Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 16.04.2021 per rollam.

21.04.2021 11:35

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 16.04.2021 per rollam.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková,. Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  nikto

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík, Ján Kubáň

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Skubík Martin- predseda OZ Stránska chrasť

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 16.04.2021:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu
  2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž
  3. Riešenie “Vplyvu na ŽP výstavbou budúcich chát” (Environmental Impact Assessment - EIA), spolu s predsedom OZ Stránska chrasť
  4. Rôzne
  5. Uznesenie
  6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril per rollam Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2021:

 

01. -03.01.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 12.2020- 12€

02. -20.01.2021 PaeDr. Tatiana Korčeková- Ž o pridelenie poz.pod chatu

03. -20.01.2021 Ján Kuboši, Svit- Ž o súhl.st.na vodovodnú prípojku

04. -25.01.2021 LTZVL- Fa za členské 2021 /20€/

05. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Ž.o vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

06. -19.02.2021 Ing. Juraj Vavro- Fa za projekt na vodovod a kanalizáciu /7.080,00€/

07. -20.02.2021 EUB-Tomáš Slotka- Oznámenie o smerovaní El.kábla na 18 chát

08. -22.02.2021 Dominika Tarabová- Ž o pridelenie poz.pod chatu

09. -22.02.2021 Martin Kičin- Ž o pridelenie poz.pod chatu

10. -27.02.2021 OU LM- katastr.odb.- Zavkladovanie vec.br./v.prípojka MUDr. Palko/

11. -03.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 01.2021- 12€

12. -09.03.2021 Spol. OÚ- Kolaudácia príst.cesty- Petrek 23.3.2021

13. -10.03.2021 PDCOM Beňuš- Fa za aktualizáciu Urbárika 2021- 168€

14. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko /Ing. Skubíková- terasa/

15. -17.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 02.2021- 12€

16. -18.03.2021 SOPSR-Ing. Janík- súhl.stanovisko na ťažbu v chrasti

17. -12.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky- 100,80€

18. -16.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky-   51,60€

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01, 04, 11. - Výbor súhlasí s úhradami faktúr

02, 08, 09. - Výbor nemôže žiadosti akceptovať, pretože žiadatelia nie sú podielnikmi v PS

03. - Výbor nesúhlasí s prekopom prípojky cez svoju parcelu.

06. - Výbor súhlasí s úhradou faktúry, ale iba ako forma pôžičky pre OZ Stránska chrasť. Chatári si ju budú musieť rozpočítať medzi sebou a následne uhradiť na účet PS Sv. Kríž

 

Vyšlá pošta v roku 2021:

 

01. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

02. -08.03.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste

03. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Súhlasné stanovisko k vyňatiu terasy k chate- Ing. Skubíková

04. -18.04.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste- Urgencia

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

3. Riešenie “Vplyvu na ŽP výstavbou budúcich chát” (Environmental Impact Assessment - EIA), spolu s predsedom OZ Stránska chrasť

- Skubík Martin- informoval, že JUDr. Janči vybavuje OZ Stránska chrasť a ide ho v pondelok zaregistrovať. Stretol sa s p. Bartkovou, ktorá potrebuje GP na dané pozemky, ktoré sú predmetom záujmu o výstavbu ďalších chát a na tieto pozemky je potrebné spracovať EIA. Poprosil P. Tomčíka, aby mu poskytol Geometrické plány, zoznam chatárov, aby ich mohol osloviť.Dohodlo sa, že by bolo potrebné vyžiadať od ľudí základný vklad 100€, aby bolo z čoho vybavovať potrebné kroky. Následne mu boli odovzdané 2ks GP na dané pozemky /22 pozemkov- III. Etapa + 11 pozemkov- IV. Etapa/. Zoznam chatárov s kontaktmi mu pošle p. Tomčík na mailovú adresu.

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

4. Rôzne:

Hollý Ivan- informoval, že zariadil navezenie štrku na najviac zničené miesta lesnej cesty. Stretol sa so zástupcami firmy SIPS, sro, ktorí mu tvrdili, že na cestu naviezli správnu frakciu. Aj pre tieto tvrdenia poveril výbor Mgr. Tomčíka, aby napísal urgenčný list na okamžité zjednanie nápravy.  Informoval o stave vybavovania EIA v II. Etape- 18 pozemkov, kde bola predložená cenová ponuka, ktorú získal p. Potfaj.

Mgr. Pavol Tomčík- v prijatej pošte žiada Ing. Jozef Pavlík Súhlasné stanovisko pre Ing. Skubíkovú na vybudovanie terasy ku svojej chate- Výbor súhlasil s vybudovaním terasy

- poprosil výbor o schválenie úhrady fa v DP pod bodmi: 15,17,18- Výbor súhlasil s úhradami.

- vyzval predsedu OZ, aby čo najskôr založil finančný účet pre OZ, aby sa mohli vyberať poplatky priamo tam

- oboznámil výbor, že sa začala budovať elektronická rampa na lesnej ceste

- dohodol sa, že napíše list firme SIPS, aby odstránila závady na ceste. Napísal už jednu sťažnosť a doteraz na túto sťažnosť firma neodpovedala.

- Ing. Repa Štefan- požiadal Martina Skubíka o rýchlejšie dokončenie prípravných prác okolo OZ, aby sa vysporiadali všetky záväzky voči PS.

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

5.  Uznesenie

Uznesenie 02/2021

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Úhrady faktúr v DP pod bodmi: 15,17,18.

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

1. Podredsedu PS, aby napísal urgenčný reklamačný list firme SIPS, sro- zhotoviteľovi lesnej cesty Stránska chrasť a žiadal odstránenie nedostatkov v rámci reklamácie

2. Predsedu PS, aby vstúpil do rokovania s firmou Envigeo, sro- o finančnú, resp. materiálnu kompenzáciu za používanie lesnej cesty Stránska chrasť.

3. Člena výboru PS, aby vypracoval nové NZ pre majiteľov chát, ktorí ich už majú skolaudované, v zmysle posledných uznesení Výboru PS.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

6. Záver- Podpredseda  poďakoval za účasť na schôdzi per rollam a následne ju ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 16.04.2021                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode