Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 29.12.2022 o 17.00.

02.01.2023 07:23

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 29.12.2022 o 17.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Štefan Repa

Ospravedlnení: Pavel Rumanský, Ing. Mária Skubíková,

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický, Ján Kubáň

Ospravedlnený: Lukáš Skubík

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia: nikto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž:


 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Schválenie, neschválenie Zmluvy o budúcej zmluve

4. Uznesenie

5. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 3 ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

 

Došlá pošta v roku 2022:

 

01. -04.01.2022 OU LM katastr.o.- Odpoveď na zápis Marian Mikuš do PS Svätý Kríž

02. -04.01.2022 LTZVL- Správa o výsledkoch korešpodenčného hlasovania

03. -05.01.2022 Šimková Vladimíra- Fa za výžin, ochranu, stromky za rok 2021- 3.595€

04. -13.01.2022 Kameňolomy L. Kľačany- Fa za kamenivo za rok 2021- 2.795,52€

05. -13.01.2022 Envigeo- Oznámenie o vzájomnom započítaní pohľadávok za rok 2021

06. -15.01.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.- Hollý Ivan studňa chata

07. -15.01.2022 LTZVL- Správa o výsledku korešp. Hlasovania

08. -17.01.2022 Antol Zdeno- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

09. -17.01.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 12.2021- 12€

10. -17.01.2022 Geodetka, sro- Návrh GP na pozemky okolo chát II. Etapa

11. -18.01.2022 E. Porubjaková- Copy seris- Fa za papierenské potreby

12. -31.01.2022 D. Urbanová- Dedičské konanie po Danielovi Fiačanovi

13. -03.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie k nahliadnutiu EIA

14. -03.02.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na studňu- Tkáčová- chata

15. -15.02.2022 Hollý Ľubomír- Ž.o prenájom pozemku popred chatu

16. -18.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie ku konzultácii EIA

17. -22.02.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2022- 12€

18. -21.02.2022 Tomáš Borsík- Št. st. dohľad- chata Ivan Hollý

19. -21.02.2022 DU Žilina- Výzva na zaplatenie nedoplatku 30€

20. -22.02.2022 Ing. Gašparovičová- Ž. o identifikáciu platieb do účtovníctva

21. -22.02.2022 Ing. Zverko- Informácie ku aktualizácii Urbárika

22. -22.02.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn. O začatí vodohosp. Konania chata Ing. Tkáčová

23. -15.02.2022 Kameňolom Kľačany- Odsúhlas. Pohľadávok ku 31.12.2021

24. -16.03.2022 Ing. Gašparovičová- Dodat. Daň. Priznanie za rok 2021

25. -25.03.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2022- 12€

26. -25.03.2022 Mgr. Bernard Janík- Príkaz k exekúcii- Martin Repa

27. -28.03.2022 Tomáš Borsík- Postúpenie výkonu št. dohľadu- Hollý Ivan chata

28. -28.03.2022 Spoločný OU LM- Ing. Tkáčová- Ozn. O začatí stav. konania chata

29. -28.03.2022 DU Žilina- Ozn. O uhradení poplatku za daň. Priznanie- 15,90€

30. -29.03.2022 Kašáková Soňa- Ž. o pridelenie pozemku pod chatu

31. -30.03.2022 Droppa Vladimír- Ž. o súhlas na výrub drevnej hmoty

32. -30.03.2022 Oračko Miroslav- Ž. o zber haluziny

33. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na doplnenie Martin Matejka- zápis NZ chata

34. -04.05.2022 ECAV Svätý Kríž- Súhlas na prekop cesty a uloženie kanal.a vodov.príp.

35. -12.05.2022 OULMkataster- Ozn. O zápise NZ Pavol Tomčík do katastra

36. -12.05.2022 Obec Sv. Kríž- Kovalčík- vodohosp.kon. /studňa, chata/ 20.05.2022

37. -12.05.2022 Spoločný OU LM- Tkáčová- Ozn.o úprave projekt.dokument. /chata/

38. -12.05.2022 Premier consulting- Ponuka na projekty z Eurofondov

39. -17.05.2022 OULM ŽP- Obozn.s podkladmi- EIA chaty II. Etapa

40. -17.05.2022 OULM Poz.odbor- Rozh.o trvalom odňatí PP /Tkáčová- chata/

41. -25.05.2022 Rišková Valentína- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

42. -25.05.2022 Repa Roman BB- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

43. -25.05.2022 Kasanický Richard BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

44. -25.05.2022 Priechodský Ivan Nižná Rybnica- Neprebraná pozvánka na VZ

45. -25.05.2022 Klampferer Martina LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

46. -25.05.2022 Skubík Milan Divina- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

47. -25.05.2022 Zuzaniak Miroslav LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

48. -25.05.2022 Fides Marek BA- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

49. -25.05.2022 Labajová Alena Ľubeľa- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

50. -25.05.2022 Tomčík Ján LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

51. -25.05.2022 Repa Vladimír LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

52. -25.05.2022 Kašáková Soňa LM- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

53. -25.05.2022 Pašková Božena Sv. Kríž- Neprebraná pozvánka na Valné zhromaždenie

54. -25.05.2022 Oravcová Elena Demänová- Neprebraná pozvánka na VZ

55. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

56. -25.05.2022 OU ZA ŽP- Odpoveď na Ž.o súhlas na použitie „frézovanej“

57. -31.05.2022 Španko Milan BA- Splnomocnenie na VZ /Španková Ľudmila/

58. -31.05.2022 Spoločný OU- Ozn.o zač.úz.a stav.konania /Kovalčík- chata/

59. -31.05.2022 Tatraforest, sro- Fa za prerezávky /4.324,80€/

60. -06.06.2022 LiptovConsult sro- Ž.o vyjadrenie k projekt.dok.- vodovod, kanalizácia

61. -06.06.2022 Obec Sv. Kríž- Súhlas na vŕt.studňu- Kovalčík chata

62. -06.06.2022 Maruška David BB- Splnomocnenie na VZ /Tomčík Pavol/

63. -06.06.2022 Gašpar Peter- Ž.o dlhodobý prenájom parcely C1169/5 v KU Sv. Kríž

64. -14.02.2022 OU LM ŽP- Stanovisko posunutie hranice pozemku- chata Tkáčová G.

65. -06.04.2022 Benčo Peter- Ž.o súhl.stanovisko- umiestn. včelých úľov /za chrasťou/

66. -12.04.2022 Španko Jaroslav ml.- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

67. -14.04.2022 Španko Juraj- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

68. -14.04.2022 Obec Svätý Kríž- Prerušenie stavebného konania- Tkáčová G.- chata

69. -15.04.2022 Španková Dzurech Barbara- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

70. -17.04.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Repa Igor- chata

71. -17.04.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Ing. Gašinec Ivan- chata

72. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Mgr. Tomčík Pavol- chata

73. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Ing. Repa Štefan- chata

74. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Bubniak Jozef- chata

75. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Hollý Ivan- chata

76. -17.04.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov pri zápise Nájomnej zmluvy Stankoviansky Albín- stará chata

77. -12.05.2022 OULM kataster- Zápis Nájomnej zmluvy Mgr. Tomčík Pavol- chata

78. -07.06.2022 Štatistický úrad SR- Výzva na predloženie výkazu za r. 2021 /OZ Stránska chrasť/

79. -13.06.2022 Ing. Petrek Martin- Ž.o povolenie na vodovodnú prípojku 1169/1

80. -16.06.2022 Spol.OU- Ozn.o zač.dodat.povolení zmien stavby- chata Hollý Ivan

81. -17.06.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH máj 2022 (12€)

82. -18.06.2022 Droppa Ľubomír- Dedičské konanie po Droppovej Emílii

83. -19.06.2022 Ing. Gašinec Ivan- Splnomocn. na Valné zhromaždenie(Tomčík Pavol)

84. -21.06.2022 Bátora Viktor- Vyjadrenie k použitiu „frézovanej“ na lesnú cestu

85. -22.06.2022 Premier consulting- Ponuka na vypracovanie ž.o eurofondy

86. -22.06.2022 Mgr. Bernard Janík- Ozn.o zrušení exekúcie (Martin Repa)

87. -22.06.2022 PZ Siná- Ž.o umiestnenie kafilérnej jamy na E2260/6, LV 427

88. -24.06.2022 OULM kataster- Výzva na odstránenie nedostatkov- zápis geom.plánu

89. -28.06.2022 OULM poz.odb.- Súhl. so zmenou TTP na zast.plochy (Hollý Ivan chata)

90. -01.07.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o zač.vodoprávneho konania (Nezval- chata)

91. -01.07.2022 OZO, sro- Fa za prevoz materiálu (frézovaná)- 475,20€

92. -01.07.2022 Tatraforest, sro- Fa za sadenice smreka obyč.- 1.500ks (441€)

93. -11.07.2022 OULM ŽP- Vyjadr.k zmene stavby pred dokonč. (Lesná cesta)

94. -12.07.2022 Orgán št.stav.dohľadu- Postúpenie výkonu (Bubniak Jozef chata)

95. -13.07.2022 Obec Svätý Kríž- Stav.povolenie (Kovalčík chata)

96. -19.07.2022 Obec Svätý Kríž- Povolenie vodnej stavby (Nezval studňa)

97. -26.07.2022 Slov. pošta- Vrátenie pozvánky na Valné zhr. (Repová Gabriela)

98. -30.07.2022 Borsík Michal- Rozšírenie NNK cesta - právoplatná EIA

99. -01.08.2022 Obec Svätý Kríž- Dodat.povolenie zmien dočas.stavby (Hollý I. chata)

100. -14.04.2022 Kašáková Soňa- Žiadosť o vyčlenenie jej podielu do os. Vlastníctva

101. -24.06.2022 OULM ŽP- EIA Stránska chrasť 2.etapa ukončenie posudzovania

102. -23.09.2022 KPÚ ZA- Ž.o súhlas na vykonanie arch.výskumu v Stránskej chrasti

103. -30.08.2022 Mičuda Pavel- Ž.o pozemok pod chatu

104. -06.09.2022 Profievidencia, sro- Fa za program Urbárik (165,39€)

104. -06.09.2022 Profievidencia, sro- Prístupové heslá pre správcov PS Svätý Kríž

105. -29.09.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH august 2022 (12€)

106. -29.09.2022 Obec Sv. Kríž- Začatie vodohosp.konania Petrek 14.10.2022

107. -29.09.2022 Obec Sv. Kríž- Začatie vodohosp.konania Kokavec 14.10.2022

108. -03.10.2022 JUDr. Balun- Vyrozumenie v dedičstve po neb. Ľudmila Uličná

109. -14.10.2022 Tatraforest sro- Fa za OLH september 2022 (12€)

110. -20.10.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na užívanie vôd Kokavec chata

111. -03.11.2022 Marek Kasanický- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu

112. -13.11.2022 Tkáčová Gabriela- Sťažnosť na konanie predsedu PS Sv. Kríž

113. -26.11.2022 OULMŽP- Ozn.o začatí konania na výrub drevín v chrasti 14.12.2022

114. -27.11.2022 Ing. Tkáčová- Sťažnosť na konanie predsedu PS Svätý Kríž pre DR

115. -29.12.2022 ALARMnet, sro- Fa za opravu závory (37,80€)

116. -07.12.2022 Ing. Jozef Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko- el.prípojka k chate- Kokavec

117. -07.12.2022 Orava wood, sro- cenová ponuka na práce v lese

118. -08.12.2022 Premier consulting- Ponuka na eurofondy

119. -22.12.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodospr.konania- Ing. Skubíková chata

120. -07.12.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodospr.konania- Ing. Valaštiak- chata

121. -22.12.2022 OULM- ŽP- Vyjadrenie cesta Stránska chrasť- súhlasné stanovisko

122. -23.12.2022 Mgr. Lepiš- Návrh zml.o bud.zmluve- Kanalizácia PS-Obec

123. -23.12.2022 Mgr. Lepiš- Návrh zml.o bud.zmluve- Vodovod PS-LVS

 

 

Stanovisko Výboru k bodu:

03, 04, 09,11, 17, 19, 25,29,81,91,92, 104,105,109,111,115- Výbor súhlasí s úhradami faktúr.

08,30,66,67,69,103- Žiadosť o pozemok eviduje, momentálne nedisponuje žiadnymi pozemkami

10.- Súhlasí s návrhom GP firmy Geodetka sro

15.- Výbor súhlasí s prenájmom formou dodatku k terajšej NZ

28.- Výbor súhlasí so žiadosťou, podmieňuje si ju však súhlasom susedov

31.- Výbor súhlasí so žiadosťou pod podmienkou: Drevo, ktoré má byť vyrúbané musí byť riadne vyznačené OLH, p. Gašincom, po výrube riadne pomerané a následne bude odpredané žiadateľovi za cenu 100€/m3

63.- Ž.p. Gašpara berie na vedomie a predvolá menovaného na ďalšiu výborovú schôdzu, aby vysvetlil zámer k prenájmu parcely.

79. Výbor nesúhlasí s opätovným prekopávaním pozemku

87, 102.- Výbor súhlasí so žiadosťou

100.- Žiadosti nedovoľuje vyhovieť zákon 110/2018

114.- Výbor odovzdal žiadosť predsedovi DR

122, 124- Výbor súhlasí so zmluvami za predpokladu, že investorom bude Obec, resp. LVS

 

 

Prítomní: 3 ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Vyšlá pošta v roku 2022:

 

01. -17.01.2022 Geodetka, sro- Objednávka na GP- zameranie poz. PS Sv. Kríž 2.986€ Výbor súhlasí s úhradou Fa.

02. -17.01.2022 PZ Siná- Fa za prenájom pozemkov za rok 2022- 136,29€

03. -10.02.2022 OU LM- ŽP- Ž. o konzultáciu k EIA chaty Stránska chrasť II. Etapa

04. -09.03.2022 Obec Sv. Kríž- Ž. o doplnenie stanoviska obce na ŽP- chaty EIA

05. -11.03.2022 Ing. Gašparovičová- Objednávka na dodatočné daň. Priznanie- 60€- Výbor súhlasí s úhradou Fa.

06. -15.03.2022 OU LM- katastr.odb.- Návrh na vklad NZ na chaty 9ks

07. -16.03.2022 DU Žilina- Splnomocnenie pre Ing. Gašparovičovú- Podanie Daň.pr.

08. -10.04.2022 ECAV Sv. Kríž- Ž.o súhlas na prekop.cesty a uloženie kanal.a vod.príp.

09. -04.05.2022 OULM- kataster- Ž.o zápis NZ Pavol Tomčík do katastra

10. -01.06.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo ( 1.601,75€)

11. -01.07.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo ( 719,87€)

12. -05.06.2022 Obec Sv. Kríž- Ž.o súhlas s drobením pozemkov

13. -03.06.2022 Tatraforest, sro- Fa za drevo (20.487,03€)

14. -27.06.2022 PZ Siná- Súhlas s umiestnením kafilérnej jamy

15. -17.04.2022 Španko Juraj- Odpoveď na žiadosť o pozemok pod chatu

16. -17.04.2022 Španková Barbara- Odpoveď na žiadosť o pozemok pod chatu

17. -17.04.2022 Tkáčová Gabriela- Súhlas s posunutím stavby (chata)

18. -19.09.2022 Droppa Vladimír- Fa za odber dreva (3.900€)

19. -14.10.2022 JUDr. Balun- Vyrozumenie vo veci- neb. Ľudmila Uličná

20. -19.10.2022 Milan Matejka- Povolenie na výsadbu stromkov na urbárskych poz.

21. -04.11.2022 Marek Kasanický- Odpoveď na ž. o pozemok pod chatu

22. -01.12.2022 Agro Racio, sro- Fa za prenájom pozemkov (2.324€)

23. -09.11.2022 OULMŽP- Ž.o výrub stromov napadnutých kôrovcom (chrasť)

 

Prítomní: 3 ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

3. Schválenie, neschválenie Zmluvy o budúcej zmluve:

Ivan Hollý – informoval, že Mgr. Lepiš vypracoval návrhy zmlúv o budúcej zmluve medzi PS Svätý Kríž a Obcou Svätý Kríž, resp. medzi PS Svätý Kríž a LVS Liptovský Mikuláš. Zmluvy hovoria o tom, že v prípade, že by došlo k realizácii vybudovania vodovodu a kanalizácie do časti Stránska chrasť, tieto by sa po vybudovaní odovzdali Obci, resp. LVS. Mgr. Tomčík a Ing. Kasanický namietali, že PS Svätý Kríž nemôže realizovať takúto veľkú stavbu a preto treba požiadať Obec a LVS, aby sa zaujímali prostredníctvom eurofondov o vybudovanie týchto stavieb. Na spoluúčasť by sa teoreticky mohlo požiadať o vyzbieranie prostriedkov od obyvateľov tejto časti.


 

Prítomní: 3 ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 

4. Uznesenie č. 06/2022

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

  1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

  2. Text Zmluvy o budúcej zmluve medzi PS Svätý Kríž a Obcou Svätý Kríž, resp. medzi PS Svätý Kríž a LVS Liptovský Mikuláš, ktoré hovoria o tom, že v prípade, že by došlo k realizácii vybudovania vodovodu a kanalizácie do časti Stránska chrasť, tieto by sa po vybudovaní odovzdali Obci, resp. LVS. PS Svätý Kríž ale nemôže realizovať takúto veľkú stavbu a preto treba požiadať Obec a LVS, aby sa zaujímali prostredníctvom eurofondov

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

  1. Predsedu PS Svätý Kríž, aby riešil problematiku z bodu 3 tejto schôdze s Obcou Svätý Kríž a LVS.

 

 

 

 

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

  1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

 

 

Prítomní: 3 ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

5. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 19,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 29.12.2022 v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.: ivanholly1@centrum.sk tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.: rena23@hotmail.co.uk tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0903 992 1266

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: 844bf@azet.sk, tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode