Zápisnica z voľby predsedu dozornej rady zo dňa 6.6.2019

10.06.2019 08:07

Zápisnica z voľby predsedu dozornej rady
Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž
konanej dňa 6.6.2019 v kancelárii spoločenstva.

 

Na základe výsledku dvoch čiastkových valných zhromaždení Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž konaných v dňoch: 19. mája 2019 a 31. mája 2019, kde presiahlo percento prítomných známych vlastníkov 50% a tak naplnilo literu zákona č. 97/2013 Z.z., následnej novelizácie zákonom č. 110/2018, Z.z. boli zvolení nasledovní členovia dozornej rady:

1, Ing. Jozef Kasanický

2, Ján Kubáň

3, Lukáš Skubík

Náhradník: nikto

Je však potrebné, aby si členovia dozornej rady zvolili predsedu dozornej rady. Voľba predsedu dozornej rady sa konala dňa 6.6.2019 v kancelárii spoločenstva. Novozvolení členovia výboru sa rozhodli pre verejné hlasovanie.

Prítomný: Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň, Lukáš Skubík

Členovia dozornej rady sa jednohlasne dohodli na spoločnej voľbe navrhovaného kandidáta na predsedu dozornej rady Pozemkového spoločenstva.

Návrh na predsedu dozornej rady: Ing. Jozef Kasanický

Voľba:

- za navrhovaného kandidáta 3

- proti 0

- zdržali sa hlasovania 0

Výbor konštatuje, že jednohlasne bol zvolený navrhovaný kandidát.

Predseda dozornej rady:

Ing. Jozef Kasanický, bydlisko: Vansovej 1897/10, 031 01  Liptovský Mikuláš

 

Vo Svätom Kríži dňa 6.6.2019

 

Predseda dozornej rady: Ing. Jozef Kasanický v.r…………………………...

Členovia dozornej rady: Ján Kubáň v.r.:.....................................................

Lukáš Skubík v.r.:.................................................
 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode