení všetkých komisií a všetkých navrhnutých členov en bloc:

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2021 a Správa o plnení uznesení z roku 2021 /Hollý Ivan/

Výbor pracuje v pôvodnom zložení v počte 5 členov a stretával sa pravidelne, minimálne každý mesiac. Zápisnice s výborových schôdzí ako aj samotný program, ktorým sa výbor zaoberal a úlohami, ktoré z neho vyplynuli sa majú podielnici možnosť oboznámiť na našej webovej stránke, ktorá bola aktualizovaná hneď po skončení výborovej schôdze. Rok 2021 bol pre náš výbor rokom rôznych opatrení a pripomienok zo strany úradov a iných štátnych organizácií. Výbor sa vo svojej činnosti intenzívne zaoberal aj uzatvorenými zmluvami či už v oblasti nájmu pozemkov ale aj pri lesohospodárskej činnosti. S chatármi, ktorí už skolaudovali svoje chaty boli po zameraní pozemkov, riešené nové zmluvy, ktoré boli robené v zmysle zákona a schváleného nájomného z minulosti. Výbor inicioval aj stretnutia so záujemcami o výstavbu nových chát. Tu máme pripravené návrhy zmlúv na prenájom pozemkov, ale podpisovať ich budeme až pri prejdení 2etapy EIA Stránska Chrasť. Dohodli sme s ECAV Svätý Kríž povolenie na prekopávku prípadného kanalizačného a vodovodného vedenia.

.

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Správa o hospodárení PS Svätý Kríž za rok 2021, účtovná uzávierka 

      a Návrh rozpočtu na rok 2022 /Ing. Repa Štefan/  

Účtovná uzávierka

Ročnú uzávierku a daňové priznanie za rok 2021 nám spracovala, tak ako minulý rok pani Ing. Mária Gašparovičová v spolupráci s Ing. Rydlom. Hotovostnú pokladňu si naďalej spravujeme sami má ju na starosti Ing. Skubíková, a cez ňu idú drobné výdaje. Všetky ostatné finančné transakcie sa najskôr schvália na výbore a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame na spracovanie ekonómke.

Rok 2021

 

Výdavky 

 

Činnosť OLH TATRAFOREST Ing. Gašinec mesačne 12 € 144,00 €

 

Daň z nehnuteľnosti obec Svätý Kríž 575,46 €

 

Daň z príjmov Daňový úrad 3.243,37 €

 

Účtovná uzávierka + účtovníctvo / Ing. Gsašparovičová / 250,00 €

 

Liptovské Tatranské združenie vlastníkov lesov členské 20,00 €

 

Značky s.r.o 51,60 €

 

Značky s.r.o 100,80 €

 

Aktualizácia programu Urbárik 168,00 €

 

Kameňolomy L. Kľačany 2.795,52 €

 

Kúpa toneru, kancelársky papier 46,56 €

 

Uhadzovanie haluziny / Vladimíra Šimková ABIES / 1061,30 €

 

Orange Slovensko mesačne 1€ 12,00 €

 

Vavro Juraj / Projekt vodovodu a kanalizácie / 7.080,00 €

 

Doména web stránka poplatok 47,40 €

 

Alarma /Dodanie a montáž závory / 2.936,71 €

 

Alarma /Programovanie ID čipov závora / 174,00 €

 

Vedenie konta za rok 2021 / mesačne 7€ 84,00 €

 

 

Výdavky spolu 18.792,72 €

 

 

 

Príjmy

 

 

Nájom Poľovnícke združenie Siná 136,00 €

 

Prenájom pozemkov Agro Rácio 2.324,00 €

 

Nájom za chaty na rok 2021 1.675,32 €

 

Predaj drevnej hmoty Tatraforest spolu za rok 2021 11.991,31 €

 

Oprava cesty ENVIGEO a.s. 3.000,00 €

 

 

Príjmy spolu 19.126,63 €

 

 

 

Zábezpeka za užívanie lesnej cesty ENVIGEO depozit vrátené 12.000,00 €

 

 

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 17.426,00 €

 

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 9.268,00 €

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8.062,00 €

 

 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2021 bol vo výške 6.996 € zisk po zdanení. 

 

 

Daň z príjmov za rok 2021 bola vo výške 1066 € a stav na účte vo VUB banke k 31.12.2021 bol vo výške 27 717,86 €, zostatok 

 

 

v hotovostnej pokladni k 31.12.2021 bol vo výške 352,31 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2022

 

Plán na tento rok v lesohospodárskej činnosti je urobiť prvý výžin okolo mladých stromkov na výmere cca 12 Ha. Ďalej sa jedná o ochranu proti hmyzu feromónové náplne

3 ks a spraviť druhý výžin tak isto na výmere 12 ha a následná ochrana proti ohryzu lesnou zverou náter Cervacolom. Ďalej nám treba vysadiť sadenice stromkov v počte 1500

ks na úseku pri novovybudovanej ceste smerom ku Chrasti. Priebežne odstraňovať spadnutú a napadnutú drevnú hmotu.

 

 

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.  

5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2021 /Ing. Repa Štefan/ 

Najskôr ospravedlnil predsedu DR, ktorý sa nemohol zúčastniť Valného zhromaždenia z rodinných dôvodov.

Dozorná rada sa počas obdobia 09/2021 - 06/2022 zamerala na kontrolu nasledovných bodov: 1. Kontrola činnosti a rozhodnutia Výboru PS Členovia dozornej rady sa pravidelne zúčastňovali schôdzí výboru PS Svätý Kríž, ktoré sa konali väčšinou každý druhý pondelok a boli oboznámení s činnosťami a rozhodnutiami výboru PS Svätý Kríž. Predseda DR obdržal písomnú zápisnicu z každého stretnutia Výboru PS a publikoval ju na webovej stránke PS. Členovia dozornej rady sa občasne zúčastňujú schôdzí výboru, hlavne vtedy, keď budú mať podnety od podielnikov, alebo jednoducho keď to uznajú za vhodné. 2. Kontrola financií a hospodárenia Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené externou účtovnou spoločnosťou PS za rok 2021, v ktorom PS hospodárila so ziskom 6 996 EUR po zdanení. Zostatok na účte vo VÚB banke k 31.12.2021 bol 27 717,86 EUR. Zostatok v hotovostnej pokladni k 31.12.2021 bol vo výške 352,31 EUR. Príjem PS v roku 2020 pozostával hlavne z predaja drevnej hmoty. 3. Kontrola pokladne a dokladov Členovia dozornej rady vykonali kontrolu dokladov a peňažného denníka, s tým že nezistili žiadne nedostatky a administratíva je vedená korektne a prehľadne. 4. Kontrola transparentnosti Výbor PS všetky rozhodnutia a zápisy zo stretnutí Výboru PS zverejňuje na webovej stránke PS, kde sú prístupné každému členovi PS a verejnosti. Dozorná rada upozorňuje Výbor PS na zvýšenie informovanosti podielnikov, hlavne čo sa týka príprav povoľovacieho procesu výstavby nových chát, ktorý nie vždy spadá pod agendu PS a financiami a poplatkami s tým spojenými. 5. Podnety od členov PS Dozorná rada počas sledovaného obdobia 09/2021 - 06/2022 neobdržala podnety od členov PS a tým pádom neriešila žiadne požiadavky/podnety od podielnikov na výborovej schôdzi PS. 6. Záver Počas obdobia 09/2021 - 06/2022 dozorná rada nemala zásadné pripomienky k manažovaniu chodu PS Svätý Kríž a prístup k plneniu úloh zo strany vedenia PS Svätý Kríž hodnotí ako dostatočný a aktívny aj vzhľadom na to, že tieto funkcie robia dobrovoľne bez ohľadu na akýkoľvek honorár..

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2021 a plán činnosti na rok 2022 /Hollý Ivan/ 

V úvode Ivan Hollý ospravedlnil OLH PS Svätý Kríž Ing. Gašinca CsC, ktorý sa nemohol zúčastniť Valného zhromaždenia a prečítal jeho správu OLH za rok 2021.

011 Zalesňovanie

V roku 2021 sa v Chrasti nezalesňovalo.

015 uhadzovanie haluziny

V minulom roku sme uhadzovali haluzinu na ploche cca 2,00 ha .

017 ochrana MLP

Zalesnené plochy je potrebné následne ošetrovať a to vyžínaním proti burine. Celkom bolo vyžatých 10,19 ha . Je potrebné zdôrazniť, že táto lokalita je nesmierne náročná na ochranu sadeníc, pretože trpí silným zaburinením. Z toho dôvodu je potrebné ju vyžínať dvakrát do roka.

V jeseni bola vykonaná ochrana stromkov proti ohryzu zverou cervacolom, a to v Chrasti na ploche 13,18 Ha .

028 Ochrana lesa

Boli opravené 2 ks starších feromonových lapačov. Bol registrovaný stredný výskyt náletu podkôrneho hmyzu.

111 Ťažba dreva

Na jar 2021 bola vykonaná ťažba na TTP v rozsahu 39 m3. V auguste 2021 na lesných pozemkoch bolo vyťažených 157 m3 podkôrnikovej kalamity v porastoch 477a, 476. Odviezli sme 187,65 m3, 8.94 m3 ostalo na zásobách a odviezli sme ho v roku 2022. Bolo to palivové drevo..

 

Ivan Hollý dal hlasovať o vyslovení súhlasu so správou OLH za rok 2021

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

Následne Ivan Hollý prečítal správu o pláne lesníckych činností na rok 2022:

 

011 Zalesňovanie

V Chrasti treba vysadiť 0,50 Ha sadeníc smreka za 1.900€

015 Uhadzovanie haluziny

Uhadzovanie 0,50 Ha 650€

017 Ochrana

Vyžínanie na výmere 12,50 Ha 2.000€

Ochrana proti ohryzu 14,97 Ha 1.490€

028 Ochrana lesa

50€

039-3 Výrub krov

V Chrasti treba vyrúbať 0,5 Ha 400€

 

SPOLU: 6.490€


 

Ivan Hollý dal hlasovať o vyslovení súhlasu s plánom lesníckych činností na rok 2022

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Správa Mandátovej komisie /Ing. Mária Skubíková/

Následne predložila správu predsedníčka Mandátovej komisie Ing. Mária Skubíková:

Počet hlasov všetkých členov: 14.601,00

50% hlasov 7.300,50

Počet prítomných hlasov: 3.166,00

čo je 22,20% a Valné zhromaždenie nie je úznášania schopné

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Návrh Uznesenia /predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík/:

Schvaľuje:

1. Program Valného zhromaždenia

2. Zloženie komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Návrhová komisia: Ing. Štefan Repa- predseda, Štefan Droppa- člen

Mandátová komisia: Ing. Skubíková- predsedníčka, Rumanský Pavel- člen

Skrutátori: Ing. Skubíková Mária, Rumanský Pavol

Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol

Overovatelia zápisnice: Milan Španko, Ľubomír Hollý

3. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2022

4. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2022

5. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2021

6. Plán finančného hospodárenia na rok 2022

7. Správu OLH o pláne lesníckych činností pre rok 2022


 

Berie na vedomie:

 

1. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2021

 

2. Správu Dozornej rady za rok 2021

 

3. Správu OLH za rok 2021

 

4. Správu Mandátovej komisie

 

---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  9. Diskusia, rôzne

- Droppa Vladimír sa pýtal prečo nepredáva Urbár drevo podielnikom. Taktiež kritizoval nájomcu na pašienky, že by mal platiť viac za

 prenájom pôdy.

- Ivan Hollý mu povedal, že si ľudia môžu ísť vyťažiť drevo do chrasti po ťažbe.

- Miroslav Mičuda- pýtal sa na to, kto obhospodaruje program Urbárik a kto zadáva počet hlasov do programu.

- Mgr. Pavol Tomčík mu odpovedal, že sa to sťahuje priamo z katastra.

- Jaššová Emília- kritizovala Ing. Gašinca, že mu volala a on nedvíha telefón.

- Dušan Matejka st.- navrhol aby sa s Ing. Gašincom rozviazala zmluva o OLH, kritizoval správu predsedu PS Svätý Kríž,že je

 nedostatočne vypracovaná a je nepripravený. Kritizoval neprítomnosť členov DR.

10. Schválenie Uznesenia

Predniesol ho Mgr. Pavol Tomčík.

UZNESENIE

z Valného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov spravovaných podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a jeho následnej novelizácii zákonom č. 110/2018, Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. Júna 2022 v Kultúrnom dome v obci Svätý Kríž.

Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku zapísaného na listoch vlastníctva č. 427,737,881,961,1367 a 1437 v katastrálnom území Svätý Kríž o celkovej výmere 144 ha 01 árov 58 m 2 konštatuje, že nie je uznášania schopné, nakoľko je prítomných z celkového počtu 14.403 hlasov známych vlastníkov 3.166 hlasov, čo je 22,20%.

Schvaľuje:

1. Program Valného zhromaždenia

2. Zloženie komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Návrhová komisia: Ing. Štefan Repa- predseda, Štefan Droppa- člen

Mandátová komisia: Ing. Skubíková- predsedníčka, Rumanský Pavel- člen

Skrutátori: Ing. Skubíková Mária, Rumanský Pavol

Zapisovateľ: Mgr. Tomčík Pavol

Overovatelia zápisnice: Milan Španko, Ľubomír Hollý

3. Návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva pre rok 2022

4. Návrh rozpočtu Pozemkového spoločenstva na rok 2022

5. Správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2021

6. Plán finančného hospodárenia na rok 2022

7. Správu OLH o pláne lesníckych činností pre rok 2022


 

Berie na vedomie:

 

1. Správu o činnosti PS Svätý Kríž v roku 2021

 

2. Správu Dozornej rady za rok 2021

 

3. Správu OLH za rok 2021

 

4. Správu Mandátovej komisie

 

Mgr. Pavol Tomčík dal návrh hlasovať o Uznesení en bloc a dal o tomto spôsobe hlasovania hlasovať

 

Hlasovanie ZA: 3.166 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 0

Následne Mgr. Pavol Tomčík vyzval zhromaždenie hlasovať o Uznesení podľa toho ako bolo prečítané

 

Hlasovanie ZA: 3.138 hlasov ZDRŽAL SA: 0 PROTI: 28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12, Záver

Ivan Hollý poďakoval všetkým za prítomnosť, slušný priebeh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 19.06.2022 predseda zhromaždenia: Ivan Hollý v.r-----------------------------------


 

Dňa 19.06.2022 predseda Návrhovej komisie: Ing. Štefan Repa v.r.---------------------------------


 

Dňa 19.06.2022 predsedníčka Mandátovej komisie: Ing. Mária Skubíková v.r.--------------------


 

Dňa 19.06.2022 zapísal: Mgr. Pavol Tomčík v.r-----------------------------------


 

Dňa 19.06.2022 zápisnicu overil: Milan Španko v.r ------------------------------------


 

Dňa 19.06.2022 zápisnicu overil: Ľubomír Hollý v.r -----------------------------------


 


 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode