Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 27.01.2020 o 18.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

04.02.2020 14:34

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 27.01.2020 o 18.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr.  Pavol Tomčík, Ivan Hollý. Ing. Štefan Repa, Ing. Skubíková Mária.

Ospravedlnený: Pavel Rumanský, 

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Ján Kubáň

Ospravedlnený: Ing. Jozef Kasanický

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Ing. Ivan Gašinec- OLH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 27.01.2020 o 18.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

 

  1. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou 
  2. Veterná kalamita a jej spracovanie
  3. Prideľovanie pozemkov pod chaty- IV. Etapa
  4. Rôzne
  5. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

 

 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Hollý/- stretnutie otvoril Ivan Hollý- predseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2019:

 

01. -04.01.2019 VUB- Výpis z účtu za 1-12.2018 /43.498,75€/

02. -09.01.2019 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

03. -14.01.2019 MUDr. Palko, Ing. Petrek- Žiadosť o prenájom pozemku na príst.cestu

04. -14.01.2019 Ing. Pavlík Jozef- Žiadosť o súhlasné stanovisko na chatu Kokavec

05. -14.01.2019 Kubáň Ján ml.- Žiadosť o pozemok pod chatu

06. -25.01.2019 Ing. Tomčík Ľ.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

07. -25.01.2019 Stankoviansky Albín- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

08. -25.01.2019 Mgr. Tomčík P.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

09. -30.01.2019 Obec Sv. Kríž.- Úz. Rozhodnutie Kovalčík M.- chaty

10. -30.01.2019 Auto forte sro- Ponuka na kúpu vozidiel Jeep

11. -07.02.2019 Nezval Peter- ZA- Žiadosť o súhlasné stanovisko z TTP na zast. plochy

12. -11.02.2019 Tatraforest sro- Fa za OLH- 1.2019 /12€/

13. -20.02.2019 SPF- Smernica na Hlásenie pre SPF za r. 2018

14. -18.02.2019 Kožišková Iveta- Ponuka na práce pri zalesňovaní, ochrane

15. -26.02.2019 Spol.OU-odb.stavebný- MUDr. Kokavec- začatie úz. konania

16. -26.02.2018 Agro Racio- Návrh NZ na prenájom pôdy- 2324€/rok

17. -01.03.2019 Lúčan Dušan OV- Ponuka na odpredaj podielov

18. -01.03.2019 Oravcová Milena LM- Ponuka na odpredaj podielov

19. -04.03.2019 Imafex, sro- Fa za kopírku

20. -11.03.2019 Laskol, sro- Ponuka na dodávanie stromkov

21. -14.03.2019 Mičuda Milan- ponuka na odpredaj podielov

22. -14.03.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2019

23. -15.03.2019 Radúchová Soňa- ponuka na odpredaj podielov

24. -18.03.2019 Dedičské konanie po Jozefovi Mičudovi

25. -19.03.2019 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie- Kokavec chata

26. -19.03.2019 Dedičské konanie po Pavlovi Bazelovi

27. -28.03.2019 Ing. Králik Marian- Žiadosť o zväčšenie plochy 150m2

28. -29.03.2019 OR HaZZ LM- Pozvánka na pr. Poradu  29.3.2019

29. -03.04.2019 Spol. OU- odb.stav.- Bubniak- Začatie o zmene stavby

30. -09.04.2019 DPCOM, sro- Fa za Urbárik 2019-/144€/

31. -18.04.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2019- /12€/

32. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Feketíková E./

33. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Dorniaková B./

34. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kéryová A./

35. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Pašková B./

36. -29.04.2019 PeaDr. Hollá Martina- Žiadosť o pozemok pod chatu

37. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Jančiová A./

38. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Priechodský O./

39. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kasanický Ro./

40. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Tomčík J. LM./

41. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kasanický Ri./

42. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Repová Ma./

43. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Repová G./

44. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Urbanovičová B./

45. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Medzihradská./

46. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Jurigová T./

47. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Lukáčová M./

48. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Oravcová E./

49. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Košo D./

50. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Ing. Repa D./

51. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

52. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Šimková E./

53. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Janek René./

54. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Labajová A./

55. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

56. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Mičudová B./

57. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kašáková S./

58. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Droppová V./

59. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Droppa J./

60. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

61. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

62. -29.04.2019 Maruška David- Žiadosť o pozemok pod chatu

63. -02.05.2019 Javoreková Andrea- Ponuka na odpredaj podielov /1.500€/

64. -02.05.2019 Pražák Peter BA- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

65. -09.05.2019 Repa Ján BA- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

66. -09.05.2019 Kohútová Emília KM- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

67. -09.05.2019 Skubík Pavol ZA- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

68. -09.05.2019 Tunega Miroslav TT- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

69. -09.05.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 4.2019- /12€/

70. -19.05.2019 Kubáň Ján st- Žiadosť o pozemok pod chatu

71. -19.05.2019 Kubáň Štefan- Žiadosť o pozemok pod chatu

72. -20.05.2019 MUDr. Radomír Kokavec- Žiadosť o súhl.stanovisko na výrub stromov

73. -23.05.2019 Ozobiara Renata- Žiadosť o pozemok pod chatu

74. -23.05.2019 Baďo Jaroslav- Žiadosť o pozemok pod chatu

75. -23.05.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Rišková Valentína/

76. -29.05.2019 MUDr. Krousová Zuzana- Žiadosť o pozemok pod chatu

77. -29.05.2019 Líška Vladimír- Žiadosť o pozemok pod chatu

78. -29.05.2019 Líška Peter- Žiadosť o pozemok pod chatu

79. -29.05.2019 VUB- Oznámenie o zmene zmluvy

80. -31.05.2019 Bistiaková Viera- Žiadosť o pozemok pod chatu

81. -10.06.2019 OU LM odb.ŽP- Oznámenie o vykonaní overenia oznámenia

82. -10.06.2019 OU Svätý Kríž- Oznámenie o oznámení na ŽP

83. -10.06.2019 Liptovsko-tatr. ZVL- Žiadosť o aktualizáciu údajov

84. -10.06.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 5.2019 /12€/

85. -10.06.2019 JUDr. Dorociak- Fa za právne služby- zmluva o PS /504€/

86. -18.06.2019 JUDr. Školníková- Ded.konanie po p. Vyletelovi- otázky do DK

87. -19.06.2019 OR PZ SR LM- Uznesenie- lesná cesta

88. -20.06.2019 Vladimíra Šimková- Fa za uhadzovanie haluziny- 1,2Ha- /660€/

89. -21.06.2019 Staroň Branislav- Ponuka na odpredaj podielov /900€/

90. -24.06.2019 OU LM odb.poz.a lesný- Bubniak J.- oznámenie o odňatí TTP

91. -24.06.2019 SPF- Poverenie p. Komiňáka zastupovať na Valnom zhromaždení

92. -03.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Výzva na zaplatenie správneho poplatku 11€

93. -03.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Oznámenie o začatí konania na súhlas uskl.

94. -04.07.2019 OU Svätý Kríž- Rozh.o zmene nedokončenej stavby- Bubniak

95. -09.07.2019 Ing. Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko k projekt.dokumentácii- Kokavec

96. -24.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Výzva na zaplatenie správneho poplatku 11€

97. -24.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Oznámenie o začatí konania na súhlas uskl.

98. -24.07.2019 Spoločný OU LM- odpoveď na Ž o súhl.stanovisko

99. -24.07.2019 Liptovsko-tatr. ZVL- Pozvánka na stretnutie 19.7.2019

100.-24.07.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 6.2019 /12€/

101.-24.07.2019 JUDr. Dorociak- Urgencia o uhradenie za vypracovanie Zmluvy

102.-24.07.2019 JUDr. Dorociak- Fa za právne služby- urgencia- zmluva o PS /504€/

103.-24.07.2019 Smilnická Renata- Ž o zväčšenie plochy pod chatu /100m2/

104.-02.08.2019 OU Svätý Kríž- Súhlasné stanovisko s terénnymi úpravami

105.-04.08.2019 Hollý Ivan- Ž o spracovanie vývratov

106.-04.08.2019 Petrek Martin- Ž o prenájom pozemku pod chatu, alebo dom

107.-05.08.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 7.2019 /12€/

108.-07.08.2019 Petrek Martin- Ž o prenájom časti parcely C 2260/81

109.-07.08.2019 Liptovsko-tatr. ZVL- Ž o vyplnenie dotazníka

110.-16.08.2019 OU LM- Rozhodnutie o odňatí TTP- MUDr. Kokavec- chata

111.-16.08.2019 Spoločný OU LM- Oznámenie o zač.stav.konania- MUDr. Kokavec

112.-16.08.2019 Monika Rak- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

113.-19.08.2019 Grafon, s.r.o- Fa za pečiatky 2x- 27,85€

114.-20.08.2019 PZ SR LM- Ž.o určenie zástupcu na konania

115.-30.08.2019 OU ZA- odbor star.o ŽP- Súhlasné stanovisko s terénnymi úpravami

116.-09.09.2019 OU LM- odbor poz.a lesný- Rozhodnutie o odňatí TTP- Kokavec chata

117.-23.09.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 8 2019- 12€

118.-23.09.2019 Hollý Ľubomír- Rozdelenie dedičstva

119.-26.09.2019 Obec Svätý Kríž- Stavebné povolenie MUDr. Kokavec

120.-21.10.2019 Vladimíra Šimková- Fa za vyžínanie 12Ha- 1.596€

121.-21.10.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 9.2019 /12€/

122.-11.11.2019 Renata Smilnická- Žiadosť o prístup na pozemok

123.-13.11.2019 OU LM- Súhlas s vyňatím TTP a zmeny na zastavané pl.- Repa D.

124.-14.11.2019 Jakubík Robert- Žiadosť o pozemok pod chatu

125.-15.11.2019 Obec Svätý Kríž- Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

126.-18.11.2019 PZ SR- Zápisnica o trestnom oznámení na LV 881

127.-16.12.2019 LTZVL- Ž.o zaslanie dotazníka + dotazník

128.-16.12.2019 Tatraforest, sro- Fa za 10.2019- 12€

129.-19.12.2019 Obec Sv. Kríž- Súhlasné stanovisko na Sklad hasičského náradia

130.-19.12.2019 Obec Sv. Kríž- Zápisnica za výrub stromov

131.-19.12.2019 Obec Sv. Kríž- Súhlasné stanovisko na výrub stromov

 

 

Došlá pošta v roku 2020:

 

01. -15.01.2020 LTZVL- Členské za rok 2020 /20€/

02. -27.01.2020 ORPZ- Uznesenie vo veci trestného oznámenia- zamieta

03. -27.01.2020 Obec Sv. Kríž- Kolaudačné rozhodnutie- Ing. Gašinec- chata

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

02- PS Sv. Kríž nemôže uhradiť fa za členské, keďže je vystavená na starý urbár

03. PS Svätý Kríž súhlasí so žiadosťou, obidvaja si však budú musieť so spoločenstvom urobiť nájomnú zmluvu. Zmluva bude na 30 rokov, 25 m2/ 0,15€ / rok. Nájomné vyplatiť jednorázovo po 112,50€. V prípade, že bude od stavebného úradu potrebný geometrický plán, zaplatia si ho žiadatelia.

04. Výbor súhlasí so žiadosťou

05. Žiadosť eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

06,07,08,27. Výbor súhlasí so žiadosťou

10. Výbor nemá záujem o kúpu auta

11. Výbor súhlasí s vysporiadaním skutočného stavu

14. Výbor vyhodnotil ponuku ako cenovo nevýhodnú oproti terajšej od Šimka

16. Výbor súhlasí s predloženou Nájomnou zmluvou na 10 rokov

17,18,21,23, 89- Výbor berie ponuku na vedomie. Ponuky boli v deň dodania zverejnené

20. Výbor vyhodnotil ponuku ako cenovo nevýhodnú oproti terajšej od Šimka

72. Výbor jednohlasne súhlasí s výrubom stromov

85.  Výbor jednohlasne súhlasí so sumou a vyplatením

95. Výbor jednohlasne súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou

105. Výbor navrhuje spracovať vývraty ťažobnou skupinou, ktorá bude rúbať Kokavcovi

108. Výbor sa stretne priamo na pozemku so žiadateľom 21.08.2019 o 19,00

114. Výbor určil zástupcu pre komunikáciu s PZ SR- predsedu Ivana Hollého

122. Výbor súhlasí so žiadosťou

 

PRÍTOMNÍ:   4             ZA:   4         ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

3. Veterná kalamita a jej spracovanie: Ing. Ivan Gašinec- po veternej kalamite je 300-400m3 kalamitného dreva a to treba spracovať. Z pozície OLH navrhuje okamžité spracovanie kalamity. Pilčíci dokončia likvidáciu kalamity pre katolícku cirkev v chrasti a vo februári pôjdu likvidovať k nám. Do konca februára by to mali zlikvidovať. Doniesol aj cenník z Tatra Timberu. Podľa neho bude nakupovať drevo od PS Svätý Kríž. Chce, aby ku preberaniu prišiel vždy lesný gazda Pavel Rumanský.

PRÍTOMNÍ: 4             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

4.  Prideľovanie pozemkov pod chaty- IV. Etapa

PS Svätý Kríž eviduje 35 žiadostí, môže uspokojiť 22 záujemcov. Výbor si stanovil kritéria prideľovania pozemkov. 1. Kritérium: Prípadný nájomca musí byť podielnikom PS Svätý Kríž. Výbor konštatoval, že stále nie sú ku dnešnému dňu podielnikmi žiadatelia: Vránová Mariana, MUDr. Zuzana Krousová, Peter Líška a Robert Jakubík. Týchto žiadateľov teda vylučuje zo zoznamu. 2. Kritérium: Dátum doručenia žiadosti na PS Svätý Kríž. Výbor v blízkej dobe pozve 22 žiadateľov a dohodne s nimi podmienky, ktoré budú musieť splniť. Jedná sa o týchto žiadateľov: Viera Šnajdrová, Peter Šlauka, Nezbedová Eva, Gerek Rudolf, Skubík Lukáš, Beloritová Iveta, Skubíková Alena, Nemcová Eva, Úradník Vladimír, Pálenčíková Anna, Batizová Ľudmila, Skákala Roman, Rumanský Pavel, Skubík Ľubomír, Obrcianová Mariana, Droppa Vladimír, Goryczková Elena, Tomlák Peter, Obrcian Branislav, Repa Martin, Fides Marek, Droppová Marta. Tam im budú predložené podmienky, po splnení ktorých bude s nimi aj uzatvorená Nájomná zmluva.

      Výbor sa dohodol, že už nebude prijímať ďalšie žiadosti na výstavbu chát a ku všetkým zaujme zamietavé stanovisko.

      Predseda PS Ivan Hollý a podpredseda PS Mgr. Pavol Tomčík navštívia firmu Geodetka a dohodnú rozparcelovanie pozemkov. Výbor sa dohodol, že dá čiastočne rozparcelovať na stavebné pozemky aj parcelu KNE 2260/12, aby tak boli uspokojení ďalší zo žiadateľov.

PRÍTOMNÍ:  4             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

5. Rôzne

- Ing. Mária Skubíková- predniesla požiadavku, že ECAV vo Sv. Kríži má záujem o prístupovú cestu z Laziska ku kostolu, ktorá by mala ísť po Urbárskych pozemkoch parcely KNE 2880/12. Jednalo by sa o cestu širokú cca 2m, aby sa v zimných mesiacoch dala aj odhŕňať traktorom. Taktiež by chceli na hranicu nášho pozemku uložiť lavičku cez rieku Krížanka. Výbor s jej návrhom súhlasil, ale pod podmienkou, že súčasťou dohody bude aj povolenie prístupu podielnikom PS Svätý Kríž po parcele KNC 2880/4, čo je cesta ku kostolu.

- Mgr. Pavol Tomčík sa dotazoval u prítomného riaditeľa  Povodia Váhu o dátume realizácie úpravy toku Krížanka v časti Stránska chrasť. Je potrebné vrátiť ju do pôvodného koryta a znovu zamerať hranicu toku. Ing. Repa Štefan odpovedal, že ihneď ako vyrúbeme stromy na inkriminovanom mieste, začnú s bagrovaním koryta.

- Ivan Hollý-  povedal, že cesta hore chrasťou stojí na hasičoch, ktorí sa majú k tomu vyjadriť. Vodná správa má žiadosť podanú, ešte sa nevyjadrili, Odbor životného prostredia nemá vedúceho, tak tam bude problém dlhšieho charakteru, Pozemkový fond sa vyjadruje k vyňatiu pôdy na cestu- cca 8.000m2, potom to treba odniesť na stavebný úrad.

- Mgr. Pavol Tomčík- Hovoril o tom, že informoval predsedu PSU Lazisko a neziskovú organizáciu Chatová osada pod Dobákom o potrebe spojiť sily a riešiť spolu so starostami Sv. Kríža, Laziska a Dúbravy problém s kontaminovanou vodou. Je potrebné, aby sa pripojilo aj PS Svätý Kríž.

PRÍTOMNÍ:  4            ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Diskusia- neboli žiadne príspevky

 

7. Uznesenie 01/2020

 

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Vyťaženie drevnej hmoty po veternej kalamite firmou Tatraforest, sro

3. Vyťaženie drevnej hmoty v toku Krížanky a okolo chát/na základe súhlasného stanoviska Obce Sv. Kríž zo dňa 20.11.2019/ firmou Tatraforest, sro

4. Zoznam žiadateľov o pozemky pod chatu/na základe bodu 4 tejto zápisnice/

5. Predsedovi a podpredsedovi PS Svätý Kríž úlohu jednať s firmou Geodetka, sro na rozparcelovaní pozemkov pod chaty/ parcela E 2260/16 a E 2260/12

6. Spoločnú dohodu medzi ECAV a PS Svätý Kríž o vybudovaní prístupovej cesty z Laziska ku kostolu/ po parcele E 2260/12/ za podmienok popísaných v bode 5 tejto zápisnice

7. Spoločný postup PS Svätý Kríž s PSU Lazisko a obcami Sv. Kríž, Lazisko a Dúbrava pri riešení problému s kontaminovanou vodou v lokalite Stránska chrasť

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o Doručenej a Odoslanej pošte PS Svätý Kríž

2. Informáciu o stave lesnej cesty hore chrasťou PS Svätý Kríž

PRÍTOMNÍ:  4             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 27.01.2020 o 20,00         v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode