Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 28.10.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

31.10.2019 14:49

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 28.10.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr.  Pavol Tomčík, Ivan Hollý. Pavel Rumanský, Ing. Štefan Repa, Ing. Skubíková Mária.

Ospravedlnení: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Ján Kubáň,

Ospravedlnený: Ing. Jozef Kasanický

Neprítomní a neospravedlnení:nikto

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 28.10.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

 

  1. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou 
  2. Rôzne
  3. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Hollý/- stretnutie otvoril Ivan Hollý- predseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze 19.08.2019 :

 

Došlá pošta v roku 2019:

 

01. -04.01.2019 VUB- Výpis z účtu za 1-12.2018 /43.498,75€/

02. -09.01.2019 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

03. -14.01.2019 MUDr. Palko, Ing. Petrek- Žiadosť o prenájom pozemku na príst.cestu

04. -14.01.2019 Ing. Pavlík Jozef- Žiadosť o súhlasné stanovisko na chatu Kokavec

05. -14.01.2019 Kubáň Ján ml.- Žiadosť o pozemok pod chatu

06. -25.01.2019 Ing. Tomčík Ľ.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

07. -25.01.2019 Stankoviansky Albín- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

08. -25.01.2019 Mgr. Tomčík P.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

09. -30.01.2019 Obec Sv. Kríž.- Úz. Rozhodnutie Kovalčík M.- chaty

10. -30.01.2019 Auto forte sro- Ponuka na kúpu vozidiel Jeep

11. -07.02.2019 Nezval Peter- ZA- Žiadosť o súhlasné stanovisko z TTP na zast. plochy

12. -11.02.2019 Tatraforest sro- Fa za OLH- 1.2019 /12€/

13. -20.02.2019 SPF- Smernica na Hlásenie pre SPF za r. 2018

14. -18.02.2019 Kožišková Iveta- Ponuka na práce pri zalesňovaní, ochrane

15. -26.02.2019 Spol.OU-odb.stavebný- MUDr. Kokavec- začatie úz. konania

16. -26.02.2018 Agro Racio- Návrh NZ na prenájom pôdy- 2324€/rok

17. -01.03.2019 Lúčan Dušan OV- Ponuka na odpredaj podielov

18. -01.03.2019 Oravcová Milena LM- Ponuka na odpredaj podielov

19. -04.03.2019 Imafex, sro- Fa za kopírku

20. -11.03.2019 Laskol, sro- Ponuka na dodávanie stromkov

21. -14.03.2019 Mičuda Milan- ponuka na odpredaj podielov

22. -14.03.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2019

23. -15.03.2019 Radúchová Soňa- ponuka na odpredaj podielov

24. -18.03.2019 Dedičské konanie po Jozefovi Mičudovi

25. -19.03.2019 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie- Kokavec chata

26. -19.03.2019 Dedičské konanie po Pavlovi Bazelovi

27. -28.03.2019 Ing. Králik Marian- Žiadosť o zväčšenie plochy 150m2

28. -29.03.2019 OR HaZZ LM- Pozvánka na pr. Poradu  29.3.2019

29. -03.04.2019 Spol. OU- odb.stav.- Bubniak- Začatie o zmene stavby

30. -09.04.2019 DPCOM, sro- Fa za Urbárik 2019-/144€/

31. -18.04.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 3.2019- /12€/

32. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Feketíková E./

33. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Dorniaková B./

34. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kéryová A./

35. -18.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Pašková B./

36. -29.04.2019 PeaDr. Hollá Martina- Žiadosť o pozemok pod chatu

37. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Jančiová A./

38. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Priechodský O./

39. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kasanický Ro./

40. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Tomčík J. LM./

41. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kasanický Ri./

42. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Repová Ma./

43. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Repová G./

44. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Urbanovičová B./

45. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Medzihradská./

46. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Jurigová T./

47. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Lukáčová M./

48. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Oravcová E./

49. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Košo D./

50. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Ing. Repa D./

51. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

52. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Šimková E./

53. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Janek René./

54. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Labajová A./

55. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

56. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Mičudová B./

57. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Kašáková S./

58. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Droppová V./

59. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Droppa J./

60. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

61. -29.04.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/bez adresy/

62. -29.04.2019 Maruška David- Žiadosť o pozemok pod chatu

63. -02.05.2019 Javoreková Andrea- Ponuka na odpredaj podielov /1.500€/

64. -02.05.2019 Pražák Peter BA- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

65. -09.05.2019 Repa Ján BA- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

66. -09.05.2019 Kohútová Emília KM- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

67. -09.05.2019 Skubík Pavol ZA- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

68. -09.05.2019 Tunega Miroslav TT- Splnomocnenie na Valné zhromaždenie/Tomčík P./

69. -09.05.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 4.2019- /12€/

70. -19.05.2019 Kubáň Ján st- Žiadosť o pozemok pod chatu

71. -19.05.2019 Kubáň Štefan- Žiadosť o pozemok pod chatu

72. -20.05.2019 MUDr. Radomír Kokavec- Žiadosť o súhl.stanovisko na výrub stromov

73. -23.05.2019 Ozobiara Renata- Žiadosť o pozemok pod chatu

74. -23.05.2019 Baďo Jaroslav- Žiadosť o pozemok pod chatu

75. -23.05.2019 Slov. pošta- Vrátená pozvánka na Valné zhromaždenie/Rišková Valentína/

76. -29.05.2019 MUDr. Krousová Zuzana- Žiadosť o pozemok pod chatu

77. -29.05.2019 Líška Vladimír- Žiadosť o pozemok pod chatu

78. -29.05.2019 Líška Peter- Žiadosť o pozemok pod chatu

79. -29.05.2019 VUB- Oznámenie o zmene zmluvy

80. -31.05.2019 Bistiaková Viera- Žiadosť o pozemok pod chatu

81. -10.06.2019 OU LM odb.ŽP- Oznámenie o vykonaní overenia oznámenia

82. -10.06.2019 OU Svätý Kríž- Oznámenie o oznámení na ŽP

83. -10.06.2019 Liptovsko-tatr. ZVL- Žiadosť o aktualizáciu údajov

84. -10.06.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 5.2019 /12€/

85. -10.06.2019 JUDr. Dorociak- Fa za právne služby- zmluva o PS /504€/

86. -18.06.2019 JUDr. Školníková- Ded.konanie po p. Vyletelovi- otázky do DK

87. -19.06.2019 OR PZ SR LM- Uznesenie- lesná cesta

88. -20.06.2019 Vladimíra Šimková- Fa za uhadzovanie haluziny- 1,2Ha- /660€/

89. -21.06.2019 Staroň Branislav- Ponuka na odpredaj podielov /900€/

90. -24.06.2019 OU LM odb.poz.a lesný- Bubniak J.- oznámenie o odňatí TTP

91. -24.06.2019 SPF- Poverenie p. Komiňáka zastupovať na Valnom zhromaždení

92. -03.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Výzva na zaplatenie správneho poplatku 11€

93. -03.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Oznámenie o začatí konania na súhlas uskl.

94. -04.07.2019 OU Svätý Kríž- Rozh.o zmene nedokončenej stavby- Bubniak

95. -09.07.2019 Ing. Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko k projekt.dokumentácii- Kokavec

96. -24.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Výzva na zaplatenie správneho poplatku 11€

97. -24.07.2019 OU ZA- odb.starostl.o ŽP- Oznámenie o začatí konania na súhlas uskl.

98. -24.07.2019 Spoločný OU LM- odpoveď na Ž o súhl.stanovisko

99. -24.07.2019 Liptovsko-tatr. ZVL- Pozvánka na stretnutie 19.7.2019

100.-24.07.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 6.2019 /12€/

101.-24.07.2019 JUDr. Dorociak- Urgencia o uhradenie za vypracovanie Zmluvy

102.-24.07.2019 JUDr. Dorociak- Fa za právne služby- urgencia- zmluva o PS /504€/

103.-24.07.2019 Smilnická Renata- Ž o zväčšenie plochy pod chatu /100m2/

104.-02.08.2019 OU Svätý Kríž- Súhlasné stanovisko s terénnymi úpravami

105.-04.08.2019 Hollý Ivan- Ž o spracovanie vývratov

106.-04.08.2019 Petrek Martin- Ž o prenájom pozemku pod chatu, alebo dom

107.-05.08.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 7.2019 /12€/

108.-07.08.2019 Petrek Martin- Ž o prenájom časti parcely C 2260/81

109.-07.08.2019 Liptovsko-tatr. ZVL- Ž o vyplnenie dotazníka

110.-16.08.2019 OU LM- Rozhodnutie o odňatí TTP- MUDr. Kokavec- chata

111.-16.08.2019 Spoločný OU LM- Oznámenie o zač.stav.konania- MUDr. Kokavec

112.-16.08.2019 Monika Rak- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

113.-19.08.2019 Grafon, s.r.o- Fa za pečiatky 2x- 27,85€

114.-20.08.2019 PZ SR LM- Ž.o určenie zástupcu na konania

115.-30.08.2019 OU ZA- odbor star.o ŽP- Súhlasné stanovisko s terénnymi úpravami

116.-09.09.2019 OU LM- odbor poz.a lesný- Rozhodnutie o odňatí TTP- Kokavec chata

117.-23.09.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 8 2019- 12€

118.-23.09.2019 Hollý Ľubomír- Rozdelenie dedičstva

119.-26.09.2019 Obec Svätý Kríž- Stavebné povolenie MUDr. Kokavec

120.-21.10.2019 Vladimíra Šimková- Fa za vyžínanie 12Ha- 1.596€

121.-21.10.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 9.2019 /12€/

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

02- PS Sv. Kríž nemôže uhradiť fa za členské, keďže je vystavená na starý urbár

03. PS Svätý Kríž súhlasí so žiadosťou, obidvaja si však budú musieť so spoločenstvom urobiť nájomnú zmluvu. Zmluva bude na 30 rokov, 25 m2/ 0,15€ / rok. Nájomné vyplatiť jednorázovo po 112,50€. V prípade, že bude od stavebného úradu potrebný geometrický plán, zaplatia si ho žiadatelia.

04. Výbor súhlasí so žiadosťou

05. Žiadosť eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

06,07,08,27. Výbor súhlasí so žiadosťou

10. Výbor nemá záujem o kúpu auta

11. Výbor súhlasí s vysporiadaním skutočného stavu

14. Výbor vyhodnotil ponuku ako cenovo nevýhodnú oproti terajšej od Šimka

16. Výbor súhlasí s predloženou Nájomnou zmluvou na 10 rokov

17,18,21,23, 89- Výbor berie ponuku na vedomie. Ponuky boli v deň dodania zverejnené

20. Výbor vyhodnotil ponuku ako cenovo nevýhodnú oproti terajšej od Šimka

72. Výbor jednohlasne súhlasí s výrubom stromov

85.  Výbor jednohlasne súhlasí so sumou a vyplatením

95. Výbor jednohlasne súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou

105. Výbor navrhuje spracovať vývraty ťažobnou skupinou, ktorá bude rúbať Kokavcovi

108. Výbor sa stretne priamo na pozemku so žiadateľom 21.08.2019 o 19,00

114. Výbor určil zástupcu pre komunikáciu s PZ SR- predsedu Ivana Hollého

 

PRÍTOMNÍ:   4             ZA:   4          ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

3. Rôzne: Ivan Hollý- Informoval o tom, že má tabuľky o výmerách pod cestu hore chrasťou, ktoré treba doložiť na lesný úrad. Tie treba na lesný úrad a pozemkový úrad odniesť spolu s geometrickým plánom. Bude to slúžiť na vyňatie

Rôzne: Ivan Hollý- Informoval o tom, že treba zakúpiť tabuľky na výpočet vyťaženého dreva a meracie zariadenia. Zakúpi si to Rumanský- lesný gazda a PS mu to preplatí.

- Ing. Repa Štefan- informoval o stave neplatičov nájomného za rok 2019: Po minulej schôdzi poslal všetkým sms ale doteraz nezaplatili:

- Pavlík Jozef za rok 2019 65,17€, Feketík Vladimír za rok 2019- 40€, Kovalčík Miroslav za rok 2019- 40€, Droppa Peter za GP, za rok 2017- 40€, za rok 2018- 40€, za rok 2019- 40€, Bubniak Jozef za rok 2019- 40€, Slačková Eva za GP, za rok 2017- 40€, za rok 2018- 40€, za rok 2019- 40€,

Výbor pošle v mesiaci november všetkým upomienky s tým, že ak uvedené dlžné sumy neuhradia do konca roku 2019, budú s nimi zmluvy zrušené. Taktiež treba vystaviť fa na Agro Racio.

- Ing. Repa Štefan- informoval, že je potrebné vysadiť stromky nad obcou  Ponúknuť to treba Stanovi Šimkovi.

- Pavol Rumanský – informoval, že z Kokavcovho pozemku je potrebné predať stromy- 15ks= 9,32m3. Ponúknuť to treba Ing. Gašincovi. Treba vyrúbať aj nové sucháre za Ivanom Hollým a ponúknuť Gašincovi taktiež.

- Ing. Repa Štefan- informoval, že je potrebné vykonať ochranu na stromkoch vysadených vlani  Ponúknuť to treba Stanovi Šimkovi.

- Mgr. Pavol Tomčík sa opýtal Ivana Hollého v akom stave je riešenie neoprávneného čiastočného zabratia parcely E 2260/16 pp. Vavrovič Roman r. Vavrovič, Ing., Jána Stanislava 15, Bratislava - Karlova Ves, PSČ 841 05, SRPodiel: 2/3 a Rákoši František r. Rákoši, JUDr., Drieňova 16175/1A, Bratislava - Ružinov, PSČ 821 03, SRPodiel: 1/3. Opýtal sa ho na to preto, lebo on sa podujal na doriešenie tohto neoprávneného zabratia 28.3.2017, kedy tento neoprávnený úkon zapísal kataster v LM. Blíži sa tam premlčacia doba 3 roky. Navrhol aby sme súbežne podali aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na políciu SR.

- Ivan Hollý informoval, že postúpil tento prípad JUDr. Jančimu Dušanovi, ktorý už mal vyzvať uvedených pánov na zdokladovanie akým spôsobom uvedenú pôdu nadovbudli.

- Mgr. Pavol Tomčík sa opýtal Jána Kubáňa v akom stave je vybavovanie oddelenia majiteľov lesa od majiteľov TTP a ornej pôdy v PS Svätý Kríž, ktoré prisľúbil vybavovať

- odpovedal, že nič okolo toho nerobil, že to musí riešiť na schôdzi- na Valnej hromade..

- Mgr. Pavol Tomčík navrhol aby PS Svätý Kríž zakúpil drevený domček na náradie, pretože dohoda z predošlej schôdze sa nezrealizovala a protipožiarne náradie stále nemáme uložené vo svojich priestoroch, čo nie je v súlade s vypracovaným protipožiarnym plánom.

- Výbor sa dohodol, že postaví oproti Pavlovi Tomčíkovi drevený domček o rozmeroch 4 x 3m a výške 1,9m. Plánik vyrobí Štefan Repa a žiadosť na OU podá Pavol Tomčík.

- Mgr. Pavol Tomčík informoval, že je potrebné schváliť súhlasné stanovisko pre Ing. Dušana Repu, bytom Svätý Kríž 88 na dodatočné vyňatie TTP na zastavané plochy na účel kolaudácie chaty.

- Výbor súhlasil jednohlasne

- Mgr. Pavol Tomčík informoval, že sľúbenú žiadosť na OU Svätý Kríž na súhlasné stanovisko s výstavbou cesty hore chrasťou podal a aj súhlasné stanovisko Obce je hotové..

PRÍTOMNÍ:   4             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 0            PROTI:  0

 

4. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie zvolá v mesiaci október.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 28.10.2019 o 21,00         v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.