Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 05.04.2023 o 19.00.

14.04.2023 08:01

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 05.04.2023 o 19.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský, Ing. Mária Skubíková.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnení: Lukáš Skubík, Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:


 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Rôzne

4. Uznesenie

5. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2022:

 

01. -04.01.2022 OU LM katastr.o.- Odpoveď na zápis Marian Mikuš do PS Svätý Kríž

02. -04.01.2022 LTZVL- Správa o výsledkoch korešpodenčného hlasovania

03. -05.01.2022 Šimková Vladimíra- Fa za výžin, ochranu, stromky za rok 2021- 3.595€

04. -13.01.2022 Kameňolomy L. Kľačany- Fa za kamenivo za rok 2021- 2.795,52€

05. -13.01.2022 Envigeo- Oznámenie o vzájomnom započítaní pohľadávok za rok 2021

06. -15.01.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Hollý Ivan studňa chata

07. -15.01.2022 LTZVL- Správa o výsledku korešp. Hlasovania

08. -17.01.2022 Antol Zdeno- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

09. -17.01.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 12.2021- 12€

10. -17.01.2022 Geodetka, sro- Návrh GP na pozemky okolo chát II. Etapa

11. -18.01.2022 E. Porubjaková- Copy seris- Fa za papierenské potreby

12. -31.01.2022 D. Urbanová- Dedičské konanie po Danielovi Fiačanovi

13. -03.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie k nahliadnutiu EIA

14. -03.02.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na studňu- Tkáčová- chata

15. -15.02.2022 Hollý Ľubomír- Ž.o prenájom pozemku popred chatu

16. -18.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie ku konzultácii EIA

17. -22.02.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2022- 12€

18. -21.02.2022 Tomáš Borsík- Št. st. dohľad- chata Ivan Hollý

19. -21.02.2022 DU Žilina- Výzva na zaplatenie nedoplatku 30€

20. -22.02.2022 Ing. Gašparovičová- Ž. o identifikáciu platieb do účtovníctva

21. -22.02.2022 Ing. Zverko- Informácie ku aktualizácii Urbárika

22. -22.02.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn. O začatí vodohosp. Konania chata Ing. Tkáčová

23. -15.02.2022 Kameňolom Kľačany- Odsúhlas. Pohľadávok ku 31.12.2021

24. -16.03.2022 Ing. Gašparovičová- Dodat. Daň. Priznanie za rok 2021

25. -25.03.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2022- 12€

26. -25.03.2022 Mgr. Bernard Janík- Príkaz k exekúcii- Martin Repa

27. -28.03.2022 Tomáš Borsík- Postúpenie výkonu št. dohľadu- Hollý Ivan chata

28. -28.03.2022 Spoločný OU LM- Ing. Tkáčová- Ozn. O začatí stav. konania chata

29. -28.03.2022 DU Žilina- Ozn. O uhradení poplatku za daň. Priznanie- 15,90€

30. -29.03.2022 Kašáková Soňa- Ž. o pridelenie pozemku pod chatu

31. -30.03.2022 Droppa Vladimír- Ž. o súhlas na výrub drevnej hmoty

32. -30.03.2022 Oračko Miroslav- Ž. o zber haluziny

33. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na doplnenie Martin Matejka- zápis NZ chata

34. -04.05.2022 ECAV Svätý Kríž- Súhlas na prekop cesty a uloženie kanal.a vodov.príp.

35. -12.05.2022 OULMkataster- Ozn. O zápise NZ Pavol Tomčík do katastra

36. -12.05.2022 Obec Sv. Kríž- Kovalčík- vodohosp.kon. /studňa, chata/ 20.05.2022

37. -12.05.2022 Spoločný OU LM- Tkáčová- Ozn.o úprave projekt.dokument. /chata/

38. -12.05.2022 Premier consulting- Ponuka na projekty z Eurofondov

39. -17.05.2022 OULM ŽP- Obozn.s podkladmi- EIA chaty II. Etapa

40. -17.05.2022 OULM Poz.odbor- Rozh.o trvalom odňatí PP /Tkáčová- chata/

41. -25.05.2022 Rišková Valentína- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

42. -25.05.2022 Repa Roman BB- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

43. -25.05.2022 Kasanický Richard BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

44. -25.05.2022 Priechodský Ivan Nižná Rybnica- Neprebraná pozvánka na VZ

45. -25.05.2022 Klampferer Martina LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

46. -25.05.2022 Skubík Milan Divina- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

47. -25.05.2022 Zuzaniak Miroslav LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

48. -25.05.2022 Fides Marek BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

49. -25.05.2022 Labajová Alena Ľubeľa- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

50. -25.05.2022 Tomčík Ján LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

51. -25.05.2022 Repa Vladimír LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

52. -25.05.2022 Kašáková Soňa LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

53. -25.05.2022 Pašková Božena Sv. Kríž- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

54. -25.05.2022 Oravcová Elena Demänová- Neprebraná pozvánka na VZ

55. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

56. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

57. -31.05.2022 Španko Milan BA- Splnomocnenie na VZ /Španková Ľudmila/

58. -31.05.2022 Spoločný OU- Ozn.o zač.úz.a stav.konania /Kovalčík- chata/

59. -31.05.2022 Tatraforest, sro- Fa za prerezávky /4.324,80€/

60. -06.06.2022 LiptovConsult sro- Ž.o vyjadrenie k projekt.dok.- vodovod, kanalizácia

61. -06.06.2022 Obec Sv. Kríž- Súhlas na vŕt.studňu- Kovalčík chata

62. -06.06.2022 Maruška David BB- Splnomocnenie na VZ /Tomčík Pavol/

63. -06.06.2022 Gašpar Peter- Ž.o dlhodobý prenájom parcely C1169/5 v KU Sv. Kríž

64. -14.02.2022 OU LM ŽP- Stanovisko posunutie hranice pozemku- chata Tkáčová G.

65. -06.04.2022 Benčo Peter- Ž.o súhl.stanovisko- umiestn. včelých úľov /za chrasťou/

66. -12.04.2022 Španko Jaroslav ml.- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

67. -14.04.2022 Španko Juraj- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

68. -14.04.2022 Obec Svätý Kríž- Prerušenie stavebného konania- Tkáčová G.- chata

69. -15.04.2022 Španková Dzurech Barbara- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

70. -17.04.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Repa Igor- chata

71. -17.04.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Ing. Gašinec Ivan- chata

72. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Mgr. Tomčík Pavol- chata

73. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Ing. Repa Štefan- chata

74. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Bubniak Jozef- chata

75. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Hollý Ivan- chata

76. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Stankoviansky Albín- stará chata

77. -12.05.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Mgr. Tomčík Pavol- chata

78. -07.06.2022 Štatistický úrad SR- Výzva na predloženie výkazu za r. 2021 /OZ Stránska chrasť/

79. -13.06.2022 Ing. Petrek Martin- Ž.o povolenie na vodovodnú prípojku 1169/1

80. -16.06.2022 Spol.OU- Ozn.o zač.dodat.povolení zmien stavby- chata Hollý Ivan

81. -17.06.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH máj 2022 (12€)

82. -18.06.2022 Droppa Ľubomír- Dedičské konanie po Droppovej Emílii

83. -19.06.2022 Ing. Gašinec Ivan- Splnomocn. na Valné zhromaždenie(Tomčík Pavol)

84. -21.06.2022 Bátora Viktor- Vyjadrenie k použitiu „frézovanej“ na lesnú cestu

85. -22.06.2022 Premier consulting- Ponuka na vypracovanie ž.o eurofondy

86. -22.06.2022 Mgr. Bernard Janík- Ozn.o zrušení exekúcie (Martin Repa)

87. -22.06.2022 PZ Siná- Ž.o umiestnenie kafilérnej jamy na E2260/6, LV 427

88. -24.06.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov- zápis geom.plánu

89. -28.06.2022 OULM poz.odb.- Súhl. so zmenou TTP na zast.plochy (Hollý Ivan chata)

90. -01.07.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodoprávneho konania (Nezval- chata)

91. -01.07.2022 OZO, sro- Fa za prevoz materiálu (frézovaná)- 475,20€

92. -01.07.2022 Tatraforest, sro- Fa za sadenice smreka obyč.- 1.500ks (441€)

93. -11.07.2022 OULM ŽP- Vyjadr.k zmene stavby pred dokonč. (Lesná cesta)

94. -12.07.2022 Orgán št.stav.dohľadu- Postúpenie výkonu (Bubniak Jozef chata)

95. -13.07.2022 Obec Svätý Kríž- Stav.povolenie (Kovalčík chata)

96. -19.07.2022 Obec Svätý Kríž- Povolenie vodnej stavby (Nezval studňa)

97. -26.07.2022 Slov. pošta- Vrátenie pozvánky na Valné zhr. (Repová Gabriela)

98. -30.07.2022 Borsík Michal- Rozšírenie NNK cesta - právoplatná EIA

99. -01.08.2022 Obec Svätý Kríž- Dodat.povolenie zmien dočas.stavby (Hollý I. chata)

100. -14.04.2022 Kašáková Soňa- Žiadosť o vyčlenenie jej podielu do os. Vlastníctva

101. -24.06.2022 OULM ŽP- EIA Stránska chrasť 2.etapa ukončenie posudzovania

102. -23.09.2022 KPÚ ZA- Ž.o súhlas na vykonanie arch.výskumu v Stránskej chrasti

103. -30.08.2022 Mičuda Pavel- Ž.o pozemok pod chatu

104. -06.09.2022 Profievidencia, sro- Fa za program Urbárik (165,39€)

104. -06.09.2022 Profievidencia, sro- Prístupové heslá pre správcov PS Svätý Kríž

105. -29.09.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH august 2022 (12€)

106. -29.09.2022 Obec Sv. Kríž- Začatie vodohosp.konania Petrek 14.10.2022

107. -29.09.2022 Obec Sv. Kríž- Začatie vodohosp.konania Kokavec 14.10.2022

108. -03.10.2022 JUDr. Balun- Vyrozumenie v dedičstve po neb. Ľudmila Uličná

109. -14.10.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH september 2022 (12€)

110. -20.10.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užívanie vôd Kokavec chata

111. -03.11.2022 Marek Kasanický- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

112. -13.11.2022 Tkáčová Gabriela- Sťažnosť na konanie predsedu PS Sv. Kríž

113. -26.11.2022 OULMŽP- Ozn.o začatí konania na výrub drevín v chrasti 14.12.2022

114. -27.11.2022 Ing. Tkáčová- Sťažnosť na konanie predsedu PS Svätý Kríž pre DR

115. -29.12.2022 ALARMnet, sro- Fa za opravu závory (37,80€)

116. -07.12.2022 Ing. Jozef Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko- el.prípojka k chate- Kokavec

117. -07.12.2022 Orava wood, sro- cenová ponuka na práce v lese

118. -08.12.2022 Premier consulting- Ponuka na eurofondy

119. -22.12.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodospr.konania- Ing. Skubíková chata

120. -07.12.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodospr.konania- Ing. Valaštiak- chata

121. -22.12.2022 OULM- ŽP- Vyjadrenie cesta Stránska chrasť- súhlasné stanovisko

122. -23.12.2022 Mgr. Lepiš- Návrh zml.o bud.zmluve- Kanalizácia PS-Obec

123. -23.12.2022 Mgr. Lepiš- Návrh zml.o bud.zmluve- Vodovod PS-LVS

124. -22.12.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH november 2022 (12€)

 

Stanovisko Výboru k bodu:

03, 04, 09,11, 17, 19, 25,29,81,91,92, 104,105,109,111,115,124- Výbor súhlasí s úhradami faktúr.

08,30,66,67,69,103- Žiadosť o pozemok eviduje, momentálne nedisponuje žiadnymi pozemkami

10.- Súhlasí s návrhom GP firmy Geodetka sro

15.- Výbor súhlasí s prenájmom formou dodatku k terajšej NZ

28.- Výbor súhlasí so žiadosťou, podmieňuje si ju však súhlasom susedov

31.- Výbor súhlasí so žiadosťou pod podmienkou: Drevo, ktoré má byť vyrúbané musí byť riadne vyznačené OLH, p. Gašincom, po výrube riadne pomerané a následne bude odpredané žiadateľovi za cenu 100€/m3

63.- Ž.p. Gašpara berie na vedomie a predvolá menovaného na ďalšiu výborovú schôdzu, aby vysvetlil zámer k prenájmu parcely.

79. Výbor nesúhlasí s opätovným prekopávaním pozemku

87, 102.- Výbor súhlasí so žiadosťou

100.- Žiadosti nedovoľuje vyhovieť zákon 110/2018

114.- Výbor odovzdal žiadosť predsedovi DR

122, 124- Výbor súhlasí so zmluvami za predpokladu, že investorom bude Obec, resp. LVS

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Vyšlá pošta v roku 2022:

 

01. -17.01.2022 Geodetka, sro- Objednávka na GP- zameranie poz. PS Sv. Kríž 2.986€ Výbor súhlasí s úhradou Fa.

02. -17.01.2022 PZ Siná- Fa za prenájom pozemkov za rok 2022- 136,29€

03. -10.02.2022 OU LM- ŽP- Ž. o konzultáciu k EIA chaty Stránska chrasť II. Etapa

04. -09.03.2022 Obec Sv. Kríž- Ž. o doplnenie stanoviska obce na ŽP- chaty EIA

05. -11.03.2022 Ing. Gašparovičová- Objednávka na dodatočné daň. Priznanie- 60€- Výbor súhlasí s úhradou Fa.

06. -15.03.2022 OU LM- katastr.odb.- Návrh na vklad NZ na chaty 9ks

07. -16.03.2022 DU Žilina- Splnomocnenie pre Ing. Gašparovičovú- Podanie Daň.pr.

08. -10.04.2022 ECAV Sv. Kríž- Ž.o súhlas na prekop.cesty a uloženie kanal.a vod.príp.

09. -04.05.2022 OULM- kataster- Ž.o zápis NZ Pavol Tomčík do katastra

10. -01.06.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo ( 1.601,75€)

11. -01.07.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo ( 719,87€)

12. -05.06.2022 Obec Sv. Kríž- Ž.o súhlas s drobením pozemkov

13. -03.06.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo (20.487,03€)

14. -27.06.2022 PZ Siná- Súhlas s umiestnením kafilérnej jamy

15. -17.04.2022 Španko Juraj- Odpoveď na žiadosť o pozemok pod chatu

16. -17.04.2022 Španková Barbara- Odpoveď na žiadosť o pozemok pod chatu

17. -17.04.2022 Tkáčová Gabriela- Súhlas s posunutím stavby (chata)

18. -19.09.2022 Droppa Vladimír- Fa za odber dreva (3.900€)

19. -14.10.2022 JUDr. Balun- Vyrozumenie vo veci- neb. Ľudmila Uličná

20. -19.10.2022 Milan Matejka- Povolenie na výsadbu stromkov na urbárskych poz.

21. -04.11.2022 Marek Kasanický- Odpoveď na ž. o pozemok pod chatu

22. -01.12.2022 Agro Racio, sro- Fa za prenájom pozemkov (2.324€)

23. -09.11.2022 OULMŽP- Ž.o výrub stromov napadnutých kôrovcom (chrasť)

24. -19.12.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo (8.529,32€)

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Došlá pošta v roku 2023:

 

01. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za stromky a vysadenie (15€)

02. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za práce v roku 2022 (3.365€)

03. -02.01.2023 Eva Slačková- Ž.o prepísanie NZ na chatu na svoju dcéru M. Slačkovú

04. -16.01.2023 OULM-ŽP-Súhlas s výrubom drevín (14ks stromov)

05. -16.01.2023 Ing. Skubíková- Ž.o súhl.stanovisko (el.prípojka k chate)

06. -19.01.2023 Spoločný OU- Ozn.o začatí kolaud.konania (Bubniak chata 17.01.2023)

07. -03.02.2023 Vladimír Jarotta- Ž.o prepísanie NZ na svoju sesternicu M. Haviarovú

08. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Ž.o súčinnosť pri exekúcii (Haspra Stanislav)

09. -08.02.2023 Obec Sv. Kríž- Rozh.o dodatočnom povolení zmien stavby( Bubniak )

10. -11.02.2023 OU LM- Ozn.o zač.kolaud.konania (MUDr. Kokavec chata 2.2.2023)

11. -13.02.2023 Kovalčík M.- Ž.o súčinnosť pri zápise GP do katastra

12. -15.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohý (Droppa Dušan)

13. -15.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Úz.a stav.konania (Ing. Kšiňan chata)

14. -27.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Kolaud.konania (Ing. Skubíková chata)

15. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Dožiadanie karty podielnika nebohý (Droppa Dušan)

16. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohá (Uličná Ľudmila)

17. -03.03.2023 Elliott Andrea- Ž.o vypracovanie dodatku k NZ

18. -13.03.2023 Ing. Petrek- Ž.o uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu

19. -15.03.2023 Hollý Ľubomír- Ž.o povolenie osadenia informačnej tabule

20. -21.03.2023 Obec Sv. Kríž- Stavebné povolenie prístavba (Ing. Kšiňan chata)

21. -04.04.2023 Pálenčík Samuel- Ž.o povolenie na vyťaženie haluziny v chrasti

22. -05.04.2023 Magerčiak Rudolf- Ž.o súhl.stanovisko (Zimná záhrada Repa Igor chata)

23. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Január 2023 (12€)

24. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Február 2023 (12€)

25. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Marec 2023 (12€)

 

Stanovisko Výboru k bodu:

01, 02, 23, 24, 25- Výbor súhlasí s úhradami faktúr bez pripomienok.

03, 07 - Výbor súhlasí so zmenou mena nájomcu bez pripomienok.

05, 21- Výbor súhlasí so žiadosťou bez pripomienok

11, 17- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebný súhlas Obce Sv. Kríž s drobením pozemkov, ktorý predošlý starosta odmietol vydať. Následne zapísať GP do katastra.

18- Zástupcovia Výboru Ing. Repa a Ivan Hollý sa skontaktujú so žiadateľom a dohodnú na ďaľšom postupe. Z tejto dohody vyhotoví Ing. Repa zápisnicu a predloží ju výboru ako konečné stanovisko.

19- Výbor súhlasí s s osadením značky „Stránska chrasť“ s dodatkovou tabuľou „Chatová osada“ , za osobne dohodnutých podmienok na mieste. Túto značku zaplatia ale chatári zo svojho účtu. Každý chatár si môže osadiť informačnú tabuľu k svojej chate, Tá však musí byť zhotovená z dreva.

20- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebné dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov a samozrejme súhlas Obce Sv. Kríž. Následne je potrebné upraviť Nájomnú zmluvu a platby. Zväčší sa zastavaná plocha.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Vyšlá pošta v roku 2023:

 

01. -25.01.2023 Ing. Skubíková- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

02. -25.01.2023 MUDr. Kokavec- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

03. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Odpoveď ohľadne exekúcie (Haspra Stanislav)

04. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Droppa Dušan)

05. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Uličná Ľudmila)

06. -27.01.2023 PZ Siná- Fa za užívanie poľovného revíru (136€)

07. -20.03.2023 Tatraforest, sro- Fa za drevo II.2023(8.855,63€)

08. -01.03.2023 Ing. Gašparovičová- Informačný list o dodaní fa do účtovníctva 2022

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

3. Rôzne:

Ivan Hollý – informoval, že Mgr. Lepiš vypracoval návrhy zmlúv o budúcej zmluve medzi PS Svätý Kríž a Obcou Svätý Kríž, resp. medzi PS Svätý Kríž a LVS Liptovský Mikuláš. Zmluvy však bude treba prerobiť, nakoľko v obidvoch prípadoch je investorom PS Svätý Kríž a ono na to nemá finančné prostriedky. Riešiť to musíme cez eurofondy a tam môže byť žiadateľom iba Obec Svätý Kríž.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

Mgr. Pavol Tomčík – Rudolf Magerčiak doručil žiadosť od Repa Igor- žiadosť o povolenie prístavby zimnej záhrady.

Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebné dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov a samozrejme súhlas Obce Sv. Kríž. Následne je potrebné upraviť Nájomnú zmluvu a platby. Zväčší sa zastavaná plocha.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

- Samuel Pálenčík- Žiadosť o vyťaženie haluziny po ťažbe dreva v chrasti

Výbor súhlasí bez pripomienok .

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

 

 

 

 

 

 

- Andrea Elliott- Žiadosť o vypracovanie dodatku k NZ:

- Miroslav Kovalčík- Žiadosť o opravu NZ pre jeho dohodu s Andreou Elliott:


 

Výbor súhlasí so žiadosťami. Je však potrebný súhlas Obce Sv. Kríž s drobením pozemkov, ktorý predošlý starosta odmietol vydať. Následne zapísať GP do katastra. Tento už vybavuje p. Kovalčík.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

- Ing. Pavlík Jozef (MUDr. Kokavec)- Žiadosť o súhlasné stanovisko na elektro prípojku k chate

- Ing. Pavlík Jozef (Ing. Skubíková)- Žiadosť o súhlasné stanovisko na elektro prípojku k chate

Výbor súhlasí so žiadosťami za podmienky, že budú dodržané všetky požiadavky dotknutých príslušných orgánov.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

- Ing. Kšiňan- Oznámenie o začatí územného a stavebného konania- prístavba k rekreačnej chate

- Bubniak- Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby a kolaudačného konania- prístavba k rekreačnej chate

Výbor nemá pripomienky. Ing. Kšiňan sa však musí dohodnúť s p. Matejkom Martinom (sused), aby nedošlo k narušeniu susedských vzťahov.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

- Ing. Petrek- Žiadosť o povolenie vodovodnej prípojky.

Výbor rozhodol nasledovne: Ing. Repa a Ivan Hollý sa skontaktujú s p. Petrekom a dohodnú na ďaľšom postupe. Z tejto dohody vyhotoví Ing. Repa zápisnicu a predloží ju výboru ako konečné stanovisko. Treba však brať na zreteľ, že povolenie je obmedzené dobou určitou. Platí tá, ktorá bola dohodnutá po prvej prekopávke nášho pozemku.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

- Ľubomír Hollý- Žiadosť o osadenie informačnej značky pri vstupe do chrasti

Výbor súhlasí s osadením značky „Stránska chrasť“ s dodatkovou tabuľou „Chatová osada“ , za osobne dohodnutých podmienok na mieste. Túto značku zaplatia ale chatári zo svojho účtu. Každý chatár si môže osadiť informačnú tabuľu k svojej chate, Tá však musí byť zhotovená z dreva.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

Valné zhromaždenie- Výbor rozhodol nasledovne: Valné zhromaždenie bude 11.06.2023 o 14.00 hodine v KD vo Svätom Kríži. Prezentácia bude od 13.00. Pozvánky napíše a vytlačí Mgr. Tomčík. Pozvánky následne rozpošle Ing. Skubíková. Sálu KD zabezpečí p. Hollý I.


 

4. Uznesenie č. 01/2023

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

 

 1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

 2. Úhradu Faktúr z došlej pošty pod bodom: 01, 02, 23, 24, 25

 3. Zmenu nájomcov Eva Slačková- Martina Slačková bod 03 v došlej pošte a Vladimír Jarotta- Martina Haviarová bod 07 v došlej pošte.

 4. Žiadosť Ing. Skubíkovej o uloženie elektro- prípojky k svojej chate a žiadosť Samuela Pálenčíka na ťažbu haluziny

 5. So žiadosťou Miroslava Kovalčíka a Andrey Elliott a po dodržaní podmienky zápisu nového GP do katastra(drobenie pozemkov), upraví ich NZ podľa skutočného stavu v katastrálnej mape.

 6. Žiadosť Ľubomíra Hollého na osadenie smerovej tabule Stránska chrasť s dodatkovou tabuľou „Chatová osada“, za osobne dohodnutých podmienok na mieste. Túto značku zaplatia chatári. Každý chatár si môže osadiť informačnú tabuľu k svojej chate, Tá však musí byť zhotovená z dreva.

 7. Žiadosť p. Magerčiaka pre Igora Repu na zlegalizovanie „Presklenej Zimnej záhrady“ pri svojej chate za dodržania všetkých podmienok dotknutých orgánov a Obce Sv. Kríž.

 8. Dátum konania Valného zhromaždenia 11.06.2023 o 14.00 hodine v KD vo Svätom Kríži. Prezentácia bude od 13.00. Pozvánky napíše a vytlačí Mgr. Tomčík. Pozvánky následne rozpošle Ing. Skubíková. Sálu KD zabezpečí p. Hollý I.

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

 1. Ivana Hollého a Ing. Štefana Repu, aby doriešili žiadosť Ing. Petreka a urobili z toho zápisnicu.

 2. Ivana Hollého, aby zabezpečil na OU vo Sv. Kríži súhlas s drobením pozemkov pre zápis GP. Podklady k tomu pripraví Mgr. Tomčík

 3. Mgr. Tomčíka, aby skomponoval a vytlačil pozvánky na Valné zhromaždenie 11.06.2023 o 14.00 hodine v KD vo Svätom Kríži.

 4. Ivana Hollého, aby zabezpečil na OU vo Sv. Kríži sálu KD na Valné zhromaždenie.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

 1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

 2. Oznámenie o začatí kolaudačného konania (Bubniak chata 17.01.2023)

 3. Oznámenie o začatí kolaudačného konania (MUDr. Kokavec chata 02.02.2023)

 4. Oznámenie o začatí Územného a stavebného konania (Ing. Kšiňan chata)

 5. Oznámenie o začatí kolaudačného konania (Ing. Skubíková chata)

 6. Žiadosť Ing. Petreka na uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu

 7. Oznámenie Obce Sv. Kríž o Stavebnom povolení pre Ing. Kšiňana na výstavbu hosp. budovy na svojom pozemku.

8. Informáciu Ivana Hollého o Zmluve o budúcej zmluve, ktorú vypracoval Mgr. Lepiš medzi PS Svätý Kríž a Obcou Svätý Kríž, resp. medzi PS Svätý Kríž a LVS Liptovský Mikuláš. Zmluvy však bude treba prerobiť, nakoľko v obidvoch prípadoch je investorom PS Svätý Kríž a ono na to nemá finančné prostriedky. Riešiť to musíme cez eurofondy a tam môže byť žiadateľom iba Obec Svätý Kríž.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

5. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 20,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 05.04.2023 v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.: ivanholly1@centrum.sk tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.: rena23@hotmail.co.uk tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0903 992 1266

 

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: 844bf@azet.sk, tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode