Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 06.06.2023 o 18.00.

07.06.2023 12:16

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 06.06.2023 o 18.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský, Ing. Mária Skubíková.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Lukáš Skubík

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: OLH Ing. Ivan Gašinec

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:


 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Príprava Valného zhromaždenia, Rôzne

4. Uznesenie

5. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2023:

 

01. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za stromky a vysadenie (15€)

02. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za práce v roku 2022 (3.365€)

03. -02.01.2023 Eva Slačková- Ž.o prepísanie NZ na chatu na svoju dcéru M. Slačkovú

04. -16.01.2023 OULM-ŽP-Súhlas s výrubom drevín (14ks stromov)

05. -16.01.2023 Ing. Skubíková- Ž.o súhl.stanovisko (el.prípojka k chate)

06. -19.01.2023 Spoločný OU- Ozn.o začatí kolaud.konania (Bubniak chata 17.01.2023)

07. -03.02.2023 Vladimír Jarotta- Ž.o prepísanie NZ na svoju sesternicu M. Haviarovú

08. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Ž.o súčinnosť pri exekúcii (Haspra Stanislav)

09. -08.02.2023 Obec Sv. Kríž- Rozh.o dodatočnom povolení zmien stavby( Bubniak )

10. -11.02.2023 OU LM- Ozn.o zač.kolaud.konania (MUDr. Kokavec chata 2.2.2023)

11. -13.02.2023 Kovalčík M.- Ž.o súčinnosť pri zápise GP do katastra

12. -15.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohý (Droppa Dušan)

13. -15.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Úz.a stav.konania (Ing. Kšiňan chata)

14. -27.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Kolaud.konania (Ing. Skubíková chata)

15. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Dožiadanie karty podielnika nebohý (Droppa Dušan)

16. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohá (Uličná Ľudmila)

17. -03.03.2023 Elliott Andrea- Ž.o vypracovanie dodatku k NZ

18. -13.03.2023 Ing. Petrek- Ž.o uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu

19. -15.03.2023 Hollý Ľubomír- Ž.o povolenie osadenia informačnej tabule

20. -21.03.2023 Obec Sv. Kríž- Stavebné povolenie prístavba (Ing. Kšiňan chata)

21. -04.04.2023 Pálenčík Samuel- Ž.o povolenie na vyťaženie haluziny v chrasti

22. -05.04.2023 Magerčiak Rudolf- Ž.o súhl.stanovisko (Zimná záhrada Repa Igor chata)

23. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Január 2023 (12€)

24. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Február 2023 (12€)

25. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Marec 2023 (12€)

26. -05.05.2023 MUDr. Kokavec- Ž.o súhl.st. na drobenie pozemkov(nádvorie chata)

27. -11.05.2023 Tomčík Ján LM- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

28. -11.05.2023 Oravcová Elena Demänová- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

29. -11.05.2023 Fides Marek BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

30. -11.05.2023 Kašáková Soňa LM- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

31. -13.05.2023 SPF- Výzva na doplnenie informácií r. 2018-2021

32. -17.05.2023 Obec Sv. Kríž- Odpoveď na drobenie pozemkov- súhlasné stanovisko

33. -17.05.2023 Obec Sv. Kríž- Súhlasné stanovisko na osadenie dopr.značky

34. -17.05.2023 Asfalty, sro NO- Fa za „frézovanú“ (6.000€)

35. -17.05.2023 Kožušníková Božena OV- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

36. -17.05.2023 Repa Pavel ZA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

37. -17.05.2023 Jančiová Anna Likavka- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

38. -17.05.2023 Vrzgulová Darina BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

39. -17.05.2023 Rišková Valentína BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

40. -17.05.2023 Priechodský Ondrej BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

41. -17.05.2023 Repa Roman BB- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

42. -20.05.2023 Tatraforest sro- Podklady na fakturáciu za drevo apríl 2023 (3.774,10€)

43. -20.05.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH marec 2023 (12€)

44. -20.05.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH apríl 2023 (12€)

45. -20.05.2023 Tomčíková Božena LM- Splnomocnenie na VZ- Výbor PS Sv. Kríž

46. -24.05.2023 PhDr. Tomčík Ján SVK- Splnomocnenie na VZ- Mgr. Pavol Tomčík

47. -24.05.2023 Tunega Miroslav TT- Splnomocnenie na VZ- Výbor PS Sv. Kríž

48. -31.05.2023 Inšp. práce ZA- Potvrdenie o neuložení žiadnej pokuty

49. -31.05.2023 Sazimová Dana Praha- Vrátená pozvánka na Valné Zhromaždenie

50. -04.06.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Súhl. stanovisko na uloženie NNK pre SSE

51. -04.06.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Ozn. o začatí pozemkových úprav v KU SVK

52. -06.06.2023 Okr. súd ZA- Potvrdenie o bezúhonnosti PS Svätý Kríž

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

01, 02, 23, 24, 25, 34, 43, 44- Výbor súhlasí s úhradami faktúr bez pripomienok.

03, 07 - Výbor súhlasí so zmenou mena nájomcu bez pripomienok.

05, 21, 26- Výbor súhlasí so žiadosťou bez pripomienok

11, 17- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebný súhlas Obce Sv. Kríž s drobením pozemkov, ktorý predošlý starosta odmietol vydať. Následne zapísať GP do katastra.

18- Zástupcovia Výboru Ing. Repa a Ivan Hollý sa skontaktujú so žiadateľom a dohodnú na ďaľšom postupe. Z tejto dohody vyhotoví Ing. Repa zápisnicu a predloží ju výboru ako konečné stanovisko.

19- Výbor súhlasí s s osadením značky „Stránska chrasť“ s dodatkovou tabuľou „Chatová osada“ , za osobne dohodnutých podmienok na mieste. Túto značku zaplatia ale chatári zo svojho účtu. Každý chatár si môže osadiť informačnú tabuľu k svojej chate, Tá však musí byť zhotovená z dreva.

20- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebné dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov a samozrejme súhlas Obce Sv. Kríž. Následne je potrebné upraviť Nájomnú zmluvu a platby. Zväčší sa zastavaná plocha.

31- Výbor poveruje vypracovaním daného potvrdenia a podkladov Mgr. Pavla Tomčíka

42- Výbor súhlasí s podkladmi na fakturáciu a poveruje vystavením faktúry Ing. Repu

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Vyšlá pošta v roku 2023:

 

01. -25.01.2023 Ing. Skubíková- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

02. -25.01.2023 MUDr. Kokavec- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

03. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Odpoveď ohľadne exekúcie (Haspra Stanislav)

04. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Droppa Dušan)

05. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Uličná Ľudmila)

06. -27.01.2023 PZ Siná- Fa za užívanie poľovného revíru (136€)

07. -20.03.2023 Tatraforest, sro- Fa za drevo II.2023(8.855,63€)

08. -01.03.2023 Ing. Gašparovičová- Informačný list o dodaní fa do účtovníctva 2022

09. -10.05.2023 Ing. Pavlík- MUDr. Kokavec- Súhl. stanovisko na drobenie pozemkov

10. -22.05.2023 SPF- Odpoveď a podklady, ktoré od PS SVK žiadali za r. 2018-2021

 

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

3. Príprava Valného zhromaždenia, Rôzne

Dátum: 11.06.2023

Čas: 14,00

Miesto: KD Svätý Kríž

Program:

1. Otvorenie a oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu (Tomčík)

2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice (Tomčík)

3. Správa o činnosti výboru za rok 2022/23 a plnení uznesenia z roku 2022 (Hollý)

4. Správa o hospodárení za rok 2022, účtovná uzávierka a návrh rozpočtu na rok 2023 (Repa)

5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2022 (Kasanický)

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2022 a plán práce na rok 2023 (Gašinec)

7. Správa mandátovej komisie (Skubíková)

8. Návrh na uznesenie (Tomčík)

9. Diskusia, návrhy a pripomienky

10. Schválenie uznesenia (Tomčík)

11. Záver (Tomčík)

 

Prezentácia: (Skubíková M., Rumanská R., Kubáň J. st., Skubík L.)

Občerstvenie: (Rumanská) 4 bal minerálnej vody 0,5L a cca 120ks croissantov

Prezenčná listina a pozvánky: pripravil Pavol Tomčík

Ing. Mária Skubíková: poslala pozvánky

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Rôzne: Ing. Štefan Repa- pýtal sa ako to skončilo, to vybavovanie Územného povolenia

na vodovod a kanalizáciu do chatovej osady. Mgr. Tomčík ho informoval, že na zmluve o budúcej zmluve na Územné povolenie, ktoré pripravil Mgr. Lepiš je uvedený ako investor PS Svätý Kríž. Následne by mal stavbu odovzdať bez odplaty Obci Svätý Kríž. Urbár nemôže žiadať na vodovod o eurofondy, ale o ne môže žiadať iba obec. Je potrebné zmeniť investora na Obec Svätý Kríž, ktorá by po dostavaní stavbu odovzdala LVS L. Mikuláš.

Mgr. Pavol Tomčík- požiadal Výbor o schválenie súhlasného stanoviska na drobenie pozemkov pre žiadateľov MUDr. Kokavec a Ing. Skubíková, ktorí si chcú uzatvoriť nové NZ na pozemky okolo chát a k tomu potrebujú zapísať aj nové drobené pozemky.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Mgr. Pavol Tomčík- požiadal Výbor o schválenie úhrady faktúry v prospech firmy Asfalty, sro Námestovo- Fa za „frézovanú“ (6.000€).

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Mgr. Pavol Tomčík- požiadal Výbor o schválenie úhrady faktúry v prospech firmy Tatraforest sro- Fa za OLH marec 2023 (12€)

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Mgr. Pavol Tomčík- požiadal Výbor o schválenie úhrady faktúry v prospech firmy Tatraforest sro- Fa za OLH apríl 2023 (12€)

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Mgr. Pavol Tomčík- požiadal Výbor o schválenie vystavenia faktúry pre firmu Tatraforest sro- za odber drevnej hmoty v mesiaci apríl 2023 (3.774,10€) . Vystavením fa poveril výbor Ing. Št. Repu.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Gašinec Ivan a Ivan Hollý- informovali Výbor o možnosti vybavenia peňazí na práce, ktoré PS Svätý Kríž vyplatil a aj boli prevedené v roku 2022 a čiastočne v 2023. Výbor s vybavovaním peňazí súhlasil a poveril tým Ivana Hollého a Ing. Benediktyovú.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 


 

4. Uznesenie č. 02/2023

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

 

  1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

  2. Úhradu Faktúr z došlej pošty pod bodom: 34,43,44

  3. Vypracovanie Fa pre Firmu Tatraforest, sro na základe podkladov za odber drevnej hmoty za apríl 2023 (3.774,10€)

  4. Žiadosť MUDr. Kokavca na drobenie pozemkov pri svojej chate, na vypracovanie novej NZ

  5. Návrh Ing. Gašinca na vybavovenie peňazí za práce v lese, ktoré boli už vykonané a poveril tým Ivana Hollého a Ing. Benediktyovú.

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

  1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

5. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 19,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 06.06.2023 v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.: ivanholly1@centrum.sk tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.: rena23@hotmail.co.uk tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0903 992 1266

 

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: 844bf@azet.sk, tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode