Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 14.01.2019 o 18.00 v urbárskej miestnosti.

16.01.2019 11:48

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 14.01.2019 o 18.00 v urbárskej miestnosti.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnení: Košo Rastislav, Kubáň Ján, Droppa Zdeno.

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnený: nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Ing. Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia-  Hollý Ivan, Pavlík Jozef

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 14.01.2019 o 18.00 hod. v miestnosti PS Svätý Kríž:

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3. Rok 2018 vyhodnotenie, účtovníctvo, finančná situácia, nájomné zmluvy. / Repa /

4. Stav pokladne vyhodnotenie rok 2018 / Ing. Skubíková /

5. Lesohospodárska činnosť za rok 2018 vyhodnotenie /Košo /.

6. Rôzne

7. Uznesenie

8. Záver

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

Najskôr oboznámil s došlou poštou, ktorá prišla v roku 2018:

1.  - 05.01.2018 Výpis z účtu za rok 2017

2.  - 15.01.2018 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

3.  - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Rozhodnutie o vlastníctve podielov v PS Sv. Kríž

4.  - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu v PS Sv. Kríž

5.  - 17.01.2018 Ing. Gašinec- Fa za OLH v PS Sv. Kríž 1-12.2017- 14,40€

6.  - 24.01.2018 Spoločný OU LM- začatie úz. Konania- Elliott

7.  - 30.01.2018 Ing. Kovalčík- Žiadosť o prenájom pozemku, usporiadanie vzťahov

8.  - 06.02.2018 OU LM- katastr.odbor- Prevod vlastníctva Droppa Marián- Úradník Vl.

9.  - 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. začatie kolaud. Konania- studňa na chate

10.- 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. povolenie na užívanie- studňa na chate

11.- 14.02.2018 Kovalčík- GP ku vysporiadaniu vzťahov- chaty

12.- 19.02.2018 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie – A. Elliott- chata

13.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Hollý I.- chata

14.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Bubniak J.- chata

15.- 08.03.2018 Spoločný stav. Úrad- Kolaudačné konanie- Repa I.- chata

16.- 13.03.2018 Hollý I.- Územné rozhodnutie- chata

17.- 13.03.2018 Bubniak J.- Územné rozhodnutie- chata

18.- 22.03.2018 Tatraforest- Fa za OLH 1-2.2018- 24€

19.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Bubniak Jozef

20.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Hollý Ivan

21.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Eliott Andrea

22.- 06.04.2018 Obec Sv. Kríž- Začatie vodospr. konania- chata Hollý Ivan

23.- 09.04.2018 Tatraforest- Fa za OLH 3.2018- 12€

24. -10.04.2018 OU ZA- referát lesn.hosp.- Štátny dozor- 9.5.a 29.6.2018

25. -11.04.2018 Spol.OU odbor stav.poriadku- zač.stav.konania- Eliott- chata

26. -12.04.2018 Obec Svätý Kríž- Mária Skubíková- začatie vodospr.konania chata

27. -13.04.2018 Obec Svätý Kríž- Repa Igor- kolaudačné rozhodnutie- chata

28. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

29. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Hollý

30. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Eliott

31. -24.04.2018 Obec Svätý Kríž- Hollý- povolenie na studňu

32. -24.04.2018 Peter Tomčík- Žiadosť o zväčšenie pozemku na 120m2

33. -02.05.2018 Obec Svätý Kríž- Skubíková- povolenie na studňu

34. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

35. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Holý

36. -14.05.2018 Park wood- Fa za sadenice a sadenie- 914,25€

37. -14.05.2018 Tatraforest- Fa za OLH- 4.2018

38. -15.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- začatie úz. Konania- Holý

39. -21.05.2018 Droppa Ľubomír- splnomocnenie na Valnú hromadu/Tomčík/

40. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 11m2

41. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 14m2

42. -24.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- oznámenie o začatí úz. Konania- Skubíková

43. -25.05.2018 Obec Sv. Kríž- Elliott- Stavebné povolenie na chatu

44. -25.05.2018 MUDr. Kokavec- žiadosť o pridelenie pozemku 150m2

45. -13.06.2018 Kandera Roman- žiadosť o pridelenie pozemku na sklad

46. -13.06.2018 Spol.OU- odbor stav.poriad.- Bubniak Jozef- začatie stavebného konania

47. -18.06.2018 Gerek Rudolf- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

48. -18.06.2018 Tatraforest- fa za OLH máj 2018- 12€

49. -21.06.2018 Skubík Lukáš- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

50. -25.06.2018 Beloritová Iveta- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

51. -25.06.2018 EDUCO consult, sro- pozvánka na školenie o novele zákona

52. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Hollý Ivan/

53. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Bubniak Jozef/

54. -11.07.2018 Tatraforest- Fa za OLH- JÚN 2018 /12€/

55. -23.07.2018 Šnajdrová Viera- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

56. -23.07.2018 Kožišková Iveta- Ponuka na vykonávanie pestovných prác

57. -23.07.2018 Antoška Pavel- Ohlásenie drobnej stavby

58. -23.07.2018 Lipt.združ.vl.lesov- Pozvánka na snem

59. -31.07.2018 Skubíková Alena- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

60. -31.07.2018 Nemcová Eva- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

61. -31.07.2018 Úradník Vladimír- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

62. -01.08.2018 Šiška Miloš- Žiadosť o prípojku ako vecné bremeno- Podborovia

63. -08.08.2018 Tatraforest- Fa za OLH- JÚL 2018 /12€/

64. -21.08.2018 Pálenčíková Anna- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

65. -23.08.2018 OU LM Poz.odbor- Rozhodnutie o odňatí TTP-chata

66. -23.08.2018 Klamferer Martina- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

67. -23.08.2018 Skákala Roman- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

68. -23.08.2018 Kubová Alena- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

69. -23.08.2018 Rumanský Pavel- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

70. -24.08.2018 Skubík Ľubomír- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

71. -04.09.2018 Park wood Stanislav Šimko- Fa za vyžínanie /807€/

72. -04.09.2018 Geodetka sro- Fa za vymeranie cesty a vytýčenie /970€/

73. -04.09.2018 Geodetka sro- Podklady pre p. Uličného- projektanta na cesty

74. -11.09.2018 OU LM poz.odbor- Rozhodnutie o odňatí poľnohosp.pôdy- Skubíková

75. -11.09.2018 Obrcianová Mariana- Žiadosť o pozemok pod chatu

76. -11.09.2018 Tatraforest- Fa za OLH- AUGUST 2018 /12€/

77. -18.09.2018 Obec Svätý Kríž- Stavebné povolenie- Skubíková Mária

78. -19.09.2018 National pen- ponuka na výrobu pier 1€ za pero

79. -20.09.2018 Kokavec Radoslav- Žiadosť o územné konanie

80. -15.10.2018 Tatraforest- Fa za OLH- SEPTEMBER 2018 /12€/

81. -18.10.2018 Nezval Peter- Podpísaná NZ pod chatu /43,20€/rok/

82. -23.10.2018 Kokavec Radoslav- Žiadosť o súhlasné stanovisko na prístavby k chate

83. -25.10.2018 Droppa Vladimír- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

84. -25.10.2018 Goryczková Elena- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

85. -25.10.2018 Cvengroš Cyril- Potvrdenie o úhrade nájomného za 2016-19 /76,80€/

86. -25.10.2018 Mgr. Tomlák Peter- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

87. -25.10.2018 Obrcian Branislav- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

88. -29.10.2018 Ing. Repa Martin- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

89. -29.10.2018 Droppová Marta- Žiadosť o odpredaj podielov

90. -29.10.2018 Mgr. Fides Marek- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

91. -31.10.2018 Menceľová Patrícia- NZ na právo prejazdu /3,75€ za rok/

92. -12.11.2018 Tatraforest- Fa za OLH- OKTÓBER 2018 /12€/

93. -12.11.2018 Líška Vladimír- Žiadosť o pozemok pod chatu

94. -21.11.2018 OR PZ SR- Žiadosť o doloženie dokladov na výrub

95. -13.12.2018 Droppová Marta- Žiadosť o pozemok pod chatu

96. -19.12.2018 Tatraforest, sro- Fa za uhadzovanie haluziny 1.440€

97. -16.11.2018 Tatraforest, sro- Fa za ťažbu kalamitnej hmoty 6.426,29€€

98. -01.12.2018 Park wood- Fa za vyžínanie a ochranu 2.406€

99. -03.12.2018 Tatraforest sro- Fa za OLH za november 2018

100.-07.12.2018 Tatraforest sro- Fa za OLH za december 2018

 

Došlá pošta v roku 2019:

 

01. -04.01.2019 VUB- Výpis z účtu za 1-12.2018 /43.498,75€/

02. -09.01.2019 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

03. -14.01.2019 MUDr. Palko, Ing. Petrek- Žiadosť o prenájom pozemku na príst.cestu

04. -14.01.2019 Ing. Pavlík Jozef- Žiadosť o súhlasné stanovisko na chatu Kokavec

05. -14.01.2019 Kubáň Ján ml.- Žiadosť o pozemok pod chatu

 

Stanovisko Výboru k bodu:

44. Vyhovujeme žiadosti

45. Výbor sa dohodol, že si musí ísť predmetný pozemok ešte raz pozrieť a podľa toho zaujme stanovisko na najbližšej schôdzi

47,49,50,55,59,60,61,64,66,67,68,69,70,75,83,84,86,87,88,90. Žiadosti eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

56. Cenovú ponuku eviduje, ale Výbor požaduje ceny za výžin a náter cervakolom

57. Súhlasíme s vybudovaním altánku na pozemku

62. Žiadosti bude vyhovené, ale s podmienkami ako p. Maro- susedný dom

79. Výbor PS Svätý Kríž nesúhlasí s priloženou projektovou dokumentáciou, trvá na dodržaní zmluvných podmienok. (Viac m2 ako je v NZ a ďalšie stavby na pevnom základe.)

82. Zamieta žiadosť v tomto znení, nakoľko je prijaté opatrenie Výboru o tom, že sa okolo chát nebudú stavať ďalšie prístavby. Ak žiadateľ odstráni z projektu tieto prístavby, bude mu vyhovené.

89. Žiadosť bola v tento deň zverejnená na webovej stránke PS Svätý Kríž a výbor ju berie na vedomie

 

 

03. PS Svätý Kríž súhlasí so žiadosťou, obidvaja si však budú musieť so spoločenstvom urobiť nájomnú zmluvu. Zmluva bude na 30 rokov, 25 m2/ 0,15€ / rok. Nájomné vyplatiť jednorázovo po 112,50€. V prípade, že bude od stavebného úradu potrebný geometrický plán, zaplatia si ho žiadatelia.

04. Výbor súhlasí so žiadosťou

05. Žiadosť eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

 

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Rok 2018 vyhodnotenie, účtovníctvo, finančná situácia, nájomné zmluvy. / Repa /

   Stav na BÚ vo VUB k 30.12.2018- 43.498,75€

   Účtovníctvo za rok 2018 bude spracovávať p. Rydlo tak, ako v roku 2017.

Nájomné zmluvy: K 31.12.20148 skončila zmluva s Agro-Racio a treba ich osloviťna podpis novej nájomnej zmluvy a nových zmluvných podmienok.

Chatári- Repa Igor- musí podpísať zmluvu na prenájom pozemkov okolo chaty.

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

4. Stav pokladne vyhodnotenie rok 2018 / Ing. Skubíková /

Stav pokladne k 30.12.2018- 196,74€

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

5. Lesohospodárska činnosť za rok 2018 vyhodnotenie /Košo /.

Košo nebol prítomný. Repa informoval, že treba ešte douhadzovať cca 1Ha haluziny v jarných mesiacoch. Dáme to urobiť Šimkovi za 500€/Ha. Ďalej predseda informoval, že sa robil výžin okolo stromkov 12,3Ha- Šimko a ochrana proti ohryzu Cervakolom- Šimko. Uhádzalo sa po kalamite 2Ha haluziny- Gašinec. Gašinec vyťažil kalamitné drevo opo 12€/m3 a 446,27m3 kúpil od spoločenstva po 51€/m3.

6. Rôzne- Hollý Ivan, Pavlík Jozef- žiadal PS Svätý Kríž, aby sa ujalo a prevzalo na seba vybavovanie elektrických prípojok, pretože stavebníci to majú oveľa zložitejšie. Výbor sa dohodol, že nech pripraví cenovú ponuku na projekt a realizáciu a následne bude Výbor o tom hlasovať

7. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

7. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený poštou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 14.01.2019 o 20,30

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode