Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 05.03.2020 o 18.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

06.03.2020 08:44

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 05.03.2020 o 18.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr.  Pavol Tomčík, Ivan Hollý. Ing. Štefan Repa, Ing. Skubíková Mária, Pavel Rumanský, .

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Ján Kubáň, Lukáš Skubík

Ospravedlnený: Ing. Jozef Kasanický

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 05.03.2020 o 18.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

 

  1. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou 
  2. Veterná kalamita a jej spracovanie
  3. Prideľovanie pozemkov pod chaty- IV.a V. Etapa
  4. Príprava Valného zhromaždenia 2020- rozdelenie úloh
  5. Rôzne
  6. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

 

 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

01. -15.01.2020 Liptovsko Tatr.Zdr.vl.lesov- fa na čl. príspevok na rok 2020- 20€

02. -15.01.2020 PZ SR LM- odmietnutie trestného oznámenia /LV- 881/

03. -18.01.2020 Tatraforest sro- Fa za OLH- 12.2019 /12€/

04. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž.- Kolaudačné rozhodnutie Ing. Gašinec, CsC.- chata

05. -28.01.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí Úz.a stav.kon.- Tekeljak C1171/3

06. -05.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kon.o zmene stavby- Petrek

07. -05.02.2020 PZ SR LM- Trestné oznámenie- kontaminované studne

08. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- Bohuslav Repa

09. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Exekučný príkaz- Bohuslav Repa

10. -07.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Súhl.st.- Lesná cesta Stránska chrasť

11. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

12. -10.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kol.kon.- Elliott- chata

13. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Zák. 110/2018

14. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Dane z príjmov

15. -17.02.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- lesná c. Stránska chrasť

16. -17.02.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2020 /12€/

17. -21.02.2020 Minárik Peter- Žiadosť o prenájom pozemku pod chatu

18. -18.02.2020 Zverko Igor- Aktualizácia Urbárika 2020

19. -26.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Pozvánka na stretnutie ohľadne kontaminácie

20. -03.03.2020 SPF- Výzva a tlačivo- hlásenie za rok 2020

21. -03.03.2020 DPCOM, sro - Fa za aktualizáciu Urbárika 2020 /175,20€/

22. -03.03.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- Elliott- 15m2 chata

23. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o prenájom pozemku pred svojim domom- E2260/81

24. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o zriadenie vec.bremena na vod. prípojku- E2260/81

 

 

Vyšlá pošta v roku 2020:

 

01. -10.02.2020 Odpoveď Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- B. Repa

02. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Súhl. Stanovisko na prístup k pozemku chaty

03. -17.02.2020 Igor Zverko- Ž.o aktualizáciu Urbárik 2020

04. -21.02.2020 Odpoveď Peter Minárik- Ž.o pozemok pod chatu

05. -05.03.2020 Odpoveď Martin Petrek- Ž.o prenájom pozemku a vecné bremeno

06. -06.03.2020 SPF- Tlačivo- hlásenie za rok 2020

07. -06.03.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01- PS Sv. Kríž súhlasí s úhradou fa za členské, v združení

07. PS Svätý Kríž súhlasí s podaním Trestného oznámenia

11. Výbor súhlasí so žiadosťou na právo príjazdu ku chate

17. Výbor žiadosť berie na vedomie a zaraďuje ju do evidencie žiadateľov

21. Výbor súhlasí s úhradou faktúry za aktualizáciu Urbárika 2020

23. Výbor súhlasí s prenájmom pozemku, je však potrebné, aby si ho žiadateľ dal na vlastné náklady zamerať GP. Na základe tohto GP bude vypracovaná NZ na 10 rokov s možnosťou predĺženia.

24. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   5         ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

3. Veterná kalamita a jej spracovanie: Ivan Hollý- Likvidácia kalamity už finišuje, drevo sa už aj odváža. Vozí sa do Tatra timberu L. Hrádok a do Liptovskej Teplej. Výbor PS Svätý Kríž trvá na tom, aby ku preberaniu prišiel vždy lesný gazda Pavel Rumanský.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

4.  Prideľovanie pozemkov pod chaty- IV. Etapa

PS Svätý Kríž eviduje 35 žiadostí, môže uspokojiť 22 záujemcov. Výbor si stanovil kritéria prideľovania pozemkov. 1. Kritérium: Prípadný nájomca musí byť podielnikom PS Svätý Kríž. Výbor konštatoval, že stále nie sú ku dnešnému dňu podielnikmi žiadatelia: Vránová Mariana, MUDr. Zuzana Krousová, Peter Líška a Robert Jakubík. Týchto žiadateľov teda vylučuje zo zoznamu. 2. Kritérium: Dátum doručenia žiadosti na PS Svätý Kríž. Výbor v blízkej dobe pozve 22 žiadateľov a dohodne s nimi podmienky, ktoré budú musieť splniť. Jedná sa o týchto žiadateľov: Viera Šnajdrová, Peter Šlauka, Nezbedová Eva, Gerek Rudolf, Skubík Lukáš, Beloritová Iveta, Skubíková Alena, Nemcová Eva, Úradník Vladimír, Pálenčíková Anna, Batizová Ľudmila, Skákala Roman, Rumanský Pavel, Skubík Ľubomír, Obrcianová Mariana, Droppa Vladimír, Goryczková Elena, Tomlák Peter, Obrcian Branislav, Repa Martin, Fides Marek, Droppová Marta. Tam im budú predložené podmienky, po splnení ktorých bude s nimi aj uzatvorená Nájomná zmluva.

      Prideľovanie pozemkov pod chaty, rekreačné domy- V. Etapa

PS Svätý Kríž eviduje 35 žiadostí, môže uspokojiť v IV. Etape 22 záujemcov + 11 ďalších záujemcov v V. Etape. Výbor si stanovil kritéria prideľovania pozemkov. 1. Kritérium: Prípadný nájomca musí byť podielnikom PS Svätý Kríž. Výbor konštatoval, že stále nie sú ku dnešnému dňu podielnikmi žiadatelia: Vránová Mariana, MUDr. Zuzana Krousová, Peter Líška, Monika Rak a Robert Jakubík. Týchto žiadateľov teda vylučuje zo zoznamu. 2. Kritérium: Dátum doručenia žiadosti na PS Svätý Kríž. Výbor v blízkej dobe pozve všetkých žiadateľov a dohodne s nimi podmienky, ktoré budú musieť splniť. Jedná sa o týchto žiadateľov: Kubáň Ján ml., PeaDr. Hollá Martina, Maruška David, Kubáň Ján st., Kubáň Štefan, Ozobiara Renata, Baďo Jaroslav, Líška Vladimír, Bistiaková Viera, Ing. Petrek Martin, Minárik Peter, Skubík Martin.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

 

5.  Príprava Valného zhromaždenia, rozdelenie úloh

- Výbor sa dohodol, že Valné zhromaždenie bude 17.5.2020 o 13,30 v KD vo Svätom Kríži.

- Pozvánky výbor pošle poštou do 16.04.2020. Pozvánku a splnomocnenie pripraví Mgr. Tomčík, vytlačí ich Ing. Repa, adresy vytlačí z Urbárika Mgr. Tomčík, distrubúciu obálok zabezpečí Ing. Skubíková

- Vedením schôdze výbor poveril Ivana Hollého

- Zapisovateľom bude Mgr. Tomčík

- Občerstvenie zakúpi Mgr. Tomčík

6. Rôzne

- Ivan Hollý-  informoval o vodovode hore chrasťou. Bol za architektom na vodovody a kanalizácie Ing. Vavrom a ten mu dal cenovú ponuku na vodovod a kanalizáciu. Cena spolu je cca 28.000 €. Ivan Hollý sa informoval u niektorých majiteľov chát a všetci súhlasili s tým, že sa na projekte budú finančne podieľať. Kanalizáciu Ing. Vavro neodporúča preto, že naberá na tej dĺžke balasty. Vybavovalo by sa to asi 1,5 roka. Treba však vyzbierať peniaze na projekt. Výzva z eurofondov je do roku 2025. Obec však s tým nechce mať nič, podľa slov starostu a poslancov a nedá ani na projekt a ani na spoluúčasť 5% na celkovej sume za realizáciu. Žiadosť však musí podať práve obec. Poslanci s tým predbežne súhlasili.

       Výbor sa dohodol, že podá žiadosť na Obec, aby obec o vodovod a kanalizáciu požiadala cez eurofondy. Predbežne súhlasí s podmienkami obce a bude čakať na ich písomné vyjadrenie. Žiadosť pošle Mgr. Pavol Tomčík

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

- Ing. Repa Štefan- predniesol informáciu, že odovzdal všetky doklady na spracovanie daňového priznania Ing. Rydlovi na spracovanie a odovzdanie na Daňový úrad.

- Mgr. Pavol Tomčík informoval, že v pondelok 9.3.2020 s riaditeľom Povodia Váhu pristúpia k realizácii úpravy toku Krížanka v časti Stránska chrasť. Je potrebné vrátiť ju do pôvodného koryta a tak prídu zamerať hranicu toku. Následne budú tok presúvať pomocou mechanizmov do pôvodného koryta. Ďalej požiadal o schválenie, neschválenie žiadostí:

- Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

Petrek Martin- žiadosť o prenájom pozemku oproti svojmu domu na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia NZ. Žiadateľ vypracuje GP na vlastné náklady

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

Petrek Martin- žiadosť o zriadenie vecného bremena- vodovodná prípojka. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   0         ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  5

Zverko- fa za Urbárik a aktualizáciu údajov- 175,20€

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

Povolenie na výrub v krízovej situácii- kontaminácia z RB Dúbrava

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

Schválenie parcelizácie Etapa V. poniže ev.kostola

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

Cenová ponuka- Geodetka za GP Etapa IV. a V. cca 3.988,40€

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

 

7. Diskusia- neboli žiadne príspevky

 

8. Uznesenie 02/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Podanie žiadosti na Obec, aby obec požiadala o vodovod a kanalizáciu v časti Stránska chrasť cez eurofondy.

3. Žiadosť Albína Stankovianskeho na právo príjazdu k svojej chate.

4. Zoznam žiadateľov o pozemky pod chatu, rekreačný dom v Etape IV. a V. /na základe bodu 4 tejto zápisnice/

5. Žiadosť Petreka Martina o prenájom pozemku oproti svojmu domu na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia NZ. Žiadateľ vypracuje GP na vlastné náklady

6. Úhradu faktúry za Urbárik a aktualizáciu údajov na rok 2020- 175,20€

7. Povolenie na výrub v krízovej situácii- kontaminácia z RB Dúbrava

8. Schvaľuje parcelizácie Etapa IV. a V.

9. Cenovú ponuku firmy Geodetka sro za GP Etapa IV. a V za 3.988,40€

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o Doručenej a Odoslanej pošte PS Svätý Kríž

 

PRÍTOMNÍ:  5             ZA:   5           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 05.03.2020 o 21,30         v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode