Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 03.09.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

05.09.2018 12:34

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 03.09.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Ján Kubáň, Košo Rastislav.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnení: Droppa Zdeno, Jaroslav Španko.

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnený: Ing. Kasanický Jozef,

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Hostia- nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 03.09.2018 o 19.00 hod. v miestnosti PS Svätý Kríž:

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

  2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

  3. Stav účtu, došlé a vyšlé faktúry / Repa /

  4. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru / Repa /

  5. Lesná cesta / Repa, Tomčík, Gašinec /

  6. Lesohospodárska činnosť /Košo /.

  7. Rôzne

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

Najskôr oboznámil s došlou poštou, ktorá prišla v roku 2018:

1. - 05.01.2018 Výpis z účtu za rok 2017

2. - 15.01.2018 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

3. - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Rozhodnutie o vlastníctve podielov v PS Sv. Kríž

4. - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu v PS Sv. Kríž

5. - 17.01.2018 Ing. Gašinec- Fa za OLH v PS Sv. Kríž 1-12.2017- 14,40€

6. - 24.01.2018 Spoločný OU LM- začatie úz. Konania- Elliott

7. - 30.01.2018 Ing. Kovalčík- Žiadosť o prenájom pozemku, usporiadanie vzťahov

8. - 06.02.2018 OU LM- katastr.odbor- Prevod vlastníctva Droppa Marián- Úradník Vl.

9. - 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. začatie kolaud. Konania- studňa na chate

10.- 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. povolenie na užívanie- studňa na chate

11.- 14.02.2018 Kovalčík- GP ku vysporiadaniu vzťahov- chaty

12.- 19.02.2018 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie – A. Elliott- chata

13.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Hollý I.- chata

14.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Bubniak J.- chata

15.- 08.03.2018 Spoločný stav. Úrad- Kolaudačné konanie- Repa I.- chata

16.- 13.03.2018 Hollý I.- Územné rozhodnutie- chata

17.- 13.03.2018 Bubniak J.- Územné rozhodnutie- chata

18.- 22.03.2018 Tatraforest- Fa za OLH 1-2.2018- 24€

19.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Bubniak Jozef

20.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Hollý Ivan

21.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Eliott Andrea

22.- 06.04.2018 Obec Sv. Kríž- Začatie vodospr. konania- chata Hollý Ivan

23.- 09.04.2018 Tatraforest- Fa za OLH 3.2018- 12€

24. -10.04.2018 OU ZA- referát lesn.hosp.- Štátny dozor- 9.5.a 29.6.2018

25. -11.04.2018 Spol.OU odbor stav.poriadku- zač.stav.konania- Eliott- chata

26. -12.04.2018 Obec Svätý Kríž- Mária Skubíková- začatie vodospr.konania chata

27. -13.04.2018 Obec Svätý Kríž- Repa Igor- kolaudačné rozhodnutie- chata

28. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

29. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Hollý

30. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Eliott

31. -24.04.2018 Obec Svätý Kríž- Hollý- povolenie na studňu

32. -24.04.2018 Peter Tomčík- Žiadosť o zväčšenie pozemku na 120m2

33. -02.05.2018 Obec Svätý Kríž- Skubíková- povolenie na studňu

34. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

35. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Holý

36. -14.05.2018 Park wood- Fa za sadenice a sadenie- 914,25€

37. -14.05.2018 Tatraforest- Fa za OLH- 4.2018

38. -15.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- začatie úz. Konania- Holý

39. -21.05.2018 Droppa Ľubomír- splnomocnenie na Valnú hromadu/Tomčík/

40. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 11m2

41. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 14m2

42. -24.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- oznámenie o začatí úz. Konania- Skubíková

43. -25.05.2018 Obec Sv. Kríž- Elliott- Stavebné povolenie na chatu

44. -25.05.2018 MUDr. Kokavec- žiadosť o pridelenie pozemku 150m2

45. -13.06.2018 Kandera Roman- žiadosť o pridelenie pozemku na sklad

46. -13.06.2018 Spol.OU- odbor stav.poriad.- Bubniak Jozef- začatie stavebného konania

47. -18.06.2018 Gerek Rudolf- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

48. -18.06.2018 Tatraforest- fa za OLH máj 2018- 12€

49. -21.06.2018 Skubík Lukáš- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

50. -25.06.2018 Beloritová Iveta- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

51. -25.06.2018 EDUCO consult, sro- pozvánka na školenie o novele zákona

52. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Hollý Ivan/

53. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Bubniak Jozef/

54. -11.07.2018 Tatraforest- Fa za OLH- JÚN 2018 /12€/

55. -23.07.2018 Šnajdrová Viera- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

56. -23.07.2018 Kožišková Iveta- Ponuka na vykonávanie pestovných prác

57. -23.07.2018 Antoška Pavel- Ohlásenie drobnej stavby

58. -23.07.2018 Lipt.združ.vl.lesov- Pozvánka na snem

59. -31.07.2018 Skubíková Alena- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

60. -31.07.2018 Nemcová Eva- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

61. -31.07.2018 Úradník Vladimír- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

62. -01.08.2018 Šiška Miloš- Žiadosť o prípojku ako vecné bremeno- Podborovia

63. -08.08.2018 Tatraforest- Fa za OLH- JÚL 2018 /12€/

64. -21.08.2018 Pálenčíková Anna- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

65. -23.08.2018 OU LM Poz.odbor- Rozhodnutie o odňatí TTP-chata

66. -23.08.2018 Klamferer Martina- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

67. -23.08.2018 Skákala Roman- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

68. -23.08.2018 Kubová Alena- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

69. -23.08.2018 Rumanský Pavel- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

70. -24.08.2018 Skubík Ľubomír- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

71.

 

Stanovisko Výboru k bodu:

44. Vyhovujeme žiadosti

45. Výbor sa dohodol, že si musí ísť predmetný pozemok ešte raz pozrieť a podľa toho zaujme stanovisko na najbližšej schôdzi

47,49,50,55,59,60,61,64,66,67,68,69,70. Žiadosti eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

56. Cenovú ponuku eviduje, ale Výbor požaduje ceny za výžin a náter cervakolom

57. Súhlasíme s vybudovaním altánku na pozemku

62. Žiadosti bude vyhovené, ale s podmienkami ako p. Maro- susedný dom

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

3. Stav financií ku 31.08.2018

Stav účtu k 31.08.2018 je 44.654,41€

Stav pokladne k 31.08.2018 je 84,36€

V mesiaci september budú vystavené fa: za drevo po samovýrube pre p. Hollého I. a Bubniaka J. po 43€/m3. Ďalej pre Tatraforest 162,81m3 po 46€/m3.

Platenie nájmov: Za rok 2017 nemajú zaplatené: Stankoviansky Albín, Valach Tibor, Ing. Pavlík Jozef, Feketík Vladimír, Droppa Peter, Hrbčová Elena, Ing. Fronko Tibor, Smilnická Renata, Slačková Eva, Mgr. Droppa Miroslav, Ing. Nezval


 

4. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru / Repa /- ORHaZZ LM odvolalo zvýšené nebezpečie a ostrahu pred požiarmi.

5. Lesná cesta /Repa, Tomčík, Gašinec/- informovali o tom, že 3.9.2018 sa začalo z budovaním cesty od ev. kostola. Buldozér tu bude dva týždne. Cesta bola vykolíkovaná a podľa toho buldozér odstraňuje ornicu. Následne bude vysýpaná štrkom. Treba odstrániť iba smreky, ktoré rastú na vykolíkovanej ceste. Výbor sa dohodol, že výrub prevedie firma Tatraforest za predbežnú cenu 12€/m3. Po vyťažení sa dohodne podľa kvality cena za drevnú hmotu.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

6. Lesohospodárska činnosť /Košo /- Vyžínanie sa urobilo 1x- nutné je urobiť ešte jeden výžin. Po výrube pod cestu, treba dohodnúť uhadzovanie haluziny.

7. Rôzne- Mária Skubíková- Nezval žiada o vypracovanie Nájomnej zmluvy.

- Pavol Tomčík- Repa žiada o výrub stromov na hranici s chatou Aleny Staroňovej. Výbor sa zhodol, že stromy patria Alene Staroňovej a nech sa teda dohodnú oni dvaja..

 

8. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

 

9. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 03.08.2018 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.