Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž zo dňa: 24.05.202

31.05.2021 14:27

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž, 

Dňa: 24.05.2021.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ivan Hollý, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková,. Ing. Štefan Repa, Pavel Rumanský

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-  Ing. Jozef Kasanický, Lukáš Skubík, Ján Kubáň, Lukáš Skubík

Ospravedlnení: nikto

Neprítomní a neospravedlnení: nikto

Hostia-  Ing. Ivan Gašinec- OLH, Cyril Cvengroš- obyvateľ chatovej osady Stránska chrasť

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 24.05.2021:

 

Program:

  1.  Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

  2.  Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž

  3.  Rôzne

  4.  Uznesenie

  5.  Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- schôdzu otvoril per rollam Mgr. Pavol Tomčík- podpredseda spoločenstva, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

-

 

2. Oboznámenie s prijatou a odoslanou poštou PS Svätý Kríž/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze :

 

Došlá pošta v roku 2021:

 

01. -03.01.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 12.2020- 12€

02. -20.01.2021 PaeDr. Tatiana Korčeková- Ž o pridelenie poz.pod chatu

03. -20.01.2021 Ján Kuboši, Svit- Ž o súhl.st.na vodovodnú prípojku

04. -25.01.2021 LTZVL- Fa za členské 2021 /20€/

05. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Ž.o vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

06. -19.02.2021 Ing. Juraj Vavro- Fa za projekt na vodovod a kanalizáciu /7.080,00€/

07. -20.02.2021 EUB-Tomáš Slotka- Oznámenie o smerovaní El.kábla na 18 chát

08. -22.02.2021 Dominika Tarabová- Ž o pridelenie poz.pod chatu

09. -22.02.2021 Martin Kičin- Ž o pridelenie poz.pod chatu

10. -27.02.2021 OU LM- katastr.odb.- Zavkladovanie vec.br./v.prípojka MUDr. Palko/

11. -03.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 01.2021- 12€

12. -09.03.2021 Spol. OÚ- Kolaudácia príst.cesty- Petrek 23.3.2021

13. -10.03.2021 PDCOM Beňuš- Fa za aktualizáciu Urbárika 2021- 168€

14. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Ž.o súhl.stanovisko /Ing. Skubíková- terasa/

15. -17.03.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 02.2021- 12€

16. -18.03.2021 SOPSR-Ing. Janík- súhl.stanovisko na ťažbu v chrasti

17. -12.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky- 100,80€

18. -16.04.2021 ZNAČKY, sro- fa za dodatk.dopr.značky-   51,60€

19. -19.04.2021 HES-COMGEO, s.r.o- Cenová ponuka na EIA- 4.800€

20. -20.04.2021 ALARMA, s.r.o- Cenová ponuka na kamerový systém-  799,40€

21. -21.04.2021 Orange Slovensko, s.r.o- Dokumenty ku SIM karte k rampe

22. -21.04.2021 Tatraforest, sro- Fa za OLH za 03.2021- 12€

23. -07.05.2021 Orange SVK, sro- Fa za program paušál GO- rampa SIM- 1€/mes

24. -07.05.2021 SIPS, sro- Odpoveď na II reklamáciu lesnej cesty Stránska chrasť

25. -17.05.2021 ALARMA, sro- Fa za rampu a práce- 2.936,71€/mes

26. -17.05.2021 ALARMA, sro- Fa za programovanie a ČIP- 30ks- 174€

27. -18.05.2021 MUDr. Palko Marián- Žiadosť o prenájom pozemku na parc. E 2260/81

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

01, 04, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, - Výbor súhlasí s úhradami faktúr

02, 08, 09. - Výbor nemôže žiadosti akceptovať, pretože žiadatelia nie sú podielnikmi v PS

03. - Výbor nesúhlasí s prekopom prípojky cez svoju parcelu. 

06. - Výbor súhlasí s úhradou faktúry, ale iba ako forma pôžičky pre OZ Stránska chrasť. Chatári si ju budú musieť rozpočítať medzi sebou a následne uhradiť na účet PS Sv. Kríž

14.- Výbor súhlasí so žiadosťou.

27.- Výbor súhlasí so žiadosťou za podmienok: Žiadateľ vypracuje na vlastné náklady NZ, zhotoví geometrický plán a na základe tohto GP bude platiť ročné nájomné 0,30€/m2. NZ bude na dobu určitú a to 10 rokov s možnosťou predĺženia tejto zmluvy. 

Vyšlá pošta v roku 2021:

 

01. -11.02.2021 JUDr. Leštinská- Vyrozumenie dedičstva Etela Šlauková

02. -08.03.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste

03. -11.03.2021 Ing. Pavlík- Súhlasné stanovisko k vyňatiu terasy k chate- Ing. Skubíková

04. -18.04.2021 SIPS, spol. sro- Reklamácia prác na lesnej ceste- Urgencia č. 2

 

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

3. Rôzne:

Cvengroš Cyril- majiteľ chaty v časti Stránska chrasť namietal, že zhotovením rampy, nemôže chodiť po lesnej ceste, pretože cesta cez Lazisko je nekvalitná. Taktiež namietal, že má zmluvu s Urbárom, tak žiada nejakú zľavu na používanie rampy. Taktiež namietal, že OU Svätý Kríž odviezol kontajner a platí za vývoz TKO a nemá kde vysýpať.

Ing. Gašinec Ivan, CsC- OLH- informoval výbor o ťažbe, ktorá sa musí tohto roku previesť v Chrasti. Na TTP je potrebné vyttiahnuť ešte 3ks kalamitného dreva a v Chrasti požiadal ŽP o súhlas a ten dostal na likvidáciu kôrovcovej kalamity a veternej kalamity. Drevo najlepšej kvality A sa bude predávať do LH do firmy Rettenmeier Tatra Timber, nekvalitné drevo do Liptovskej Teplej. Ďalej informoval o nutnosti uhodenia haluziny na hranici s katolíckou chrasťou a výsadbe cca 200 stromkov, ďaľších cca 500 stromkov je potrebné vysadiť v mieste poslednej kalamity. Tieto práce prevedie Stanislav Šimko. Taktiež prisľúbil, že urobí prerezávku v chrasti.

Hollý Ivan- p. Cvengrošovi odpovedal, že on nie je podielnikom PS Svätý Kríž, má iba nájomnú zmluvu na právo prejazdu k svojej chate. Nemôže si nárokovať na cenu za používanie rampy ako podielnici spoločenstva. Vývoz TKO treba riešiť tak, že si každý zakúpi nádoby na odpad a Obec Svätý Kríž ich vyvezie vo vývozné dni spolu s občanmi Svätého Kríža.

Mgr. Pavol Tomčík- v prijatej pošte žiada Ing. Jozef Pavlík Súhlasné stanovisko pre Ing. Skubíkovú na vybudovanie terasy ku svojej chate- Výbor súhlasil s vybudovaním terasy

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- poprosil výbor o schválenie úhrady fa v DP pod bodmi: 13, 15, 17, 18- Výbor súhlasil s úhradami.

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- poprosil výbor o schválenie žiadosti MUDr. Palka. Výbor súhlasil so žiadosťou za dodržania podmienok popísaných v stanovisku Výboru

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- oboznámil výbor, že sa zfunkčnila elektronická rampa na lesnej ceste a oboznámil o spôsobe otvárania tejto rampy. Je potrebné, aby každý podielnik a záujemca o používanie rampy uhradil schválenú jednorázovú sumu 50€ pokladníčke Ing. Skubíkovej a následne mu bude povolený prístup k užívaniu rampy. Je možné používanie cez telefón, alebo ČIP. Oboznámil výbor aj o skutočnosti, že jeden ČIP bol odovzdaný na polícii SR v LM a jeden ČIP bude potrebné odovzdať ešte Hasičskému zboru v LM.

Výbor sa dohodol, že za používanie rampy zaplatí podielnik jednorázový poplatok 50€ a žiadateľ, ktorý má len zmluvný vzťah s PS Svätý Kríž zaplatí 50€/kalendárny rok za auto do 3,5t.

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

- predseda DR požiadal Výbor o vyvolanie stretnutia so zástupcom firmy SIPS a dohodnutie odstránenia závad na lesnej ceste.

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

Ing. Jozef Kasanický- predseda DR- pozdravil Výbor PS Svätý Kríž a povedal, že sa nebudú zúčastňovať do budúcna všetkých schôdzí výboru, ale budú prichádzať vtedy, keď budú mať podnety od podielnikov, alebo jednoducho to uznajú za vhodné. Predniesol niektoré požiadavky, ktoré nazbierali od podielnikov:

1. Pri predaji podielov tretím osobám, DR odporúča tieto podieli ponúkať na predaj iba na Valnom zhromaždení, následne zverejniť na webovom sídle tak aby táto informácia sa dostala k čo najväčšiemu počtu podielnikov, ktorí mjú prednostné právo kúpy podielu. Musí tam byť povedaná aj cena za ktorú to chce majiteľ podielov predať a výmera. Až keď neprejavia o tieto podiely záujem podielnici, môžu byť predané tretím osobám.

2. DR upozornila členov Výboru, aby nedochádzalo k prekračovaniu právomocí členov a preto navrhuje:

  • člen výboru (vrátane predsedu a podpredsedu) nesmie konať v mene PS samostatne bez toho, aby mu tak ukladal za úlohu Výbor PS svojím rozhodnutím.

  • zmluvnú dokumentáciu musia podpisovať štatutári PS (predseda a podpredseda) spoločne. 

  • aby všetky úhrady faktúr a manipulácie s financiami boli schválené Výborom

  • aby všetky hotovostné prevody, výbery, vklady podpisovali minimálne dve osoby na to schválené

3. DR sa informovala ako Výbor ide doriešiť reklamáciu požiarnej cesty vybudovanej firmou Slovenské priemyslovo inžinierske stavby s.r.o. DR dala za úlohy Výboru doriešiť reklamáciu na výtlky, ktoré sa vytvorili už po 1 roku užívania cesty a odstránenie kopy štrku, ktoré sú vedľa požiarnej cesty.

4. DR poverujú predsedu výboru, aby vstúpil do rokovania s firmou Envigeo a dotiahol finančnú zábezpeku a jej vyrovnanie v zmysle podpísanej zmluvy.

5. DR navrhuje aby do budúcna ak sa budú prideľovať pozemky na rekreačné chaty si Výbor prijal také výberové kritéria, ktoré by pri väčšom počte záujemcov ako bude počet pozemkov prihliadali aj na veľkosť podielu člena PS a umiestnenie pozemku na parcele, kde sa daný člen PS nachádza.

6.  Uznesenie

Uznesenie 03/2021

Výbor PS Svätý Kríž schvaľuje:

1. Program Výborovej schôdze PS Svätý Kríž

2. Úhrady faktúr v DP pod bodmi: 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26,

3. Žiadosť MUDr. Palka za dodržania podmienok popísaných v Stanovisku výboru k bodu 27.

 

Výbor PS Svätý Kríž poveruje:

1. Podredsedu PS, aby dohodol stretnutie so zástupcom firmy SIPS, sro- zhotoviteľovi lesnej cesty Stránska chrasť a žiadal odstránenie nedostatkov v rámci reklamácie

2. Predsedu PS, aby vstúpil do rokovania s firmou Envigeo, sro- o  materiálnu kompenzáciu za používanie lesnej cesty Stránska chrasť. 

3. Člena výboru PS, aby vypracoval nové NZ pre majiteľov chát, ktorí ich už majú skolaudované, v zmysle posledných uznesení Výboru PS.

 

Výbor PS Svätý Kríž berie na vedomie:

1. Informáciu o došlej a vyšlej pošte Pozemkového spoločenstva, ktorú predniesol Mgr. Tomčík.

2. Správu OLH Ing. Ivana Gašinca CsC o pláne lesných prác, ťažbe a likvidácii kalamity.

3. Správu predsedu DR Ing. Jozefa Kasanického

 

Výbor PS Svätý Kríž ruší časť svojho rozhodnutia zo 6.10.2020:

Pod bodom 3. Výber zhotoviteľa závory na ceste v chrasti sa ruší časť:

Cena 200€ pre cudzích, čo bývajú nad rampou

Prítomní: 5         ZA:  5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0


 

6. Záver- Podpredseda  poďakoval za účasť na schôdzi a následne ju ukončil.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa 24.05.2021                       v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly1@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187 

Lukáš Skubík- mail.:                  844bf@azet.sk,         tel.: 0918 348 405 

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforestpodbiel6@gmail.com, tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Kontakty na OZ Stránska chrasť Svätý Kríž:

Martin Skubík– mail.: skubik.martin@gmail.com tel.: 0905 529 222

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode