Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 20.11.2014 o 15,00

21.11.2014 19:31

Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 20.11.2014 o 15,00

 

 

Program schôdze :

  1. Otvorenie- Otvoril Pavol Tomčík. Privítal prítomných, oboznámil s programom a navrhol doplniť program o bod 2. Všetci prítomní boli jednohlasne ZA.

  2. Voľba členov Návrhovej(Mičuda Stanislav, Kubáň Peter, Javoreková Andrea) Mandátovej (Skubíková Mária, Droppa Zdenko, Kubáň Ján) a Volebnej komisie(Hrbčová Elena, Húleková Ľudmila, Tomčík Ján)- členov komisií navrhol predseda spoločenstva už na I. Valnej hromade, kde boli jednohlasne zvolení, na II. Valnej hromade, všetci prítomní boli jednohlasne za to, aby boli menovaní potvrdený do komisií. Predsedníčka Mandátovej komisie Mária Skubíková informovala, že na schôdzi je prítomných 3.416 hlasov.

  3. Oboznámenie o činnosti Výboru spoločenstva od ustanovujúcej Valnej hromady- správu prečítal predseda spoločenstva a hovoril v nej o činnosti výboru spoločenstva a lesohospodárskej činnosti.

  4. Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti- informoval Štefan Repa, podľa správy Rastislava Koša na I. Valnej hromade a hovoril, že prebehlo vyžínanie, výsadba stromkov a výrub kalamity.

  5. Oboznámenie o finančných prostriedkoch spoločenstva- oboznámil predseda spoločenstva o stave na účte a stave v pokladni

  6. Oboznámenie o výsledkoch delimitačnej komisie pri delení majetku- informoval o ňom Pavol Tomčík, presne podľa zápisnice, ktorá je umiestnená na web stránke spoločenstva

  7. Oboznámenie o novej web stránke spoločenstva- informoval Štefan Repa.

  8. Pavol Tomčík oboznámil členov o stave pozemkov pod chaty, o nových nájomných zmluvách- pretože nie je potvrdený zápis na LV nového spoločenstva, pripravujeme nové zmluvy a ihneď ako nás zapíšu, budeme uzatvárať nové zmluvy. Výbor stanovil ceny za vecné bremená, stanovil ceny za prenájom pozemkov, pre členov a nečlenov spoločenstva. Oboznámil o výške týchto poplatkov a tie sú v zápise zo schôdze Výboru z dňa 3.11.2014.

  9. Správa Dozornej rady a Voľba nových členov Dozornej rady (Milan Matejka, Peter Kubáň). O práci informoval predseda Štefan Repa, presne podľa správy Jozefa Kasanického na I. Valnej hromade. Apeloval na doplnenie členov DR, pretože Stanislav Mičuda a Ľubomír Droppa sa vzdali. Informoval, že na I. Valnej hromade bol nadpolovičnou väčšinou zvolený za jedného člena Ján Repa a treba doplniť ešte minimálne jedného, pretože Peter Kubáň a ani Milan Matejka, na I. Valnej hromade nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Peter Kubáň získal na II. Valnej hromade plný počet hlasov, t.j.: 3.416, celkove 7.749 hlasov a tak bol zvolený za člena Dozornej rady. Milan Matejka získal na II. Valnej hromade 3.171 hlasov, celkove 7.313 hlasov a tak bol taktiež zvolený za člena Dozornej rady. O Jánovi Repovi sa už nehlasovalo.

10. Rôzne- od tohto bodu sa upustilo a predseda prešiel rovno do diskusie.

11. Diskusia

- Alena Skubíková sa pýtala na podrobnejšie vysvetlenie situácie okolo druhého Urbáru Mošnica a o stave v PS Svätý Kríž- vysvetlil jej to ihneď predseda spoločenstva.

- Keďže už príspevky neboli predseda diskusiu ukončil

10.Prijatie Uznesenia- prečítal Štefan Repa

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

ZA: všetci prítomní- 3.416 hlasov

11. Záver- schôdzu ukončil predseda spoločenstva a poďakoval

12. Priateľské posedenie

 

 

 

 

Zapísal 20.11.2014 o 17.00 Mgr. Pavol Tomčík

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode