Zápis z Výborovej schôdze 25.7.2014

28.07.2014 08:19

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 25.7.2014 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján st., Droppa Zdenko, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol

                 Revízna komisia- Droppa Ľubomír, Mičuda Stanislav

                 Hostia- Šimko Stanislav a Matejka Milan

 

- schôdza sa začala načas a otvoril ju predseda spoločenstva Štefan Repa. Vyzval Stanislava Šimka, aby informoval o stave, ktorý sa zistil počas vyžínania v Chrasti

- Stanislav Šimko informoval, že veľkú časť stromkov vyhubila vrbovka a malinčiak. Nutne treba stromky dosádzať! V strede každej plochy sú stromky vydusené. Oboznámil, že cena za vyžínanie je 95€/Ha. Navrhol zamerať Chrasť cez GPS. On by to zaplatil.  Výbor s touto ponukou súhlasil a dohodol sa, že to pôjdu s ním zamerať aj členovia Výboru: Košo, Tomčík a Kubáň. Jaro Španko osloví aj bývalého predsedu Štefana Španka, aby išiel zameriavať s Výborom aj on, lebo on pozná najlepšie hranice Urbáru. Po týchto informáciách Stanislav Šimko schôdzu opustil

- Štefan Repa vyzval prítomných, aby spoločne hľadali nejakého človeka, čo bude robiť OLH. Stále nikto nie je. Skubíková povedala, že má predjednaného pána Krnáča z Černovej. Ďalej predseda spoločenstva informoval, že 11.7.2014 sme boli zapísaní do OR. 25.7.2014 mu bolo pridelené IČO: 4238825. Informoval, že treba urobiť dve pečiatky nové- nového spoločenstva, kde bude aj IČO a DIČ.

- Mária Skubíková- doniesla drevenú pečiatku bývalého spoločenstva Obce Svätý Kríž, druhú pečiatku má doma stále Milan Matejka. Ten prisľúbil, že ju osobne odovzdá terajšiemu predsedovi.

- Štefan Repa navrhol, aby sa ku všetkým prácam vypisovali aj objednávky, aby tam bola dohodnutá aj cena a dva podpisy(predseda a podpredseda)- výbor s tým súhlasil jednohlasne.

- Mária Skubíková- požiadala, aby sa presunuli peniaze z bývalého účtu Dobák- Pálka na účet ich nového spoločenstva, s čím Štefan Repa nesúhlasil, pretože on nemá oprávnenie s bývalými účtami disponovať.

- Pavol Tomčík- povedal, že po liste, ktorý prišiel z Lesného úradu zo Žiliny, kedy Lesný úrad informoval, že bývalé Spoločenstvo zaniklo, mal starý výbor zablokovať narábanie s účtami a vytvoriť Delimitačnú komisiu, ktorá by bola urobila delimitačný protokol a na základe tohto protokolu by sa dnes boli účty mohli odovzdať nástupníckym spoločenstvám. Tam ale bolo treba popísať všetky aktíva a pasíva, stav majetku a aj financií v hotovostnej pokladni. Toto urobené nebolo a preto požiadal revíznu komisiu, aby bola urobená revízia všetkých vyplatených faktúr a prevodov od chvíle, kedy starý Výbor stratil oprávnenie s účtami pracovať. V prípade dokázania neoprávnených platieb a prevodov, žiada podať trestné oznámenia voči zodpovedným osobám. Taktiež treba prehodnotiť všetky zmluvy a rozhodnutia, ktoré boli v tomto období podpísané a prijaté a v prípade nevýhodnosti voči Urbáru, tieto žiadať zrušiť a vyhlásiť ich za neplatné, keď tak aj prostredníctvom súdu. Voči zodpovedným osobám vyvodiť ale patričné opatrenia a žiadať o ušlé finančné prostriedky. (spomínal Vypovedanie nájomnej zmluvy spoločenstva a Agro- Racio, kde p. Matejka neinformoval o liste Agro Racia a z toho dôvodu sa výpoveď stala neplatnou. Taktiež zmluva o budúcej zmluve na vytvorenie vecného bremena, pre elektro prípojku na chaty povyše p. Chmúru, kde p. Matejka túto podpísal bez vedomia Výboru a žiadateľ už kábel aj zakopal). Ďalej informoval Výbor, že záhadným spôsobom nám v parcele č. 881 vznikla 27Ha parcela, ktorá je už aj zakreslená a jej majiteľom je záhadne SPF. Informoval, že túto parcelu zistil niekedy v r. 2009 a informoval o tejto skutočnosti bývalého predsedu p. Matejku a ďalšieho štatutára p. Repu Igora, ale „tí sa k riešeniu situácie akosi nemali“. Vidí za tým snahu o podvod „nejakých záujmových skupín“ na Urbárnikoch a treba v tomto okamžite zjednať nápravu a parcelu opraviť podľa skutočností, keď tam ešte zakreslená nebola!

- Výbor jednohlasne odsúhlasil, aby bola vytvorená Delimitačná komisia a majetok bývalého Urbáru sa riadne rozdelil. Navrhol, aby členmi tejto komisie boli: Repa Štefan (Urbár Svätý Kríž), Repa Igor (Urbár Dobák- Pálka a bývalý štatutár zaniknutého Spoločenstva), Matejka Milan- bývalý predseda zaniknutého Spoločenstva, Španko Štefan- bývalý predseda zaniknutého Spoločenstva, Španková Ľudmila- bývalá pokladníčka zaniknutého Spoločenstva a Pavol Tomčík- člen nového výboru (Urbár Svätý Kríž). Treba spísať Delimitačný protokol a tento si dať odobriť právnikovi, aby sa neurobila chyba, ktorá by stála do budúcna nástupnícke organizácie ešte väčšie finančné prostriedky.

- V týchto chvíľach prišiel na schôdzu bývalý predseda Urbáru p. Milan Matejka a preto bol oboznámený o bodoch, ktoré sa týkali aj jeho osoby. Na otázku, ako to bolo s nepriznaním listu od Agro- Racia, odpovedal nejasne a povedal, že bývalý výbor o tom vedel. Čo sa týka podpisu zmluvy na elektrickú prípojku odpovedal, že to podpísal, ale to sa dá teraz ešte zmeniť. Pečiatku vráti osobne Štefanovi Repovi a bude nápomocný pri odovzdávaní majetku bývalého urbáru.

- Repa Štefan ďalej informoval, že JUDr Balun poslal faktúry za služby a žiada 991,27€ + 493,39€. Výbor sa uzhodol, že je to suma prehnaná a treba od neho žiadať zníženie. Bude mu volať Tomčík a na ďalšej schôdzi poinformuje o stave. Ďalej Štefan Repa informoval, že na BÚ VUB(Chrasť) je k 30.6.2014- 13.033,29€.  Informoval, že Vladimír Droppa si dal žiadosť na drevo

- Mária Skubíková bola proti tomu, aby sa dávalo práve jemu. Keď bol predsedom Urbáru, zobral si dosť.

- Košo Rastislav apeloval na nutnosť vyťaženie napadnutého dreva v Chrasti. Polámané stromy, ale aj sucháre, ktoré sa objavili hlavne v okrajových častiach. Výbor sa dohodol a poveril Španka Jaroslava, aby zistil stav a ceny u svojho kamaráta. Do 30.8.2014 zabezpečiť vyťaženie dreva. Z: Jaroslav Španko

- Výbor poveril taktiež Jaroslava Španka, riešiť prioritne parcelu 881 a vymyslenú 27Ha parcelu SPF v tejto parcele č. 881. Termín do 15.8.2014

- Výbor poveril Štefana Repu, aby poslal na Lesný úrad list, ohľadne zalesňovania Chrasti. Termín do 30.7.2014

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 18.8.2014 o 18.00

- Štefan Repa poďakoval za účasť a schôdzu ukončil. 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík                                     Dňa: 25.7.2014 o 20.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa       - mail.: Stefan.Repa@svp.sk              tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.:                                              tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo   - mail.: kosor@zoznam.sk                    tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík    - mail.: tomcikpavol@gmail.com            tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa  - mail.: zdeno.droppa@spp.sk               tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st.      - mail.:                                             tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com    tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová   - mail.: hrbcova@stonline.sk                tel.: 0905 260 284

Kasanický Jozef- mail.: jkasanicky@gmail.com                 tel.: 0907 841 800

Ľubomír Droppa- mail.: lubik.droppik@gmail.com        tel.: 0903 033 224

Stanislav Mičuda-mail.: kovmaxlm@stonline.sk            tel.: 0905 642 284

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com   tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode