Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 08.05.2020 o 18.00 v KD Svätý Kríž.

10.05.2020 21:00

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 08.05.2020 o 18.00 v KD Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr.  Pavol Tomčík, Ivan Hollý. Ing. Štefan Repa, Ing. Skubíková Mária, Pavel Rumanský, .

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Ján Kubáň

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 08.05.2020 o 18.00 v KD Svätý Kríž:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

 

  1. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou 
  2. Veterná kalamita a jej spracovanie, uhodenie haluziny, výsadba, vyžínanie
  3. Vodovod a kanalizácia do chatovej osady
  4. Lesná cesta v časti Stránska chrasť- pokračovanie vo vysýpaní kameňom
  5. Rôzne
  6. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

 

 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

01. -15.01.2020 Liptovsko Tatr.Zdr.vl.lesov- fa na čl. príspevok na rok 2020- 20€

02. -15.01.2020 PZ SR LM- odmietnutie trestného oznámenia /LV- 881/

03. -18.01.2020 Tatraforest sro- Fa za OLH- 12.2019 /12€/

04. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž.- Kolaudačné rozhodnutie Ing. Gašinec, CsC.- chata

05. -28.01.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí Úz.a stav.kon.- Tekeljak C1171/3

06. -05.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kon.o zmene stavby- Petrek

07. -05.02.2020 PZ SR LM- Trestné oznámenie- kontaminované studne

08. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- Bohuslav Repa

09. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Exekučný príkaz- Bohuslav Repa

10. -07.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Súhl.st.- Lesná cesta Stránska chrasť

11. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

12. -10.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kol.kon.- Elliott- chata

13. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Zák. 110/2018

14. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Dane z príjmov

15. -17.02.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- lesná c. Stránska chrasť

16. -17.02.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2020 /12€/

17. -21.02.2020 Minárik Peter- Žiadosť o prenájom pozemku pod chatu

18. -18.02.2020 Zverko Igor- Aktualizácia Urbárika 2020

19. -26.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Pozvánka na stretnutie ohľadne kontaminácie

20. -03.03.2020 SPF- Výzva a tlačivo- hlásenie za rok 2020

21. -03.03.2020 DPCOM, sro - Fa za aktualizáciu Urbárika 2020 /175,20€/

22. -03.03.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- Elliott- 15m2 chata

23. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o prenájom pozemku pred svojim domom- E2260/81

24. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o zriadenie vec.bremena na vod. prípojku- E2260/81

25. -05.03.2020 Geodetka, sro- Cenová ponuka na GP- pozemky chrasť

26. -05.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Elliott

27. -06.03.2020 Ing.arch.Nezval Peter- Ž.o súhlas so zmenou TTP na zast.pl.a nádvoria

28. -06.03.2020 Spol.OU-odb-stav.por.- Stankoviansky Albín- Ozn.o zač.úz.konania

29. -10.03.2020 Geodetka, sro- GP na schválenie- pozemky chrasť IV. Etapa

30. -10.03.2020 Geodetka, sro- Fa za GP IV. Etapa- 2.291,20€

31. -12.03.2020 OU LM poz.a lesný odb.- Súhl.stanovisko s vyňatím TTP- Lesná cesta

32. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na povol.na výrub str.- Krížanka

33. -26.03.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 02.2020- 12€

34. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Záv.stanovisko k Úz.a stav.rozh- Lesná cesta

35. -26.03.2020 Správa NaPantu- Odb.stanovisko- Lesná cesta

36. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Repa D.

37. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Repa D.

38. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Smilnická

39. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Smilnická

40. -26.03.2020 Andrea Elliott- Ohlásenie drobnej stavby- prístrešok na drevo

41. -03.04.2020 Skubík Martin- Ž.o pozemok pod chatu

42. -08.04.2020 OR HaZZ LM- Vyhlásenie času zvýš.nebezp.vzniku požiaru

43. -08.04.2020 Okr.súd LM- Počty a druhy drevín na výsadbu

44. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Elliott

45. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Úz.rozhodnutie- Stankoviansky Albín chata

46. -15.04.2020 OU LM katastrálny odb.- Nesúhl.so zápisom NZ- Kovalčík

47. -22.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

48. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s odňatím TTP- Smilnická R.

49. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

50. -24.04.2020 Spoločný OU LM- Ozn.o zač.kon.o zmene stavby pred dok.- Kokavec

51. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Stav.povolenie- Tekeljak Juraj

52. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na doč.užívanie stavby a zmien- Elliott chata

53. -24.04.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.kolaud.kon.- Lesná cesta Chrasť

54. -15.04.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2020- 12€

55. -15.04.2020 MUDr. Palko Marián- Ž.o prenájom poz. na parc. E2260/81

56. -08.05.2020 Spoločný OU LM, odb.stav.por.- Ozn.o zač.stav.konania- Smilnická

 

 

Vyšlá pošta v roku 2020:

 

01. -10.02.2020 Odpoveď Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- B. Repa

02. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Súhl. Stanovisko na prístup k pozemku chaty

03. -17.02.2020 Igor Zverko- Ž.o aktualizáciu Urbárik 2020

04. -21.02.2020 Odpoveď Peter Minárik- Ž.o pozemok pod chatu

05. -05.03.2020 Odpoveď Martin Petrek- Ž.o prenájom pozemku a vecné bremeno

06. -06.03.2020 SPF- Tlačivo- hlásenie za rok 2020

07. -06.03.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť

08. -07.05.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť- Urgencia odpovede

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01- PS Sv. Kríž súhlasí s úhradou fa za členské, v združení

07. PS Svätý Kríž súhlasí s podaním Trestného oznámenia

11. Výbor súhlasí so žiadosťou na právo príjazdu ku chate

17. Výbor žiadosť berie na vedomie a zaraďuje ju do evidencie žiadateľov

21. Výbor súhlasí s úhradou faktúry za aktualizáciu Urbárika 2020

23,55. Výbor nesúhlasí s prenájmom pozemku. Uprednostňuje ponuku ECAV vo Svätom Kríži, ktorá má záujem o prenájom celej parcely a zaväzuje sa starostlivosťou o tento pozemok, ktorý je vedľa prístupovej cesty ku artikulárnemu kostolu.

24. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

25. Výbor súhlasí s cenovou ponukou firmy Geodetka a vypracuje objednávku na dané práce

27. Výbor súhlasí so žiadosťou

29. Výbor súhlasí s predloženými Geometrickými plánmi

32. Výbor súhlasí s výrubom a vzdáva sa práva odvolania

40. Výbor nesúhlasí s výstavbou prístrešku podľa predloženej dokumentácie

41. Výbor berie žiadosť na vedomie a žiadateľ bude prvým náhradníkom na pozemok

42. Výbor berie oznámenie na vedomie a oznam zverejní aj na web stránke PS Svätý Kríž

43. Výbor berie oznámenie na vedomie a uskutoční výsadbu podľa pokynov

50. Výbor súhlasí so zmenami

 

 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   5         ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

3. Veterná kalamita a jej spracovanie, uhodenie haluziny, výsadba, vyžínanie:

Ivan Hollý- Likvidácia kalamity už finišuje, je kompletne spracovaná, drevo je ešte na dvoch skládkach a treba ho odviezť. Vozí sa do Tatra timberu L. Hrádok a do Liptovskej Teplej. Výbor PS Svätý Kríž zastupuje pri odvoze vždy lesný gazda Pavel Rumanský. Informoval ďalej, že do konca mája 2020 je ponechaná možnosť ťažby dreva podielnikmi v kopách po ťažbe, v mesiaci jún p. Šimko uhodí ostatnú haluzinu. Výsadba bude prevádzaná až v jeseni. Vyžínanie určí OLH a vykoná ho p. Šimko.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

4. Vodovod a kanalizácia do chatovej osady

- Mgr. Pavol Tomčík-  informoval, že podal 6.3.2020 žiadosť na Obec, aby obec o vodovod a kanalizáciu požiadala cez eurofondy, nakoľko urbár tak urobiť nemôže. Doteraz však obec nezaujala žiadne stanovisko a tak napísal urgenciu na hlavnú kontrolórku obce. V sobotu 9.5.2020 sa má stretnúť so zástupcami firmy zo Žiliny, ktorá takéto práce vykonáva. Od nich chce PS Svätý Kríž získať informácie o podmienkach uchádzania sa o eurofondy.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

5.  Lesná cesta v časti Stránska chrasť- pokračovanie vo vysýpaní kameňom

- Mgr. Pavol Tomčík-  informoval, že mu Ing. Toma- majiteľ letiska v Gôtovanoch ponúkol možnosť na vysýpanie lesnej cesty hore chrasťou kameňom z tunela Čebrať v Ružomberku. Cena za jednu „osemkolu“ by bola aj s dovozom 100€/za auto. Jedná sa o kvalitný a drvený kameň na cestnú frakciu. Kameňom momentálne vysýpajú cestu do Dúbravy. Treba sa rozhodnúť, či Pozemkové spoločenstvo pristúpi na ponuku a v akom množstve.

- Ivan Hollý- vyslovil názor, že tento kameň podľa neho nie je moc vhodný na vysýpanie telesa cesty, lebo je bridlicový a v čase dažďa sa táto rozpadá.

Výbor sa dohodol, že podá radšej 3 ponuky na vykonávateľa prác a cenové ponuky vyhodnotí a následne zadá tieto práce firme, ktorú vyberie Výbor spoločne.

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Rôzne

- Mgr. Pavol Tomčík-  informoval o nutnosti vykonania prebierky v chrasti.

- Ivan Hollý- povedal, že OLH Ing. Gašinec bude ním oslovený aby určil akým spôsobom sa dané práce vykonajú. Výbor o tom hlasoval

PRÍTOMNÍ: 5             ZA:   5          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

7. Diskusia- neboli žiadne príspevky

 

8. Uznesenie 03/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Urgovanie žiadosti o eurofondy na vodovod a kanalizáciu časti Stránska chrasť na Obec.

3. Predloženú cenovú ponuku na GP IV. a V. Etapy výstavby chát firmou Geodetka

4. Žiadosť Ing.arch. Nezvala Petra na zmenu TTP na zastavané plochy

5. Žiadosť o zmeny ohľadne osadenia chaty MUDr. Kokavca

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o Doručenej a Odoslanej pošte PS Svätý Kríž

 

Výbor PS Svätý Kríž ruší:

1. bod 5 svojho Uznesenia č. 02/2020:

 

PRÍTOMNÍ:  5             ZA:   5           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 08.03.2020 o 20,30         v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode