Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 9.11.2014 o 13.30

11.11.2014 14:42

Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 9.11.2014 o 13.30

 

 

Program schôdze :

  1. Otvorenie- Otvoril Pavol Tomčík. Privítal prítomných, oboznámil s programom a navrhol doplniť program o bod 2. Všetci prítomní boli jednohlasne ZA.

  2. Voľba členov Návrhovej(Mičuda Stanislav, Kubáň Peter, Javoreková Andrea) Mandátovej (Skubíková Mária, Droppa Zdenko, Kubáň Ján) a Volebnej komisie(Hrbčová Elena, Húleková Ľudmila, Tomčík Ján)- členov komisií navrhol predseda spoločenstva, a všetci boli jednohlasne zvolení do komisií. Predsedníčka Mandátovej komisie Mária Skubíková informovala, že na schôdzi je prítomných 90 členov, majú 5.160,5 hlasov a schôdza je uznášaniaschopná.

  3. Oboznámenie o činnosti Výboru spoločenstva od ustanovujúcej Valnej hromady- správu prečítal predseda spoločenstva a hovoril v nej o činnosti výboru spoločenstva a lesohospodárskej činnosti.

  4. Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti- informoval Rastislav Košo a hovoril, že prebehlo vyžínanie, výsadba stromkov a výrub kalamity.

  5. Oboznámenie o finančných prostriedkoch spoločenstva- oboznámil predseda spoločenstva o stave na účte a stave v pokladni

  6. Oboznámenie o výsledkoch delimitačnej komisie pri delení majetku- informoval o ňom predseda spoločenstva presne podľa zápisnice, ktorá je umiestnená na web stránke spoločenstva

  7. Oboznámenie o novej web stránke spoločenstva- informoval Jozef Kasanický.

  8. Oboznámenie členov o stave pozemkov pod chaty, o nových nájomných zmluvách- pretože nie je potvrdený zápis na LV nového spoločenstva, pripravujeme nové zmluvy a ihneď ako nás zapíšu, budeme uzatvárať nové zmluvy. Výbor stanovil ceny za vecné bremená, stanovil ceny za prenájom pozemkov, pre členov a nečlenov spoločenstva. Oboznámil o výške týchto poplatkov a tie sú v zápise zo schôdze Výboru z dňa 3.11.2014.

  9. Správa Dozornej rady a Voľba nových členov Dozornej rady (Milan Matejka, Peter Kubáň, Ján Repa). O práci informoval predseda DR. Apeloval na doplnenie členov DR, pretože Stanislav Mičuda a Ľubomír Droppa sa vzdali. Vykonal však spolu s predsedom kontrolu na úseku zalesňovania v Chrasti. Elena Hrbčová vyzvala na doplnenie členov DR- ona navrhla Milana Matejku. Proti bol verejne Štefan Droppa. Vladimír Droppa bol proti používaniu mikrofónu- nepočuť dobre. Milan Španko navrhol Dušana Droppu- on nesúhlasil. Stanislav Mičuda navrhol Štefana Španku- ten nesúhlasil. Zdeno Droppa navrhol Miroslava Mičudu- ten nesúhlasil. Vladimír Španko navrhol Rudolfa Horanského, Milan Španko navrhol Romana Repu- ten nesúhlasil. Zdeno Droppa navrhol Jána Repu, ten súhlasil.

Kto je proti Milanovi Matejkovi?

867 Hlasov

Kto sa zdržal pri hlasovaní Milanovi Matejkovi?

151 Hlasov

Kto je ZA Milana Matejku?

4.142 Hlasov

Kto je ZA Jána Repu?

5160 Hlasov

Kto je proti Peterovi Kubáňovi

73 hlasov

Kto sa zdržal hlasovania

754 hlasov

Kto je za Petera Kubáňa

4.333 hlasov

Elena Hrbčová navrhla aby títo dvaja boli navrhnutí na ďalšej schôdzi 21.11.2014 a dala o tomto návrhu hlasovať

PROTI: 632

ZDRŽAL SA: 266

ZA: 4262

konštatovala, že jej návrh prešiel, lebo získal nadpolovičnú väčšinu a poďakovala za dôveru

10. Rôzne- od tohto bodu sa upustilo a predseda prešiel rovno do diskusie.

11. Diskusia

- Labajová- nepozná členov, ktorí sú navrhnutí a mali by sa teda predstavovať

- p. Staroňová P. Lehota- koľko je pašienkov a koľko je lesa- 43Ha je les a 103 sú pašienky.

- Matejka navrhol aby boli listy podielnikov doručené každému

- Štefan Droppa sa opýtal prečo sa mu zmenila výmera

- Štefan Španko- ako je to so zrušením bývalého spoločenstva? Podľa neho bolo zrušené neoprávnene.

- Eva Kubová- PS bez právnej subjektivity malo byť zrušené 2/3 väčšinou. Toto nebolo dodržané a tak staré spoločenstvo bolo zrušené neoprávnene a treba ho vrátiť do starej podoby. Spoločenstvo by fungovalo ako združenie, alebo spoločenstvo.

- Elena Hrbčová- od 1.7.2014 boli spoločenstvá bez právnej subjektivity zrušené.

- Eva Kubová- vysvetlila právnu podobu zákona podľa jej výkladu.

- Štefan Droppa- Gašinec zobral les a nedal koruny.

- Igor Repa- sa opýtal kto vedie túto schôdzu? Či Štefan Droppa, alebo kto?

- Ján Španko- Obvinil Igora Repu- potiskali ste sa do Výboru a potom ste zrušili spoločenstvo!

- Droppa Vladimír- niekedy sa pomohlo Jaloviarke 6.000€ a kde sú tie peniaze?

- p. Predáčová- či má Chrasť a Jaloviarka(myslela asi Mošnicu) taktiež svoje orgány?

- Keďže už príspevky neboli predseda diskusiu ukončil

10.Prijatie Uznesenia- prečítal Ján Kubáň

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

ZA: všetci prítomní- 5.160 hlasov

11. Záver- schôdzu ukončil predseda spoločenstva a poďakoval

12. Priateľské posedenie

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode