Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 11.08.2023 o 17.00.

15.08.2023 08:42

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 11.08.2023 o 17.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva-  Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský, Ing. Mária Skubíková.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  nikto

Ospravedlnení:  Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň, Lukáš Skubík

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:

 

1. Otvorenie, návrh programu

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou od poslednej schôdze

3. Príprava stretnutia žiadateľov o pozemok pod chatu III. a IV. etapa

4. Rôzne

5. Uznesenie 

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík-  oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2023:

 

01. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za stromky a vysadenie (15€)

02. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za práce v roku 2022 (3.365€)

03. -02.01.2023 Eva Slačková- Ž.o prepísanie NZ na chatu na svoju dcéru M. Slačkovú

04. -16.01.2023 OULM-ŽP-Súhlas s výrubom drevín (14ks stromov)

05. -16.01.2023 Ing. Skubíková- Ž.o súhl.stanovisko (el.prípojka k chate)

06. -19.01.2023 Spoločný OU- Ozn.o začatí kolaud.konania (Bubniak chata 17.01.2023)

07. -03.02.2023 Vladimír Jarotta- Ž.o prepísanie NZ na svoju sesternicu M. Haviarovú

08. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Ž.o súčinnosť pri exekúcii (Haspra Stanislav)

09. -08.02.2023 Obec Sv. Kríž- Rozh.o dodatočnom povolení zmien stavby( Bubniak )

10. -11.02.2023 OU LM- Ozn.o zač.kolaud.konania (MUDr. Kokavec chata 2.2.2023)

11. -13.02.2023 Kovalčík M.- Ž.o súčinnosť pri zápise GP do katastra

12. -15.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohý (Droppa Dušan)

13. -15.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Úz.a stav.konania (Ing. Kšiňan chata)

14. -27.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Kolaud.konania (Ing. Skubíková chata)

15. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Dožiadanie karty podielnika nebohý (Droppa Dušan)

16. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohá (Uličná Ľudmila)

17. -03.03.2023 Elliott Andrea- Ž.o vypracovanie dodatku k NZ

18. -13.03.2023 Ing. Petrek- Ž.o uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu

19. -15.03.2023 Hollý Ľubomír- Ž.o povolenie osadenia informačnej tabule

20. -21.03.2023 Obec Sv. Kríž- Stavebné povolenie prístavba (Ing. Kšiňan chata)

21. -04.04.2023 Pálenčík Samuel- Ž.o povolenie na vyťaženie haluziny v chrasti

22. -05.04.2023 Magerčiak Rudolf- Ž.o súhl.stanovisko (Zimná záhrada Repa Igor chata)

23. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Január 2023 (12€)

24. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Február 2023 (12€)

25. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Marec 2023 (12€)

26. -05.05.2023 MUDr. Kokavec- Ž.o súhl.st. na drobenie pozemkov(nádvorie chata)

27. -11.05.2023 Tomčík Ján LM- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

28. -11.05.2023 Oravcová Elena Demänová- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

29. -11.05.2023 Fides Marek BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

30. -11.05.2023 Kašáková Soňa LM- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

31. -13.05.2023 SPF- Výzva na doplnenie informácií r. 2018-2021

32. -17.05.2023 Obec Sv. Kríž- Odpoveď na drobenie pozemkov- súhlasné stanovisko

33. -17.05.2023 Obec Sv. Kríž- Súhlasné stanovisko na osadenie dopr.značky

34. -17.05.2023 Asfalty, sro NO- Fa za „frézovanú“ (6.000€)

35. -17.05.2023 Kožušníková Božena OV- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

36. -17.05.2023 Repa Pavel ZA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

37. -17.05.2023 Jančiová Anna Likavka- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

38. -17.05.2023 Vrzgulová Darina BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

39. -17.05.2023 Rišková Valentína BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

40. -17.05.2023 Priechodský Ondrej BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

41. -17.05.2023 Repa Roman BB- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

42. -20.05.2023 Tatraforest sro- Podklady na fakturáciu za drevo apríl 2023 (3.774,10€)

43. -20.05.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH marec 2023 (12€)

44. -20.05.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH apríl 2023 (12€)

45. -20.05.2023 Tomčíková Božena LM- Splnomocnenie na VZ- Výbor PS Sv. Kríž

46. -24.05.2023 PhDr. Tomčík Ján SVK- Splnomocnenie na VZ- Mgr. Pavol Tomčík

47. -24.05.2023 Tunega Miroslav TT- Splnomocnenie na VZ- Výbor PS Sv. Kríž

48. -31.05.2023 Inšp. práce ZA- Potvrdenie o neuložení žiadnej pokuty

49. -31.05.2023 Sazimová Dana Praha- Vrátená pozvánka na Valné Zhromaždenie

50. -04.06.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Súhl. stanovisko na uloženie NNK pre SSE

51. -04.06.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Ozn. o začatí pozemkových úprav v KU SVK

52. -06.06.2023 Okr. súd ZA- Potvrdenie o bezúhonnosti PS Svätý Kríž

53. -24.05.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Povolenie v prospech EUB, sro- elektrika v chatovej osade

54. -04.06.2023 PZ SR- Súhlas k osadeniu značky k chatovej osade

55. -14.06.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač. Úz. konania (Potfaj Miroslav- chata)

56. -12.07.2023 Potfajová Jarmila- Ž.o pozemok pod chatu

57. -12.07.2023 Slov.pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie (Emília Buknová)

58. -15.07.2023 Obec Svätý Kríž- Daňový výmer 2022

59. -20.07.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH jún 2023 (12€)

60. -09.08.2023 Agri Precision- Ponuka produktov pre podnikateľov

61. -10.08.2023 Okr. prokuratúra LM-  Zastavenie konania ohľadne výrubu stromov

62. -11.08.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH júl 2023 (12€)

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

01, 02, 23, 24, 25, 34, 43, 44, 58, 59, 62- Výbor súhlasí s úhradami faktúr bez pripomienok.

03, 07 - Výbor súhlasí so zmenou mena nájomcu bez pripomienok.

05, 21, 26- Výbor súhlasí so žiadosťou bez pripomienok

11, 17- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebný súhlas Obce Sv. Kríž s drobením pozemkov, ktorý predošlý starosta odmietol vydať. Následne zapísať GP do katastra.

18- Zástupcovia Výboru Ing. Repa a Ivan Hollý sa skontaktujú so žiadateľom a dohodnú na ďaľšom postupe. Z tejto dohody vyhotoví Ing. Repa zápisnicu a predloží ju výboru ako konečné stanovisko.

19- Výbor súhlasí s s osadením značky „Stránska chrasť“ s dodatkovou tabuľou „Chatová osada“ , za osobne dohodnutých podmienok na mieste. Túto značku zaplatia ale chatári zo svojho účtu. Každý chatár si môže osadiť informačnú tabuľu k svojej chate, Tá však musí byť zhotovená z dreva.

20- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebné dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov a samozrejme súhlas Obce Sv. Kríž. Následne je potrebné upraviť Nájomnú zmluvu a platby. Zväčší sa zastavaná plocha.

31- Výbor poveruje vypracovaním daného potvrdenia a podkladov Mgr. Pavla Tomčíka

42- Výbor súhlasí s podkladmi na fakturáciu a poveruje vystavením faktúry Ing. Repu

56- Výbor žiadosť zaevidoval, momentálne však nedisponuje žiadnymi voľnými pozemk.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

Vyšlá pošta v roku 2023:

 

01. -25.01.2023 Ing. Skubíková- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

02. -25.01.2023 MUDr. Kokavec- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

03. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Odpoveď ohľadne exekúcie (Haspra Stanislav)

04. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Droppa Dušan)

05. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Uličná Ľudmila)

06. -27.01.2023 PZ Siná- Fa za užívanie poľovného revíru (136€)

07. -20.03.2023 Tatraforest, sro- Fa za drevo II.2023(8.855,63€)

08. -01.03.2023 Ing. Gašparovičová- Informačný list o dodaní fa do účtovníctva 2022

09. -10.05.2023 Ing. Pavlík- MUDr. Kokavec- Súhl. stanovisko na drobenie pozemkov

10. -22.05.2023 SPF- Odpoveď a podklady, ktoré od PS SVK žiadali za r. 2018-2021

11. -07.08.2023 Obec Sv. Kríž- Ž.o opravu údajov o PS Svätý Kríž

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Príprava stretnutia žiadateľov o pozemok pod chatu III. a IV. etapa

Mgr. Pavol Tomčík vysvetlil, že tento bod bol zaradený do programu reto, lebo sme to sľúbili podielnikom na poslednom Valnom zhromaždení, že sa III. a IV. etape pozemkov pod chaty budeme venovať a niekedy v polovici septembra zvoláme stretnutie, kde bude prizvaný aj predseda OZ Stránska chrasť Martin Skubík. Na ozrejmenie uviedol fakty, ktoré boli na dvoch predošlých sedeniach so žiadateľmi dohodnuté:

2.7.2020 sa konala Výborová schôdza, kde boli prítomní: za Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková, Pavel Rumanský a za DR- Lukáš Skubík a Ján Kubáň st.

    Z tohto zasadnutia vyplynulo Uznesenie 06/2020

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

3. Pridelenie pozemkov pod chaty žiadateľom z radov PS Svätý Kríž nasledovne:

Pozemok č. 22 Šnajdrová Viera, 21 Šlauka Peter, 20 Nezbedová Eva, 19 Gerek Rudolf, 18 Skubík Lukáš, 17 Belorítová Iveta, 16 Skubíková Alena, 15 Nemcová Eva, 14 Úradník Vladimír, 13 Pálenčíková Anna, 12 Batizová Ľudmila, 11 Ing. Skákala Roman, 10 Rumanský Pavel, 9 Skubík Ľubomír, 8 Obrcianová Mariana, 7 Droppa Vladimír, 6 Goryczková Elena, 5 Mgr. Tomlák Peter, 4, Obrcian Branislav, 3 Ing. Repa Martin, 2 Mgr. Fides Marek, 1 Droppová Marta, 23 Kubáň Ján ml., 24 PeaDr. Hollá Martina, 25 Mgr. Maruška David, 26 Kubáň Ján st., 27 Kubáň Štefan, 28 Ozobiara Renata, 29 Baďo Jaroslav, 30 Líška Vladimír č.d.115, 31 Bistiaková Viera, 32 Ing. Petrek Martin, 33 Minárik Peter. Za náhradníkov Skubík Martin a Javúreková Marta.

PRÍTOMNÍ:  4             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

2.7.2020 sa konalo aj 1. stretnutie Výboru PS Svätý Kríž so žiadateľmi o pozemok pod chatu. Prítomní podľa prezenčnej listiny: Rumanský Michal-, Ing. Skákala Roman, Skubík Lukáš, Obrcianová Mariana, Obrcianová Silvia- (zastupovala Obrciana Branislava), Minárik Peter, Kubáň Ján st., Kubáň Ján ml, Kubáň Štefan, Pálenčík Samuel, Droppová Marta, Repa Martin, Javureková Marta- náhrádníčka, Hollý Ľubomír, Šnajdrová Viera, Ing. Demčák František- (zastupoval p. Batizovú), Bistiaková Viera, Šlauka Peter, Mgr. Tomlák Peter, Gerek Rudolf, Skubík Martin- náhradník, Baďo Jaroslav, Ing. Petrek Martin, Mgr. Maruška David, Mgr. Fides Marek, Belorítová Iveta.

- Ivan Hollý- informoval, že Výbor spoločenstva sa dohodol na tom, že pridelil pozemky podľa toho, ako prichádzali žiadosti. Takže podľa dátumu bola následne pridelená parcela. Tieto parcely si môžu vymieňať žiadatelia medzi sebou do konca augusta 2020. Potom Pozemkové spoločenstvo vyzve žiadateľov k poslednému stretnutiu pred podpisom zmlúv. Toto stretnutie bude podľa dohody v pondelok 24.8.2020 o 18,00 v Kultúrnom dome vo Svätom Kríži. Kto nepríde bez ospravedlnenia, bude vylúčený. Následne budú musieť všetci odoslať požadovanú čiastku na účet spoločenstva, čo je cca 2.300€ = 400€ na opravu ciest po stavbe, 400€ na projekt kanalizácie a vodovodu + 1.200€ na spoluúčasť čerpania eurofondov + 300€ na geometrické plány. K tomu bude treba pripočítať sumu za zriadenie elektrickej prípojky, čo bude okolo 1.000€, takže spolu to bude okolo 3.300€. Suma sa upresní na poslednom stretnutí 24.8.2020. Nájomná zmluva bude podpísaná len s tým žiadateľom, ktorý poukáže na účet spoločenstva dohodnutú čiastku. Znenie zmluvy bude vyvesené na web stránke PS Svätý Kríž.

- Ing. Roman Skákala- riaditeľ úseku SSE distribúcia- informoval o spôsobe vybavovania žiadostí o pripojenie. Priniesol žiadosti, ktoré rozdal nájomníkom na vypísanie. Vybavovanie elektrických prípojok bude trvať od 3,5- 5 rokov. 1,5 roka im trvá vybavenie stavebného povolenia. Je možnosť, že každý žiadateľ si napíše žiadosť s veľkosťou ističa. Všetky žiadosti prídu jemu na stôl. Následne sa urobí technický návrh. Potom Výberové konanie na zhotoviteľa, alebo zmluva o spolupráci so SSE a zaručí sa zhotoviteľ, že to vybuduje na vlastné náklady. Následne si to vyúčtuje od odberateľov. Zmluva o spolupráci musí byť dohodnutá aj tým, že do 2 rokov po kolaudácia sa musia pripojiť všetci účastníci. Potom už energetika nepreplatí zhotoviteľovi nič a peniaze vlastne vrátia iba tým, ktorí sa pripoja k odberu v lehote do 2 rokov. On odporúča ísť cez developerský projekt, len je tam riziko, že skladať sa budú musieť všetci a peniaze vrátia iba pod tou podmienkou, že do 2 rokov po kolaudácii elektriky sa aj pripoja.

- Mgr. Pavol Tomčík- vyzval žiadateľov, ktorí by privítali možnosť výmeny pozemkov, aby sa po schôdzi prihlásili u neho, aby to zaznamenal. Pozemok chce vymeniť Mgr. David Maruška, Ing. Martin Petrek, ktorí sa chceli posunúť bližšie k chatovej osade.

 

24.8.2020 sa konalo aj 2. stretnutie Výboru PS Svätý Kríž so žiadateľmi o pozemok pod chatu. Prítomní podľa prezenčnej listiny: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková,

Za žiadateľov o pozemky- 1. Robert Šnajdr- (dedí podiely po svojej matke Viere Šnajdrovej a chce aby bol pozemok napísaný na neho), 2. Peter Šlauka, 3. Staroňová Ester- (zastupovala svoju neter Evu Krakovskú, ktorá dedí podiely po svojej starej mame Eve Nezbedovej a chce aby bol pozemok napísaný na Evu Krakovskú), 4. Gerek Rudolf, 8. Bc. Pethoová Lenka- (zastupovala svoju matku Evu Nemcovú, dedí po nej podiely a chce aby bol pozemok napísaný na ňu), 11. Batizová Ľudmila- (oznámila, že svoje podiely darovala dcéram Martine Klampferer a Alene Kubovej a chce aby bol pozemok napísaný na ne), 12. Ing. Skákala Roman, 13. Rumanský Pavel- (zastupoval svojho syna Michala Rumanského, ktorému chce darovať svoje podiely a chce aby bol pozemok napísaný na neho), 15. Obrcianová Mariana, 18. Mgr. Tomlák Peter, 19. Obrcian Branislav, 21. Mgr. Fides Marek, 22. Droppová Marta, 23. Kubáň Ján ml., 24. PeaDr. Hollá Martina, 25. Mgr. Maruška David, 26. Kubáň Ján st., 27. Kubáň Štefan, 31. Bistiaková Viera, 33. Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková Marta, Košová Oľga- (zastupovala svojho vnuka Tomáša Koša, ktorému chce darovať svoje podiely a chce aby bol pozemok napísaný na neho), Ing. Kasanický Jozef, Skubík Milan.

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

Prítomní: 25         ZA:  25        PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

2. Informácia zástupcu SSE distribúcia Ing. Skákalu o možnostiach pripojenia- vysvetlil, že elektrika bude stáť cca 2.600€ na jedného žiadateľa o pripojenie, v prípade deklarovaných 55 pripojení. Vtedy dôjde k vybudovaniu pripojenia do 1,5 roka prostredníctvom firmy, ktorá má so SSE zmluvu. Ak sa to vybuduje touto formou a odpredá SSE-D, vtedy každému, kto sa do 2 rokov pripojí na odber a bude aj vykazovať akúkoľvek spotrebu, vráti vklad takmer celý. Najlepšia možnosť by bola, keby sa vytvorilo Občianske združenie a peniaze by sa vybrali do neho a jemu by SSE-D aj peniaze následne po pripojení vrátilo. Kto sa však do 2 rokov nepripojí k odberu, tomu vklad 2.600€ prepadne celý v prospech SSE-D.

3. Informácia o nutnosti vytvorenia OZ Stránska chrasť zvolenie zástupcov- plénum sa následne jednohlasne dohodlo, že vytvorí Občianske združenie „Svätý Kríž - Stránska chrasť“, do ktorého si aj zvolilo svojich zástupcov: Hollý Ľubomír, Skubík Martin, Obrcianová Mariana, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno/nebol prítomný, Kovalčík Miroslav/nebol prítomný/ a  Zástupca súkromného investora/nebol prítomný/. Dohodli sa, že si zvolení zástupcovia zvolia predsedu a podpredsedu- zároveň konateľov a pokladníka. Za predsedu si zvolili Martina Skubíka, ktorý bude zároveň aj konateľom OZ a za podpredsedu Ľubomíra Hollého, ktorý bude zároveň konateľom OZ. Za pokladníčku si zvolili Ing. Máriu Skubíkovú.

 

4. Rôzne- zoznam žiadateľov, ktorí naozaj chcú pozemky

- 1. Robert Šnajdr, 2. Peter Šlauka, 3. Staroňová Ester, 4. Gerek Rudolf, 5. Skubík Lukáš,  6. Ing. Petrek Martin, 7. Skubíková Alena, 8. Pethoová Lenka, 9. Úradník Vladimír- nemá záujem o pozemok, 10. Pálenčíková Anna- nemá záujem o pozemok, 11. Batizová Ľudmila, 12. Skákala Roman, 13. Rumanský Pavel, 14. Skubík Ľubomír, 15. Obrcianová Mariana, 16. Droppa Vladimír, 17. Goryczková Elena, 18. Tomlák Peter, 19. Obrcian Branislav, 20. Repa Martin, 21. Fides Marek, 22. Droppová Marta, 23. Kubáň Ján ml., 24. PeaDr. Hollá Martina, 25. Maruška David, 26. Kubáň Ján st., 27. Kubáň Štefan, 28. Ozobiara Renata- nemá záujem o pozemok, 29. Baďo Jaroslav- nemá záujem o pozemok, 30. Líška Vladimír, 31. Bistiaková Viera, 32. Beloritová Iveta, 33. Minárik Peter, Skubík Martin, Javúreková Marta, Košová Oľga a Ing. Kasanický Jozef, Skubík Milan.

- Záujemci, ktorí nechcú aby boli posúvaní sú vyznačení červeným písmom

- Záujemci, ktorí sa chcú posunúť smerom nahor, sú vyznačení čiernym tučným písmom

- Záujemci, ktorí sa nezúčastnili schôdze, sú vyznačení čiernym normálnym písmom

2. Zhromaždenie sa dohodlo, že treba každého kto neprišiel ešte osloviť a ak sa do 31.08.2020 nevyjadrí kladne, alebo záporne, bude zo zoznamu žiadateľov vyradený

3. Zhromaždenie sa dohodlo, že elektriku ide vybavovať OZ zmluvou o spolupráci.

4. Zhromaždenie sa dohodlo, že na začiatok každý vloží po 3.000€ do OZ

 

- Ivan Hollý- informoval, že PS Svätý Kríž bude chcieť približne 180€ na projekty

                    - Ostatné financie sa budú vkladať na účet OZ

Prítomní: 25         ZA:  25        PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Pavol Tomčík ozrejmil tieto fakty a Výbor po ich vypočutí sa dohodol nasledovné:

 1. Bude akceptovať zmeny priezvisk v rámci rodiny pri jednotlivých žiadateľoch (deti, vnučky...)
 2. Keďže po odhlásení sa niektorých žiadateľov sa uvolnili pozemky, Výbor doplní počet žiadateľov na 33 z radov náhradníkov.
 3. Výbor sa dohodol, že zvolá stretnutie záujemcov o pozemky na pondelok 11.09.2023 o 18.00 do KD vo Svätom Kríži
 4. Pozvánky rozpošle Mgr. Pavol Tomčík (mail, sms)
 5. KD zabezpečí Ivan Hollý
 6. Zoznam žiadateľov, ktorí budú pozvaní: - 1. Robert Šnajdr, 2. Peter Šlauka,

3. Krakovská Eva, 4. Gerek Rudolf, 5. Skubík Lukáš,  6. Ing. Petrek Martin,

7. Skubíková Alena, 8. Bc. Pethoová Lenka, 9. Skubík Martin, 10. Skubík Milan, 11. Klampferer Martina a Alena Kubová, 12. Ing. Skákala Roman, 13. Rumanský Michal, 14. Skubík Ľubomír, 15. Obrcianová Mariana, 16. Droppa Vladimír,

17. Goryczková Elena, 18. Mgr. Tomlák Peter, 19. Obrcian Branislav,

20. Mgr. Repa Martin, 21. Mgr. Fides Marek, 22. Droppová Marta, 23. Kubáň Ján ml., 24. PeaDr. Hollá Martina, 25. Mgr. Maruška David, 26. Kubáň Ján st., 27. Kubáň Štefan, 28. Líška Vladimír, 29. Bistiaková Viera, 30. Beloritová Iveta,

31. Javúreková Marta, 32. Košo Tomáš, 33. Minárik Peter,

do pozície náhradníkov sa dostávajú: 1. Ing. Kasanický Jozef, 2. Skubík Milan,

3. Sokolovská Viera, 4. Tomašovičová Viera, 5. Antol Zdenko.

       7.  Náhradníci nebudú na stretnutie zatiaľ volaní.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

4. Rôzne

Ing. Skubíková Mária oznámila Výboru PS Svätý Kríž, že budúci rok už do Výboru kandidovať nebude.

Pavel Rumanský oznámil Výboru PS Svätý Kríž, že budúci rok už do Výboru kandidovať taktiež nebude, pretože chce darovať svoje podiely svojmu synovi Michalovi Rumanskému.

 

5.  Uznesenie č. 03/2023

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

 

 1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž
 2. Úhradu Faktúr z došlej pošty pod bodom: 58,59,62
 3. Zoznam žiadateľov o pozemok pod chatu podľa ktorého bude Výbor pozývať na stretnutie dňa 11.9.2023: 1. Robert Šnajdr, 2. Peter Šlauka,

3. Krakovská Eva, 4. Gerek Rudolf, 5. Skubík Lukáš,  6. Ing. Petrek Martin,

7. Skubíková Alena, 8. Bc. Pethoová Lenka, 9. Skubík Martin, 10. Skubík Milan, 11. Klampferer Martina a Alena Kubová, 12. Ing. Skákala Roman, 13. Rumanský Michal, 14. Skubík Ľubomír, 15. Obrcianová Mariana, 16. Droppa Vladimír,

17. Goryczková Elena, 18. Mgr. Tomlák Peter, 19. Obrcian Branislav,

20. Mgr. Repa Martin, 21. Mgr. Fides Marek, 22. Droppová Marta, 23. Kubáň Ján ml., 24. PeaDr. Hollá Martina, 25. Mgr. Maruška David, 26. Kubáň Ján st., 27. Kubáň Štefan, 28. Líška Vladimír, 29. Bistiaková Viera, 30. Beloritová Iveta,

31. Javúreková Marta, 32. Košo Tomáš, 33. Minárik Peter,

do pozície náhradníkov sa dostávajú: 1. Ing. Kasanický Jozef, 2. Skubík Milan,

3. Sokolovská Viera, 4. Tomašovičová Viera, 5. Antol Zdenko.

            Náhradníci nebudú na stretnutie zatiaľ volaní.

 

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

 1. Mgr. Pavla Tomčíka rozposlaním pozvánok na stretnutie žiadateľov o pozemok na deň 11.09.2023 o 18.00 do KD vo Svätom Kríži
 2. Ivana Hollého, aby vybavil so starostom obce Svätý Kríž KD na túto akciu

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

 1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.
 2. Informáciu Ing. Skubíkovej a Rumanského, že v budúcich voľbách do Výboru spoločenstva už kandidovať nebudú.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

6. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 19,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 11.08.2023                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0903 992 1266

 

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222


Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode