Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 11.12.2020 o 18.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

14.12.2020 09:18

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 11.12.2020 o 18.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková,. Ing. Štefan Repa

Ospravedlnený: Pavel Rumanský

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Ján Kubáň

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík,

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Ing. Jozef Pavlík

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 11.12.2020 o 18.00:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu
  2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž
  3. Rôzne
  4. Uznesenie
  5. Záver

 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

  01. -15.01.2020 Liptovsko Tatr.Zdr.vl.lesov- fa na čl. príspevok na rok 2020- 20€

  02. -15.01.2020 PZ SR LM- odmietnutie trestného oznámenia /LV- 881/

  03. -18.01.2020 Tatraforest sro- Fa za OLH- 12.2019 /12€/

  04. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž.- Kolaudačné rozhodnutie Ing. Gašinec, CsC.- chata

  05. -28.01.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí Úz.a stav.kon.- Tekeljak C1171/3

  06. -05.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kon.o zmene stavby- Petrek

  07. -05.02.2020 PZ SR LM- Trestné oznámenie- kontaminované studne

  08. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- Bohuslav Repa

  09. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Exekučný príkaz- Bohuslav Repa

  10. -07.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Súhl.st.- Lesná cesta Stránska chrasť

  11. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

  12. -10.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kol.kon.- Elliott- chata

  13. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Zák. 110/2018

  14. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Dane z príjmov

  15. -17.02.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- lesná c. Stránska chrasť

  16. -17.02.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2020 /12€/

  17. -21.02.2020 Minárik Peter- Žiadosť o prenájom pozemku pod chatu

  18. -18.02.2020 Zverko Igor- Aktualizácia Urbárika 2020

  19. -26.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Pozvánka na stretnutie ohľadne kontaminácie

  20. -03.03.2020 SPF- Výzva a tlačivo- hlásenie za rok 2020

  21. -03.03.2020 DPCOM, sro - Fa za aktualizáciu Urbárika 2020 /175,20€/

  22. -03.03.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- Elliott- 15m2 chata

  23. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o prenájom pozemku pred svojim domom- E2260/81

  24. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o zriadenie vec.bremena na vod. prípojku- E2260/81

  25. -05.03.2020 Geodetka, sro- Cenová ponuka na GP- pozemky chrasť

  26. -05.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Elliott

  27. -06.03.2020 Ing.arch.Nezval Peter- Ž.o súhlas so zmenou TTP na zast.pl.a nádvoria

  28. -06.03.2020 Spol.OU-odb-stav.por.- Stankoviansky Albín- Ozn.o zač.úz.konania

  29. -10.03.2020 Geodetka, sro- GP na schválenie- pozemky chrasť IV. Etapa

  30. -10.03.2020 Geodetka, sro- Fa za GP IV. Etapa- 2.291,20€

  31. -12.03.2020 OU LM poz.a lesný odb.- Súhl.stanovisko s vyňatím TTP- Lesná cesta

  32. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na povol.na výrub str.- Krížanka

  33. -26.03.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 02.2020- 12€

  34. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Záv.stanovisko k Úz.a stav.rozh- Lesná cesta

  35. -26.03.2020 Správa NaPantu- Odb.stanovisko- Lesná cesta

  36. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Repa D.

  37. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Repa D.

  38. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Smilnická

  39. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Smilnická

  40. -26.03.2020 Andrea Elliott- Ohlásenie drobnej stavby- prístrešok na drevo

  41. -03.04.2020 Skubík Martin- Ž.o pozemok pod chatu

  42. -08.04.2020 OR HaZZ LM- Vyhlásenie času zvýš.nebezp.vzniku požiaru

  43. -08.04.2020 Okr.súd LM- Počty a druhy drevín na výsadbu

  44. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Elliott

  45. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Úz.rozhodnutie- Stankoviansky Albín chata

  46. -15.04.2020 OU LM katastrálny odb.- Nesúhl.so zápisom NZ- Kovalčík

  47. -22.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

  48. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s odňatím TTP- Smilnická R.

  49. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

  50. -24.04.2020 Spoločný OU LM- Ozn.o zač.kon.o zmene stavby pred dok.- Kokavec

  51. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Stav.povolenie- Tekeljak Juraj

  52. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na doč.užívanie stavby a zmien- Elliott chata

  53. -24.04.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.kolaud.kon.- Lesná cesta Chrasť

  54. -15.04.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2020- 12€

  55. -15.04.2020 MUDr. Palko Marián- Ž.o prenájom poz. na parc. E2260/81

  56. -08.05.2020 Spoločný OU LM, odb.stav.por.- Ozn.o zač.stav.konania- Smilnická

  57. -11.05.2020 Repa Igor- Ž.o súhl.stanovisko na altánok a terasu na chate

  58. -12.05.2020 Envigeo- Ozn.o začatí prác na odstr.kalov- RB Dúbrava

  59. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Záv.stanovisko k zmene TTP- Kokavec chata

  60. -19.05.2020 OU LM, odb.poz.- Povolenie na zmenu stavby pred dok.- Kokavec chata

  61. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP- Kokavec chata

  62. -13.05.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.stavebn.kon.- Smilnická R.

  63. -19.05.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 4.2020- 12€

  64. -25.05.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Stankoviansky chata

  65. -26.05.2020 Gašpar Peter-Ž.o súhl.stan.na vec.br- uloženie el.kábla na  E 2260/1

  66. -28.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP na zast.plochy- Smilnická chata

  67. -28.05.2020  ECAV Sv. Kríž- Ž.o prenájom pozemku E2260/1, LV 1367

  68. -01.06.2020 Javúreková Marta, r. Repová- Ž.o pozemok pod chatu

  69. -02.06.2020 Obec Svätý Kríž- Daň za rok 2020 = 575,46€

  70. -02.06.2020 Stankoviansky- Ž.o vzdanie sa práva odvolania k výrubu stromov

  71. -02.06.2020 Tatraforest- Podklady od firmy Tatra Timber na fakturáciu

  72. -05.06.2020 Vozárová Jolana- Oznámenie o darovaní svojich podielov- Pálenčíkovej

  73. -11.06.2020 OU LM- katastrálny odbor- Výzva na doplnenie podkladov

  74. -18.06.2020 Prima stavebniny- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 119.258,94€

  75. -18.06.2020 Cestné stavby LM- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 239.387,24€

  76. -18.06.2020 SIPS LH- Cenová ponuka na vybudovanie cesty- 54.260,78€

  77. -23.06.2020 Tatraforest, s.r.o- Podklady k fakturácii za predaj dreva

  78. -06.06.2020 Tatraforest, s.r.o- Fa za OLH 05.2020- 12€

  79. -06.07.2020 Fa za vyžínanie- 1.243€

  80. -10.07.2020 Tatraforest, s.r.o- Fa za OLH 06.2020- 12€

  81. -24.07.2020 Geodetka, s.r.o- Fa za GP 8 chát Repa Št.- Matejka M.- 1.097€

  82. -13.06.2020 Kollárik Jaroslav- Žiadosť o vyrozumenie ohľadne podielov

  83. -23.06.2020 SIPS, s.r.o- Zmluva o dielo na Lesnú cestu Stránska chrasť

  84. -24.06.2020 Spol.OU- odb.stav.poriadku- Ozn.o zač. stav.kon.- Stankoviansky Albín

  85. -25.06.2020 Obec Sv. Kríž- Odpoveď na list z 22.06.2020- Územný plán obce

  86. -02.07.2020 Obec Svätý Kríž- Stanovisko na list z 22.06.2020- Delenie pozemkov

  87. -03.07.2020 Vyšlá pošta pre ministra Budaja- únik kalov z RB Dúbrava

  88. -03.07.2020 Obec Sv. Kríž- Ž.o doklad participácie pri výsadbe stromkov

  89. -10.07.2020 OU LM odb.poz.a lesný- Trvalé odňatie TTP- Stankoviansky Albín

  90. -15.07.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na výrub stromov- kaly RB

  91. -16.07.2020 Košová Oľga- Žiadosť o pozemok pod chatu

  92. -24.07.2020 Ing. Kasanický Jozef- Žiadosť o pozemok pod chatu

  93. -24.07.2020 Elliott Andrea- podklady na vypracovanie NZ- GP

  94. -29.07.2020 Kollárik Jaroslav- ponuka na odpredaj podielov- 1.000€

  95. -05.08.2020 Alarma, sro- Cenová ponuka na závoru- 2.936,71€

  96. -12.08.2020 OU LM Odb.st.o ŽP- Povolenie na výrub stromov- kaly

  97. -12.08.2020 Spoločný OU- odb.st.por.- Ozn.o zač.kon.o zmene st.pred dok.- Tekeljak

  98. -15.08.2020 Hollý Ľubomír- Ž.o súhl.stanovisko- stavba altánku

  99. -20.08.2020 OU ZA Odb.star.o ŽP- Ž.o záv.stanovisko- sanácia kalov

100. -22.08.2020 Parkwood- Fa za uhadzovanie haluziny, vyžínanie a sadenice/1.061,30/

101. -22.08.2020 Ing. Petrek Martin- Ozn.o výmene poz.pod chatu s Beloritovou

102. -23.08.2020 Ing. Petrek Martin- Ozn.o kúpe podielov od p. Kollárikovej

103. -24.08.2020 Skubík Milan- Ž.o pozemok pod chatu

104. -24.08.2020 Geodetka, sro- Cen.ponuka na zamer.výškopisu a polohopisu/3.412,80/

105. -25.08.2020 Kšiňan Alexander- Ž.o súhlas na starostlivosť o susedný pozemok

106. -25.08.2020 Petreková Veronika- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

107. -01.09.2020 Jarotta Vladimír- Ozn.o kúpe podielov po p. Kollárikovej

108. -01.09.2020 Jarotta Vladimír- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

109. -01.09.2020 Matejka Jaroslav- Ozn.o prededení majetku v PS Sv. Kríž

110. -09.09.2020 Staroňová Ester- Ozn.o vzdaní sa pozemku pod chatu pre Evu Krakovský

111. -09.09.2020 Krakovský Eva- Ozn.o dedičstve po Nezbedovej Eve- st.mama

112. -10.09.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 07.2020- 12€

113. -10.09.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 08.2020- 12€

114. -10.09.2020 Okr.prokuratúra LM- Ozn.o vrátení veci na doplnenie

115. -10.09.2020 OU LM odb.poz.a lesný- Ozn.o odňatí TTP na spevnenú plochu- Petrek

116. -10.09.2020 Spol.OU- odb.st.por.- Výzva na doplnenie dokladov- Lesná cesta

117. -11.09.2020 CVNZ- Ponuka na e-vizitku

118. -11.09.2020 Ing. Repa Štefan- Ž.o súhlas na výrub stromov na C 2889/30

119. -11.09.2020 VUB- Potvrdenie o úhrade na web stránku /23,95€/rok/

120. -18.09.2020 OU LM odb.poz.a lesný- Ozn.o odňatí PP na príst.cestu- Petrek

121. -18.09.2020 Mgr. Tomčík Pavol- Ž.o súhl.stanovisko na altánok a skleník- chata

122. -29.09.2020 Obec Sv. Kríž- Súhlas so zmenou Rekr.dom na Rodinný dom- Tekeljak

123. -07.10.2020 OULM kat.o- Ozn.o trvalom odňatí PP- Nezval

124. -26.10.2020 OULM kat.o- Ozn.o trvalom odňatí PP- Nezval

125. -28.10.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na príst.a spevn.pl.- cesta- Petrek

126. -28.10.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 09.2020- 12€

127. -28.10.2020 MUDr. Palko- Ž.o uzatvor. Zmluvy o zriadení v.brem.- vod.prípojka

128. -11.11.2020 Obec Sv. Kríž- St.Povolenie na les.cestu Stránska chrasť

129. -16.11.2020 Obec Sv. Kríž- Daň.výmer na rok 2020

130. -16.11.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 10.2020- 12€

131. -16.11.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o súhl.stanovisko- výrub drevín chata

132. -25.11.2020 PRP, sro- cenová ponuka na výkup drevín

 

 

 

Vyšlá pošta v roku 2020:

 

01. -10.02.2020 Odpoveď Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- B. Repa

02. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Súhl. Stanovisko na prístup k pozemku chaty

03. -17.02.2020 Igor Zverko- Ž.o aktualizáciu Urbárik 2020

04. -21.02.2020 Odpoveď Peter Minárik- Ž.o pozemok pod chatu

05. -05.03.2020 Odpoveď Martin Petrek- Ž.o prenájom pozemku a vecné bremeno

06. -06.03.2020 SPF- Tlačivo- hlásenie za rok 2020

07. -06.03.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť

08. -07.05.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť- Urgencia odpovede

09. -04.08.2020 Návrh na vklad GP Matejka M.- Repa Štefan

10.-12.09.2020 Súhlasné stanovisko na výrub stromov- Repa Št.

11.-18.09.2020 Súhlasné stanovisko na výstavbu altánku a skleníka- Tomčík P.

12.-30.10.2020 Súhl. stanovisko na zriadenie vecného bremena na vod.príp.- MUDr. Palko

13.-17.11.2020 Súhlasné stanovisko na výrub drevín- Stankoviansky Albín

 

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01- PS Sv. Kríž súhlasí s úhradou fa za členské, v združení

07. PS Svätý Kríž súhlasí s podaním Trestného oznámenia

11. Výbor súhlasí so žiadosťou na právo príjazdu ku chate

17. Výbor žiadosť berie na vedomie a zaraďuje ju do evidencie žiadateľov

21. Výbor súhlasí s úhradou faktúry za aktualizáciu Urbárika 2020

23,55. Výbor nesúhlasí s prenájmom pozemku. Uprednostňuje ponuku ECAV vo Svätom Kríži, ktorá má záujem o prenájom celej parcely a zaväzuje sa starostlivosťou o tento pozemok, ktorý je vedľa prístupovej cesty ku artikulárnemu kostolu.

24. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

25. Výbor súhlasí s cenovou ponukou firmy Geodetka a vypracuje objednávku na dané práce

27, 57, 98, 121, 131. Výbor súhlasí so žiadosťou

29. Výbor súhlasí s predloženými Geometrickými plánmi

32, 70. Výbor súhlasí s výrubom a vzdáva sa práva odvolania

40. Výbor nesúhlasí s výstavbou prístrešku podľa predloženej dokumentácie

41, 68, 91, 92. 103. 108. Výbor berie žiadosť na vedomie a žiadateľ bude náhradníkom na pozemok

42,93. Výbor berie oznámenie na vedomie a oznam zverejní aj na web stránke PS Svätý Kríž

43. Výbor berie oznámenie na vedomie a uskutoční výsadbu podľa pokynov

50, 66. Výbor súhlasí so zmenami

65. Výbor súhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky v časti Stránska chrasť ku Svätý Kríž LV 1367, parcely: C 1169/1 podľa priloženej dokumentácie. Jedná sa o zvedenie VN zo stĺpa na tejto parcele do zeme a zemou v hĺbke podľa noriem SSE- Distribúcia, nasledovne: od stĺpa najskôr smerom na juh, na priamku predĺženej spodnej hranice pozemku p. Petreka a následne touto predĺženou priamkou k ceste, ktorá je v spoluvlastníctve pp. Mišoviča, Gašpara, Feketíka, Palka, Petreka, Čordáša, Tekeljaka a pani Čordášovej. Myslí sa tým cesta v KÚ Svätý Kríž LV 1526, parcela C 1169/9. Hranicou tejto cesty a už spomínanej parcely C 1169/1 až k stĺpu, ktorý bude postavený na pozemku p. Gašpara v KÚ Svätý Kríž, LV 1520, parcele C 1171/7. Za zriadenie tohto vecného bremena je povinný Ing. Peter Gašpar zaplatiť na účet majiteľa pozemku PS Svätý Kríž, so sídlom 032 11 Svätý Kríž 152 sumu 150€. Taktiež je povinný na vlastné náklady toto vecné bremeno s Geometrickým plánom, kde bude jasná trasa a hĺbka uloženého kábla zapísať do katastra v L. Mikuláši.

67. Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok v bode 6 tejto zápisnice, odstavci ktorý sa týka žiadosti ECAV.

71. Výbor súhlasí po porovnaní podkladov s výškou faktúry pre Ing. Gašinca za predaj dreva.

72. Touto formou v zmysle zákona nie je možné darovať svoje podiely.

73. Výbor doplní žiadosť podľa výzvy OU LM- katastrálny odbor.

89. Výbor súhlasí so zmenou a vyňatím TTP

101. Výbor akceptuje dohodu

105. Výbor súhlasí so žiadosťou

106. Výbor žiadosť zamietol z dôvodu, že uvedená žiadateľka nie je podielničkou v PS Svätý Kríž

118. Keďže sa jedná o žiadosť na výrub v extraviláne, žiadateľ musí svoju žiadosť smerovať na ŽP. Výbor s výrubom súhlasí

127. Výbor súhlasí so žiadosťou na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena za podmienok, ktoré sú definované v súhlasnom stanovisku

 

Prítomní:  4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

3.  Rôzne:

Ing. Repa Štefan- riaditeľ SVP Ružomberok informoval o tom, že výrub drevín v Paludžanke a prekládka toku do pôvodného stavu pri chatách je v stave, že SVP to ide realizovať, čakajú už iba na súhlase NaPantu. Následne schôdzu z vážnych dôvodov opustil.

Mgr. Pavol Tomčík- kritizoval kvalitu lesnej cesty, nakoľko zostalo z kameňa po dažďoch iba blato. Navrhol skúsiť reklamovať tento stav u zhotoviteľa.

- Požiadal Výbor aby schválil návrh na vklad GP, ktorý dalo PS Svätý Kríž urobiť od chaty Martina Matejku po chatu Ing. Štefana Repu

Prítomní:  3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- Požiadal Výbor aby schválil súhlasné stanovisko na výrub stromov pre Ing. Štefana Repu pri jeho chate, s tým, že si toto drevo aj riadne odkúpi

Prítomní:  3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- Požiadal Výbor aby schválil súhlasné stanovisko na výstavbu skleníka a altánku pre Pavla Tomčíka pri jeho chate, na ktoré si vybavuje aj riadne stavebné povolenie

Prítomní:  3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- Požiadal Výbor aby schválil súhlasné stanovisko na zriadenie vecného bremena na vodovodnú prípojku pre MUDr. Palka za podmienky, že zaplatí PS Svätý Kríž za toto vecné bremeno 250€

Prítomní:  3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- Požiadal Výbor aby schválil súhlasné stanovisko na výrub stromov pre Albína Stankovianskeho pri jeho chate, kde má už schválené stavebné povolenie

Prítomní:  3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- Ďalej informoval Výbor PS Svätý Kríž o skutočnosti, že firma Alarma, sro sa ohlásila, že začne s prácami na zhotovení závory ešte v tomto roku a ohlásila sa na pondelok 14.12.2020. Alarma sro LM ponúkla cenu 2.936,71€ s DPH-  kombinácia mobil a karta, cena bude pre cudzích žiadateľov o prechod 200€.

- Ďalej informoval Výbor PS Svätý Kríž o skutočnosti, že s elektronickej schránky mu dnes odpísali zamietavý mail na prístup na elektronickú schránku PS Svätý Kríž a odporučili si tento prístup zriadiť predsedovi p. Hollému Ivanovi.

- Informoval, že práve dnes 11.12.2020 bol on osobne na LVS s p. Vavrom- projektantom vodovodu a kanalizácie a dohodli nasledovné: p. Vavro dodá na LVS projekt s polohopisom a výškopisom, zároveň s technickými parametrami. Išlo hlavne o to, aby sme nemuseli budovať vodojem, ktorý by stavbu vodovodu predražil.

 

Ivan Hollý- privítal Ing. Pavlíka a požiadal ho o pomoc. Tanap nesúhlasí s elektrickou prípojkou do tejto oblasti. Ing. Pavlík mu odpovedal, že ho p. Rysuľová telefonicky informovala o tom, že tam bude potrebné vypracovať Územné povolenie, EIU a až následne stavebné povolenia. Zároveň, že ona nesúhlasí s takou hustotou pozemkov. Úrad ŽP ku 6 chatám vydal potvrdenia podľa neho neoprávnene a teraz na toto prišli. Podľa neho to treba vybavovať až teraz. Začať treba podľa neho urbanistickou štúdiou, následne Územné rozhodnutie a EIU.Treba urobiť 2-3 varianty Urbanistických štúdií projektantovi a dať im možnosť na výber a dať odsúhlasiť na NAPANT a ŽP. Po Územné rozhodnutie to bude trvať vybavovanie aspoň rok. Druhá možnosť je taka, že sa odvolajú stavebníci na kraj, kde kraj pri Tekeljakovi, Palkovi, Feketíkovi vydal rozhodnutie, že keď už raz úrad pochybil, musí v chybe pokračovať. Podľa projektanta Ing. Nezvala treba požiadať ŽP o informáciu, či je potrebný zastavovací plán, alebo Zastavovaciu urbanistickú štúdiu, ktorá je drahá, ale podlieha obci a schválená musí byť Obecným zastupiteľstvom. Ing. Jozef Pavlík povedal, že nie je stotožnený s ich rozhodnutím o zákaze rozšírenia EN siete a treba sa odvolať

- Informoval o návrhoch od ľudí, čo by bolo treba odstrániť

 

Ing. Skubíková Mária- informovala, že ECAV by rado podpísalo zmluvu na prenájom pozemku vedľa cesty ku kostolu.

7.  Uznesenie

Uznesenie 09/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Návrh na vklad GP, ktorý dalo PS Svätý Kríž urobiť od chaty Martina Matejku po chatu Ing. Štefana Repu

3. Súhlasné stanovisko na výrub stromov pre Ing. Štefana Repu pri jeho chate

4. Súhlasné stanovisko na výstavbu skleníka a altánku pre Pavla Tomčíka

5. Súhlasné stanovisko na zriadenie vecného bremena na vodovodnú prípojku pre MUDr. Palka za podmienky, že zaplatí PS Svätý Kríž za toto vecné bremeno 250€

6 . Súhlasné stanovisko na výrub stromov pre Albína Stankovianskeho pri jeho chate

7. Poverenie pre predsedu Ivana Hollého, aby začal konať vo veci zjednania nápravy “Nesúhlas Tanapu” s ďalšou výstavbou v oblasti.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

2. Informáciu Ing. Repu o stave prác na prekládke toku Paludžanka pri chatách

 

PRÍTOMNÍ:  3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

8. Záver- Podpredseda  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa11.12.2020 o 20,00           v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode