Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 02.07.2020 o 17.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

13.07.2020 08:29

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 02.07.2020 o 17.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková, Pavel Rumanský.

Ospravedlnený: Ing. Štefan Repa.

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Lukáš Skubík, Ján Kubáň.

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Pozvaní žiadatelia o pozemky pod chaty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa02.07.2020 o 17.00:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Vzdanie sa funkcie štatutára a voľba nového štatutára

3. Príprava stretnutia so žiadateľmi o pozemky

4. Prideľovanie pozemkov žiadateľom

5. Uznesenie

6. Záver

 

 

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Vzdanie sa funkcie štatutára a voľba nového štatutára

Mgr. Pavol Tomčík informoval výbor, že sa z osobných dôvodov vzdáva funkcie štatutára a žiada, aby výbor zvolil nového. Výbor jednohlasne zvolil Pavla Rumanského za druhého štatutára PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

3. Príprava stretnutia so žiadateľmi o pozemky

-Výbor sa dohodol, že bude pri prideľovaní pozemkov postupovať v zmysle uznesenia č. 05/2020, bod 5.

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

4. Prideľovanie pozemkov žiadateľom

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Rumanský Michal, Ing. Skákala Roman, Skubík Lukáš, Obrcianová Mariana, Obrcianová Silvia, Minárik Peter, Kubáň Ján st., Kubáň Ján ml, Kubáň Štefan, Pálenčík Samuel, Droppová Marta, Repa Martin, Javureková Marta- náhrádníčka, Hollý Ľubomír, Šnajdrová Viera, Ing. Demčák František, Bistiaková Viera, Šlauka Peter, Mgr. Tomlák Peter, Gerek Rudolf, Skubík Martin- náhradník, Baďo Jaroslav, Ing. Petrek Martin, Mgr. Maruška David, Belorítová Iveta.

- Ivan Hollý- informoval, že Výbor spoločenstva sa dohodol na tom, že pridelil pozemky podľa toho, ako prichádzali žiadosti. Takže podľa dátumu bola následne pridelená parcela. Tieto parcely si môžu vymieňať žiadatelia medzi sebou do konca augusta 2020. Potom Pozemkové spoločenstvo vyzve žiadateľov k poslednému stretnutiu pred podpisom zmlúv. Toto stretnutie bude podľa dohody v pondelok 24.8.2020 o 18,00 v Kultúrnom dome vo Svätom Kríži. Kto nepríde bez ospravedlnenia, bude vylúčený. Následne budú musieť všetci odoslať požadovanú čiastku na účet spoločenstva, čo je cca 2.300€ = 400€ na opravu ciest po stavbe, 400€ na projekt kanalizácie a vodovodu + 1.200€ na spoluúčasť čerpania eurofondov + 300€ na geometrické plány. K tomu bude treba pripočítať sumu za zriadenie elektrickej prípojky, čo bude okolo 1.000€, takže spolu to bude okolo 3.300€. Suma sa upresní na poslednom stretnutí 24.8.2020. Nájomná zmluva bude podpísaná len s tým žiadateľom, ktorý poukáže na účet spoločenstva dohodnutú čiastku. Znenie zmluvy bude vyvesené na web stránke PS Svätý Kríž.

- Ing. Roman Skákala- riaditeľ úseku SSE distribúcia- informoval o spôsobe vybavovania žiadostí o pripojenie. Priniesol žiadosti, ktoré rozdal nájomníkom na vypísanie. Vybavovanie elektrických prípojok bude trvať od 3,5- 5 rokov. 1,5 roka im trvá vybavenie stavebného povolenia. Je možnosť, že každý žiadateľ si napíše žiadosť s veľkosťou ističa. Všetky žiadosti prídu jemu na stôl. Následne sa urobí technický návrh. Potom Výberové konanie na zhotoviteľa, alebo zmluva o spolupráci so SSE a zaručí sa zhotoviteľ, že to vybuduje na vlastné náklady. Následne si to vyúčtuje od odberateľov. Zmluva o spolupráci musí byť dohodnutá aj tým, že do 2 rokov po kolaudácia sa musia pripojiť všetci účastníci. Potom už energetika nepreplatí zhotoviteľovi nič a peniaze vlastne vrátia iba tým, ktorí sa pripoja k odberu v lehote do 2 rokov. On odporúča ísť cez developerský projekt, len je tam riziko, že skladať sa budú musieť všetci a peniaze vrátia iba pod tou podmienkou, že do 2 rokov po kolaudácii elektriky sa aj pripoja.

- Mgr. Pavol Tomčík- vyzval žiadateľov, ktorí by privítali možnosť výmeny pozemkov, aby sa po schôdzi prihlásili u neho, aby to zaznamenal. Pozemok chce vymeniť Mgr. David Maruška, Ing. Martin Petrek.

Výbor s týmito pripomienkami jednohlasne súhlasil

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

5. Uznesenie 06/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Pavla Rumanského za štatutára PS Svätý Kríž

3. Pridelenie pozemkov pod chaty žiadateľom z radov PS Svätý Kríž nasledovne:

Pozemok č. 22 Šnajdrová Viera, 21 Šlauka Peter, 20 Nezbedová Eva, 19 Gerek Rudolf, 18 Skubík Lukáš, 17 Belorítová Iveta, 16 Skubíková Alena, 15 Nemcová Eva, 14 Úradník Vladimír, 13 Pálenčíková Anna, 12 Batizová Ľudmila, 11 Ing. Skákala Roman, 10 Rumanský Pavel, 9 Skubík Ľubomír, 8 Obrcianová Mariana, 7 Droppa Vladimír, 6 Goryczková Elena, 5 Mgr. Tomlák Peter, 4, Obrcian Branislav, 3 Ing. Repa Martin, 2 Mgr. Fides Marek, 1 Droppová Marta, 23 Kubáň Ján ml., 24 PeaDr. Hollá Martina, 25 Mgr. Maruška David, 26 Kubáň Ján st., 27 Kubáň Štefan, 28 Ozobiara Renata, 29 Baďo Jaroslav, 30 Líška Vladimír č.d.115, 31 Bistiaková Viera, 32 Ing. Petrek Martin, 33 Minárik Peter. Za náhradníkov Skubík Martin a Javúreková Marta. Podrobnejšie je proces popísaný v bode 6 tejto zápisnice.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Odstúpenie Mgr. Pavla Tomčíka z funkcie štatutára PS Svätý Kríž

 

PRÍTOMNÍ:  4             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 02.07.2020 o 19,30         v.r.:.....................................

 

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode