Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 06.06.2022 o 18.00.

08.06.2022 09:33

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 06.06.2022 o 18.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva-  Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Pavel Rumanský,

Ing. Štefan Repa

Ospravedlnený: Ing. Mária Skubíková

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  nikto

Ospravedlnení:  Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň, Lukáš Skubík

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 06.06.2022 o 18.00:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Príprava Valného zhromaždenia, rozdelenie úloh

4. Rôzne

5. Uznesenie

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

 

Došlá pošta v roku 2022:

 

01. -04.01.2022 OU LM katastr.o.- Odpoveď na zápis Marian Mikuš do PS Svätý Kríž

02. -04.01.2022 LTZVL- Správa o výsledkoch korešpodenčného hlasovania

03. -05.01.2022 Šimková Vladimíra- Fa za výžin, ochranu, stromky za rok 2021- 3.595€

04. -13.01.2022 Kameňolomy L. Kľačany- Fa za kamenivo za rok 2021- 2.795,52€

05. -13.01.2022 Envigeo- Oznámenie o vzájomnom započítaní pohľadávok za rok 2021

06. -15.01.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.-  Hollý Ivan studňa chata

07. -15.01.2022 LTZVL- Správa o výsledku korešp. Hlasovania

08. -17.01.2022 Antol Zdeno- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

09. -17.01.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 12.2021- 12€

10. -17.01.2022 Geodetka, sro- Návrh GP na pozemky okolo chát II. Etapa

11. -18.01.2022 E. Porubjaková- Copy seris- Fa za papierenské potreby

12. -31.01.2022 D. Urbanová- Dedičské konanie po Danielovi Fiačanovi

13. -03.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie k nahliadnutiu EIA

14. -03.02.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na studňu- Tkáčová- chata

15. -15.02.2022 Hollý Ľubomír- Ž.o prenájom pozemku popred chatu

16. -18.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie ku konzultácii EIA

17. -22.02.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2022- 12€

18. -21.02.2022 Tomáš Borsík- Št. st. dohľad- chata Ivan Hollý

19. -21.02.2022 DU Žilina- Výzva na zaplatenie nedoplatku 30€

20. -22.02.2022 Ing. Gašparovičová- Ž. o identifikáciu platieb do účtovníctva

21. -22.02.2022 Ing. Zverko- Informácie ku aktualizácii Urbárika

22. -22.02.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn. O začatí vodohosp. Konania chata Ing. Tkáčová

23. -15.02.2022 Kameňolom Kľačany- Odsúhlas. Pohľadávok ku 31.12.2021

24. -16.03.2022 Ing. Gašparovičová- Dodat. Daň. Priznanie za rok 2021

25. -25.03.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2022- 12€

26. -25.03.2022 Mgr. Bernard Janík- Príkaz k exekúcii- Martin Repa

27. -28.03.2022 Tomáš Borsík- Postúpenie výkonu št. dohľadu- Hollý Ivan chata

28. -28.03.2022 Spoločný OU LM- Ing. Tkáčová- Ozn. O začatí stav. konania chata

29. -28.03.2022 DU Žilina- Ozn. O uhradení poplatku za daň. Priznanie- 15,90€

30. -29.03.2022 Kašáková Soňa- Ž. o pridelenie pozemku pod chatu

31. -30.03.2022 Droppa Vladimír- Ž. o súhlas na výrub drevnej hmoty

32. -30.03.2022 Oračko Miroslav- Ž. o zber haluziny

33. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na doplnenie Martin Matejka- zápis NZ chata

34. -04.05.2022 ECAV Svätý Kríž- Súhlas na prekop cesty a uloženie kanal.a vodov.príp.

35. -12.05.2022 OULMkataster- Ozn. O zápise NZ Pavol Tomčík do katastra

36. -12.05.2022 Obec Sv. Kríž- Kovalčík- vodohosp.kon. /studňa, chata/ 20.05.2022

37. -12.05.2022 Spoločný OU LM- Tkáčová- Ozn.o úprave projekt.dokument. /chata/

38. -12.05.2022 Premier consulting- Ponuka na projekty z Eurofondov

39. -17.05.2022 OULM ŽP- Obozn.s podkladmi- EIA chaty II. Etapa

40. -17.05.2022 OULM Poz.odbor- Rozh.o trvalom odňatí PP /Tkáčová- chata/

41. -25.05.2022 Rišková Valentína- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

42. -25.05.2022 Repa Roman BB- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

43. -25.05.2022 Kasanický Richard BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

44. -25.05.2022 Priechodský Ivan Nižná Rybnica- Neprebraná pozvánka na VZ

45. -25.05.2022 Klampferer Martina LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

46. -25.05.2022 Skubík Milan Divina- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

47. -25.05.2022 Zuzaniak Miroslav LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

48. -25.05.2022 Fides Marek BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

49. -25.05.2022 Labajová Alena Ľubeľa- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

50. -25.05.2022 Tomčík Ján LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

51. -25.05.2022 Repa Vladimír LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

52. -25.05.2022 Kašáková Soňa LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

53. -25.05.2022 Pašková Božena Sv. Kríž- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

54. -25.05.2022 Oravcová Elena Demänová- Neprebraná pozvánka na VZ

55. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

56. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

57. -31.05.2022 Španko Milan BA- Splnomocnenie na VZ /Španková Ľudmila/

58. -31.05.2022 Spoločný OU- Ozn.o zač.úz.a stav.konania /Kovalčík- chata/

59. -31.05.2022 Tatraforest, sro- Fa za prerezávky /4.324,80€/

60. -06.06.2022 LiptovConsult sro- Ž.o vyjadrenie k projekt.dok.- vodovod, kanalizácia

61. -06.06.2022 Obec Sv. Kríž- Súhlas na vŕt.studňu- Kovalčík chata

62. -06.06.2022 Maruška David BB- Splnomocnenie na VZ /Tomčík Pavol/

63. -06.06.2022 Gašpar Peter- Ž.o dlhodobý prenájom parcely C1169/5 v KU Sv. Kríž

 

 

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

03, 04, 09,11, 17, 19, 25,29- Výbor súhlasí s úhradami faktúr.

08,30.- Žiadosť o pozemok eviduje, momentálne nedisponuje žiadnymi pozemkami

10.- Súhlasí s návrhom GP firmy Geodetka sro

15.- Výbor súhlasí s prenájmom formou dodatku k terajšej NZ

28.- Výbor súhlasí so žiadosťou, podmieňuje si ju však súhlasom susedov

31.- Výbor súhlasí so žiadosťou pod podmienkou: Drevo, ktoré má byť vyrúbané musí byť riadne vyznačené OLH, p. Gašincom, po výrube riadne pomerané a následne bude odpredané žiadateľovi za cenu 100€/m3

 

Vyšlá pošta v roku 2022:

 

01. -17.01.2022 Geodetka, sro- Objednávka na GP- zameranie pozemkov PS Sv. Kríž 2.986€ Výbor súhlasí s úhradou Fa.

02. -17.01.2022 PZ Siná- Fa za prenájom pozemkov za rok 2022- 136,29€

03. -10.02.2022 OU LM- ŽP- Ž. o konzultáciu k EIA chaty Stránska chrasť II. Etapa

04. -09.03.2022 Obec Sv. Kríž- Ž. o doplnenie stanoviska obce na ŽP- chaty EIA

05. -11.03.2022 Ing. Gašparovičová- Objednávka na dodatočné daň. Priznanie- 60€- Výbor súhlasí s úhradou Fa.

06. -15.03.2022 OU LM- katastr.odb.- Návrh na vklad NZ na chaty 9ks

07. -16.03.2022 DU Žilina- Splnomocnenie pre Ing. Gašparovičovú- Podanie Daň.pr.

08. -10.04.2022 ECAV Sv. Kríž- Ž.o súhlas na prekop.cesty a uloženie kanal.a vod.príp.

09. -04.05.2022 OULM- kataster- Ž.o zápis NZ Pavol Tomčík do katastra

 

 

Prítomní: 3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Príprava Valného zhromaždenia:

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu/Ivan Hollý/

  2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice /Ivan Hollý/

  3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2021 a Správa o plnení uznesení z roku 2021 /Hollý Ivan/

  4. Správa o hospodárení Výboru PS Svätý Kríž za rok 2021, účtovná uzávierka, správa o plnení uznesení z roku 2021, Návrh rozpočtu na rok 2022 /Ing. Repa Štefan/  

  5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2021 /                / 

  6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2021 a plán činnosti na rok 2022 /Ivan Hollý/ 

  7. Správa Mandátovej komisie /Ing. Mária Skubíková/

  8. Návrh Uznesenia / Mgr. Pavol Tomčík/

  9. Diskusia, návrhy a pripomienky, ponuky na odpredaj podielov

10. Schválenie Uznesenia /Mgr. Pavol Tomčík/

11. Záver   

 

4. Rôzne:

Pavel Rumanský povedal, že zakúpi aj dovezie minerálku na schôdzu

Mgr. Pavol Tomčík pripravil prezenčnú listinu, ktorú aktualizoval s katastrálnym úradom a zároveň pripravil pozvánky na Valné zhromaždenie. Rozoslala ich cez poštu Ing. Mária Skubíková.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

5.  Uznesenie

Výbor PS Svätý Kríž neprijal uznesenie.

 

6. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 19,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 06.06.2022                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode