Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 17.01.2022 o 17.00.

18.01.2022 09:36

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 17.01.2022 o 17.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr.  Pavol Tomčík, Pavel Rumanský, Ing. Mária Skubíková, Ing. Štefan Repa

Ospravedlnený: Ivan Hollý

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  nikto

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík, Ján Kubáň

Neprítomný a neospravedlnený: nikto

Hostia: nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 17.01.2021 o 17.00:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Rôzne

5. Uznesenie

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2021:

 

01. -03.01.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 12.2020- 12€

02. -20.01.2021 PaeDr. Tatiana Korčeková- Ž o pridelenie poz.pod chatu

03. -20.01.2021 Ján Kuboši, Svit- Ž o súhl.st.na vodovodnú prípojku

04. -25.01.2021 LTZVL- Fa za členské 2021 /20€/

05. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Ž.o vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

06. -19.02.2021 Ing. Juraj Vavro- Fa za projekt na vodovod a kanalizáciu /7.080,00€/

07. -20.02.2021 EUB-Tomáš Slotka- Oznámenie o smerovaní El.kábla na 18 chát

08. -22.02.2021 Dominika Tarabová- Ž o pridelenie poz.pod chatu

09. -22.02.2021 Martin Kičin- Ž o pridelenie poz.pod chatu

10. -27.02.2021 OU LM- katastr.odb.- Zavkladovanie vec.br./v.prípojka MUDr. Palko/

11. -03.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 01.2021- 12€

12. -09.03.2021 Spol. OÚ- Kolaudácia príst.cesty- Petrek 23.3.2021

13. -10.03.2021 PDCOM Beňuš- Fa za aktualizáciu Urbárika 2021- 168€

14. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko /Ing. Skubíková- terasa/

15. -17.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 02.2021- 12€

16. -18.03.2021 SOPSR-Ing. Janík- súhl.stanovisko na ťažbu v chrasti

17. -12.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky- 100,80€

18. -16.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky-   51,60€

19. -19.04.2021 HES-COMGEO, s.r.o- Cenová ponuka na EIA- 4.800€

20. -20.04.2021 ALARMA, s.r.o- Cenová ponuka na kamerový systém-  799,40€

21. -21.04.2021 Orange Slovensko, s.r.o- Dokumenty ku SIM karte k rampe

22. -21.04.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 03.2021- 12€

23. -07.05.2021 Orange SVK, sro- Fa za program paušál GO- rampa SIM- 1€/mes

24. -07.05.2021 SIPS, sro- Odpoveď na II reklamáciu lesnej cesty Stránska chrasť

25. -17.05.2021 ALARMA, sro- Fa za rampu a práce- 2.936,71€/mes

26. -17.05.2021 ALARMA, sro- Fa za programovanie a ČIP- 30ks- 174€

27. -18.05.2021 MUDr. Palko Marián- Žiadosť o prenájom pozemku na parc. E 2260/81

28. -01.06.2021 OP LM- Uznesenie o zastavení konania vo veci ochrany stromov a krov

29. -30.07.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 06.2021- 12€

30. -30.07.2021 Slovenská pošta- Potvrdenie o zaplatení nájomného 2021 Tunega- 40€

31. -14.06.2021 Obec Svätý Kríž- Povolenie  na užívanie príst. cesty /Petrek/

32. -25.08.2021 Spoločný OU LM- Ozn. o kolaud. konaní /Ing. Repa Dušan/

33. -25.08.2021 Okr. úrad LM- Súhlas na výrub drevín pre PS Sv. Kríž

34. -25.08.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 04.2021- 12€

35. -25.08.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 05.2021- 12€

36. -25.08.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 07.2021- 12€

37. -25.08.2021 Copy servis- Fa za papier a toner- 46,56€

38. -25.08.2021 Orange- Fa za SIM kartu 05.2021- 1,80€

39. -27.08.2021 Okr. úrad LM- Potvrdenie o podaní EIA pre PS Sv. Kríž- elektrika

40. -06.09.2021 Okr. úrad LM- Rozšírenie EIA pre PS Sv. Kríž z r. 2011 chaty

41. -08.09.2021 Okr. úrad LM- Rozšírenie EIA pre PS Sv. Kríž z r. 2011 NNK

42. -14.09.2021 OR PZ LM- Súhlas so závorou a značkami zákaz vjazdu

43. -14.09.2021 RNDr. Gocál- Predloženie oznámenia na ŽP LM- chaty II. Etapa

44. -14.09.2021 ŽSK- odbor reg. Rozvoja- Stanovisko k výstavbe chát, vodovodu, kanal.

45. -20.09.2021 EUB- Oznámenie o rozšírení NNK- Stránska chrasť- chaty II. Etapa

46. -26.09.2021 Mgr. Tomlák- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie- Mgr. Tomčík

47. -27.09.2021 Sokolovská Viera- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

48. -30.09.2021 OZ Tatry- Vyjadrenie ku kanalizácii- Stránska chrasť- chaty II. Etapa

49. -06.10.2021 ŠOP SR- Vyjadrenie k II. Etape chaty Stránska chrasť

50. -06.10.2021 OU LM odbor ŽP- Vyjadrenie k II. Etape chaty Stránska chrasť EIA

51. -21.10.2021 RNDr. Gocál- Doplňujúce informácie na ŽP LM- chaty II. Etapa

52. -15.11.2021 OU LM odbor ŽP- Súhlas s výrubom drevín v časti Stránska chrasť

53. -09.12.2021 Ing. Repa Dušan- Kolaudačné rozhodnutie na chatu

54. -09.12.2021 SIŽP ZA- Ž.o súčinnosť /Riešenie oplotenia p. Kšiňan/

55. -17.12.2021 Turza Miroslav- Dedičské rozhodnutie po Anne Turzovej

56. -29.10.2021 National Pen- Ponuka na výrobu pier pre spoločenstvo

57. -21.10.2021 Španko Martin- Ž.o pozemok pod chatu

58. -21.08.2021 Rybínová Milena- Splnomocnenie na VZ- nikoho konkrétne

59. -04.10.2021 Rybínová Milena- Splnomocnenie na VZ- Droppa Vladimír

60. -04.10.2021 Tomašovičová Viera- Ž.o pozemok pod chatu

61. -04.10.2021 Ing. Tunega Miroslav- Splnomocnenie na VZ- Mgr. Pavol Tomčík

62. -04.10.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH 8.2021- 12€

63. -04.10.2021 LTZVL- Správa o činnosti LTZVL, Správa DR, Návrh kand. na voľby

64. -13.10.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH 9.2021- 12€

65. -17.10.2021 OU LM ŽP- Súhlas s výrubom drevín

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01, 04, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 62, 64,- Výbor súhlasí s úhradami faktúr

02, 08, 09. - Výbor nemôže žiadosti akceptovať, pretože žiadatelia nie sú podielnikmi v PS

03. - Výbor nesúhlasí s prekopom prípojky cez svoju parcelu.

06. - Výbor súhlasí s úhradou faktúry, ale iba ako forma pôžičky pre OZ Stránska chrasť. Chatári si ju budú musieť rozpočítať medzi sebou a následne uhradiť na účet PS Sv. Kríž

14.- Výbor súhlasí so žiadosťou.

27.- Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok: Žiadateľ vypracuje na vlastné náklady NZ, zhotoví geometrický plán a na základe tohto GP bude platiť ročné nájomné 0,30€/m2. NZ bude na dobu určitú a to 10 rokov s možnosťou predĺženia tejto zmluvy.

47, 57, 60.- Žiadosti o pozemok eviduje, momentálne nedisponuje žiadnymi pozemkami

56.- Výbor nemá záujem o výrobu pier s logom PS Svätý Kríž

 

Došlá pošta v roku 2022:

 

01. -04.01.2022 OU LM katastr.o.- Odpoveď na zápis Marian Mikuš do PS Svätý Kríž

02. -04.01.2022 LTZVL- Správa o výsledkoch korešpodenčného hlasovania

03. -05.01.2022 Šimková Vladimíra- Fa za výžin, ochranu, stromky za rok 2021- 3.595€

04. -13.01.2022 Kameňolomy L. Kľačany- Fa za kamenivo za rok 2021- 2.795,52€

05. -13.01.2022 Envigeo- Oznámenie o vzájomnom započítaní pohľadávok za rok 2021

06. -15.01.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.-  Hollý Ivan studňa chata

07. -17.01.2022 Antol Zdeno- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

08. -17.01.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 12.2021- 12€

09. -17.01.2022 Geodetka, sro- Návrh GP na pozemky okolo chát II. etapa

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

03, 04, 08- Výbor súhlasí s úhradami faktúr.

07.- Žiadosť o pozemok eviduje, momentálne nedisponuje žiadnymi pozemkami

08.- Súhlasí s návrhom GP firmy Geodetka sro

 

Vyšlá pošta v roku 2021:

 

01. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

02. -08.03.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste

03. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Súhlasné stanovisko k vyňatiu terasy k chate- Ing. Skubíková

04. -18.04.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste- Urgencia č. 2

05. -30.06.2021 Ing. Pavlík- Súhlasné stanovisko k predloženej projekt. dokumentácii k chate- Ing. Skubíková

06. 18.06.2021 Vitáliš Ján- Potvrdenka o prijatí platby za používanie rampy /100€/

07. 27.05.2021 Envigeo- Fa za práce na oprave cesty /3.000€/

08. 24.08.2021 Tatraforest, sro- Fa za predané drevo- júl 2021

09. 20.09.2021 Tatraforest, sro- Fa za predané drevo- august 2021

10. 15.11.2021 Tatraforest, sro- Fa za predané drevo- september 2021

11. 20.11.2021 Tatraforest, sro- Fa za predané drevo- október 2021

12. 15.12.2021 Tatraforest, sro- Fa za predané drevo- november 2021

13. 20.12.2021 OU LM- katastrálny odbor- Nesúhlas so zápisom p. Mikuš

14. 29.11.2021 Envigeo, as- Fa za opravu lesnej cesty- 3.000€

15. 22.10.2021 Španko Martin- Odpoveď na ž.o pozemok pod chatu

16. 27.10.2021 Elliot Andrea- Odpoveď na ž.o pridelenie čísla na rampu

17. 12.10.2021 Kameňolom L. Kľačany- Objednávka na štrk- 2.326€

 

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Rôzne:  Ing. Štefan Repa doposial nezaplatili nájomné za pozemky za rok 2021 Stankoviansky /za hornú chatu/, Pavlík, Feketík, Fronko, Potfaj, Kabzan. Slačková Eva nemá zaplatené ešte vôbec, ani za geometrický plán, ani vstupné náklady. Dlžníci budú zatiaľ upozornení telefonicky, Slačkovej sa napíše list, ako posledná výzva. Ináč bude pozemok odobratý.

Mgr. Pavol Tomčík  informoval, že vypracoval nové NZ pre chaty, ktoré sú po kolaudačnom rozhodnutí a upravil aj výšku nájmov smerom nahor, v zmysle zápisnice zo zasadnutia Výboru, bod č. 4 zo dňa 3.11.2014 a z Uznesenia Výboru č. 07/2020 zo dňa 11.8.2020. Taktiež vypracováva návrhy na vklad do katastra týchto Nájomných zmlúv.

  • Navrhol schváliť návrh GP od firmy geodetka, sro, ktorý je potrebný na zameranie pozemkov na chaty v II. Etape /každému od potoka až po terajšiu cestu/
  • Na žiadosť predsedu PS vyzval výbor, aby dohodol termín Valného zhromaždenia. Výbor sa dohodol, že zvolá Valné zhromaždenie na nedeľu 15. mája 2022 do KD vo Svätom Kríži
  • Oficiálne odovzdal šanóny s došlou a vyšlou poštou + projekty a GP za roky 2018,2019,2020,2021 do trezoru PS Svätý Kríž.

 

5.  Uznesenie 01/2022

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

  1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž
  2. Návrh GP firmy Geodetka sro na pozemky okolo chát v II. Etape
  3. Termín konania Valného zhromaždenia na nedeľu 15.5.2022 v KD v Sv. Kríži

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

  1. Mgr. Pavla Tomčíka na zápis nových NZ do katastra.

 

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

  1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.
  2. Informáciu Ing. Repu o neplatičoch nájomného

 

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

6. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 19,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 17.01.2022                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode