Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 01.12.2022 o 18.00.

05.12.2022 10:57

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 01.12.2022 o 18.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr. Pavol Tomčík, Pavel Rumanský,

Ing. Mária Skubíková,

Ospravedlnený: Ing. Štefan Repa

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň, Lukáš Skubík.

Ospravedlnený: nikto

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:


 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Rôzne

4. Uznesenie

5. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

 

Došlá pošta v roku 2022:

 

01. -04.01.2022 OU LM katastr.o.- Odpoveď na zápis Marian Mikuš do PS Svätý Kríž

02. -04.01.2022 LTZVL- Správa o výsledkoch korešpodenčného hlasovania

03. -05.01.2022 Šimková Vladimíra- Fa za výžin, ochranu, stromky za rok 2021- 3.595€

04. -13.01.2022 Kameňolomy L. Kľačany- Fa za kamenivo za rok 2021- 2.795,52€

05. -13.01.2022 Envigeo- Oznámenie o vzájomnom započítaní pohľadávok za rok 2021

06. -15.01.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Hollý Ivan studňa chata

07. -15.01.2022 LTZVL- Správa o výsledku korešp. Hlasovania

08. -17.01.2022 Antol Zdeno- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

09. -17.01.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 12.2021- 12€

10. -17.01.2022 Geodetka, sro- Návrh GP na pozemky okolo chát II. Etapa

11. -18.01.2022 E. Porubjaková- Copy seris- Fa za papierenské potreby

12. -31.01.2022 D. Urbanová- Dedičské konanie po Danielovi Fiačanovi

13. -03.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie k nahliadnutiu EIA

14. -03.02.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na studňu- Tkáčová- chata

15. -15.02.2022 Hollý Ľubomír- Ž.o prenájom pozemku popred chatu

16. -18.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie ku konzultácii EIA

17. -22.02.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2022- 12€

18. -21.02.2022 Tomáš Borsík- Št. st. dohľad- chata Ivan Hollý

19. -21.02.2022 DU Žilina- Výzva na zaplatenie nedoplatku 30€

20. -22.02.2022 Ing. Gašparovičová- Ž. o identifikáciu platieb do účtovníctva

21. -22.02.2022 Ing. Zverko- Informácie ku aktualizácii Urbárika

22. -22.02.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn. O začatí vodohosp. Konania chata Ing. Tkáčová

23. -15.02.2022 Kameňolom Kľačany- Odsúhlas. Pohľadávok ku 31.12.2021

24. -16.03.2022 Ing. Gašparovičová- Dodat. Daň. Priznanie za rok 2021

25. -25.03.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2022- 12€

26. -25.03.2022 Mgr. Bernard Janík- Príkaz k exekúcii- Martin Repa

27. -28.03.2022 Tomáš Borsík- Postúpenie výkonu št. dohľadu- Hollý Ivan chata

28. -28.03.2022 Spoločný OU LM- Ing. Tkáčová- Ozn. O začatí stav. konania chata

29. -28.03.2022 DU Žilina- Ozn. O uhradení poplatku za daň. Priznanie- 15,90€

30. -29.03.2022 Kašáková Soňa- Ž. o pridelenie pozemku pod chatu

31. -30.03.2022 Droppa Vladimír- Ž. o súhlas na výrub drevnej hmoty

32. -30.03.2022 Oračko Miroslav- Ž. o zber haluziny

33. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na doplnenie Martin Matejka- zápis NZ chata

34. -04.05.2022 ECAV Svätý Kríž- Súhlas na prekop cesty a uloženie kanal.a vodov.príp.

35. -12.05.2022 OULMkataster- Ozn. O zápise NZ Pavol Tomčík do katastra

36. -12.05.2022 Obec Sv. Kríž- Kovalčík- vodohosp.kon. /studňa, chata/ 20.05.2022

37. -12.05.2022 Spoločný OU LM- Tkáčová- Ozn.o úprave projekt.dokument. /chata/

38. -12.05.2022 Premier consulting- Ponuka na projekty z Eurofondov

39. -17.05.2022 OULM ŽP- Obozn.s podkladmi- EIA chaty II. Etapa

40. -17.05.2022 OULM Poz.odbor- Rozh.o trvalom odňatí PP /Tkáčová- chata/

41. -25.05.2022 Rišková Valentína- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

42. -25.05.2022 Repa Roman BB- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

43. -25.05.2022 Kasanický Richard BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

44. -25.05.2022 Priechodský Ivan Nižná Rybnica- Neprebraná pozvánka na VZ

45. -25.05.2022 Klampferer Martina LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

46. -25.05.2022 Skubík Milan Divina- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

47. -25.05.2022 Zuzaniak Miroslav LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

48. -25.05.2022 Fides Marek BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

49. -25.05.2022 Labajová Alena Ľubeľa- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

50. -25.05.2022 Tomčík Ján LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

51. -25.05.2022 Repa Vladimír LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

52. -25.05.2022 Kašáková Soňa LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

53. -25.05.2022 Pašková Božena Sv. Kríž- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

54. -25.05.2022 Oravcová Elena Demänová- Neprebraná pozvánka na VZ

55. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

56. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

57. -31.05.2022 Španko Milan BA- Splnomocnenie na VZ /Španková Ľudmila/

58. -31.05.2022 Spoločný OU- Ozn.o zač.úz.a stav.konania /Kovalčík- chata/

59. -31.05.2022 Tatraforest, sro- Fa za prerezávky /4.324,80€/

60. -06.06.2022 LiptovConsult sro- Ž.o vyjadrenie k projekt.dok.- vodovod, kanalizácia

61. -06.06.2022 Obec Sv. Kríž- Súhlas na vŕt.studňu- Kovalčík chata

62. -06.06.2022 Maruška David BB- Splnomocnenie na VZ /Tomčík Pavol/

63. -06.06.2022 Gašpar Peter- Ž.o dlhodobý prenájom parcely C1169/5 v KU Sv. Kríž

64. -14.02.2022 OU LM ŽP- Stanovisko posunutie hranice pozemku- chata Tkáčová G.

65. -06.04.2022 Benčo Peter- Ž.o súhl.stanovisko- umiestn. včelých úľov /za chrasťou/

66. -12.04.2022 Španko Jaroslav ml.- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

67. -14.04.2022 Španko Juraj- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

68. -14.04.2022 Obec Svätý Kríž- Prerušenie stavebného konania- Tkáčová G.- chata

69. -15.04.2022 Španková Dzurech Barbara- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

70. -17.04.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Repa Igor- chata

71. -17.04.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Ing. Gašinec Ivan- chata

72. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Mgr. Tomčík Pavol- chata

73. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Ing. Repa Štefan- chata

74. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Bubniak Jozef- chata

75. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Hollý Ivan- chata

76. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Stankoviansky Albín- stará chata

77. -12.05.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Mgr. Tomčík Pavol- chata

78. -07.06.2022 Štatistický úrad SR- Výzva na predloženie výkazu za r. 2021 /OZ Stránska chrasť/

79. -13.06.2022 Ing. Petrek Martin- Ž.o povolenie na vodovodnú prípojku 1169/1

80. -16.06.2022 Spol.OU- Ozn.o zač.dodat.povolení zmien stavby- chata Hollý Ivan

81. -17.06.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH máj 2022 (12€)

82. -18.06.2022 Droppa Ľubomír- Dedičské konanie po Droppovej Emílii

83. -19.06.2022 Ing. Gašinec Ivan- Splnomocn. na Valné zhromaždenie(Tomčík Pavol)

84. -21.06.2022 Bátora Viktor- Vyjadrenie k použitiu „frézovanej“ na lesnú cestu

85. -22.06.2022 Premier consulting- Ponuka na vypracovanie ž.o eurofondy

86. -22.06.2022 Mgr. Bernard Janík- Ozn.o zrušení exekúcie (Martin Repa)

87. -22.06.2022 PZ Siná- Ž.o umiestnenie kafilérnej jamy na E2260/6, LV 427

88. -24.06.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov- zápis geom.plánu

89. -28.06.2022 OULM poz.odb.- Súhl. so zmenou TTP na zast.plochy (Hollý Ivan chata)

90. -01.07.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodoprávneho konania (Nezval- chata)

91. -01.07.2022 OZO, sro- Fa za prevoz materiálu (frézovaná)- 475,20€

92. -01.07.2022 Tatraforest, sro- Fa za sadenice smreka obyč.- 1.500ks (441€)

93. -11.07.2022 OULM ŽP- Vyjadr.k zmene stavby pred dokonč. (Lesná cesta)

94. -12.07.2022 Orgán št.stav.dohľadu- Postúpenie výkonu (Bubniak Jozef chata)

95. -13.07.2022 Obec Svätý Kríž- Stav.povolenie (Kovalčík chata)

96. -19.07.2022 Obec Svätý Kríž- Povolenie vodnej stavby (Nezval studňa)

97. -26.07.2022 Slov. pošta- Vrátenie pozvánky na Valné zhr. (Repová Gabriela)

98. -30.07.2022 Borsík Michal- Rozšírenie NNK cesta - právoplatná EIA

99. -01.08.2022 Obec Svätý Kríž- Dodat.povolenie zmien dočas.stavby (Hollý I. chata)

100. -14.04.2022 Kašáková Soňa- Žiadosť o vyčlenenie jej podielu do os. Vlastníctva

101. -24.06.2022 OULM ŽP- EIA Stránska chrasť 2.etapa ukončenie posudzovania

102. -23.09.2022 KPÚ ZA- Ž.o súhlas na vykonanie arch.výskumu v Stránskej chrasti

103. -30.08.2022 Mičuda Pavel- Ž.o pozemok pod chatu

 

104. -06.09.2022 Profievidencia, sro- Fa za program Urbárik (165,39€)

104. -06.09.2022 Profievidencia, sro- Prístupové heslá pre správcov PS Svätý Kríž

105. -29.09.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH august 2022 (12€)

106. -29.09.2022 Obec Sv. Kríž- Začatie vodohosp.konania Petrek 14.10.2022

107. -29.09.2022 Obec Sv. Kríž- Začatie vodohosp.konania Kokavec 14.10.2022

108. -03.10.2022 JUDr. Balun- Vyrozumenie v dedičstve po neb. Ľudmila Uličná

109. -14.10.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH september 2022 (12€)

110. -20.10.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užívanie vôd Kokavec chata

111. -03.11.2022 Marek Kasanický- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

112. -13.11.2022 Tkáčová Gabriela- Sťažnosť na konanie predsedu PS Sv. Kríž

113. -26.11.2022 OULMŽP- Ozn.o začatí konania na výrub drevín v chrasti 14.12.2022

114. -27.11.2022 Ing. Tkáčová- Sťažnosť na konanie predsedu PS Svätý Kríž pre DR

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

03, 04, 09,11, 17, 19, 25,29,81,91,92, 104,105,109,111,- Výbor súhlasí s úhradami faktúr.

08,30,66,67,69,103- Žiadosť o pozemok eviduje, momentálne nedisponuje žiadnymi pozemkami

10.- Súhlasí s návrhom GP firmy Geodetka sro

15.- Výbor súhlasí s prenájmom formou dodatku k terajšej NZ

28.- Výbor súhlasí so žiadosťou, podmieňuje si ju však súhlasom susedov

31.- Výbor súhlasí so žiadosťou pod podmienkou: Drevo, ktoré má byť vyrúbané musí byť riadne vyznačené OLH, p. Gašincom, po výrube riadne pomerané a následne bude odpredané žiadateľovi za cenu 100€/m3

63.- Ž.p. Gašpara berie na vedomie a predvolá menovaného na ďalšiu výborovú schôdzu, aby vysvetlil zámer k prenájmu parcely.

79. Výbor nesúhlasí s opätovným prekopávaním pozemku

87, 102.- Výbor súhlasí so žiadosťou

100.- Žiadosti nedovoľuje vyhovieť zákon 110/2018

114.- Výbor odovzdal žiadosť predsedovi DR

 

Prítomní: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Vyšlá pošta v roku 2022:

 

01. -17.01.2022 Geodetka, sro- Objednávka na GP- zameranie poz. PS Sv. Kríž 2.986€ Výbor súhlasí s úhradou Fa.

02. -17.01.2022 PZ Siná- Fa za prenájom pozemkov za rok 2022- 136,29€

03. -10.02.2022 OU LM- ŽP- Ž. o konzultáciu k EIA chaty Stránska chrasť II. Etapa

04. -09.03.2022 Obec Sv. Kríž- Ž. o doplnenie stanoviska obce na ŽP- chaty EIA

05. -11.03.2022 Ing. Gašparovičová- Objednávka na dodatočné daň. Priznanie- 60€- Výbor súhlasí s úhradou Fa.

06. -15.03.2022 OU LM- katastr.odb.- Návrh na vklad NZ na chaty 9ks

07. -16.03.2022 DU Žilina- Splnomocnenie pre Ing. Gašparovičovú- Podanie Daň.pr.

08. -10.04.2022 ECAV Sv. Kríž- Ž.o súhlas na prekop.cesty a uloženie kanal.a vod.príp.

09. -04.05.2022 OULM- kataster- Ž.o zápis NZ Pavol Tomčík do katastra

10. -01.06.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo ( 1.601,75€)

11. -01.07.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo ( 719,87€)

12. -05.06.2022 Obec Sv. Kríž- Ž.o súhlas s drobením pozemkov

13. -03.06.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo (20.487,03€)

14. -27.06.2022 PZ Siná- Súhlas s umiestnením kafilérnej jamy

15. -17.04.2022 Španko Juraj- Odpoveď na žiadosť o pozemok pod chatu

16. -17.04.2022 Španková Barbara- Odpoveď na žiadosť o pozemok pod chatu

17. -17.04.2022 Tkáčová Gabriela- Súhlas s posunutím stavby (chata)

18. -19.09.2022 Droppa Vladimír- Fa za odber dreva (3.900€)

19. -14.10.2022 JUDr. Balun- Vyrozumenie vo veci- neb. Ľudmila Uličná

20. -19.10.2022 Milan Matejka- Povolenie na výsadbu stromkov na urbárskych poz.

21. -04.11.2022 Marek Kasanický- Odpoveď na ž. o pozemok pod chatu

22. -01.12.2022 Agro Racio, sro- Fa za prenájom pozemkov (2.324€)

23. -09.11.2022 OULMŽP- Ž.o výrub stromov napadnutých kôrovcom (chrasť)

 

 

Prítomní: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

3. Rôzne:

Ing. Kasanický predseda DR-

 1. Sťažnosť p. Petreka na nesúhlas Výboru s opätovným prekopaním pozemku a uložením vodovodnej prípojky- dôvod zamietnutia žiadosti Výbor vysvetlil členom DR nasledovne: O vodovodnú prípojku už v minulosti požiadal pôvodný majiteľ pozemku, od ktorého následne pozemok p. Petrek kúpil. Výbor už vtedy nesúhlasil s ďalším prekopávaním svojho pozemku E 2260/81. Bolo to na základe sťažností podielnikov, že dochádza kôli prípojkám k znehodnocovaniu tejto lukratívnej parcely. Na Valnom zhromaždení padli návrhy, aby sme tak do budúcna už nerobili. Preto sme pôvodnému majiteľovi pozemku navrhli, aby sa dohodol s p. Petrekom, ktorý vlastní susedný pozemok a pripojil sa na jeho vodovodnú prípojku, ktorú sme mu povolili prekopať. Keďže k ich dohode nedošlo, prekopanie sme definitívne zamietli. Následne tento pozemok kúpil od neho p. Petrek a žiadal o to isté, čo sme zamietli pôvodnému majiteľovi. A preto Výbor musel konať rovnako a nové prekopanie a tak aj ďalšie znehodnocovanie pozemku sme nepovolili.

Výbor, spoločne s Dozornou radou opätovne odporúča, aby p. Petrek využil možnosť uloženia novej vodovodnej prípojky k plánovanému RD na parcele 1171/4 do trasy už existujúcej prípojky k svojmu rodinnému domu č. 337. V prípade, že z nejakého dôvodu toto pánovi Petrekovi nevyhovuje, Výbor po zdôvodnení od pána Petreka môže schváliť aj uloženie novej vodovodnej prípojky do trasy už existujúcej vodovodnej prípojky k rodinnému domu p. Tekeljaka na parcele 1171/69. Výbor avšak nesúhlasí so žiadnym ďalším kopaním na parcele E 2260/81 mimo trás už existujúcich prípojok a to z toho dôvodu, aby nedochádzalo k následnému znehodnocovaniu tejto parcely. Taktiež Výbor nesúhlasí, aby na parcele E 2260/81 boli budované šachty, ktoré ani v minulosti na tejto parcele nepovolila. Odporúča majiteľom pozemkov, aby si zriadili k svojim domom vlastný vodovod, resp. aby sa pripojili na vodovod, ktorý zriadil k svojim pozemkom p. Gašpar.

b) Sťažnosť p. Urbana, ktorý zastupuje svoju dcéru p. Elliott, ktorá žije v zahraničí. Žiada o NZ, pretože ju má už 2 roky skolaudovanú. Výbor vypracoval Nájomnú zmluvu už v roku 2020, len stále nedošlo k definitívnej dohode. Výbor potrebuje k vypracovaniu zmluvy geometrický plán, z ktorého bude zrejmé akú výmeru pozemku má nájomca záujem a o aký druh pozemku ide.  Tento geometrický plán je povinný vypracovať záujemca na vlastné náklady. O skolaudovaní chaty síce Výbor má vedomosť, ale na vypracovanie NZ potrebuje tento Geometrický plán. Nájomnú zmluvu vypracuje Ing. Repa a do rozhovoru s otcom p. Elliott prisľúbil vstúpiť predseda spoločenstva p. Hollý.

c) Sťažnosť p. Tkáčovej na správanie sa predsedu PS Svätý Kríž p. Hollého. Ten sa podľa jej slov k nej neslušne správal v telefonickom rozhovore po vysadení stromčekov okolo svojej chaty, čím si ohraničila pozemok, ktorý jej bol v minulosti pridelený. p. Hollý Ivan to vysvetlil tak, že sa susedia dohodli tak, že stromky vysadí p. Tkáčová 2m od hranice s pozemkom p. Ľ. Hollého, čo nedodržala. Výbor a členovia Dozornej rady sa teda dohodli na kompromise a jednohlasne odsúhlasili nasledovný predpis.

Výbor súhlasí s ohraničovaním svojich prenajatých pozemkov jednotlivým chatárom výhradne výsadbou stromčekov rastúcich bežne v danej oblasti (smrek, borovica, jedľa, borievka...) Ak dôjde k vzájomnej dohode susedov, tak tieto stromčeky môžu byť vysadené na hranici medzi pozemkami.

Ak ku takejto dohode nedôjde, musia byť stromčeky vysadené na pozemku záujemcu o tento druh oplotenia a to najmenej 1m od spoločnej hranice. V takomto prípade však musí byť šírka plota smerom k susedovi max. 0,5m a to preto, aby mohol strihať záujemca o oplotenie tento plot zo svojho pozemku.

V obidvoch prípadoch je povolená výška stromčekov max. 1,5m. Tieto musí strihať ten, kto stromčeky vysadil.

Oplotenie zo stromčekov musí byť vysadené aj od hranice cesty minimálne 2m. Po ostrihaní konárov musí byť voľná plocha na uloženie inžinierskych sietí medzi cestou a oplotením minimálne 1,5m.

Za nedodržanie týchto podmienok môže byťuložená porušovateľovi pokuta vo výške 200€ a na jeho náklady môže byť pri opakovanom porušení oplotenie odstránené.


 

Hollý Ivan- výrub suchárov prisľúbil Ing. Ivan Gašinec. Nestíha tieto práce vykonať on osobne, tak chce, aby sa zohnala firma, ktorá by nám to vyťažila koňom. Ing. Kasanický navrhol, aby sa Ing. Gašinec neobchádzal, ale treba ho ešte raz osloviť a až potom ponúknuť túto prácu inej firme. Výbor s týmto návrhom súhlasil a poveril predsedu, aby vstúpil do rokovania s p. Gašincom.

 • Taktiež povedal, že nemôže ísť v stredu 14.12.2022 o 9,00 na stretnutie so ŽP ohľadne výrubu suchárov. Požiadal preto lesného gazdu Pavla Rumanského, aby išiel na toto stretnutie on, keďže je doma.


 

Prítomní: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

4. Uznesenie č. 05/2022

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

 1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

 2. Postup pri riešení Sťažnosti p. Petreka na Dozornú radu nasledovne: S opätovným prekopaním pozemku a uložením vodovodnej prípojky na parcele E 2260/81 nesúhlasí . Taktiež nesúhlasí, aby na parcele E 2260/81 boli budované šachty. Odporúča majiteľom pozemkov, aby si zriadili k svojim domom vlastný vodovod, resp. aby sa pripojili na vodovod, ktorý zriadil k svojim pozemkom p. Gašpar.

 3. Postup vo vybavení sťažnosti p. Urbana, ktorý zastupuje svoju dcéru p. Elliott, ktorá žije v zahraničí nasledovne: Výbor potrebuje k vypracovaniu zmluvy geometrický plán, z ktorého bude zrejmé akú výmeru pozemku má nájomca záujem a o aký druh pozemku ide.  Tento geometrický plán je povinný vypracovať záujemca na vlastné náklady.

 4. Postup pri vybavení sťažnosti p. Tkáčovej nasledovne:

 1. Výbor súhlasí s ohraničovaním svojich prenajatých pozemkov jednotlivým chatárom výsadbou stromčekov rastúcich bežne v danej oblasti (smrek, borovica, jedľa, borievka...)

 2. Ak dôjde k vzájomnej dohode susedov, tak tieto stromčeky môžu byť vysadené na hranici medzi pozemkami.

 3. Ak ku takejto dohode nedôjde, musia byť stromčeky vysadené na pozemku záujemcu o tento druh oplotenia a to najmenej 1m od spoločnej hranice. V takomto prípade však musí byť šírka plota smerom k susedovi max. 0,5m a to preto, aby mohol strihať záujemca o oplotenie tento plot zo svojho pozemku.

 4. V obidvoch prípadoch je povolená výška stromčekov max. 1,5m. Tieto musí strihať ten, kto stromčeky vysadil.

 5. Oplotenie zo stromčekov musí byť vysadené aj od hranice cesty minimálne 2m. Po ostrihaní konárov musí byť voľná plocha na uloženie inžinierskych sietí medzi cestou a oplotením minimálne 1,5m.

 6. Za nedodržanie týchto podmienok môže byťuložená porušovateľovi pokuta vo výške 200€ a na jeho náklady môže byť pri opakovanom porušení oplotenie odstránené.

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

 1. Predsedu PS Svätý Kríž, aby pozval na najbližšie spoločné zasadnutie Výboru a DR PS Svätý Kríž, aby tam prezentoval svoj zámer na pozemku C1169/5

 

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

 1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

 

 

Výbor PS Svätý Kríž nesúhlasí:

 

 

 

Prítomní: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

5. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 20,00.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 01.12.2022 v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.: ivanholly1@centrum.sk tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.: rena23@hotmail.co.uk tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0903 992 1266

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: 844bf@azet.sk, tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode