Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, Dňa: 30.03.2022 o 18.00.

07.04.2022 10:14

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, 

Dňa: 30.03.2022 o 18.00.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva-  Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Pavel Rumanský, Ing. 

Ospravedlnení: Mária Skubíková, Ing. Štefan Repa

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  nikto

Ospravedlnení: Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík, Ján Kubáň

Neprítomný a neospravedlnený: nikto

Hostia: Hollý Ľubomír, Ing. Tkáčová Gabriela, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 30.04.2021 o 18.00:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

3. Rôzne

5. Uznesenie

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0


 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :


 

Došlá pošta v roku 2022:

 

01. -04.01.2022 OU LM katastr.o.- Odpoveď na zápis Marian Mikuš do PS Svätý Kríž

02. -04.01.2022 LTZVL- Správa o výsledkoch korešpodenčného hlasovania

03. -05.01.2022 Šimková Vladimíra- Fa za výžin, ochranu, stromky za rok 2021- 3.595€

04. -13.01.2022 Kameňolomy L. Kľačany- Fa za kamenivo za rok 2021- 2.795,52€

05. -13.01.2022 Envigeo- Oznámenie o vzájomnom započítaní pohľadávok za rok 2021

06. -15.01.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn.o začatí vodohosp.kon.-  Hollý Ivan studňa chata

07. -15.01.2022 LTZVL- Správa o výsledku korešp. Hlasovania

08. -17.01.2022 Antol Zdeno- Ž.o pridelenie pozemku pod chatu 

09. -17.01.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 12.2021- 12€

10. -17.01.2022 Geodetka, sro- Návrh GP na pozemky okolo chát II. Etapa

11. -18.01.2022 E. Porubjaková- Copy seris- Fa za papierenské potreby

12. -31.01.2022 D. Urbanová- Dedičské konanie po Danielovi Fiačanovi

13. -03.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie k nahliadnutiu EIA

14. -03.02.2022 Obec Sv. Kríž- Povolenie na studňu- Tkáčová- chata

15. -15.02.2022 Hollý Ľubomír- Ž.o prenájom pozemku popred chatu

16. -18.02.2022 OU LM- ŽP- Pozvanie ku konzultácii EIA

17. -22.02.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 1.2022- 12€

18. -21.02.2022 Tomáš Borsík- Št. st. dohľad- chata Ivan Hollý

19. -21.02.2022 DU Žilina- Výzva na zaplatenie nedoplatku 30€

20. -22.02.2022 Ing. Gašparovičová- Ž. o identifikáciu platieb do účtovníctva

21. -22.02.2022 Ing. Zverko- Informácie ku aktualizácii Urbárika

22. -22.02.2022 Obec Sv. Kríž- Ozn. O začatí vodohosp. Konania chata Ing. Tkáčová

23. -15.02.2022 Kameňolom Kľačany- Odsúhlas. Pohľadávok ku 31.12.2021

24. -16.03.2022 Ing. Gašparovičová- Dodat. Daň. Priznanie za rok 2021

25. -25.03.2022 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2022- 12€

26. -25.03.2022 Mgr. Bernard Janík- Príkaz k exekúcii- Martin Repa

27. -28.03.2022 Tomáš Borsík- Postúpenie výkonu št. dohľadu- Hollý Ivan chata

28. -28.03.2022 Spoločný OU LM- Ing. Tkáčová- Ozn. O začatí stav. konania chata

29. -28.03.2022 DU Žilina- Ozn. O uhradení poplatku za daň. Priznanie- 15,90€

30. -29.03.2022 Kašáková Soňa- Ž. o pridelenie pozemku pod chatu

31. -30.03.2022 Droppa Vladimír- Ž. o súhlas na výrub drevnej hmoty

32. -30.03.2022 Oračko Miroslav- Ž. o zber haluziny

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

03, 04, 09,11, 17, 19, 25,29- Výbor súhlasí s úhradami faktúr.

08,30.- Žiadosť o pozemok eviduje, momentálne nedisponuje žiadnymi pozemkami

10.- Súhlasí s návrhom GP firmy Geodetka sro

15.- Výbor súhlasí s prenájmom formou dodatku k terajšej NZ

28.- Výbor súhlasí so žiadosťou, podmieňuje si ju však súhlasom susedov

31.- Výbor súhlasí so žiadosťou pod podmienkou: Drevo, ktoré má byť vyrúbané musí byť riadne vyznačené OLH, p. Gašincom, po výrube riadne pomerané a následne bude odpredané žiadateľovi za cenu 100€/m3

 

Vyšlá pošta v roku 2022:

 

01. -17.01.2022 Geodetka, sro- Objednávka na GP- zameranie pozemkov PS Sv. Kríž 2.986€ Výbor súhlasí s úhradou Fa.

02. -17.01.2022 PZ Siná- Fa za prenájom pozemkov za rok 2022- 136,29€

03. -10.02.2022 OU LM- ŽP- Ž. o konzultáciu k EIA chaty Stránska chrasť II. Etapa

04. -09.03.2022 Obec Sv. Kríž- Ž. o doplnenie stanoviska obce na ŽP- chaty EIA

05. -11.03.2022 Ing. Gašparovičová- Objednávka na dodatočné daň. Priznanie- 60€- Výbor súhlasí s úhradou Fa.

06. -15.03.2022 OU LM- katastr.odb.- Návrh na vklad NZ na chaty 9ks

07. -16.03.2022 DU Žilina- Splnomocnenie pre Ing. Gašparovičovú- Podanie Daň.pr. 


 

Prítomní: 3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Rôzne:  Ivan Hollý informoval, že pozval hostí: Hollý Ľubomír a Ing. Tkáčová Gabriela. Dôvod je, že Hollý Ľubomír podal na stavebný úrad odpor voči osadeniu stavby chaty Ing. Tkáčovej. Ona to zdôvodňovala stromom, ktorý jej ŽP nedovolí vyrúbať. Nakoniec sa stránky dohodli o posunutí chaty smerom k ceste  a dohodli sa, že p. Hollý odpor stiahne a tým Stavebný úrad žiadosť Ing. Tkáčovej schváli. 

     Mgr. Pavol Tomčík  informoval, že vypracoval nové NZ pre chaty, ktoré sú po kolaudačnom rozhodnutí a upravil aj výšku nájmov smerom nahor, v zmysle zápisnice zo zasadnutia Výboru, bod č. 4 zo dňa 3.11.2014 a z Uznesenia Výboru č. 07/2020 zo dňa 11.8.2020. Taktiež vypracoval návrhy na vklad do katastra týchto Nájomných zmlúv a 15.3.2022 ich zavkladoval.

  • Informoval, že predajom podielov v spoločenstve Peter Droppa prišiel o pozemok pod chatu. Mal ho poniže p. Nezvala. Tento by sa mal prideliť niekomu inému zo žiadateľov. Výbor teda navrhol prenajať tento pozemok p. Pavlovi Rumanskému, ktorý už pozemok mal schválený, ale v inej časti.

  • Upozornil, že do 15.4.2022 musíme rozposlať pozvánky na Valné zhromaždenie, ktoré má byť v nedeľu 15. mája 2022 do KD vo Svätom Kríži. Výbor sa dohodol, že dátum Valného zhromaždenia posunie o mesiac a to na 19.06.2022. Dôvodom je podanie Náhradného, dodatočného daň. Priznania, čím by sa termín nestihol a na Valnom zhromaždení je potrebné schválenie Finančnej uzávierky.


 

Prítomní: 3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0


 

5.  Uznesenie 02/2022

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

  1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

  2. Zmenu termínu konania Valného zhromaždenia na nedeľu 19.06.2022 v KD v Sv. Kríži

  3. Pridelenie pozemku pod chatu po p. Droppovi Petrovi v prospech Rumanského Pavla 

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

 

 

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

  1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.


 

Prítomní: 3         ZA:  3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

6. Záver- Mgr. Pavol Tomčík poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil o 19,30.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 30.03.2022                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187 

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405 

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode