Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 18.06.2020 o 19.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

19.06.2020 08:41

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, 

Dňa: 18.06.2020 o 19.00 v miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr.  Pavol Tomčík, Ivan Hollý, Ing. Skubíková Mária, Pavel Rumanský.

Ospravedlnený: Ing. Štefan Repa. 

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  nikto

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík, Ján Kubáň.

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Martin Lichardus- splnomocnený zástupca skupiny majiteľov, ktorá zakúpila pozemky od p. Dušana Matejku st.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa18.06.2020 o 19.00:

 

Program:

  1.  Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

  2.  Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou 

  3.   Lesohosp. činnosť- uhadz. haluziny, vyžínanie, odvoz dreva Ing. Gašinec 

  4.  Kanalizácia a vodovod do chatovej osady Stránska chrasť 

  5.  Lesná cesta v časti Stránska chrasť- výber zhotoviteľa z ponúk 

  6.  Rôzne- Valná hromada

  7.  Uznesenie

  8.  Záver


 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0


 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

01. -15.01.2020 Liptovsko Tatr.Zdr.vl.lesov- fa na čl. príspevok na rok 2020- 20€

02. -15.01.2020 PZ SR LM- odmietnutie trestného oznámenia /LV- 881/

03. -18.01.2020 Tatraforest sro- Fa za OLH- 12.2019 /12€/

04. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž.- Kolaudačné rozhodnutie Ing. Gašinec, CsC.- chata

05. -28.01.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí Úz.a stav.kon.- Tekeljak C1171/3 

06. -05.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kon.o zmene stavby- Petrek

07. -05.02.2020 PZ SR LM- Trestné oznámenie- kontaminované studne

08. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- Bohuslav Repa

09. -05.02.2020 Pavel Mika-súdny exekútor- Exekučný príkaz- Bohuslav Repa

10. -07.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Súhl.st.- Lesná cesta Stránska chrasť

11. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Ž.o povolenie na právo príjazdu ku chate

12. -10.02.2020 Spol.OU-odb. stav.por.- Ozn.o začatí kol.kon.- Elliott- chata 

13. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Zák. 110/2018

14. -13.02.2020 Ing. Milada Dutková- Pozvánka na školenie Dane z príjmov

15. -17.02.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- lesná c. Stránska chrasť

16. -17.02.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2020 /12€/

17. -21.02.2020 Minárik Peter- Žiadosť o prenájom pozemku pod chatu

18. -18.02.2020 Zverko Igor- Aktualizácia Urbárika 2020

19. -26.02.2020 OU LM-odb.star.o ŽP- Pozvánka na stretnutie ohľadne kontaminácie

20. -03.03.2020 SPF- Výzva a tlačivo- hlásenie za rok 2020

21. -03.03.2020 DPCOM, sro - Fa za aktualizáciu Urbárika 2020 /175,20€/

22. -03.03.2020 OU LM-odb.poz.a lesný- Súhl.st.s vyňatím TTP- Elliott- 15m2 chata

23. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o prenájom pozemku pred svojim domom- E2260/81

24. -03.03.2020 Petrek Martin- Ž.o zriadenie vec.bremena na vod. prípojku- E2260/81

25. -05.03.2020 Geodetka, sro- Cenová ponuka na GP- pozemky chrasť

26. -05.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Elliott

27. -06.03.2020 Ing.arch.Nezval Peter- Ž.o súhlas so zmenou TTP na zast.pl.a nádvoria

28. -06.03.2020 Spol.OU-odb-stav.por.- Stankoviansky Albín- Ozn.o zač.úz.konania

29. -10.03.2020 Geodetka, sro- GP na schválenie- pozemky chrasť IV. Etapa

30. -10.03.2020 Geodetka, sro- Fa za GP IV. Etapa- 2.291,20€

31. -12.03.2020 OU LM poz.a lesný odb.- Súhl.stanovisko s vyňatím TTP- Lesná cesta

32. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Ozn.o zač.kon.na povol.na výrub str.- Krížanka

33. -26.03.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 02.2020- 12€

34. -26.03.2020 OU LM Starostl.o ŽP- Záv.stanovisko k Úz.a stav.rozh- Lesná cesta

35. -26.03.2020 Správa NaPantu- Odb.stanovisko- Lesná cesta

36. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Repa D.

37. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Repa D.

38. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodohosp.konania- Smilnická

39. -26.03.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Smilnická

40. -26.03.2020 Andrea Elliott- Ohlásenie drobnej stavby- prístrešok na drevo

41. -03.04.2020 Skubík Martin- Ž.o pozemok pod chatu

42. -08.04.2020 OR HaZZ LM- Vyhlásenie času zvýš.nebezp.vzniku požiaru

43. -08.04.2020 Okr.súd LM- Počty a druhy drevín na výsadbu

44. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užív.podz.vôd- Elliott

45. -08.04.2020 Obec Sv. Kríž- Úz.rozhodnutie- Stankoviansky Albín chata

46. -15.04.2020 OU LM katastrálny odb.- Nesúhl.so zápisom NZ- Kovalčík

47. -22.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

48. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s odňatím TTP- Smilnická R.

49. -24.04.2020 OU LM odb.star.o ŽP- Súhl.s výrubom krov Envigeo- kaly RB Dúbrava

50. -24.04.2020 Spoločný OU LM- Ozn.o zač.kon.o zmene stavby pred dok.- Kokavec

51. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Stav.povolenie- Tekeljak Juraj

52. -24.04.2020 Obec Sv. Kríž- Povolenie na doč.užívanie stavby a zmien- Elliott chata

53. -24.04.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.kolaud.kon.- Lesná cesta Chrasť

54. -15.04.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2020- 12€

55. -15.04.2020 MUDr. Palko Marián- Ž.o prenájom poz. na parc. E2260/81

56. -08.05.2020 Spoločný OU LM, odb.stav.por.- Ozn.o zač.stav.konania- Smilnická

57. -11.05.2020 Repa Igor- Ž.o súhl.stanovisko na altánok a terasu na chate

58. -12.05.2020 Envigeo- Ozn.o začatí prác na odstr.kalov- RB Dúbrava

59. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Záv.stanovisko k zmene TTP- Kokavec chata

60. -19.05.2020 OU LM, odb.poz.- Povolenie na zmenu stavby pred dok.- Kokavec chata

61. -13.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP- Kokavec chata

62. -13.05.2020 Spol. OU LM odb.stav.por.- Ozn.o zač.stavebn.kon.- Smilnická R.

63. -19.05.2020 Tatraforest, sro- Fa za OLH 4.2020- 12€

64. -25.05.2020 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Stankoviansky chata

65. -26.05.2020 Gašpar Peter-Ž.o súhl.stan.na vec.bremeno- uloženie el.kábla na  E 2260/1

66. -28.05.2020 OU LM, odb.poz.- Súhlas k zmene TTP na zast.plochy- Smilnická chata

67. -28.05.2020  ECAV Sv. Kríž- Ž.o prenájom pozemku E2260/1, LV 1367

68. -01.06.2020 Javúreková Marta, r. Repová- Ž.o pozemok pod chatu

69. -02.06.2020 Obec Svätý Kríž- Daň za rok 2020 = 575,46€

70. -02.06.2020 Stankoviansky- Ž.o vzdanie sa práva odvolania k výrubu stromov

71. -02.06.2020 Tatraforest- Podklady od firmy Tatra Timber na fakturáciu

72. -05.06.2020 Vozárová Jolana- Oznámenie o darovaní svojich podielov- Pálenčíkovej

73. -11.06.2020 OU LM- katastrálny odbor- Výzva na doplnenie podkladov

 

Vyšlá pošta v roku 2020:

 

01. -10.02.2020 Odpoveď Pavel Mika-súdny exekútor- Príkaz na zač.exekúcie- B. Repa

02. -10.02.2020 Stankoviansky Albín- Súhl. Stanovisko na prístup k pozemku chaty

03. -17.02.2020 Igor Zverko- Ž.o aktualizáciu Urbárik 2020

04. -21.02.2020 Odpoveď Peter Minárik- Ž.o pozemok pod chatu

05. -05.03.2020 Odpoveď Martin Petrek- Ž.o prenájom pozemku a vecné bremeno

06. -06.03.2020 SPF- Tlačivo- hlásenie za rok 2020

07. -06.03.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť

08. -07.05.2020 Obec Svätý Kríž- Ž.o vybudovanie vodovodu a kanalizácie cez eurofondy   v chatovej osade Stránska chrasť- Urgencia odpovede


 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01- PS Sv. Kríž súhlasí s úhradou fa za členské, v združení 

07. PS Svätý Kríž súhlasí s podaním Trestného oznámenia 

11. Výbor súhlasí so žiadosťou na právo príjazdu ku chate

17. Výbor žiadosť berie na vedomie a zaraďuje ju do evidencie žiadateľov

21. Výbor súhlasí s úhradou faktúry za aktualizáciu Urbárika 2020

23,55. Výbor nesúhlasí s prenájmom pozemku. Uprednostňuje ponuku ECAV vo Svätom Kríži, ktorá má záujem o prenájom celej parcely a zaväzuje sa starostlivosťou o tento pozemok, ktorý je vedľa prístupovej cesty ku artikulárnemu kostolu.

24. Výbor nesúhlasí so zriadením vecného bremena, prípojku nech si zriadi po parcele C1169/8, došlo by tak k znehodnoteniu parcely E2260/81

25. Výbor súhlasí s cenovou ponukou firmy Geodetka a vypracuje objednávku na dané práce

27, 57. Výbor súhlasí so žiadosťou

29. Výbor súhlasí s predloženými Geometrickými plánmi

32, 70. Výbor súhlasí s výrubom a vzdáva sa práva odvolania

40. Výbor nesúhlasí s výstavbou prístrešku podľa predloženej dokumentácie

41, 68. Výbor berie žiadosť na vedomie a žiadateľ bude náhradníkom na pozemok

42. Výbor berie oznámenie na vedomie a oznam zverejní aj na web stránke PS Svätý Kríž

43. Výbor berie oznámenie na vedomie a uskutoční výsadbu podľa pokynov

50, 66. Výbor súhlasí so zmenami

65. Výbor súhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky v časti Stránska chrasť ku Svätý Kríž LV 1367, parcely: C 1169/1 podľa priloženej dokumentácie. Jedná sa o zvedenie VN zo stĺpa na tejto parcele do zeme a zemou v hĺbke podľa noriem SSE- Distribúcia, nasledovne: od stĺpa najskôr smerom na juh, na priamku predĺženej spodnej hranice pozemku p. Petreka a následne touto predĺženou priamkou k ceste, ktorá je v spoluvlastníctve pp. Mišoviča, Gašpara, Feketíka, Palka, Petreka, Čordáša, Tekeljaka a pani Čordášovej. Myslí sa tým cesta v KÚ Svätý Kríž LV 1526, parcela C 1169/9. Hranicou tejto cesty a už spomínanej parcely C 1169/1 až k stĺpu, ktorý bude postavený na pozemku p. Gašpara v KÚ Svätý Kríž, LV 1520, parcele C 1171/7. Za zriadenie tohto vecného bremena je povinný Ing. Peter Gašpar zaplatiť na účet majiteľa pozemku PS Svätý Kríž, so sídlom 032 11 Svätý Kríž 152 sumu 150€. Taktiež je povinný na vlastné náklady toto vecné bremeno s Geometrickým plánom, kde bude jasná trasa a hĺbka uloženého kábla zapísať do katastra v L. Mikuláši.

67. Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok v bode 6 tejto zápisnice, odstavci ktorý sa týka žiadosti ECAV.

71. Výbor súhlasí po porovnaní podkladov s výškou faktúry pre Ing. Gašinca za predaj dreva. 

72. Touto formou v zmysle zákona nie je možné darovať svoje podiely.

73. Výbor doplní žiadosť podľa výzvy OU LM- katastrálny odbor.

 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

3. Lesohosp. činnosť- uhadz. haluziny, vyžínanie, odvoz dreva Ing. Gašinec:

-Ivan Hollý, Rumanský Pavel- Ing. Gašinec doručil konečné vážne lístky za predaj dreva a všetko bolo prekonzultované s pánom Hollým a Rumanským. Na základe toho mu bude vystavená ešte konečná faktúra. Šimko uhadzuje haluzinu a následne začne s vyžínaním. Uhadzovanie haluziny si príde prebrať Rumanský. 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

4. Vodovod a kanalizácia do chatovej osady Stránska chrasť

- Mgr. Pavol Tomčík-  informoval, že sa 8.6.2020 uskutočnilo obecné zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnil a starosta Dušan Matejka stále žiadosť o kanalizáciu a vodovod nepodal. Treba naňho neustále vyvíjať tlak, aby tak učinil. O tento druh eurofondov totižto môže žiadať iba Obec.

- Ivan Hollý- informoval, že sa stretol s projektantom p. Vavrom a podľa neho, po vybudovaní cesty bude treba urobiť výškopis a polohopis a až potom sa požiada o územné konanie. Potom do 1 mesiaca tento projekt urobí. Cenu požaduje 5.900€. 

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

5.  Lesná cesta v časti Stránska chrasť:

Ivan Hollý- informoval, že požiadal firmy na predloženie cenových ponúk na vybudovanie cesty. Následne ich výboru predniesol:

Ponuka č. 1: Cestné stavby LM 21€/m2

Ponuka č. 2: Prima stavebniny  17€/m2

Ponuka č. 3: SIPS                      11€/m2

Ponuka č. 4: Skubík Juraj sa nevyjadril aj keď bol oslovený

Ponuka č. 5: Zaťko Daniel sa nevyjadril aj keď bol oslovený

Na základe toho, že Valné zhromaždenie v roku 2018 poverilo Výbor aby vybudoval lesnú a požiarnu cestu s kompletnou projektovou dokumentáciou, s vyňatím a zavkladovaním, Výbor sa rozhodol, že osloví firmu s najlacnejšou cenovou ponukou a to firmu SIPS. Táto cesta bude slúžiť aj ako požiarna cesta a tým splníme aj požiadavku OR HaZZ na vybudovanie takejto cesty.

PRÍTOMNÍ: 4             ZA:   4          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Rôzne

- Ing. arch. Martin Lichardus- ako zástupca skupiny, ktorá odkúpila od Dušana Matejku st. pozemky v časti Stránska chrasť požiadal pozemkové spoločenstvo o spoločnú dohodu pri zriaďovaní inžinierskych sietí v tejto časti, čím by sa predišlo „vybavovaniu 2x toho istého.“ V mene tejto skupiny sa zaviazal, že v zmysle projektu lesnej a požiarnej cesty zaplatí pomernú časť nákladov od evanjelickej cesty až po poslednú hranicu ich pozemku. Cestu vybuduje firma, ktorú vyberie Pozemkové spoločenstvo- bude ich o tejto skutočnosti informovať a následne v stanovenej lehote uhradia pomernú časť faktúry na účet spoločenstva. Ďalej navrhol, že vedľa lesnej a požiarnej cesty ponechajú na svojich pozemkoch 2 metre šíroký zelený pás na uloženie inžinierskych sietí- kanalizácia, voda, elektrika a iné. Zaviazal sa, že v prípade záujmu SSE distribúcia o prepojenie dvoch trafostaníc, povolia toto prepojenie aj na svojich pozemkoch.

- Výbor vyslovil súhlas, nemal pripomienky a v prípade dodržania všetkých dohodnutých podmienok, vysloví súhlas na prístup k daným pozemkom bez ďalšej odplaty.

 

PRÍTOMNÍ: 4             ZA:   4          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

  - Mgr. Pavol Tomčík- požiadal o odsúhlasenie nového znenia súhlasu o zriadenie vecného bremena p. Gašpara. Pôvodná myšlienka z uznesenia z minulej schôdze je nerealizovateľná. Nové znenie uznesenia: Výbor súhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky v časti Stránska chrasť ku Svätý Kríž LV 1367, parcely: C 1169/1 podľa priloženej dokumentácie. Jedná sa o zvedenie VN zo stĺpa na tejto parcele do zeme a zemou v hĺbke podľa noriem SSE- Distribúcia, nasledovne: od stĺpa najskôr smerom na juh, na priamku predĺženej spodnej hranice pozemku p. Petreka a následne touto predĺženou priamkou k ceste, ktorá je v spoluvlastníctve pp. Mišoviča, Gašpara, Feketíka, Palka, Petreka, Čordáša, Tekeljaka a pani Čordášovej. Myslí sa tým cesta v KÚ Svätý Kríž LV 1526, parcela C 1169/9. Hranicou tejto cesty a už spomínanej parcely C 1169/1 až k stĺpu, ktorý bude postavený na pozemku p. Gašpara v KÚ Svätý Kríž, LV 1520, parcele C 1171/7. Za zriadenie tohto vecného bremena je povinný Ing. Peter Gašpar zaplatiť na účet majiteľa pozemku PS Svätý Kríž, so sídlom 032 11 Svätý Kríž 152 sumu 150€. Taktiež je povinný na vlastné náklady toto vecné bremeno s Geometrickým plánom, kde bude jasná trasa a hĺbka uloženého kábla zapísať do katastra v L. Mikuláši.

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- Mgr. Pavol Tomčík- vyzval členov výboru, aby schválil termín Valného zhromaždenia, keďže došlo k uvoľneniu opatrení z dôvodu pandémie covid 19. Aby sa všetko stihlo v zmysle zákona, je potrebné nájsť vhodný termín niekedy v auguste 2020. Výbor sa dohodol, že Valné zhromaždenie bude 23.8.2020 o 13,30 v KD vo Svätom Kríži.

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- Ivan Holý- navrhol, aby sme pozvali záujemcov o pozemky pod chaty do urbárskej miestnosti na deň 2.7.2020 o 18,00. Tam sa s nimi dohodnú podrobnosti o číslach pridelených pozemkov a cene, ktorú bude treba uhradiť pred podpisom nájomných zmlúv. Výbor sa dohodol, že prvotnou podmienkou k prideleniu čísiel pozemkov jednotlivým záujemcom, bude dátum podania žiadosti. Číslovanie pozemkov bude smerom do obce Svätý Kríž a tak prvý záujemca dostane pozemok č. 1, ktorý je najďalej v Stránskej chrasti a posledný žiadateľ dostane pozemok č. 33, ktorý je až pri moste do obce Lazisko. Výbor povoľuje vzájomnú dohodu na výmene bezprostredne na stretnutí a táto dohoda môže byť len medzi žiadateľmi, ktorí budú na schôdzi prítomní. Následne budú vypracované Nájomné zmluvy, tie však budú podpísané spoločenstvom až po zaplatení finančnej čiastky na Inžinierske siete, ktorá bude na tejto schôdzi oznámená.  

Prítomní: 4         ZA:  4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

8. Uznesenie 05/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky v časti Stránska chrasť ku Svätý Kríž LV 1367, parcely: C 1169/1 podľa priloženej dokumentácie, tak ako je popísaná v bode 6 tejto výborovej schôdze. 

3. Návrh dohody Ing. arch. Martina Lichardusa pri zriaďovaní inžinierskych sietí v časti Stránska chrasť, že v zmysle projektu lesnej a požiarnej cesty zaplatí pomernú časť nákladov od evanjelickej cesty až po poslednú hranicu ich pozemku. Ďalej, že ponechajú na svojich pozemkoch 2 metre šíroký zelený pás na uloženie inžinierskych sietí- kanalizácia, voda, elektrika a iné, taktiež, že v prípade záujmu SSE distribúcia o prepojenie dvoch trafostaníc, povolia toto prepojenie aj na svojich pozemkoch. V prípade dodržania všetkých dohodnutých podmienok, PS Svätý Kríž vysloví súhlas na prístup k daným pozemkom bez ďalšej odplaty. Podrobnejšie je tento bod popísaný v bode 6 tejto zápisnice.

4. Termín Valného zhromaždenia na 23.8.2020 o 13,30 v KD vo Svätom Kríži.

5. Kľúč k prideľovaniu pozemkov pod chaty a tým bude dátum podania žiadosti. Podrobnejšie je spôsob rozpísaný v bode 6 tejto zápisnice

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o Doručenej a Odoslanej pošte PS Svätý Kríž

 

Výbor PS Svätý Kríž ruší:

1. Bod 3 Uznesenia č.04/2020 PS Svätý Kríž a nahrádza ho bodom 3 Uznesenia č. 05/2020

PRÍTOMNÍ:  4             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 18.06.2020 o 20,30         v.r.:.....................................


 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187 

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405 

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode