Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 05.08.2021 o 18.00.

06.08.2021 10:19

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 05.08.2021 o 18.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková, Ing. Štefan Repa

Ospravedlnený: Pavel Rumanský

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Ing. Jozef Kasanický

Ospravedlnení: Lukáš Skubík, Ján Kubáň

Neprítomný a neospravedlnený: nikto

Hostia: nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 05.08.2021 o 18.00:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Valné zhromaždenie, dátum, rozdelenie úloh

4. Rôzne

5. Uznesenie

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2021:

 

01. -03.01.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 12.2020- 12€

02. -20.01.2021 PaeDr. Tatiana Korčeková- Ž o pridelenie poz.pod chatu

03. -20.01.2021 Ján Kuboši, Svit- Ž o súhl.st.na vodovodnú prípojku

04. -25.01.2021 LTZVL- Fa za členské 2021 /20€/

05. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Ž.o vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

06. -19.02.2021 Ing. Juraj Vavro- Fa za projekt na vodovod a kanalizáciu /7.080,00€/

07. -20.02.2021 EUB-Tomáš Slotka- Oznámenie o smerovaní El.kábla na 18 chát

08. -22.02.2021 Dominika Tarabová- Ž o pridelenie poz.pod chatu

09. -22.02.2021 Martin Kičin- Ž o pridelenie poz.pod chatu

10. -27.02.2021 OU LM- katastr.odb.- Zavkladovanie vec.br./v.prípojka MUDr. Palko/

11. -03.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 01.2021- 12€

12. -09.03.2021 Spol. OÚ- Kolaudácia príst.cesty- Petrek 23.3.2021

13. -10.03.2021 PDCOM Beňuš- Fa za aktualizáciu Urbárika 2021- 168€

14. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko /Ing. Skubíková- terasa/

15. -17.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 02.2021- 12€

16. -18.03.2021 SOPSR-Ing. Janík- súhl.stanovisko na ťažbu v chrasti

17. -12.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky- 100,80€

18. -16.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky-   51,60€

19. -19.04.2021 HES-COMGEO, s.r.o- Cenová ponuka na EIA- 4.800€

20. -20.04.2021 ALARMA, s.r.o- Cenová ponuka na kamerový systém-  799,40€

21. -21.04.2021 Orange Slovensko, s.r.o- Dokumenty ku SIM karte k rampe

22. -21.04.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 03.2021- 12€

23. -07.05.2021 Orange SVK, sro- Fa za program paušál GO- rampa SIM- 1€/mes

24. -07.05.2021 SIPS, sro- Odpoveď na II reklamáciu lesnej cesty Stránska chrasť

25. -17.05.2021 ALARMA, sro- Fa za rampu a práce- 2.936,71€/mes

26. -17.05.2021 ALARMA, sro- Fa za programovanie a ČIP- 30ks- 174€

27. -18.05.2021 MUDr. Palko Marián- Žiadosť o prenájom pozemku na parc. E 2260/81

28. -01.06.2021 OP LM- Uznesenie o zastavení konania vo veci ochrany stromov a krov

29. -30.07.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 06.2021- 12€

30. -30.07.2021 Slovenská pošta- Potvrdenie o zaplatení nájomného 2021 Tunega- 40€

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01, 04, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, - Výbor súhlasí s úhradami faktúr

02, 08, 09. - Výbor nemôže žiadosti akceptovať, pretože žiadatelia nie sú podielnikmi v PS

03. - Výbor nesúhlasí s prekopom prípojky cez svoju parcelu.

06. - Výbor súhlasí s úhradou faktúry, ale iba ako forma pôžičky pre OZ Stránska chrasť. Chatári si ju budú musieť rozpočítať medzi sebou a následne uhradiť na účet PS Sv. Kríž

14.- Výbor súhlasí so žiadosťou.

27.- Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok: Žiadateľ vypracuje na vlastné náklady NZ, zhotoví geometrický plán a na základe tohto GP bude platiť ročné nájomné 0,30€/m2. NZ bude na dobu určitú a to 10 rokov s možnosťou predĺženia tejto zmluvy.

 

 

Vyšlá pošta v roku 2021:

 

01. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

02. -08.03.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste

03. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Súhlasné stanovisko k vyňatiu terasy k chate- Ing. Skubíková

04. -18.04.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste- Urgencia č. 2

05. -30.06.2021 Ing. Pavlík- Súhlasné stanovisko k predloženej projekt. dokumentácii k chate- Ing. Skubíková

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Valné zhromaždenie, dátum, rozdelenie úloh

- Výbor sa dohodol, že Valné zhromaždenie zvolá na nedeľu 26.09.2021 do KD vo Svätom Kríži na 14.00, prezentácia od 13.00.

- Zoznam členov s počtom hlasov pripravil Mgr. Pavol Tomčík

- Pozvánky vytlačí Mgr. Pavol Tomčík cez program Urbárik a rozpošle ich Ing. Mária Skubíková

- Na Valnom zhromaždení sa bude podávať 0,5L minerálka

- Budú musieť byť dodržané opatrenia nariadené pandemickou komisiou/rúško, dezinfekcia, rozostupy, počet zúčastnených/

- Program bude nasledovný:

  1. Otvorenie, informácia o programe Valného zhromaždenia, doplnky, schválenie programu

  2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2020 a Správa o plnení uznesení z roku 2020

  4. Správa o hospodárení Výboru PS Svätý Kríž za rok 2020, účtovná uzávierka, návrh rozpočtu na rok 2021   

  5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2020

  6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021

  7. Správa Mandátovej komisie

  8. Návrh Uznesenia

  9. Diskusia, návrhy a pripomienky

10. Schválenie Uznesenia

11. Záver, ukončenie Valného zhromaždenia

 

4. Rôzne:

Hollý Ivan- požiadal Výbor, aby sa schválilo zaplatenie EIA na posudzovanie vplyvu na ŽP z účtu PS Svätý Kríž. Následne si to preúčtuje PS Svätý Kríž od chatárov. Mgr. Tomčík povedal, že to treba vyzbierať priamo od chatárov, pretože doteraz majú všetko zaplatené. Treba však viesť evidenciu všetkých vyzbieraných peňazí. Doteraz sa už od 18 chatárov vyzbieralo po 150€ na urbanistickú štúdiu a po 350€ na elektriku.

Ing. Kasanický Jozef-  sa pýtal ako to je s lesnou cestou. Ivan Hollý odpovedal, že cesta je v poriadku. Zástupcovia zhotoviteľa a člen DR Ján Kubáň s predsedom Ivanom Hollým sa zhodli, že cesta vyhovuje. Ing. Kasanický žiadal aby sa dotiahla finančná zábezpeka aj s firmou Envigeo, aby nás nepenalizovali. Treba vyúčtovať 15.000€. Pýtal si od p. Hollého zmluvu s firmou Envigeo. p. Hollý mu sľúbil, že mu ju donesie 6.8.2021.

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

5.  Uznesenie

Uznesenie 04/2021

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Termín a program Valného zhromaždenia /nedeľa 26.09.2021

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

1. Člena výboru PS Ing. Repu, aby vypracoval nové NZ pre majiteľov chát, ktorí ich už majú skolaudované, v zmysle posledných uznesení Výboru PS.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

 

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

6. Záver- Podpredseda  poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 20,00.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 05.08.2021                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode