Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 05.03.2021

11.03.2021 08:30

 Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 05.03.2021 per rollam.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková,. Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  nikto

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík, Ján Kubáň

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Skubík Martin- predseda OZ Stránska chrasť

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 05.03.2021:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu
  2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž
  3. Rôzne
  4. Uznesenie
  5. Záver

 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril per rollam Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

  01. -15.01.2020 Liptovsko Tatr.Zdr.vl.lesov- fa na čl. príspevok na rok 2020- 20€

  02. -15.01.2020 PZ SR LM- odmietnutie trestného oznámenia /LV- 881/

  03. -18.01.2020 Tatraforest sro- Fa za OLH- 12.2019 /12€/

  04. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž.- Kolaudačné rozhodnutie Ing. Gašinec, CsC.- chata

  05. -28.01.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí Úz.a stav.kon.- Tekeljak C1171/3

  06. -05.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kon.o zmene stavby- Petrek

  07. -05.02.2020 PZ SR LM- Trestné oznámenie- kontaminované studne

  08. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- Bohuslav Repa

  09. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Exekučný príkaz- Bohuslav Repa

  10. -07.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Súhl.st.- Lesná cesta Stránska chrasť

  11. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

  12. -10.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kol.kon.- Elliott- chata

  13. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Zák. 110/2018

  14. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Dane z príjmov

  15. -17.02.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- lesná c. Stránska chrasť

  16. -17.02.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2020 /12€/

  17. -21.02.2020 Minárik Peter- Žiadosť o prenájom pozemku pod chatu

  18. -18.02.2020 Zverko Igor- Aktualizácia Urbárika 2020

  19. -26.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Pozvánka na stretnutie ohľadne kontaminácie

  20. -03.03.2020 SPF- Výzva a tlačivo- hlásenie za rok 2020

  21. -03.03.2020 DPCOM, sro - Fa za aktualizáciu Urbárika 2020 /175,20€/

  22. -03.03.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- Elliott- 15m2 chata

  23. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o prenájom pozemku pred svojim domom- E2260/81

  24. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o zriadenie vec.bremena na vod. prípojku- E2260/81

  25. -05.03.2020 Geodetka, sro- Cenová ponuka na GP- pozemky chrasť

  26. -05.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Elliott

  27. -06.03.2020 Ing.arch.Nezval Peter- Ž.o súhlas so zmenou TTP na zast.pl.a nádvoria

  28. -06.03.2020 Spol.OU-odb-stav.por.- Stankoviansky Albín- Ozn.o zač.úz.konania

  29. -10.03.2020 Geodetka, sro- GP na schválenie- pozemky chrasť IV. Etapa

  30. -10.03.2020 Geodetka, sro- Fa za GP IV. Etapa- 2.291,20€

  31. -12.03.2020 OU LM poz.a lesný odb.- Súhl.stanovisko s vyňatím TTP- Lesná cesta

  32. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na povol.na výrub str.- Krížanka

  33. -26.03.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 02.2020- 12€

  34. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Záv.stanovisko k Úz.a stav.rozh- Lesná cesta

  35. -26.03.2020 Správa NaPantu- Odb.stanovisko- Lesná cesta

  36. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Repa D.

  37. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Repa D.

  38. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Smilnická

  39. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Smilnická

  40. -26.03.2020 Andrea Elliott- Ohlásenie drobnej stavby- prístrešok na drevo

  41. -03.04.2020 Skubík Martin- Ž.o pozemok pod chatu

  42. -08.04.2020 OR HaZZ LM- Vyhlásenie času zvýš.nebezp.vzniku požiaru

  43. -08.04.2020 Okr.súd LM- Počty a druhy drevín na výsadbu

  44. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Elliott

  45. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Úz.rozhodnutie- Stankoviansky Albín chata

  46. -15.04.2020 OU LM katastrálny odb.- Nesúhl.so zápisom NZ- Kovalčík

  47. -22.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

  48. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s odňatím TTP- Smilnická R.

  49. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

  50. -24.04.2020 Spoločný OU LM- Ozn.o zač.kon.o zmene stavby pred dok.- Kokavec

  51. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Stav.povolenie- Tekeljak Juraj

  52. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na doč.užívanie stavby a zmien- Elliott chata

  53. -24.04.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.kolaud.kon.- Lesná cesta Chrasť

  54. -15.04.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2020- 12€

  55. -15.04.2020 MUDr. Palko Marián- Ž.o prenájom poz. na parc. E2260/81

  56. -08.05.2020 Spoločný OU LM, odb.stav.por.- Ozn.o zač.stav.konania- Smilnická

  57. -11.05.2020 Repa Igor- Ž.o súhl.stanovisko na altánok a terasu na chate

  58. -12.05.2020 Envigeo- Ozn.o začatí prác na odstr.kalov- RB Dúbrava

  59. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Záv.stanovisko k zmene TTP- Kokavec chata

  60. -19.05.2020 OU LM, odb.poz.- Povolenie na zmenu stavby pred dok.- Kokavec chata

  61. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP- Kokavec chata

  62. -13.05.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.stavebn.kon.- Smilnická R.

  63. -19.05.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 4.2020- 12€

  64. -25.05.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Stankoviansky chata

  65. -26.05.2020 Gašpar Peter-Ž.o súhl.stan.na vec.br- uloženie el.kábla na  E 2260/1

  66. -28.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP na zast.plochy- Smilnická chata

  67. -28.05.2020  ECAV Sv. Kríž- Ž.o prenájom pozemku E2260/1, LV 1367

  68. -01.06.2020 Javúreková Marta, r. Repová- Ž.o pozemok pod chatu

  69. -02.06.2020 Obec Svätý Kríž- Daň za rok 2020 = 575,46€

  70. -02.06.2020 Stankoviansky- Ž.o vzdanie sa práva odvolania k výrubu stromov

  71. -02.06.2020 Tatraforest- Podklady od firmy Tatra Timber na fakturáciu

  72. -05.06.2020 Vozárová Jolana- Oznámenie o darovaní svojich podielov- Pálenčíkovej

  73. -11.06.2020 OU LM- katastrálny odbor- Výzva na doplnenie podkladov

  74. -18.06.2020 Prima stavebniny- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 119.258,94€

  75. -18.06.2020 Cestné stavby LM- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 239.387,24€

  76. -18.06.2020 SIPS LH- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 54.260,78€

  77. -23.06.2020 Tatraforest, s.r.o- Podklady k fakturácii za predaj dreva

  78. -06.06.2020 Tatraforest, s.r.o- Fa za OLH 05.2020- 12€

  79. -06.07.2020 Fa za vyžínanie- 1.243€

  80. -10.07.2020 Tatraforest, s.r.o- Fa za OLH 06.2020- 12€

  81. -24.07.2020 Geodetka, s.r.o- Fa za GP 8 chát Repa Št.- Matejka M.- 1.097€

  82. -13.06.2020 Kollárik Jaroslav- Žiadosť o vyrozumenie ohľadne podielov

  83. -23.06.2020 SIPS, s.r.o- Zmluva o dielo na Lesnú cestu Stránska chrasť

  84. -24.06.2020 Spol.OU- odb.stav.poriadku- Ozn.o zač. stav.kon.- Stankoviansky Albín

  85. -25.06.2020 Obec Sv. Kríž- Odpoveď na list z 22.06.2020- Územný plán obce

  86. -02.07.2020 Obec Svätý Kríž- Stanovisko na list z 22.06.2020- Delenie pozemkov

  87. -03.07.2020 Vyšlá pošta pre ministra Budaja- únik kalov z RB Dúbrava

  88. -03.07.2020 Obec Sv. Kríž- Ž.o doklad participácie pri výsadbe stromkov

  89. -10.07.2020 OU LM odb.poz.a lesný- Trvalé odňatie TTP- Stankoviansky Albín

  90. -15.07.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na výrub stromov- kaly RB

  91. -16.07.2020 Košová Oľga- Žiadosť o pozemok pod chatu

  92. -24.07.2020 Ing. Kasanický Jozef- Žiadosť o pozemok pod chatu

  93. -24.07.2020 Elliott Andrea- podklady na vypracovanie NZ- GP

  94. -29.07.2020 Kollárik Jaroslav- ponuka na odpredaj podielov- 1.000€

  95. -05.08.2020 Alarma, sro- Cenová ponuka na závoru- 2.936,71€

  96. -12.08.2020 OU LM Odb.st.o ŽP- Povolenie na výrub stromov- kaly

  97. -12.08.2020 Spoločný OU- odb.st.por.- Ozn.o zač.kon.o zmene st.pred dok.- Tekeljak

  98. -15.08.2020 Hollý Ľubomír- Ž.o súhl.stanovisko- stavba altánku

  99. -20.08.2020 OU ZA Odb.star.o ŽP- Ž.o záv.stanovisko- sanácia kalov

100. -22.08.2020 Parkwood- Fa za uhadzovanie haluziny, vyžínanie a sadenice/1.061,30/

101. -22.08.2020 Ing. Petrek Martin- Ozn.o výmene poz.pod chatu s Beloritovou

102. -23.08.2020 Ing. Petrek Martin- Ozn.o kúpe podielov od p. Kollárikovej

103. -24.08.2020 Skubík Milan- Ž.o pozemok pod chatu

104. -24.08.2020 Geodetka, sro- Cen.ponuka na zamer.výškopisu a polohopisu/3.412,80/

105. -25.08.2020 Kšiňan Alexander- Ž.o súhlas na starostlivosť o susedný pozemok

106. -25.08.2020 Petreková Veronika- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

107. -01.09.2020 Jarotta Vladimír- Ozn.o kúpe podielov po p. Kollárikovej

108. -01.09.2020 Jarotta Vladimír- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

109. -01.09.2020 Matejka Jaroslav- Ozn.o prededení majetku v PS Sv. Kríž

110. -09.09.2020 Staroňová Ester- Ozn.o vzdaní sa pozemku pod chatu pre Evu Krakovský

111. -09.09.2020 Krakovský Eva- Ozn.o dedičstve po Nezbedovej Eve- st.mama

112. -10.09.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 07.2020- 12€

113. -10.09.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 08.2020- 12€

114. -10.09.2020 Okr.prokuratúra LM- Ozn.o vrátení veci na doplnenie

115. -10.09.2020 OU LM odb.poz.a lesný- Ozn.o odňatí TTP na spevnenú plochu- Petrek

116. -10.09.2020 Spol.OU- odb.st.por.- Výzva na doplnenie dokladov- Lesná cesta

117. -11.09.2020 CVNZ- Ponuka na e-vizitku

118. -11.09.2020 Ing. Repa Štefan- Ž.o súhlas na výrub stromov na C 2889/30

119. -11.09.2020 VUB- Potvrdenie o úhrade na web stránku /23,95€/rok/

120. -18.09.2020 OU LM odb.poz.a lesný- Ozn.o odňatí PP na príst.cestu- Petrek

121. -18.09.2020 Mgr. Tomčík Pavol- Ž.o súhl.stanovisko na altánok a skleník- chata

122. -29.09.2020 Obec Sv. Kríž- Súhlas so zmenou Rekr.dom na Rodinný dom- Tekeljak

123. -07.10.2020 OULM kat.o- Ozn.o trvalom odňatí PP- Nezval

124. -26.10.2020 OULM kat.o- Ozn.o trvalom odňatí PP- Nezval

125. -28.10.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na príst.a spevn.pl.- cesta- Petrek

126. -28.10.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 09.2020- 12€

127. -28.10.2020 MUDr. Palko- Ž.o uzatvor. Zmluvy o zriadení v.brem.- vod.prípojka

128. -11.11.2020 Obec Sv. Kríž- St.Povolenie na les.cestu Stránska chrasť

129. -16.11.2020 Obec Sv. Kríž- Daň.výmer na rok 2020

130. -16.11.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 10.2020- 12€

131. -16.11.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o súhl.stanovisko- výrub drevín chata

132. -25.11.2020 PRP, sro- cenová ponuka na výkup drevín

133. -01.12.2020 Ing. Štefan Repa- Fa za odkúpenie

134. -11.12.2020 Envigeo, s.r.o- Dohoda o využívaní lesnej komunikácie

135. -15.12.2020 St. Šimko- Fa za uhadzovanie, ochranu, Cervakol /2.646,50€/

136. -15.12.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 11.2020- 12€

 

 

 

Vyšlá pošta v roku 2020:

 

01. -10.02.2020 Odpoveď Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- B. Repa

02. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Súhl. Stanovisko na prístup k pozemku chaty

03. -17.02.2020 Igor Zverko- Ž.o aktualizáciu Urbárik 2020

04. -21.02.2020 Odpoveď Peter Minárik- Ž.o pozemok pod chatu

05. -05.03.2020 Odpoveď Martin Petrek- Ž.o prenájom pozemku a vecné bremeno

06. -06.03.2020 SPF- Tlačivo- hlásenie za rok 2020

07. -06.03.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť

08. -07.05.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť- Urgencia odpovede

09. -04.08.2020 Návrh na vklad GP Matejka M.- Repa Štefan

10.-12.09.2020 Súhlasné stanovisko na výrub stromov- Repa Št.

11.-18.09.2020 Súhlasné stanovisko na výstavbu altánku a skleníka- Tomčík P.

12.-30.10.2020 Súhl. stanovisko na zriadenie vecného bremena na vod.príp.- MUDr. Palko

13.-17.11.2020 Súhlasné stanovisko na výrub drevín- Stankoviansky Albín

14.-18.12.2020 Fa za drevo- Tatraforest /3.702,61€/

15.-18.12.2020 Fa za prenájom pozemkov- Agro-Racio /2.324,00€/

16.-18.12.2020 Fa za prenájom pozemkov- PZ Siná /136,00€/

 

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01- PS Sv. Kríž súhlasí s úhradou fa za členské, v združení

07. PS Svätý Kríž súhlasí s podaním Trestného oznámenia

11. Výbor súhlasí so žiadosťou na právo príjazdu ku chate

17. Výbor žiadosť berie na vedomie a zaraďuje ju do evidencie žiadateľov

21. Výbor súhlasí s úhradou faktúry za aktualizáciu Urbárika 2020

23,55. Výbor nesúhlasí s prenájmom pozemku. Uprednostňuje ponuku ECAV vo Svätom Kríži, ktorá má záujem o prenájom celej parcely a zaväzuje sa starostlivosťou o tento pozemok, ktorý je vedľa prístupovej cesty ku artikulárnemu kostolu.

24. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

25. Výbor súhlasí s cenovou ponukou firmy Geodetka a vypracuje objednávku na dané práce

27, 57, 98, 121, 131. Výbor súhlasí so žiadosťou

29. Výbor súhlasí s predloženými Geometrickými plánmi

32, 70. Výbor súhlasí s výrubom a vzdáva sa práva odvolania

40. Výbor nesúhlasí s výstavbou prístrešku podľa predloženej dokumentácie

41, 68, 91, 92. 103. 108. Výbor berie žiadosť na vedomie a žiadateľ bude náhradníkom na pozemok

42,93. Výbor berie oznámenie na vedomie a oznam zverejní aj na web stránke PS Svätý Kríž

43. Výbor berie oznámenie na vedomie a uskutoční výsadbu podľa pokynov

50, 66. Výbor súhlasí so zmenami

65. Výbor súhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky v časti Stránska chrasť ku Svätý Kríž LV 1367, parcely: C 1169/1 podľa priloženej dokumentácie. Jedná sa o zvedenie VN zo stĺpa na tejto parcele do zeme a zemou v hĺbke podľa noriem SSE- Distribúcia, nasledovne: od stĺpa najskôr smerom na juh, na priamku predĺženej spodnej hranice pozemku p. Petreka a následne touto predĺženou priamkou k ceste, ktorá je v spoluvlastníctve pp. Mišoviča, Gašpara, Feketíka, Palka, Petreka, Čordáša, Tekeljaka a pani Čordášovej. Myslí sa tým cesta v KÚ Svätý Kríž LV 1526, parcela C 1169/9. Hranicou tejto cesty a už spomínanej parcely C 1169/1 až k stĺpu, ktorý bude postavený na pozemku p. Gašpara v KÚ Svätý Kríž, LV 1520, parcele C 1171/7. Za zriadenie tohto vecného bremena je povinný Ing. Peter Gašpar zaplatiť na účet majiteľa pozemku PS Svätý Kríž, so sídlom 032 11 Svätý Kríž 152 sumu 150€. Taktiež je povinný na vlastné náklady toto vecné bremeno s Geometrickým plánom, kde bude jasná trasa a hĺbka uloženého kábla zapísať do katastra v L. Mikuláši.

67. Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok v bode 6 tejto zápisnice, odstavci ktorý sa týka žiadosti ECAV.

71. Výbor súhlasí po porovnaní podkladov s výškou faktúry pre Ing. Gašinca za predaj dreva.

72. Touto formou v zmysle zákona nie je možné darovať svoje podiely.

73. Výbor doplní žiadosť podľa výzvy OU LM- katastrálny odbor.

89. Výbor súhlasí so zmenou a vyňatím TTP

101. Výbor akceptuje dohodu

105. Výbor súhlasí so žiadosťou

106. Výbor žiadosť zamietol z dôvodu, že uvedená žiadateľka nie je podielničkou v PS Svätý Kríž

118. Keďže sa jedná o žiadosť na výrub v extraviláne, žiadateľ musí svoju žiadosť smerovať na ŽP. Výbor s výrubom súhlasí

127. Výbor súhlasí so žiadosťou na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena za podmienok, ktoré sú definované v súhlasnom stanovisku

134. Výbor súhlasí s dohodou

135,136 Výbor súhlasí s úhradou faktúr

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

Došlá pošta v roku 2021:

 

01. -03.01.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 12.2020- 12€

02. -20.01.2021 PaeDr. Tatiana Korčeková- Ž o pridelenie poz.pod chatu

03. -20.01.2021 Ján Kuboši, Svit- Ž o súhl.st.na vodovodnú prípojku

04. -25.01.2021 LTZVL- Fa za členské 2021 /20€/

05. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Ž.o vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

06. -19.02.2021 Ing. Juraj Vavro- Fa za projekt na vodovod a kanalizáciu /7.080,00€/

07. -20.02.2021 EUB-Tomáš Slotka- Oznámenie o smerovaní El.kábla na 18 chát

08. -22.02.2021 Dominika Tarabová- Ž o pridelenie poz.pod chatu

09. -22.02.2021 Martin Kičin- Ž o pridelenie poz.pod chatu

10. -27.02.2021 OU LM- katastr.odb.- Zavkladovanie vec.br./v.prípojka MUDr. Palko/

11. -03.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 01.2021- 12€

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01, 03, 04, 11. - Výbor súhlasí s úhradami faktúr

02, 08, 09. - Výbor nemôže žiadosti akceptovať, pretože žiadatelia nie sú podielnikmi v PS

03. - Výbor nesúhlasí s prekopom prípojky cez svoju parcelu.

06. - Výbor súhlasí s úhradou faktúry, ale iba ako forma pôžičky pre OZ Stránska chrasť. Chatári si ju budú musieť rozpočítať medzi sebou a následne uhradiť na účet PS Sv. Kríž

 

Vyšlá pošta v roku 2021:

 

01. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

3.  Rôzne:

Hollý Ivan- treba vyzvať firmu SIPS, sro, ktorá zhotovila cestu a vyzvať ich na opravu, lebo je blatistá a úplne sa rozpadla. Tomčík sľúbil, že napíše tejto firme list.

- zároveň treba žiadať peniaze od firmy Envigeo za používanie cesty o finančnú kompenzáciu, alebo nech dovezú štrk.

- cesta bude zaradená do majetku PS Svätý Kríž až po kolaudácii

- zaplatenie projektu na vodovod a kanalizáciu- Ing. Juraj Vavro- zaplati urbár, ale OZ Stránska chrasť to musí vrátiť- Treba zmluvu o pôžičke aj na GP, aj na tieto projekty

Mgr. Pavol Tomčík- v prijatej pošte žiada Ján Kuboši- chce prekopať vodovodnú prípojku k svojmu domu cez náš pozemok- Výbor nesúhlasil s prekopom

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

4.  Uznesenie

Uznesenie 01/2021

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Úhrady faktúr v DP pod bodmi: 01,03,04,11

3. Úhradu faktúry v DP pod bodom: 06 za podmienok popísaných v stanovisku Výboru PS Svätý Kríž

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

1. Predsedu PS, aby vstúpil do rokovania s firmou SIPS, sro- zhotoviteľa lesnej cesty Stránska chrasť a žiadal odstránenie nedostatkov v rámci reklamácie

2. Predsedu PS, aby vstúpil do rokovania s firmou Envigeo, sro- o finančnú, resp. materiálnu kompenzáciu za používanie lesnej cesty Stránska chrasť.

3. Člena výboru PS, aby vypracoval nové NZ pre majiteľov chát, ktorí ich už majú skolaudované, v zmysle posledných uznesení Výboru PS.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

8. Záver- Podpredseda  poďakoval za účasť na schôdzi per rollam a následne ju ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 05.03.2021                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode