Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 11.08.2020 o 18.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

12.08.2020 09:35

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 11.08.2020 o 18.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková, Pavel Rumanský. Ing. Repa Štefan

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň.

Ospravedlnený: Lukáš Skubík,

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia- nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa11.08.2020 o 18.00:

 

Program:

Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Príprava Valného zhromaždenia, rozdelenie úloh

4. Rôzne

5. Uznesenie

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

01. -15.01.2020 Liptovsko Tatr.Zdr.vl.lesov- fa na čl. príspevok na rok 2020- 20€

02. -15.01.2020 PZ SR LM- odmietnutie trestného oznámenia /LV- 881/

03. -18.01.2020 Tatraforest sro- Fa za OLH- 12.2019 /12€/

04. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž.- Kolaudačné rozhodnutie Ing. Gašinec, CsC.- chata

05. -28.01.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí Úz.a stav.kon.- Tekeljak C1171/3

06. -05.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kon.o zmene stavby- Petrek

07. -05.02.2020 PZ SR LM- Trestné oznámenie- kontaminované studne

08. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- Bohuslav Repa

09. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Exekučný príkaz- Bohuslav Repa

10. -07.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Súhl.st.- Lesná cesta Stránska chrasť

11. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

12. -10.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kol.kon.- Elliott- chata

13. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Zák. 110/2018

14. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Dane z príjmov

15. -17.02.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- lesná c. Stránska chrasť

16. -17.02.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2020 /12€/

17. -21.02.2020 Minárik Peter- Žiadosť o prenájom pozemku pod chatu

18. -18.02.2020 Zverko Igor- Aktualizácia Urbárika 2020

19. -26.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Pozvánka na stretnutie ohľadne kontaminácie

20. -03.03.2020 SPF- Výzva a tlačivo- hlásenie za rok 2020

21. -03.03.2020 DPCOM, sro - Fa za aktualizáciu Urbárika 2020 /175,20€/

22. -03.03.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- Elliott- 15m2 chata

23. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o prenájom pozemku pred svojim domom- E2260/81

24. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o zriadenie vec.bremena na vod. prípojku- E2260/81

25. -05.03.2020 Geodetka, sro- Cenová ponuka na GP- pozemky chrasť

26. -05.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Elliott

27. -06.03.2020 Ing.arch.Nezval Peter- Ž.o súhlas so zmenou TTP na zast.pl.a nádvoria

28. -06.03.2020 Spol.OU-odb-stav.por.- Stankoviansky Albín- Ozn.o zač.úz.konania

29. -10.03.2020 Geodetka, sro- GP na schválenie- pozemky chrasť IV. Etapa

30. -10.03.2020 Geodetka, sro- Fa za GP IV. Etapa- 2.291,20€

31. -12.03.2020 OU LM poz.a lesný odb.- Súhl.stanovisko s vyňatím TTP- Lesná cesta

32. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na povol.na výrub str.- Krížanka

33. -26.03.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 02.2020- 12€

34. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Záv.stanovisko k Úz.a stav.rozh- Lesná cesta

35. -26.03.2020 Správa NaPantu- Odb.stanovisko- Lesná cesta

36. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Repa D.

37. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Repa D.

38. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Smilnická

39. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Smilnická

40. -26.03.2020 Andrea Elliott- Ohlásenie drobnej stavby- prístrešok na drevo

41. -03.04.2020 Skubík Martin- Ž.o pozemok pod chatu

42. -08.04.2020 OR HaZZ LM- Vyhlásenie času zvýš.nebezp.vzniku požiaru

43. -08.04.2020 Okr.súd LM- Počty a druhy drevín na výsadbu

 

44. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Elliott

45. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Úz.rozhodnutie- Stankoviansky Albín chata

46. -15.04.2020 OU LM katastrálny odb.- Nesúhl.so zápisom NZ- Kovalčík

47. -22.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

48. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s odňatím TTP- Smilnická R.

49. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

50. -24.04.2020 Spoločný OU LM- Ozn.o zač.kon.o zmene stavby pred dok.- Kokavec

51. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Stav.povolenie- Tekeljak Juraj

52. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na doč.užívanie stavby a zmien- Elliott chata

53. -24.04.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.kolaud.kon.- Lesná cesta Chrasť

54. -15.04.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2020- 12€

55. -15.04.2020 MUDr. Palko Marián- Ž.o prenájom poz. na parc. E2260/81

56. -08.05.2020 Spoločný OU LM, odb.stav.por.- Ozn.o zač.stav.konania- Smilnická

57. -11.05.2020 Repa Igor- Ž.o súhl.stanovisko na altánok a terasu na chate

58. -12.05.2020 Envigeo- Ozn.o začatí prác na odstr.kalov- RB Dúbrava

59. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Záv.stanovisko k zmene TTP- Kokavec chata

60. -19.05.2020 OU LM, odb.poz.- Povolenie na zmenu stavby pred dok.- Kokavec chata

61. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP- Kokavec chata

62. -13.05.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.stavebn.kon.- Smilnická R.

63. -19.05.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 4.2020- 12€

64. -25.05.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Stankoviansky chata

65. -26.05.2020 Gašpar Peter-Ž.o súhl.stan.na vec.bremeno- uloženie el.kábla na E 2260/1

66. -28.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP na zast.plochy- Smilnická chata

67. -28.05.2020 ECAV Sv. Kríž- Ž.o prenájom pozemku E2260/1, LV 1367

68. -01.06.2020 Javúreková Marta, r. Repová- Ž.o pozemok pod chatu

69. -02.06.2020 Obec Svätý Kríž- Daň za rok 2020 = 575,46€

70. -02.06.2020 Stankoviansky- Ž.o vzdanie sa práva odvolania k výrubu stromov

71. -02.06.2020 Tatraforest- Podklady od firmy Tatra Timber na fakturáciu

72. -05.06.2020 Vozárová Jolana- Oznámenie o darovaní svojich podielov- Pálenčíkovej

73. -11.06.2020 OU LM- katastrálny odbor- Výzva na doplnenie podkladov

74. -18.06.2020 Prima stavebniny- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 119.258,94€

75. -18.06.2020 Cestné stavby LM- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 239.387,24€

76. -18.06.2020 SIPS LH- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 54.260,78€

77. -23.06.2020 Tatraforest, s.r.o- Podklady k fakturácii za predaj dreva

78. -06.06.2020 Tatraforest, s.r.o- Fa za OLH 05.2020- 12€

79. -06.07.2020 Fa za vyžínanie- 1.243€

80. -10.07.2020 Tatraforest, s.r.o- Fa za OLH 06.2020- 12€

81. -24.07.2020 Geodetka, s.r.o- Fa za GP 8 chát Repa Št.- Matejka M.- 1.097€

82. -13.06.2020 Kollárik Jaroslav- Žiadosť o vyrozumenie ohľadne podielov

83. -23.06.2020 SIPS, s.r.o- Zmluva o dielo na Lesnú cestu Stránska chrasť

84. -24.06.2020 Spol.OU- odb.stav.poriadku- Ozn.o zač. stav.kon.- Stankoviansky Albín

85. -25.06.2020 Obec Sv. Kríž- Odpoveď na list z 22.06.2020- Územný plán obce

86. -02.07.2020 Obec Svätý Kríž- Stanovisko na list z 22.06.2020- Delenie pozemkov

87. -03.07.2020 Vyšlá pošta pre ministra Budaja- únik kalov z RB Dúbrava

88. -03.07.2020 Obec Sv. Kríž- Ž.o doklad participácie pri výsadbe stromkov

89. -10.07.2020 OU LM odb.poz.a lesný- Trvalé odňatie TTP- Stankoviansky Albín

90. -15.07.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na výrub stromov- kaly RB

91. -16.07.2020 Košová Oľga- Žiadosť o pozemok pod chatu

 

92. -24.07.2020 Ing. Kasanický Jozef- Žiadosť o pozemok pod chatu

93. -29.07.2020 Kollárik Jaroslav- ponuka na odpredaj podielov- 1.000€

 

 

Vyšlá pošta v roku 2020:

 

01. -10.02.2020 Odpoveď Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- B. Repa

02. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Súhl. Stanovisko na prístup k pozemku chaty

03. -17.02.2020 Igor Zverko- Ž.o aktualizáciu Urbárik 2020

04. -21.02.2020 Odpoveď Peter Minárik- Ž.o pozemok pod chatu

05. -05.03.2020 Odpoveď Martin Petrek- Ž.o prenájom pozemku a vecné bremeno

06. -06.03.2020 SPF- Tlačivo- hlásenie za rok 2020

07. -06.03.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy v chatovej osade Stránska chrasť

08. -07.05.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy v chatovej osade Stránska chrasť- Urgencia odpovede

09. -04.08.2020 Návrh na vklad GP Matejka M.- Repa Štefan

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01- PS Sv. Kríž súhlasí s úhradou fa za členské, v združení

07. PS Svätý Kríž súhlasí s podaním Trestného oznámenia

11. Výbor súhlasí so žiadosťou na právo príjazdu ku chate

17. Výbor žiadosť berie na vedomie a zaraďuje ju do evidencie žiadateľov

21. Výbor súhlasí s úhradou faktúry za aktualizáciu Urbárika 2020

23,55. Výbor nesúhlasí s prenájmom pozemku. Uprednostňuje ponuku ECAV vo Svätom Kríži, ktorá má záujem o prenájom celej parcely a zaväzuje sa starostlivosťou o tento pozemok, ktorý je vedľa prístupovej cesty ku artikulárnemu kostolu.

24. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

25. Výbor súhlasí s cenovou ponukou firmy Geodetka a vypracuje objednávku na dané práce

27, 57. Výbor súhlasí so žiadosťou

29. Výbor súhlasí s predloženými Geometrickými plánmi

32, 70. Výbor súhlasí s výrubom a vzdáva sa práva odvolania

40. Výbor nesúhlasí s výstavbou prístrešku podľa predloženej dokumentácie

41, 68, 91, 92. Výbor berie žiadosť na vedomie a žiadateľ bude náhradníkom na pozemok

42,93. Výbor berie oznámenie na vedomie a oznam zverejní aj na web stránke PS Svätý Kríž

43. Výbor berie oznámenie na vedomie a uskutoční výsadbu podľa pokynov

50, 66. Výbor súhlasí so zmenami

65. Výbor súhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky v časti Stránska chrasť ku Svätý Kríž LV 1367, parcely: C 1169/1 podľa priloženej dokumentácie. Jedná sa o zvedenie VN zo stĺpa na tejto parcele do zeme a zemou v hĺbke podľa noriem SSE- Distribúcia, nasledovne: od stĺpa najskôr smerom na juh, na priamku predĺženej spodnej hranice pozemku p. Petreka a následne touto predĺženou priamkou k ceste, ktorá je v spoluvlastníctve pp. Mišoviča, Gašpara, Feketíka, Palka, Petreka, Čordáša, Tekeljaka a

 

pani Čordášovej. Myslí sa tým cesta v KÚ Svätý Kríž LV 1526, parcela C 1169/9. Hranicou tejto cesty a už spomínanej parcely C 1169/1 až k stĺpu, ktorý bude postavený na pozemku p. Gašpara v KÚ Svätý Kríž, LV 1520, parcele C 1171/7. Za zriadenie tohto vecného bremena je povinný Ing. Peter Gašpar zaplatiť na účet majiteľa pozemku PS Svätý Kríž, so sídlom 032 11 Svätý Kríž 152 sumu 150€. Taktiež je povinný na vlastné náklady toto vecné bremeno s Geometrickým plánom, kde bude jasná trasa a hĺbka uloženého kábla zapísať do katastra v L. Mikuláši.

67. Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok v bode 6 tejto zápisnice, odstavci ktorý sa týka žiadosti ECAV.

71. Výbor súhlasí po porovnaní podkladov s výškou faktúry pre Ing. Gašinca za predaj dreva.

72. Touto formou v zmysle zákona nie je možné darovať svoje podiely.

73. Výbor doplní žiadosť podľa výzvy OU LM- katastrálny odbor.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

3. Príprava Valného zhromaždenia a rozdelenie úloh

Valné zhromaždenie sa uskutoční v Kultúrnom dome vo Svätom Kríži 23.08.2020 so

začiatkom prezentácie o 13,00. Žiadosť o sálu KD poslal Mgr. Tomčík.

Valné zhromaždenie začne otvorením o 13,30.

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu

  2. Voľba Návrhovej a Mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Správa o činnosti Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019 a Správa o plnení uznesení z roku 2019/Hollý Ivan/

  4. Správa o hospodárení Výboru PS Svätý Kríž za rok 2019, účtovná uzávierka 

      a Návrh rozpočtu na rok 2020 /Ing. Repa Štefan/  

  5. Správa Dozornej rady o činnosti za rok 2019 /Ing. Kasanický Jozef/ 

  6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 /Ing. Gašinec Ivan/ 

  7. Ponuka členov PS Svätý Kríž na odpredaj svojich podielov

  8. Správa Mandátovej komisie

  9. Rôzne

10. Diskusia

11. Schválenie Uznesenia

12. Záver   

 

Poznámka: V prípade, že Valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, bude po 15 minútovej prestávke považované za Mimoriadne Valné zhromaždenie. 

Návrhová komisia: vyberie sa z pléna

 

Mandátová komisia: Ing. Skubíková,

Skrutátori: Kubáň Ján st., Hollý Ľubomír, Skubík Lukáš

Zapisovateľ: Mgr. Tomčík

Overovatelia zápisnice: Ing. Kasanický, Španko Milan

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

4. Rôzne

- Ivan Hollý- informoval, že sa vybudovala Lesná a požiarna cesta v časti Stránska chrasť. Táto cesta bude slúžiť aj v rámci nariadenia požiarnikov ako cesta požiarna. Zhotovila ju vybratá firma SIPS, s.r.o s ktorou bola riadne podpísaná zmluva o dielo. Osobne on sám cestu od zhotoviteľa prebral. Na dodržiavanie prác dozeral spolu s podpredsedom PS Svätý Kríž, Mgr. Tomčíkom.

- Mgr. Pavol Tomčík- Informoval, že na zamedzenie prejazdu po tejto ceste cudzím osobám je potrebné zriadiť elektronickú rampu. Rampa by sa zhotovila a osadila oproti chate Martina Matejku. Je potrebné taktiež vybaviť na polícii dopravné značenie. V dolnej časti tabuľu slepá ulica, Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou „Okrem vozidiel členov Pozemkového spoločenstva, ubytovaných hostí a vozidiel s povolením vjazdu“. Taktiež by bolo vhodné osadiť smerovú tabuľu: Svätý Kríž- Stránska chrasť. Je potrebné obrátiť sa na Obecný úrad vo Svätom Kríži a žiadať vývoz TKO a separovaného odpadu po novej ceste v deň vývozu v obci. Informoval, že spolu so starostom obce a predsedom PS Svätý Kríž navštívil riaditeľa LVS v L. Mikuláši a riešili spôsob vybudovania vodovodu do Stránskej chrasti. Riaditeľ LVS nám odporučil vypracovať projekt na vodovod a kanalizáciu a následne vyhlásiť verejnú súťaž na zhotoviteľa vodovodu. On sám zaručuje, že určite ich ponuka bude najnižšia, pretože majú na dané práce kapacity a skúsenosti. Ak by súťaž vyhrali, dokážu veľmi rýchlo zrealizovať vodovod a následné pripojenie. Na toto všetko odporúča zriadiť Občianske združenie Stránska chrasť a riešiť to cez toto združenie.

- Ing. Jozef Kasanický- navrhol aby Výbor schválil zjednotenie trvania NZ nha pozemky pod chatami a pozemky okolo na dobu 99 rokov, ale až po skolaudovaní.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

5. Uznesenie 07/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Zloženie pléna na Valné zhromaždenie PS Svätý Kríž dňa 23.08.2020 podľa bodu 3. tejto zápisnice

3. Zjednotenie dĺžky trvania NZ pod chatami a na pozemky okolo chát na 99 rokov. Toto nájomné sa upraví až po skolaudovaní chaty.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

2. Informáciu Ivana Hollého o skončení prác na lesnej a požiarnej ceste v časti Stránska chrasť a o prebratí tohto diela.

1. Informáciu Mgr. Pavla Tomčíka o začatí Výberového konania na zhotoviteľa elektronickej rampy na konci lesnej cesty v časti Stránska chrasť pri chate Martina Matejku.

PRÍTOMNÍ: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

6. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 11.08.2020 o 20,00 v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.: ivanholly1@centrum.sk tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.: rena23@hotmail.co.uk tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

 

 

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641     

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode