Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 02.06.2024 o 16.00.

04.06.2024 12:11

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 02.06.2024 o 16.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva-  Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Štefan Repa, Lukáš Šatek, Vladimír Úradník.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický,  Lukáš Skubík, Jaroslav Húlek.

Ospravedlnený:  Nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Nikto,

Hostia: Nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:

 

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Voľba predsedu Výboru PS Svätý Kríž

3. Voľba predsedu Výboru DR PS Svätý Kríž

4. Rôzne

5. Uznesenie 04/2024

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík-  oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

 

2. Voľba predsedu Výboru PS Svätý Kríž

 

Výbor sa dohodol nasledovne:

Ivan Hollý               - Predseda PS Svätý Kríž, štatutár, spolu disponent na účte vo VUB

Mgr. Pavol Tomčík- Podpredseda PS Svätý Kríž, štatutár

Ing. Štefan Repa     - Finančný hospodár PS Svätý Kríž, disponent na účte vo VUB

Lukáš Šatek            - Lesný gazda PS Svätý Kríž

Vladimír Úradník  - členVýboru PS Svätý Kríž

 

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Voľba predsedu Výboru DR PS Svätý Kríž

 

Členovia DR sa dohodli nasledovne:

Ing. Jozef Kasanický- Predseda DR PS Svätý Kríž

Lukáš Skubík            - Člen DR PS Svätý Kríž

Jaroslav Húlek          - Člen DR PS Svätý Kríž

 

Prítomní:  3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

4. Rôzne

Mgr. Pavol Tomčík hovoril o tom, že je potrebné zvolať stretnutie členov nového výboru, kde si všetci dohodnú rozdelenie úloh na prípravu II. čiastkovej schôdze  Valného zhromaždenia dňa 18.6.2024 o 18.00

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

5.  Uznesenie č. 04/2024

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

 

  1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž
  2. Rozdelenie funkcií v novom Výbore PS Svätý Kríž nasledovne:

Ivan Hollý- Predseda PS Svätý Kríž, štatutár, spoludisponent na účte vo VUB

Mgr. Pavol Tomčík- Podpredseda PS Svätý Kríž, štatutár

Ing. Štefan Repa- Finančný hospodár PS Svätý Kríž, spoludisponent na účte vo VUB

Lukáš Šatek- Lesný gazda PS Svätý Kríž

Vladimír Úradník  - členVýboru PS Svätý Kríž

 

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

 

  1. Ivana Hollého, aby zabezpečil zapísanie nových členov Výboru a DR do registra Pozemkových spoločenstiev, tak ako to káže zákon

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

 

  1. Rozdelenie funkcií v novej Dozornej rade PS Svätý Kríž nasledovne:

Ing. Jozef Kasanický- Predseda DR PS Svätý Kríž

Lukáš Skubík            - Člen DR PS Svätý Kríž

Jaroslav Húlek          - Člen DR PS Svätý Kríž

 

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

6. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 16,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 02.06.2024                        v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.: ivanholly1@centrum.sk, tel.: 0904 891 537

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com, tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk, tel.: 0903 806 631

Lukáš Šatek- mail: lkssatek@gmail.com, tel.: 0918 233 849

Vladimír Úradník- mail: vladimiruradnik12@gmail.com, tel.: 0914 218 779

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com, tel.: 0907 841 800

Jaroslav Húlek- mail.: jaroslavhulek@gmail.com,  tel.: 0905990419

Lukáš Skubík- mail.: 844bf@azet.sk, tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com, tel.: 0903 196 125

 

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com, tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode