Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 15.02.2024 o 18.00.

16.02.2024 09:03

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 15.02.2024 o 18.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva-  Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský.

Ospravedlnená: Ing. Mária Skubíková.

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Lukáš Skubík.

Ospravedlnení:  Ing. Jozef  Kasanický, Ján Kubáň.

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: p. Peter Gašpar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:

 

  1.   Otvorenie, schválenie programu schôdze

  2.   Žiadosť p. Gašpara na prenájom pozemku PS Svätý Kríž

  3.   Žiadosť p.Bubniaka na prenájom pozemku PS Svätý Kríž

  4.   Došlá a vyšlá pošta 2023 a 2024

  5.   Príprava VZ PS Svätý Kríž za rok 2023(voľba Výboru a DR) určenie termínu

  6.   Rôzne

  7.   Uznesenie

  8.   Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík-  oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2.   Žiadosť p. Gašpara na prenájom pozemku PS Svätý Kríž

p. Gašpar predstavil svoj zámer výstavby rekreačného zariadenia na svojom súkromnom pozemku, len nemá ku nemu prístup. (šírka pozemku 10m). Potreboval by si prenajať od urbáru časť parcely LV 1367, E2260/81 a na tejto parcele by vybudoval park, skultúrnil by ju a dobudúcna by tam vybudoval aj nejaký bufet na kávu. Chce to do nájmu najmenej na 30 rokov a peniaze by zaplatil naraz. Je ochotný zaplatiť 0,30€/m2.

Výbor sa po jeho odchode dohodol nasledovne: p. Gašparovi pozemok prenajme za cenu, ktorá je v súlade so zmluvou o založení PS Svätý Kríž.

 • nájomné za m2 zastavaného pozemku pre nečlena urbáru 1€/m2
 • nájomné za m2 vymeraného nádvoria pre nečlena urbáru 0,30€/m2
 • nájomné za m2 prístupovej cesty pre nečlena urbáru 0,15€/m2

Žiadateľ na vlastné náklady nechá vypracovať GP, ktorým jednoznačne oddelí parcelu o ktorú má záujem, od parcely LV 1367, E2260/81

Žiadateľ na vlastné náklady vypracuje návrh Nájomnej zmluvy. Doba trvania nájmu na 30 rokov, možnosť vstupovania do NZ každých 5 rokov za účelom prípadného prehodnotenia výšky nájmu v prípade devalvácie.

Žiadateľ na vlastné náklady vyčistí, odvodní a vyrovná novovytvorený pozemok

Prenajímateľ poskytne žiadateľovi plnú súčinnosť pri vybavovaní

 

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3.   Žiadosť p.Bubniaka na prenájom pozemku PS Svätý Kríž

p. Bubniak predstavil svoj zámer osobne členovi výboru p. Tomčíkovi. Má záujem o prenájom časti pozemku LV 881, E2260/15 o výmere cca 500m2 v Chrasti. Chce vybudovať miesto pre zážitkový pobyt. Bolo by to báze poskytovania ubytovania v stane, bez absolútneho zásahu do pozemku, so suchým WC a bandaskovým spôsobom dodávky vody.

Výbor sa dohodol nasledovne: p. Bubniak si musí vybrať presné miesto, kde chce zážitkovú dovolenku ponúkať a následne s ním bude spísaná Nájomná zmluva na 5 rokov s možnosťou predĺženia doby nájmu.

Žiadateľ na vlastné náklady nechá vypracovať jednoduchú štúdiu, z ktorej bude jasné o ktorú časť parcely LV 881, E2260/15  má záujem.

Žiadateľ na vlastné náklady vypracuje návrh Nájomnej zmluvy. Doba trvania nájmu na 5 rokov, možnosť predĺženia doby nájmu.

Žiadateľ na vlastné náklady upraví  prenajatý pozemok

Prenajímateľ poskytne žiadateľovi plnú súčinnosť pri vybavovaní

Výbor sa o výške nájomného dohodol nasledovne: p. Bubniakovi pozemok prenajme za cenu, ktorá je v súlade so zmluvou o založení PS Svätý Kríž.

 • nájomné za m2 vymeraného nádvoria pre nečlena urbáru 0,30€/m2

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

4.   Došlá a vyšlá pošta 2023 a 2024

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2023:

 

01. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za stromky a vysadenie (15€)

02. -02.01.2023 Stanislav Šimko- Fa za práce v roku 2022 (3.365€)

03. -02.01.2023 Eva Slačková- Ž.o prepísanie NZ na chatu na svoju dcéru M. Slačkovú

04. -16.01.2023 OULM-ŽP-Súhlas s výrubom drevín (14ks stromov)

05. -16.01.2023 Ing. Skubíková- Ž.o súhl.stanovisko (el.prípojka k chate)

06. -19.01.2023 Spoločný OU- Ozn.o začatí kolaud.konania (Bubniak chata 17.01.2023)

07. -03.02.2023 Vladimír Jarotta- Ž.o prepísanie NZ na svoju sesternicu M. Haviarovú

08. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Ž.o súčinnosť pri exekúcii (Haspra Stanislav)

09. -08.02.2023 Obec Sv. Kríž- Rozh.o dodatočnom povolení zmien stavby( Bubniak )

10. -11.02.2023 OU LM- Ozn.o zač.kolaud.konania (MUDr. Kokavec chata 2.2.2023)

11. -13.02.2023 Kovalčík M.- Ž.o súčinnosť pri zápise GP do katastra

12. -15.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohý (Droppa Dušan)

13. -15.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Úz.a stav.konania (Ing. Kšiňan chata)

14. -27.02.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač.Kolaud.konania (Ing. Skubíková chata)

15. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Dožiadanie karty podielnika nebohý (Droppa Dušan)

16. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Ž.o súčinnosť pri dedičsk.k. nebohá (Uličná Ľudmila)

17. -03.03.2023 Elliott Andrea- Ž.o vypracovanie dodatku k NZ

18. -13.03.2023 Ing. Petrek- Ž.o uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu

19. -15.03.2023 Hollý Ľubomír- Ž.o povolenie osadenia informačnej tabule

20. -21.03.2023 Obec Sv. Kríž- Stavebné povolenie prístavba (Ing. Kšiňan chata)

21. -04.04.2023 Pálenčík Samuel- Ž.o povolenie na vyťaženie haluziny v chrasti

22. -05.04.2023 Magerčiak Rudolf- Ž.o súhl.stanovisko (Zimná záhrada Repa Igor chata)

23. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Január 2023 (12€)

24. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Február 2023 (12€)

25. -05.04.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH Marec 2023 (12€)

26. -05.05.2023 MUDr. Kokavec- Ž.o súhl.st. na drobenie pozemkov(nádvorie chata)

27. -11.05.2023 Tomčík Ján LM- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

28. -11.05.2023 Oravcová Elena Demänová- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

29. -11.05.2023 Fides Marek BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

30. -11.05.2023 Kašáková Soňa LM- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

31. -13.05.2023 SPF- Výzva na doplnenie informácií r. 2018-2021

32. -17.05.2023 Obec Sv. Kríž- Odpoveď na drobenie pozemkov- súhlasné stanovisko

33. -17.05.2023 Obec Sv. Kríž- Súhlasné stanovisko na osadenie dopr.značky

34. -17.05.2023 Asfalty, sro NO- Fa za „frézovanú“ (6.000€)

35. -17.05.2023 Kožušníková Božena OV- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

36. -17.05.2023 Repa Pavel ZA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

37. -17.05.2023 Jančiová Anna Likavka- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

38. -17.05.2023 Vrzgulová Darina BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

39. -17.05.2023 Rišková Valentína BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

40. -17.05.2023 Priechodský Ondrej BA- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

41. -17.05.2023 Repa Roman BB- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie

42. -20.05.2023 Tatraforest sro- Podklady na fakturáciu za drevo apríl 2023 (3.774,10€)

43. -20.05.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH marec 2023 (12€)

44. -20.05.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH apríl 2023 (12€)

45. -20.05.2023 Tomčíková Božena LM- Splnomocnenie na VZ- Výbor PS Sv. Kríž

46. -24.05.2023 PhDr. Tomčík Ján SVK- Splnomocnenie na VZ- Mgr. Pavol Tomčík

47. -24.05.2023 Tunega Miroslav TT- Splnomocnenie na VZ- Výbor PS Sv. Kríž

48. -31.05.2023 Inšp. práce ZA- Potvrdenie o neuložení žiadnej pokuty

49. -31.05.2023 Sazimová Dana Praha- Vrátená pozvánka na Valné Zhromaždenie

50. -04.06.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Súhl. stanovisko na uloženie NNK pre SSE

51. -04.06.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Ozn. o začatí pozemkových úprav v KU SVK

52. -06.06.2023 Okr. súd ZA- Potvrdenie o bezúhonnosti PS Svätý Kríž

53. -24.05.2023 OU LM Poz.a lesný odb.- Povolenie v prospech EUB, sro- elektrika v chatovej osade

54. -04.06.2023 PZ SR- Súhlas k osadeniu značky k chatovej osade

55. -14.06.2023 Spoločný OU- Ozn.o zač. Úz. konania (Potfaj Miroslav- chata)

56. -12.07.2023 Potfajová Jarmila- Ž.o pozemok pod chatu

57. -12.07.2023 Slov.pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie (Emília Buknová)

58. -15.07.2023 Obec Svätý Kríž- Daňový výmer 2022

59. -20.07.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH jún 2023 (12€)

60. -09.08.2023 Agri Precision- Ponuka produktov pre podnikateľov

61. -10.08.2023 Okr. prokuratúra LM-  Zastavenie konania ohľadne výrubu stromov

62. -11.08.2023 Tatraforest sro- Fa za OLH júl 2023 (12€)

63. -18.01.2023 JUDr. Hamorská- Žiadosť o informácie- Dedičstvo po Jaroslav Králik

64. -19.04.2023 Obec Svätý Kríž- Kalaudačné rozh. chata Kokavec

65. -19.04.2023 Obec Svätý Kríž- Kalaudačné rozh. chata Skubíková

66. -27.04.2023 Kašáková Soňa- Ž.o súhlas na povolenie výstavby obytného domu

67. -27.04.2023 Kašáková Soňa- Ž.o súhlas na povolenie výstavby domu so službami

68. -08.05.2023 Asfalty sro- Dodací list na asfaltový recyklát

69. -12.06.2023 Okresný súd ZA- Potvrdenie zo súdneho spisu

70. -12.06.2023 OU LM- Výpis z registra Pozemkových spoločenstiev

71. -12.06.2023 OU LM Poz.a lesný odbor- Súhlas s uložením NNK

72. -10.08.2023 Obec Svätý Kríž- Súhlasné stanovisko s výstavbou altánka

73. -25.08.2023 Profievidencia, sro- Fa za Urbárik (126,72€)

74. -28.08.2023 Spoločný OU- Súhlas s drobnými úpravami chaty (Repa Igor)

75. -12.09.2023 PPA- Zmluva na finančnú podporu- informácie na vybavovanie

76. -06.10.2023 PPA- kontrolný list finančná kontrola

77. -06.10.2023 PPA- Správa z administratívnej finančnej kontroly

78. -06.10.2023 PPA- Sprievodný list o zaslaní zmluvy

79. -06.10.2023 PPA- Zmluva o poskytnutí podpory (8.796,43€)

80. -07.10.2023 Ing. Pavlík- Ž. o vydanie súhl. na vydanie stav.pov. (Buzáková- chata)

81. -19.10.2023 Tatraforest, sro- Fa za prerezávku 5,2Ha (2.995,20€)

82. -19.10.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH- september 2023 (12€)

83. -19.10.2023 Tatraforest, sro- Fa za OLH- august 2023 (12€)

84. -26.10.2023 Milan Matejka- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

85. -30.10.2023 OULM Poz.a lesný odb.- Súhlas s vyňatím TTP- Gašinec- altánok

86. -15.10.2023 Ing. Tomčík-Mgr. Tomčíková- Žiadosť o súhl.stanovisko na vydanie st.p

87. -15.10.2023 Martina Haviarová- Žiadosť o súhl.stanovisko na vydanie st.povolenia

88. -10.11.2023 Mgr. Tomčík Pavol- Žiadosť o dodatok k NZ 02/2020

89. -09.11.2023 Geodetka sro- GP na cestu(hl.cesta na Lazisko- po cestu ku ev.kostolu)

90. -09.11.2023 Geodetka sro- Cenová ponuka na GP (2.491€)

91. -09.11.2023 NLC Zvolen- Pozvánka na školenie

92. -23.11.2023 Obec Svätý Kríž- Dodatočné povolenie stavby- terasa Repa Igor

93. -04.12.2023 Spol. OU LM- Ozn.o zač. úz. a stav.konania (Nezval prístavba chaty)

94. -04.12.2023 Obec Svätý Kríž- Daňový výmer za pozemky 2023 (670,01€)

95. -04.12.2023 Obec Svätý Kríž- Daňový výmer za pozemky 2023 (Oprava)

96. -13.12.2023 Geodetka, sro- Fa za GP cesta ku cirkevnej ceste (2.491€)

97. -13.12.2023 OU LM poz.odb- Súhl. stanovisko k výstavbe chaty (Haviarová M.)

98. -13.12.2023 OU LM poz.odb- Ozn.o zač. úz.konania k výstavbe chaty (Haviarová M.)

99. -18.12.2023 Stanislav Šimko- Fa za vyžínanie 6,5Ha (910€)

100. -19.12.2023 Geodetka, sro- GP cesta ku cirkevnej ceste (3 výtlačky)

 

Stanovisko Výboru k bodu:

01, 02, 23, 24, 25, 34, 43, 44, 58, 59, 62, 73, 81,82,83,90,96,99- Výbor súhlasí s úhradami faktúr bez pripomienok.

03, 07 - Výbor súhlasí so zmenou mena nájomcu bez pripomienok.

05, 21, 26, 80,86,87,88- Výbor súhlasí so žiadosťou bez pripomienok

11, 17- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebný súhlas Obce Sv. Kríž s drobením pozemkov, ktorý predošlý starosta odmietol vydať. Následne zapísať GP do katastra.

18- Zástupcovia Výboru Ing. Repa a Ivan Hollý sa skontaktujú so žiadateľom a dohodnú na ďaľšom postupe. Z tejto dohody vyhotoví Ing. Repa zápisnicu a predloží ju výboru ako konečné stanovisko.

19- Výbor súhlasí s s osadením značky „Stránska chrasť“ s dodatkovou tabuľou „Chatová osada“ , za osobne dohodnutých podmienok na mieste. Túto značku zaplatia ale chatári zo svojho účtu. Každý chatár si môže osadiť informačnú tabuľu k svojej chate, Tá však musí byť zhotovená z dreva.

20- Výbor súhlasí so žiadosťou. Je však potrebné dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov a samozrejme súhlas Obce Sv. Kríž. Zväčší sa zastavaná plocha.

31- Výbor poveruje vypracovaním daného potvrdenia a podkladov Mgr. Pavla Tomčíka

42- Výbor súhlasí s podkladmi na fakturáciu a poveruje vystavením faktúry Ing. Repu

56,84- Výbor žiadosť zaevidoval, momentálne však nedisponuje žiadnymi voľnými pozemkami.

66,67- Výbor berie žiadosť na vedomie. Je však potrebné dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov a samozrejme súhlas Obce Sv. Kríž. Žiadateľ však musí doložiť Geometrický plán a nejaký jednoduchý projekt, aby bolo zrejmé, kde chce daný bytový dom postaviť a ako by mal vyzerať.

 

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

Vyšlá pošta v roku 2023:

 

01. -25.01.2023 Ing. Skubíková- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

02. -25.01.2023 MUDr. Kokavec- Súhlasné stanovisko na elektro- prípojku k chate

03. -05.02.2023 JUDr. Kabáč- Odpoveď ohľadne exekúcie (Haspra Stanislav)

04. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Droppa Dušan)

05. -28.02.2023 JUDr. Madajová- Odpoveď ohľadne ded.konania (Uličná Ľudmila)

06. -27.01.2023 PZ Siná- Fa za užívanie poľovného revíru (136€)

07. -20.03.2023 Tatraforest, sro- Fa za drevo II.2023(8.855,63€)

08. -01.03.2023 Ing. Gašparovičová- Informačný list o dodaní fa do účtovníctva 2022

09. -10.05.2023 Ing. Pavlík- MUDr. Kokavec- Súhl. stanovisko na drobenie pozemkov

10. -22.05.2023 SPF- Odpoveď a podklady, ktoré od PS SVK žiadali za r. 2018-2021

11. -07.08.2023 Obec Sv. Kríž- Ž.o opravu údajov o PS Svätý Kríž

12. -13.06.2023 PPA- Žiadosť o poskytnutie podpory

13. -18.01.2023 JUDr. Hamorská- Odpoveď na žiadosť o DK (Králik Jaroslav)

14. -13.03.2023 Ing. Repa Št.- Informácie o podkladoch na zaplatenie faktúr(In. Gašinec)

15. -14.03.2023 Obec Sv. Kríž- Žiadosť o zapracovanie požiadaviek (Územný plán)

16. -10.04.2023 Igor Repa- Súhlasné stanovisko (Zimná záhrada)

17. -10.04.2023 Obec Svätý Kríž- Ž. o súhlasné stanovisko (Drobenie pozemkov)

18. -21.04.2023 Obec Svätý Kríž- Potvrdenie o záväzku (Odobratie 40 áut frézovanej)

19. -30.05.2023 Inšpektorát práce- Ž. o potvrdenie (Potrebné na PPA)

20. -30.05.2023 Okresný súd Žilina- Ž. o potvrdenie (Potrebné na PPA)

21. -15.08.2023 PPA- Žiadosť o dotáciu

22. -15.08.2023 Tatraforest, sro- Fa za drevo III.2023(1.425,98€)

23. -15.10.2023 Ing. Pavlík- Súhl. stanovisko na vydanie stavebného povolenia (Kokavec)

24. -15.10.2023 Ing. Tomčík- Súhl. stanovisko na vydanie stavebného povolenia

25. -15.10.2023 Martina Haviarová- Súhl. stanovisko na vydanie stavebného povolenia

26. -26.10.2023 Milan Matejka- Odpoveď na ž. o pridelenie pozemku pod chatu

27. -13.12.2023 Agro-Racio- Fa za prenájom pozemkov 2023 (2.324€)

 

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

Došlá pošta v roku 2024:

01. -10.01.2024 Obec Svätý Kríž- Stavebné povolenie (Prístavba k chate- Nezval)

02. -24.01.2024 LTZVL- Fa za členské za r. 2024

03. -13.02.2024 Tatraforest, sro- Fa za OLH November 2023(12€)

04. -13.02.2024 Tatraforest, sro- Fa za OLH Január 2024(12€)

05. -13.02.2024 Tatraforest, sro- Fa za prerezávku v roku 2023(1.652,04€)

06. -13.02.2024 Peter Gašpar- Žiadosť o prenájom časti parcely LV 1367, E2260/81

07. -13.02.2024 Ivan Bubniak- Žiadosť o prenájom časti parcely LV 881, E2260/15

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

Vyšlá pošta v roku 2024:

01. -15.01.2024 Potfaj Miroslav- Súhlasné stanovisko na vstup na pozemky (chata)

02. -15.01.2024 Ing. Tomčík Ľubomír- Súhlasné stanovisko na vstup na pozemky (chata)

03. -15.01.2024 Haviarová Martina- Súhlasné stanovisko na vstup na pozemky (chata)

 

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

5.   Príprava VZ PS Svätý Kríž za rok 2023(voľba Výboru a DR) určenie termínu

 

Výbor sa dohodol nasledovne: Volebné Valné zhromaždenie sa uskutoční 19.05.2024 (nedeľa) o 13,30 hodine v KD vo Svätom Kríži.

Návrh:

Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia(Mgr. Tomčík P.)

2. Voľby komisií: mandátová(Ing. Skubíková M.), volebná, návrhová(Ing. Kasanický J.), skrutátorov(Ing. Skubíková M., Bc. Pethová L., Rumanská R.),, zapisovateľa(Mgr. Tomčík P.) a overovateľov zápisnice(Ing. Kasanický J.).

3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2023(Hollý I.)

4. Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva

    pre rok 2024(Ing. Repa Št.)

5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2023(Ing. Kasanický J.)

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2023(Ing. Gašinec I.)

7. Ponuka na prípadný predaj podielov, alebo prenájom parciel(Mgr. Tomčík P.)

8. Schválenie Účtovnej závierky za rok 2023(Ing. Repa Št.)

9. Správa mandátovej komisie(Ing. Skubíková M.),

10. Návrh členov nového Výboru Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba

     Výboru(Mgr. Tomčík P.)

11, Návrh členov novej Dozornej rady Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny,

      voľba DR(Mgr. Tomčík P.)

12. Návrh na uznesenie(Mgr. Tomčík P.)

13. Diskusia, návrhy a pripomienky

14. Schválenie uznesenia(Mgr. Tomčík P.)

15. Ukončenie(Mgr. Tomčík P.)

 

Výbor zatiaľ navrhuje nasledovných členov do Výboru pre budúce volebné obdobie:

Ing. Repa Štefan, Mgr. Tomčík Pavol, Hollý Ivan, Pethová Lenka

Výbor zatiaľ navrhuje nasledovných členov do Dozornej rady pre budúce volebné obdobie:

Skubík Lukáš, Kubáň Ján st.

Výbor rozdelil úlohy nasledovne:

Mgr. Pavol Tomčík- vypracuje pozvánky na Valné zhromaždenie, vytlačí ich a doručí Ing. Skubíkovej, taktiež pripraví a vytlačí všetky adresy na poštové obálky a taktiež ich doručí Ing. Skubíkovej. Vypracuje zoznam členov, ktorý poslúži ako prezenčná listina na Valné zhromaždenie. Výbor ho poveruje vedením zhromaždenia a funkciou zapisovateľa.

Ing. Mária Skubíková- rozpošle pozvánky a Správu o hospodárení na Valné zhromaždenie(najneskôr 19.4.2024), poveruje ju funkciou pri prezentácii, skrutátorkou a predsedníčkou Mandátovej komisie.

      Ivan Hollý- zabezpečí sálu KD a kuchynku na Valné zhromaždenie, pripraví a prednesie správu Výboru o činnosti za predošlé obdobie

      Ing. Štefan Repa- pripraví spolu s ekonómkou PS Svätý Kríž Správu o hospodárení na Valné zhromaždenie, dodá Ing. Skubíkovej túto správu, aby ju mohla doplniť do obálok s pozvánkami.

      Pavol Rumanský a Renata Rumanská- zabezpečia tovar na Valné zhromaždenie (tácky, párky, horčica, chlieb a minerálka.) Renata Rumanská pomôže pri prezentácii a ako skrutátor)

      Ing. Jozef Kasanický- pripraví správu DR PS Svätý Kríž a prednesie ju na Valnom zhromaždení.

      Ing. Ivan Gašinec- pripraví správu OLH PS Svätý Kríž a prednesie ju na Valnom zhromaždení

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

6. Rôzne

Ing. Stefan Repa- oboznámil prítomných, že pripravil podklady pre učtovníčku p. Gašparovičovú. Tieto doručí následne p. Skubíkovej aby ich mohla odoslať každému členovi spolu s pozvánkou.

Mgr. Pavol Tomčík pripomenul, aby sme nezabúdali na nariadenie OR HaZZ v L. Mikuláši, ktorému sme sa zaviazali, že vybudujeme požiarnu cestu v Chrasti (splnené), vybudujeme požiarnu hrádzu na Krížanke a cestu k nej LV 961, C 2886/75 (nesplnené), zakúpime požiarne náradie (splnené) a vybudujeme sklad tohto náradia (nesplnené). Výbor poveril Mgr. Tomčíka aby vybral zhotoviteľa stavby skladu a spoločne s I. Hollým zabezpečili zhotovenie prístupovej cesty k hrádzi. Ing. Repa zabezpečí na SVP v Ružomberku výstavbu hrádze.

Ivan Hollý pripomenul, nutnosť zvolania brigády chatárov na údržbu cesty a úpravu okolia cesty. Výbor ho poveril, aby túto brigádu zabezpečil .

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

7.  Uznesenie č. 01/2024

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

 

 1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž
 2. Úhradu Faktúr z došlej pošty pod bodom: 03,04,05
 3. Termín Valného zhromaždenia na 19.05.2024 o 13.30 v KD vo Svätom Kríži
 4. Súhlasné stanoviská 01,02,03 vo vyšlej pošte 2024

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

 1. Ivana Hollého, aby zariadil sálu KD vo Svätom Kríži na VZ 19.05.2024

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

 1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.
 2. Žiadosť  p. Gašpara na prenájom časti pozemku LV 1367, E2260/81

3.   Žiadosť p.Bubniaka na prenájom časti pozemku LV 881, E2260/15

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

6. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 20,00.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 15.02.2024                        v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0903 992 1266

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode