Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 21.05.2015 o 13.30

24.05.2016 09:21

Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 21.05.2015 o 13.30

 

Program Valnej hromady- 21.5.2016 o 13,30 v sále KD vo Sv. Kríži:

- Oboznámenie s programom

- Voľba komisií

- Schválenie programu

- Správa o činnosti

- Návrh plánu lesohospodárskej činnosti na rok 2016

- Správa Dozornej rady

- Rôzne

- Diskusia

- Uznesenie

- Záver

 

  1. Otvorenie- Valnú hromadu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- člen výboru PS Svätý Kríž, pre Valnú hromadu určený ako zapisovateľ. Privítal prítomných, oboznámil ich s programom a hneď v úvode konštatoval, že na Valnej hromade je prítomných 4.525 hlasov, zo 14.411 všetkých možných, čo je 31% a tým nie je dnešná Valná hromada uznášania schopná. Následne odovzdal slovo predsedovi spoločenstva.

  2. Predseda PS Svätý Kríž Ing. Štefan Repa informoval prítomných, že sa upúšťa od hlasovania a voľby komisií pre nedostatok hlasov.

  3. Správu o činnosti a finančnom hospodárení Výboru pozemkového spoločenstva od predošlej Valnej hromady prečítal predseda PS Svätý Kríž Ing. Štefan Repa. Spomenul v nej, že sa Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž pravidelne stretával v pôvodnom zvolení každé dva týždne, prípadne podľa potreby aj častejšie v urbárskej miestnosti vo Svätom Kríži. Program, návrhy a úlohy, ktoré vyplynuli z rokovaní výborových schôdzí sa pravidelne zverejňovali na webovej stránke spoločenstva formou zápisnice. Začiatkom roku 2015 sa Výbor presťahoval do nových priestorov, v priestore bývalej knižnice. Tento priestor poskytol Obecný úrad Svätý Kríž, na základe Zmluvy o dlhodobom prenájme. V mesiaci apríl sa zúčastnil zástupca Výboru školenia na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, z ktorého nám vyplynuli úlohy, hlavne čo sa týka dokumentácie, označenia a sprístupnenia plôch lesného porastu, pre prípadný zásah hasičskej techniky. V mesiaci máj sa nám podarilo urobiť v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom cca 150 m lesnej cesty od nových chát ku kostolu. Snahou spoločenstva je túto lesnú cestu ďalej predlžovať, až po prepojenie s cestou ku kostolu od Obce Svätý Kríž. V mesiaci máj, jún sme spracovávali kalamitné drevo a robil sa výžin okolo stromkov. V mesiacoch jún až august sme našu činnosť zamerali na Projekt ozdravných opatrení v lesoch Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, ktorý vypracoval náš OLH ing. Gašinec. S týmto projektom sme sa uchádzali o peňažný príspevok, ktorý by nám v prípade schválenia zastrešil lesohospodársku činnosť na obdobie 5 rokov z finančných prostriedkov Európskej únie. Do dnešného dňa však nemáme vedomosť či nám tento projekt prešiel alebo nie. V mesiacoch september a október sme sa zamerali na lesohospodásku činnosť z toho vyplývali práce na spracovaní kalamitného dreva a ochranu stromkov proti ohryzu. Koncom roka sme zamerali svoju činnosť na vypracovanie nových zmlúv o prenájme pozemkov s chatármi. Pripravili sme 4 druhy nájomných zmlúv.

1. skupina sú zmluvy na prechod – prejazd / Mencľová, Cvengroš, Valaštiak /. Nakoľko sa jedná o pozemky , ktoré sú čo sa týka využitia pre naše Pozemkové spoločenstvo nezaujímavé sú zazmluvnené ako celé parcely / 259,125,29 m2 / Keďže majitelia niesú členmi nášho Pozemkového spoločenstva doba nájmu je dohodnutá na 30 rokov.

2. skupina sú starí chatári / Stankovianska- Staroň, Vitáliš, Antoška, Repa Št. a Valach / ktorých nájomné zmluvy končili do 31.12.2015 jedná sa o pozemky okolo chát.

3. skupina sú noví chatári , ktorí už skolaudovali a jedná sa o pozemky okolo chát. Tu sme ako aj v predchádzajúcom prípade členom Pozemkového spoločenstva určili dobu nájmu na 99 rokov.

4. skupina sú záujemcovia o výstavbu chát. Tu sme pripravili zmluvy na 10 rokov so záväzkom predĺženia na 99 rokov po skolaudovaní rekreačnej chaty. Podpisovať zmluvy budeme až po uhradení poplatku 115 € za vyhotovený geometrický plán. Tí, ktorí zmluvy do konca roku 2016 nepodpíšu, budú zo zoznamu vylúčení a ich pozemky budú ponúknuté ďalším záujemcom.

 

Ďalej predseda informoval o účtovníctve a účtovnej uzávierke Pozemkového spoločenstva. Účtovníctvo máme zazmluvnené s externou ekonómkou p. Miksovou, ktorá nám aj spracovala daňové priznanie. Hotovostnú pokladňu si vedieme sami a cez ňu vykonávame drobné výdaje. Všetky ostatné finančné transakcie sa najskôr schvália na výborovej schôdzi a následne sa pripraví objednávka. Došlé faktúry uhrádzame bezhotovostným stykom bankovými prevodmi, ktoré potom odovzdávame ekonómke.

Rok 2015: 

Výdaje: 12 201,65 €

           Príjmy: 9.553,32 €

----------------------------------------

          Rozdiel: 2.648,33 €

    Účtovný zostatok za rok 2015 bol 43.805,48 € a  stav na účte vo VUB banke k 31.12.2015 bol vo výške  37 631,48 €

 

  1. Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti- informoval Rastislav Košo a hovoril, že od poslednej Valnej hromady až doteraz sa vykonalo v mesiaci apríl 2016 zalesňovanie. Vysadilo sme 8.000 ks sadeníc smreka ako doplňujúce sadenie a 3.000 ks sadeníc sa vysadilo na novú plochu.. Na tejto ploche sa predtým vykonalo malinčiaka a nežiadúcich krov. V mesiacoch október a november 2015 bol vykonaný výrub kalamity, v množstve 123,48 m3. V tých istých mesiacoch bola prevedená ochrana cervakolom proti ohryzu zverou. Bolo nainštalovaných 6ks feromónových lapačov. Do konca roku 2016 je naplánované ďalšie vyžínanie cca 18,8 Ha, podľa potreby aj viac, na vybraných plochách. Tú istú plochu bude treba znovu zaistiť cervakolom proti ohryzu zverou. 1Ha lesa treba zaistiť proti lúpaniu kôry zverou, treba pokračovať v postupných prerezávkach a na ploche 1Ha treba vykonať výsek krov. Podľa potreby vykonávať výrub kalamitného dreva.

  2. Správu o činnosti Dozornej rady pozemkového spoločenstva Svätý Kríž prečítal predseda DR Ing. Jozef Kasanický: Členovia Dozornej rady, spolu s Výborom spoločenstva vykonali kontrolu priamo v lese pri sadení stromčekov a pri vytýčení novej lesnej cesty od chát ku kostolu. Pravidelne sa zúčastňoval aspoň jeden člen DR Výborových schôdzí a tak boli ostatní oboznamovaní o manažovaní PS Sv. Kríž. Dozorná rada preskúmala finančné výkazy predložené účtovníčkou, prekontrolovala pokladňu a doklady a nezistila žiadne nedostatky. Administratíva je vedená korektne a prehľadne, Výbor pracuje transparentne, všetky jeho rozhodnutia a zápisy z Výborových schôdzi sú umiestňované na webovej stránke PS Sv. Kríž a sú dostupné každému členovi PS Sv. Kríž. Dozornej rade bol poskytnutý vzor nájomnej zmluvy pod chaty na pripomienkovanie a tá po preskúmaní konštatovala, že je v súlade s rozhodnutiami predošlej Valnej hromady, čo sa týka odplaty za m2 prenájmu. DR neobdržala počas roka žiadny podnet od členov PS Sv. Kríž na prešetrenie nekalého konania. DR hodnotí prístup Výboru k svojim povinnostiam ako dostatočný a aktívny, napriek tomu, že svoju prácu vykonávajú bez nároku na odmeny.

6. Rôzne a diskusia

- Potfajová Jarmila- žiadala výbor, aby urgoval odpoveď zodpovedných, čo sa týka žiadosti o eurofondy na lesohospodársku činnosť. Predseda spoločenstva jej prisľúbil, že ihneď po schôdzi napíše zodpovedným list, so žiadosťou o vyjadrenie.

- Igor Repa- hovoril, že treba urobiť geometrické zameranie všetkých pozemkov okolo chát, aby sa platilo za naozajstné výmery a určiť aké budú prístupové cesty k pozemkom. Repa Štefan mu odpovedal, že pozemky sú zamerané a výbor vymeral nájmy podľa týchto hodnôt.

- Keďže už ďalšie príspevky neboli, predseda diskusiu ukončil

7. Uznesenie- Valná hromada berie na vedomie:

- Správu o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2015

- Správu o činnosti Dozornej rady PS Svätý Kríž za rok 2015

- Správu o hospodárení PS Svätý Kríž za rok 2015

- Valná hromada ukladá:

- Výboru PS Svätý Kríž priebežne zaznamenávať nové dedičské konania a upravovať zmeny z nich vyplývajúce vo svojich záznamoch.

- Výboru PS Svätý Kríž zabezpečiť protipožiarne opatrenia v oblasti legislatívy v lesných porastoch a uviesť ich do praxe.

- Valná hromada schvaľuje:

- Plán lesohospodárskej činnosti

8. Záver- schôdzu ukončil predseda spoločenstva a poďakoval za slušný priebeh a nasledovalo priateľské posedenie.

 

 

 

Zapísal dňa 21.05.2016 o 16.00 Mgr. Pavol Tomčík

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode