Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 17.04.2024 o 18.00.

23.04.2024 08:37

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 17.04.2024 o 18.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva-  Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský, Ing. Mária Skubíková.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnení:  Ing. Jozef  Kasanický, Ján Kubáň, Lukáš Skubík.

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: p. Ivan Bubniak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:

 

  1.   Otvorenie, schválenie programu schôdze

  2.   Žiadosť p.Bubniaka na prenájom pozemku PS Svätý Kríž

  3.   Došlá a vyšlá pošta 2024

  4.   Príprava VZ PS Svätý Kríž za rok 2023(voľba Výboru a DR)

  5.   Rôzne

  6.   Uznesenie

  7.   Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík-  oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2.   Žiadosť p.Bubniaka na prenájom pozemku PS Svätý Kríž

p. Bubniak predstavil svoj zámer členom Výboru. Má záujem o prenájom časti pozemku v Chrasti v KÚ Svätý Kríž na LV 737, parcele E2260/33 o výmere cca 1.000m2. Chce tu vybudovať miesto pre zážitkový pobyt. Bolo by to báze poskytovania ubytovania v stane, bez absolútneho zásahu do pozemku, so suchým WC a bandaskovým spôsobom dodávky vody.

Výbor sa dohodol nasledovne:  Žiadateľ na vlastné náklady nechá vypracovať jednoduchú štúdiu, z ktorej bude jasné o ktorú časť v KÚ Svätý Kríž na LV 737, na parcele E2260/33  má záujem. (Na schôdzi deklaroval, že má záujem o časť parcely vo výmere cca 1.000m2- presne pri vstupe na parcelu od pozemkov PSU Lazisko a p. Mariana Kováča).

Žiadateľ na vlastné náklady vypracuje návrh Nájomnej zmluvy. Doba trvania nájmu na 5 rokov, možnosť predĺženia doby nájmu. Budú v nej zakomponované protipožiarne opatrenia, spôsob likvidácie odpadov a záväzok, že jeho klienti nebudú zasahovať do prírody a konkrétne do prenajatého pozemku PS Svätý Kríž, napr. pílením drevín.

Žiadateľ na vlastné náklady upraví  prenajatý pozemok na začiatku a aj na konci nájmu.

Prenajímateľ poskytne žiadateľovi plnú súčinnosť pri vybavovaní

Výbor sa o výške nájomného dohodol nasledovne: p. Bubniakovi pozemok prenajme za cenu, 500€/kalendárny rok s tým, že za rok 2024 zaplatí  alikvotnu sumu 250€.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

3.   Došlá a vyšlá pošta 2024

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2024:

01. -10.01.2024 Obec Svätý Kríž- Stavebné povolenie (Prístavba k chate- Nezval)

02. -24.01.2024 LTZVL- Fa za členské za r. 2024 (20€)

03. -13.02.2024 Tatraforest, sro- Fa za OLH November 2023(12€)

04. -13.02.2024 Tatraforest, sro- Fa za OLH Január 2024(12€)

05. -13.02.2024 Tatraforest, sro- Fa za prerezávku v roku 2023(1.652,04€)

06. -13.02.2024 Peter Gašpar- Žiadosť o prenájom časti parcely LV 1367, E2260/81

07. -13.02.2024 Ivan Bubniak- Žiadosť o prenájom časti parcely LV 881, E2260/15

08. -19.02.2024 JUDr. Puhalla- Ozn. o dedičskom konaní po: Ivan Devečka

09. -29.02.2024 Obec Sv. Kríž- Územné rozhodnutie Potfaj M.- chata

10. -05.03.2024 JUDr. Žabková- Ozn. o začatí exekúcie (Bohuš Repa)

11. -21.03.2024 Obec Sv. Kríž- Ozn. o začatí obstarávania (Územný plán obce)

12. -21.03.2024 Obec Sv. Kríž- Prerokovanie zadania (Územný plán obce)

13. -22.03.2024 ORHaZZ LM- Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi

14. -24.03.2024 Tatraforest, sro- Fa za OLH Október 2023(12€)

15. -24.03.2024 Copy servis- Fa za spotrebný materiál(55,39€)

16. -04.04.2024 Tatraforest, sro- Fa za OLH Február 2024(12€)

17. -04.04.2024 Tatraforest, sro- Fa za prerezávku(3.225,60€)

18. -07.04.2024 SPF- Riešenie reštitučného nároku z minulosti

19. -17.04.2024 OU LM- kataster- Výzva na doplnenie ž. o zápis GP (cesta ku kostolu)

20. -17.04.2024 Obec Sv. Kríž- Ozn. o zač. vodohospodárskeho konania Potfaj M.- chata

21. -17.04.2024 Obec Sv. Kríž- Žiadosť o sponzorský dar do tomboly na majáles 2024

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

Stanovisko Výboru k bodu:

02, 03, 04, 05, 14, 15, 16, 17- Výbor súhlasí s úhradami faktúr bez pripomienok.

21 - Výbor súhlasí so sponzorským darom (Výherca si vyťaží 2m3 palivového dreva).

 

Vyšlá pošta v roku 2024:

01. -15.01.2024 Potfaj Miroslav- Súhlasné stanovisko na vstup na pozemky (chata)

02. -15.01.2024 Ing. Tomčík Ľubomír- Súhlasné stanovisko na vstup na pozemky (chata)

03. -15.01.2024 Haviarová Martina- Súhl. stanovisko na vstup na pozemky (chata)

04. -02.02.2024 PPA- Finančné zúčtovanie dotácie pre PS (8.796,43€)

05. -27.02.2024 PZ Siná- Fa za užívanie poľ. revíru (136€)

06. -01.03.2024 Feketíková Diana- Súhl. stanovisko na výsadbu stromkov 24ks

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

4.   Príprava VZ PS Svätý Kríž za rok 2023(voľba Výboru a DR)

 

Výbor sa dohodol nasledovne: Volebné Valné zhromaždenie sa uskutoční 02.06.2024 (nedeľa) o 13,30 hodine v KD vo Svätom Kríži.

Návrh:

Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia(Mgr. Tomčík P.)

2. Voľby komisií: mandátová(Ing. Skubíková M.), volebná, návrhová(Ing. Kasanický J.), skrutátorov(Ing. Skubíková M., Bc. Pethová L., Rumanská R.),, zapisovateľa(Mgr. Tomčík P.) a overovateľov zápisnice(Ing. Kasanický J.).

3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2023(Hollý I.)

4. Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva

    pre rok 2024(Ing. Repa Št.)

5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2023(Ing. Kasanický J.)

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2023(Ing. Gašinec I.)

7. Ponuka na prípadný predaj podielov, alebo prenájom parciel(Mgr. Tomčík P.)

8. Schválenie Účtovnej závierky za rok 2023(Ing. Repa Št.)

9. Správa mandátovej komisie(Ing. Skubíková M.),

10. Návrh členov nového Výboru Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba

     Výboru(Mgr. Tomčík P.)

11, Návrh členov novej Dozornej rady Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny,

      voľba DR(Mgr. Tomčík P.)

12. Návrh na uznesenie(Mgr. Tomčík P.)

13. Diskusia, návrhy a pripomienky

14. Schválenie uznesenia(Mgr. Tomčík P.)

15. Ukončenie(Mgr. Tomčík P.)

 

Výbor zatiaľ navrhuje nasledovných členov do Výboru pre budúce volebné obdobie:

Ing. Repa Štefan, Mgr. Tomčík Pavol, Hollý Ivan, Úradník Vladimír.

Výbor zatiaľ navrhuje nasledovných členov do Dozornej rady pre budúce volebné obdobie:

Skubík Lukáš, Mičuda Stanislav.

Výbor rozdelil úlohy nasledovne:

Mgr. Pavol Tomčík- zabezpečí profesionálne ozvučenie.

Ing. Mária Skubíková- vykoná funkciu pri prezentácii, skrutátorku a predsedníčku Mandátovej komisie.

      Ivan Hollý- zabezpečí sálu KD a kuchynku na Valné zhromaždenie, pripraví a prednesie správu Výboru o činnosti za predošlé obdobie

      Ing. Štefan Repa- pripraví spolu s ekonómkou PS Svätý Kríž Správu o hospodárení na Valné zhromaždenie

      Pavol Rumanský a Renata Rumanská- zabezpečia tovar na Valné zhromaždenie (tácky, párky, horčica, chlieb a minerálka.) Renata Rumanská pomôže pri prezentácii aj ako skrutátor)

      Ing. Jozef Kasanický- pripraví správu DR PS Svätý Kríž a prednesie ju na Valnom zhromaždení.

      Ing. Ivan Gašinec- pripraví správu OLH PS Svätý Kríž a prednesie ju na Valnom zhromaždení

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

5. Rôzne

Mgr. Pavol Tomčík navrhol, aby sa Výbor zaoberal vybavovaním stavebného povolenia na výstavbu Urbárskej chaty podľa projektov z minulosti. Miesto výstavby by sa dohodlo dodatočne. Taktiež pripomenul, že stále nemáme podľa nariadenie OR HaZZ v L. Mikuláši,dobudovanú požiarnu hrádzu na Krížanke a cestu k nej LV 961, C 2886/75 (nesplnené), nemáme vybudovaný sklad požiarneho náradia (nesplnené).

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

6.  Uznesenie č. 02/2024

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

 

  1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž
  2. Úhradu Faktúr z došlej pošty pod bodom: 02, 03, 04, 05, 14, 15, 16, 17
  3. Termín Valného zhromaždenia na 02.06.2024 o 13.30 v KD vo Svätom Kríži

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

  1. Ivana Hollého, aby začal vybavovať stavebné povolenie na výstavbu Urbárskej chaty
  2. Mgr. Pavla Tomčíka, aby dodal na SPF materiály, ktoré žiadajú na reštitučné nároky

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

  1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.
  2.  Žiadosť p.Bubniaka na prenájom časti pozemku v KÚ Svätý Kríž na LV 737, parcele E2260/33 o výmere cca 1.000m2

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

7. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 20,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 17.04.2024                        v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0903 992 1266

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode