Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 02.06.2020 o 19.00 v KD Svätý Kríž.

17.06.2020 12:05

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, 

Dňa: 02.06.2020 o 19.00 v KD Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr.  Pavol Tomčík, Ivan Hollý. Ing. Štefan Repa, Ing. Skubíková Mária, Pavel Rumanský, .

Ospravedlnený: nikto 

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Ján Kubáň

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Jozef Števlík- splnomocnený zástupca p. Gašpara vo veci uloženia VN do zeme

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 02.06.2020 o 19.00 v KD Svätý Kríž:

 

Program:

  1.  Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

  2.  Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou 

  3.   Lesohosp. činnosť- uhadz. haluziny, vyžínanie, odvoz dreva Ing. Gašinec 

  4.  Kanalizácia a vodovod do chatovej osady Stránska chrasť 

  5.  Lesná cesta v časti Stránska chrasť 

  6.  Rôzne

  7.  Uznesenie

  8.  Záver


 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0


 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

01. -15.01.2020 Liptovsko Tatr.Zdr.vl.lesov- fa na čl. príspevok na rok 2020- 20€

02. -15.01.2020 PZ SR LM- odmietnutie trestného oznámenia /LV- 881/

03. -18.01.2020 Tatraforest sro- Fa za OLH- 12.2019 /12€/

04. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž.- Kolaudačné rozhodnutie Ing. Gašinec, CsC.- chata

05. -28.01.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí Úz.a stav.kon.- Tekeljak C1171/3 

06. -05.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kon.o zmene stavby- Petrek

07. -05.02.2020 PZ SR LM- Trestné oznámenie- kontaminované studne

08. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- Bohuslav Repa

09. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Exekučný príkaz- Bohuslav Repa

10. -07.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Súhl.st.- Lesná cesta Stránska chrasť

11. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

12. -10.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kol.kon.- Elliott- chata 

13. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Zák. 110/2018

14. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Dane z príjmov

15. -17.02.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- lesná c. Stránska chrasť

16. -17.02.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2020 /12€/

17. -21.02.2020 Minárik Peter- Žiadosť o prenájom pozemku pod chatu

18. -18.02.2020 Zverko Igor- Aktualizácia Urbárika 2020

19. -26.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Pozvánka na stretnutie ohľadne kontaminácie

20. -03.03.2020 SPF- Výzva a tlačivo- hlásenie za rok 2020

21. -03.03.2020 DPCOM, sro - Fa za aktualizáciu Urbárika 2020 /175,20€/

22. -03.03.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- Elliott- 15m2 chata

23. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o prenájom pozemku pred svojim domom- E2260/81

24. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o zriadenie vec.bremena na vod. prípojku- E2260/81

25. -05.03.2020 Geodetka, sro- Cenová ponuka na GP- pozemky chrasť

26. -05.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Elliott

27. -06.03.2020 Ing.arch.Nezval Peter- Ž.o súhlas so zmenou TTP na zast.pl.a nádvoria

28. -06.03.2020 Spol.OU-odb-stav.por.- Stankoviansky Albín- Ozn.o zač.úz.konania

29. -10.03.2020 Geodetka, sro- GP na schválenie- pozemky chrasť IV. Etapa

30. -10.03.2020 Geodetka, sro- Fa za GP IV. Etapa- 2.291,20€

31. -12.03.2020 OU LM poz.a lesný odb.- Súhl.stanovisko s vyňatím TTP- Lesná cesta

32. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na povol.na výrub str.- Krížanka

33. -26.03.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 02.2020- 12€

34. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Záv.stanovisko k Úz.a stav.rozh- Lesná cesta

35. -26.03.2020 Správa NaPantu- Odb.stanovisko- Lesná cesta

36. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Repa D.

37. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Repa D.

38. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Smilnická

39. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Smilnická

40. -26.03.2020 Andrea Elliott- Ohlásenie drobnej stavby- prístrešok na drevo

41. -03.04.2020 Skubík Martin- Ž.o pozemok pod chatu

42. -08.04.2020 OR HaZZ LM- Vyhlásenie času zvýš.nebezp.vzniku požiaru

43. -08.04.2020 Okr.súd LM- Počty a druhy drevín na výsadbu

44. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Elliott

45. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Úz.rozhodnutie- Stankoviansky Albín chata

46. -15.04.2020 OU LM katastrálny odb.- Nesúhl.so zápisom NZ- Kovalčík

47. -22.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

48. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s odňatím TTP- Smilnická R.

49. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

50. -24.04.2020 Spoločný OU LM- Ozn.o zač.kon.o zmene stavby pred dok.- Kokavec

51. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Stav.povolenie- Tekeljak Juraj

52. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na doč.užívanie stavby a zmien- Elliott chata

53. -24.04.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.kolaud.kon.- Lesná cesta Chrasť

54. -15.04.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2020- 12€

55. -15.04.2020 MUDr. Palko Marián- Ž.o prenájom poz. na parc. E2260/81

56. -08.05.2020 Spoločný OU LM, odb.stav.por.- Ozn.o zač.stav.konania- Smilnická

57. -11.05.2020 Repa Igor- Ž.o súhl.stanovisko na altánok a terasu na chate

58. -12.05.2020 Envigeo- Ozn.o začatí prác na odstr.kalov- RB Dúbrava

59. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Záv.stanovisko k zmene TTP- Kokavec chata

60. -19.05.2020 OU LM, odb.poz.- Povolenie na zmenu stavby pred dok.- Kokavec chata

61. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP- Kokavec chata

62. -13.05.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.stavebn.kon.- Smilnická R.

63. -19.05.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 4.2020- 12€

64. -25.05.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Stankoviansky chata

65. -26.05.2020 Gašpar Peter-Ž.o súhl.stan.na vec.bremeno- uloženie el.kábla na  E 2260/1

66. -28.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP na zast.plochy- Smilnická chata

67. -28.05.2020  ECAV Sv. Kríž- Ž.o prenájom pozemku E2260/1, LV 1367

68. -01.06.2020 Javúreková Marta, r. Repová- Ž.o pozemok pod chatu

69. -02.06.2020 Obec Svätý Kríž- Daň za rok 2020 = 575,46€

70. -02.06.2020 Stankoviansky- Ž.o vzdanie sa práva odvolania k výrubu stromov

71. -02.06.2020 Tatraforest- Podklady od firmy Tatra Timber na fakturáciu

 

Vyšlá pošta v roku 2020:

 

01. -10.02.2020 Odpoveď Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- B. Repa

02. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Súhl. Stanovisko na prístup k pozemku chaty

03. -17.02.2020 Igor Zverko- Ž.o aktualizáciu Urbárik 2020

04. -21.02.2020 Odpoveď Peter Minárik- Ž.o pozemok pod chatu

05. -05.03.2020 Odpoveď Martin Petrek- Ž.o prenájom pozemku a vecné bremeno

06. -06.03.2020 SPF- Tlačivo- hlásenie za rok 2020

07. -06.03.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť

08. -07.05.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť- Urgencia odpovede


 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01- PS Sv. Kríž súhlasí s úhradou fa za členské, v združení 

07. PS Svätý Kríž súhlasí s podaním Trestného oznámenia 

11. Výbor súhlasí so žiadosťou na právo príjazdu ku chate

17. Výbor žiadosť berie na vedomie a zaraďuje ju do evidencie žiadateľov

21. Výbor súhlasí s úhradou faktúry za aktualizáciu Urbárika 2020

23,55. Výbor nesúhlasí s prenájmom pozemku. Uprednostňuje ponuku ECAV vo Svätom Kríži, ktorá má záujem o prenájom celej parcely a zaväzuje sa starostlivosťou o tento pozemok, ktorý je vedľa prístupovej cesty ku artikulárnemu kostolu.

24. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

25. Výbor súhlasí s cenovou ponukou firmy Geodetka a vypracuje objednávku na dané práce

27, 57. Výbor súhlasí so žiadosťou

29. Výbor súhlasí s predloženými Geometrickými plánmi

32, 70. Výbor súhlasí s výrubom a vzdáva sa práva odvolania

40. Výbor nesúhlasí s výstavbou prístrešku podľa predloženej dokumentácie

41, 68. Výbor berie žiadosť na vedomie a žiadateľ bude náhradníkom na pozemok

42. Výbor berie oznámenie na vedomie a oznam zverejní aj na web stránke PS Svätý Kríž

43. Výbor berie oznámenie na vedomie a uskutoční výsadbu podľa pokynov

50, 66. Výbor súhlasí so zmenami

65. Výbor súhlasí so žiadosťou. Spolu sa však chce dožadovať s uložením VN do zeme až od transformátora, po trase dohodnutej osobne na schôdzi.

67. Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok v bode 6 tejto zápisnice, odstavci ktorý sa týka žiadosti ECAV.

71. Výbor súhlasí po porovnaní podkladov s výškou faktúry pre Ing. Gašinca za predaj dreva. 


 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   5         ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

3. Lesohosp. činnosť- uhadz. haluziny, vyžínanie, odvoz dreva Ing. Gašinec:

Ivan Hollý, Rumanský Pavel- Ing. Gašinec doručil konečné vážne lístky za predaj dreva a prekonzultoval a odovzdal ich pánom Hollému a Rumanskému. Na základe toho mu bude vystavená faktúra. Kalamitné drevo je už všetko ku dnešnému dňu odvezené. Šimko môže uhadzovať haluzinu a prerezávku vykoná taktiež on. Miesto uhadzovania haluziny mu ukáže Rumanský a miesto prerezávky mu ukáže OLH a lesný gazda. Výsadba sa bude prevádzať len v jeseni. Vyžínanie a výsadbu určí OLH a vykoná ho p. Šimko.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

 

4. Vodovod a kanalizácia do chatovej osady Stránska chrasť

- Mgr. Pavol Tomčík-  informoval, že sa stretol opäť so zástupcami enviropfondu, spolu prešli terén a dohodli sa na mieste uloženia prípadného vodovodu a kanalizácie. Informoval tiež, že sa zúčastnil Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži, aby osobne požiadal o súhlasné stanovisko. Zastupiteľstvo vyhovelo jeho žiadosti a poverilo starostu p. Matrejku, aby o eurofondy na kanalizáciu a vodovod do tejto oblasti požiadal. 8.6.2020 sa zúčastní zastupiteľstva opäť a osobne si overí, či starosta tak aj učinil. O tento druh eurofondov totižto môže žiadať iba Obec.

- Ivan Hollý- informoval, že sa stretol s projektantom p. Vavrom a podľa neho nám treba urobiť predbežný plán na územné konanie. Prešiel si to s Ing. Vavrom aj v teréne a on mu povedal, že po vybudovaní cesty bude treba urobiť výškopis a polohopis a až potom sa požiada o územné konanie. Cenu za tento plán na územné konanie mu p. Vavro nepovedal. Výbor sa dohodol, že p. Vavro musí predložiť oficiálnu ponuku.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

5.  Lesná cesta v časti Stránska chrasť:

Ivan Hollý- informoval, že požiadal firmy na predloženie cenových ponúk na vybudovanie cesty. Následne výbor vyberie firmu, ktorá cestu vybuduje. 

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Rôzne

- Jozef Števlík- hosť- poverený zástupca p. Gašpara predniesol požiadavku na uloženie VN. Požiadal o odsúhlasenie súhlasného stanoviska pre Petra Gašpara, ktorý podľa priloženého plániku má záujem uložiť VN vedenie, ktoré ide ponad našu parcelu E 2260/1 LV 1367 smerom na Agro Racio do zeme na vlastné náklady a viedol by ho hranicou parcely v telese cesty, ktorá je v jeho spoluvlastníctve. Došlo by tým k zhodnoteniu našej parcely do budúcna a za vecné bremeno je ochotný zaplatiť aj správny poplatok. Výbor s touto žiadosťou súhlasí, ale žiada aby p. Gašpar požiadal o uloženie VN do kábla a do zeme až od transformátora, následne ho viedol hranicou nového stavebného pozemku až ku ceste vedúcej k artikulárnemu kostolu a potom popri nej až ku hranici cesty vedúcej ku domom pod Borovým (p. Gašpar a spol.), popri tejto ceste naším pozemkom až na pozemok p. Gašpara. Tým by došlo k uvoľneniu pozemkov na výstavbu rodinných domov a oslobodenia od VN. Pozemkové spoločenstvo sa bude úmerne podieľať na realizácii projektu aj finančne.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

- Ing. Štefan Repa- predniesol účtovnú uzávierku za rok 2019. Daňový preplatok sme mali 3.975,48€ lebo sme platili preddavkovú daň. Túto sumu nám DÚ vráti.

Krátkodobé pohľadávky: 3.975€

Účty v banke: 50.266€

Pokladňa: 122€

Výbor s touto uzávierkou vyslovil súhlas a schválil ju.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

- Ivan Hollý- Predniesol plénu rozhodnutie Obce Svätý Kríž o výške dane na rok 2020 vo výške 575,46€. Výbor sa dohodol, že túto daň uhradí.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

- Mgr. Tomčík požiadal o odsúhlasenie súhlasného stanoviska pre Igora Repu, ktorý podľa priloženého nákresu chce pri svojej chate postaviť altánok a terasu.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

- Mgr. Tomčík požiadal o odsúhlasenie prenájmu parcely E 2260/1 LV 1367 v KU Svätý Kríž pre ECAV Svätý Kríž, ktorý chce uvedenú parcelu udržiavať z dôvodu nespokojnosti s terajším stavom parcely a zlým pohľadom turistov navštevujúcich artikulárny kostol vo Svätom Kríži.

Ing. Repa navrhol dobu nájmu na 30 rokov. Cena prenájmu bude symbolická 30€ na 30 rokov. V zmluve sa musí ECAV zaviazať, že bude parcelu udržiavať v náležitom poriadku, čo bude zahŕňať kosenie minimálne 2x ročne, mulčovanie krov a drevín na parcele. Prípadnú výsadbu stromkov a krov, osadenie pútačov musí ECAV konzultovať s majiteľom. Nájomnú zmluvu pripraví PS Svätý Kríž.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

- Mgr. Tomčík požiadal o odsúhlasenie súhlasného stanoviska pre Albína Stankovianskeho, na výrub stromov na pridelenej parcele, kde chce stavať chatu. Zároveň to, že sa PS Svätý Kríž vzdáva práva odvolania k výrubu.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

8. Uznesenie 04/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Súhlasí s plánom lesohospodárskej činnosti predloženej lesným gazdom na nasledujúce obdobie podľa bodu 3 tejto zápisnice. 

3. Žiadosť p. Števlíka, ktorá je popísaná v bode 6 tejto zápisnice, zároveň za dodržania požiadaviek PS Svätý Kríž uvedených v tom istom bode. 

4. Účtovnú uzávierku za rok 2019

5. Úhradu výšky dane vyrúbenej obcou Svätý Kríž na rok 2020.

6. Súhlasí so žiadosťou Igora Repu na vybudovanie altánku a terasy pri svojej chate na pozemku PS Svätý Kríž, za dodržania všetkých zákonných požiadaviek na stavebníka.

7. Žiadosť ECAV Svätý Kríž uvedenej v bode 6 tejto zápisnice, na prenájom parcely E 2260/1, LV 1367, KU Svätý Kríž za dodržania požiadaviek PS Svätý Kríž uvedených v tom istom bode.

8. Súhlasné stanovisko pre Albína Stankovianskeho, na výrub stromov na pridelenej parcele, kde chce stavať chatu. Zároveň sa PS Svätý Kríž vzdáva práva odvolania k výrubu. 

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o Doručenej a Odoslanej pošte PS Svätý Kríž

 

PRÍTOMNÍ:  5             ZA:   5           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 02.06.2020 o 20,30         v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187 

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405 

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode