Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 15.04.2019

16.04.2019 17:16

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 15.04.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján.

Ospravedlnený:

Neospravedlnení: Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Droppa Zdeno.

Revízna komisia-

Ospravedlnený: Ing. Kasanický Jozef

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 15.04.2019 o 19.00 hod. v miestnosti PS Svätý Kríž:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/
  2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /
  3. Lesohospodárska činnosť, plán na rok 2019 /Košo /.
  4. Rôzne
  5. Príprava Valnej hromady a rozdelenie úloh 
  6. Záver 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze v roku 2019 :

 

Došlá pošta v roku 2019:

 

01. -04.01.2019 VUB- Výpis z účtu za 1-12.2018 /43.498,75€/

02. -09.01.2019 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

03. -14.01.2019 MUDr. Palko, Ing. Petrek- Žiadosť o prenájom pozemku na príst.cestu

04. -14.01.2019 Ing. Pavlík Jozef- Žiadosť o súhlasné stanovisko na chatu Kokavec

05. -14.01.2019 Kubáň Ján ml.- Žiadosť o pozemok pod chatu

06. -25.01.2019 Ing. Tomčík Ľ.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

07. -25.01.2019 Stankoviansky Albín- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

08. -25.01.2019 Mgr. Tomčík P.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

09. -30.01.2019 Obec Sv. Kríž.- Úz. Rozhodnutie Kovalčík M.- chaty

10. -30.01.2019 Auto forte sro- Ponuka na kúpu vozidiel Jeep

11. -07.02.2019 Nezval Peter- ZA- Žiadosť o súhlasné stanovisko z TTP na zast. plochy

12. -11.02.2019 Tatraforest sro- Fa za OLH- 1.2019 /12€/

13. -20.02.2019 SPF- Smernica na Hlásenie pre SPF za r. 2018

14. -18.02.2019 Kožišková Iveta- Ponuka na práce pri zalesňovaní, ochrane

15. -26.02.2019 Spol.OU-odb.stavebný- MUDr. Kokavec- začatie úz. konania

16. -26.02.2018 Agro Racio- Návrh NZ na prenájom pôdy- 2324€/rok

17. -01.03.2019 Lúčan Dušan OV- Ponuka na odpredaj podielov

18. -01.03.2019 Oravcová Milena LM- Ponuka na odpredaj podielov

19. -04.03.2019 Imafex, sro- Fa za kopírku

20. -11.03.2019 Laskol, sro- Ponuka na dodávanie stromkov

21. -14.03.2019 Mičuda Milan- ponuka na odpredaj podielov

22. -14.03.2019 Tatraforest, sro- Fa za OLH 2.2019

23. -15.03.2019 Radúchová Soňa- ponuka na odpredaj podielov

24. -18.03.2019 Dedičské konanie po Jozefovi Mičudovi

25. -19.03.2019 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie- Kokavec chata

26. -19.03.2019 Dedičské konanie po Pavlovi Bazelovi

27. -28.03.2019 Ing. Králik Marian- Žiadosť o zväčšenie plochy 150m2

28. -29.03.2019 OR HaZZ LM- Pozvánka na pr. Poradu  29.3.2019

29. -03.04.2019 Spol. OU- odb.stav.- Bubniak- Začatie o zmene stavby

30. -09.04.2019 DPCOM, sro- Fa za Urbárik 2019-/144€/

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

02- PS Sv. Kríž nemôže uhradiť fa za členské, keďže je vystavená na starý urbár

03. PS Svätý Kríž súhlasí so žiadosťou, obidvaja si však budú musieť so spoločenstvom urobiť nájomnú zmluvu. Zmluva bude na 30 rokov, 25 m2/ 0,15€ / rok. Nájomné vyplatiť jednorázovo po 112,50€. V prípade, že bude od stavebného úradu potrebný geometrický plán, zaplatia si ho žiadatelia.

04. Výbor súhlasí so žiadosťou

05. Žiadosť eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

06,07,08,27. Výbor súhlasí so žiadosťou

10. Výbor nemá záujem o kúpu auta

11. Výbor súhlasí s vysporiadaním skutočného stavu

14. Výbor vyhodnotil ponuku ako cenovo nevýhodnú oproti terajšej od Šimka

16. Výbor súhlasí s predloženou Nájomnou zmluvou na 10 rokov

17,18,21,23- Výbor berie ponuku na vedomie. Ponuky boli v deň dodania zverejnené

20. Výbor vyhodnotil ponuku ako cenovo nevýhodnú oproti terajšej od Šimka

3. Lesohospodárska činnosť za rok 2018 vyhodnotenie /Košo /.

Košo sa na schôdzu nedostavil.

4. Rôzne- Repa Štefan- informoval o tom, že sa 29.03.2019 zúčastnil porady na ORHaZZ v L. Mikuláši. Dostal pokyny na požiarnu ochranu v roku 2019.

5. Príprava Valnej hromady- Ing. Repa Štefan- Valná hromada bude 19.05.2019 o 13,30 v KD vo Svätom Kríži a 31.05.2019 o 16,00 v miestnosti PS Svätý Kríž. Žiadosť predseda podal na OU Svätý Kríž poštou a hovoril o tom starostovi aj osobne. Bude treba poslať každému členovi pozvánky poštou- pošle ich p. Skubíková. Bude to volebná konferencia. Keďže sa bude schvaľovať aj nová zmluva o pozemkovom spoločenstve, predseda navrhol, aby bol prizvaný JUDr. Dorociak, ktorý nám túto zmluvu vypracoval a v deň výborovej schôdze ju Tomčík uloží na webovú stránku PS Svätý Kríž. Bude treba zaradiť do programu Valnej hromady aj rozparcelovanie pozemkov na výstavbu chát v poslednej etape a následné vypracovanie Nájomných zmlúv s novými žiadateľmi o tieto pozemky. Taktiež ponúknuť vysporiadanie pozemkov chatárom v zmysle zákona 110/2018 §8 odst.2. Treba požiadať JUDr. Dorociaka, aby vyzval listom SPF na odpredaj svojich podielov pozemkovému spoločenstvu.

- na Valnej hromade sa budú podávať párky a občerstvenie. Treba aj poháre a tácky,

servítky. Zakúpi to Tomčík a aj dovezie do KD.

- ženy do obsluhy zariadi Skubíková

- Repa a Španko pôjdu vybrať z účtu 200€

- ku prezenčným listinám pôjdu Skubíková a ku druhému stolíku Kubáň Ján

- obrusy zakúpi Skubíková.

Návrh Výboru na ďalšie obdobie: Ing. Repa Štefan, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Mária Skubíková.

+ 2 nových členov a 3 náhradníkov dovoliť na schôdzi

- Na zasadnutiach Výboru , alebo na stretnutiach členov DR sa ani jeden krát nezúčastnili Milan Matejka a Ján Repa, v priebehu odstúpil Peter Kubáň.

Návrh Dozornej rady na ďalšie obdobie: Ing. Kasanický Jozef, Kubáň Ján.

+ 1 nového člena a 3 náhradníkov dovoliť na schôdzi

Tomčík- zabezpečí aktuálny zoznam podielnikov, vypočíta každému podielnikovi výmeru a počty hlasov. Adresy podielnikov odovzdá Ing. Skubíkovej. Prezenčné listiny na Valnú hromadu v počte 2 kusov odovzdá ku prezentácii Jánovi Kubáňovi a Skubíkovej.

Skubíková- obálky odošle poštou podielnikom

7. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

8. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 19. mája 2019 na Valnej hromade.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 15.04.2019 o 21,00

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdeno Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode