Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 26.9.2015 o 14.00

08.10.2015 14:47

Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 26.9.2015 o 14.00

 

 

Program schôdze :

1, Otvorenie – oboznámenie s programom

2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/

3, Schválenie programu

4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady

5, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre rok 2015/2016

6, Rôzne

7, Diskusia

8, Uznesenie

9, Záver

 

 

  1. Otvorenie- Predseda výboru Ing. Repa otvoril čiastkovú valnú hromadu. Privítal prítomných podielnikov, oboznámil s programom valnej hromady, ktorý sa zhodoval s programom uvedeným na pozvánke. Ďalej sa venoval vysvetleniu, akým spôsobom bolo dohodnuté zvolanie podielnikov na valnú hromadu a termín na ktorý sa valná hromada zvolala.

  2. Voľba komisií Mandátová komisia navrhnutá výborom pozemkového spoločenstva v zložení ( Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdenko, Kubáň Ján, Košo Rastislav, Kubáň Peter.). Predsedníčka Mandátovej komisie Mária Skubíková informovala, že na schôdzi je prítomných 39 členov, majú spolu 3060,5 hlasov a schôdza nie je uznášaniaschopná.

  3. Schválenie programu Predseda spoločenstva po zverejnení výsledkov upustil od schvaľovania programu a ďalší priebeh valnej hromady sa niesol v zmysle prečítaného programu.

  4. Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady- správu predniesol predseda spoločenstva a hovoril v nej o činnosti výboru spoločenstva o jednotlivých krokoch, ktoré výbor musel absolvovať po ustanovujúcej valnej hromade a lesohospodárskej činnosti. Ďalej oboznámil o finančných prostriedkoch spoločenstva o stave na účte a stave v pokladni. V tomto bode vystúpil aj člen dozornej rady p. Peter Kubáň, ktorý predniesol správu dozornej rady pozemkového spoločenstva, kde hovoril o činnosti a kontrole, ktorú dozorná rada vykonala.

  5. Návrh plánu činnosti spoločenstva pre rok 2015 –v tomto bode informoval p. Rastislav Košo a hovoril, že prebehlo vyžínanie, výsadba stromkov a výrub kalamity.

  6. Rôzne v tomto bode predseda výboru vyzval podielnikov , aby sa prihlásili tí, ktorí boli v roku 2014, alebo v roku 2015 v Chrasti, aby výbor mal prehľad, ktorí podielnici vedia v akom stave je Chrasť. Zo všetkých prítomných sa prihlásilo len 9.podielnikov. Predseda vyjadril sklamanie nad touto skutočnosťou a ďalej pokračoval v rámci tohto bodu v krátkosti predstavil projekt, s ktorým sa naše pozemkové spoločenstvo uchádza o finančný príspevok z eurofondov.

  7. Diskusia v rozprave bola znova otvorená otázka akou formou do budúcna bude pristupovať výbor pozemkového spoločenstva k pozývaniu členov na Valnú hromadu. Predseda prisľúbil , že nasledujúca Valná hromada bude bývať v termíne v mesiaci máj príslušného roku po účtovnej uzávierke predchádzajúceho obdobia. Spôsob oznamovania budeme riešiť starým spôsobom čiže poštou. Do rozpravy sa prihásil Štefan Droppa, ktorý upozornil na nespravodlivo pridelené pozemky bývalého urbáru v katastri obce Svätý Kríž pod obec Svätý Kríž v mieste družstva a tak isto je to s horárňou, kde majú naši podielnici svoju účasť. Predseda vyzval pána Droppu, ak má tieto dokumenty k dispozícii, tak nech ich poskytne, aby mohol výbor v týchto veciach konať. Nakoľko už nebol záujem o ďalšie príspevky predseda diskusiu ukončil.

  8. Uznesenie prečítal podpredseda výboru p. Jaroslav Španko

  9. Záver- schôdzu ukončil predseda spoločenstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval prítomných na malé občerstvenie

  10. Priateľské posedenie

 

Vo Svätom Kríži dňa 26.9.2015 – zapísal ing. Repa Štefan

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode