Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 15.10.2018 o 18.00 v urbárskej miestnosti.

17.10.2018 21:34

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 15.10.2018 o 18.00 v urbárskej miestnosti.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav, Droppa Zdeno.

Ospravedlnený: Španko Jaroslav

Neospravedlnení: Ján Kubáň.

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnený: Ing. Kasanický Jozef,

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Hostia- nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 15.10.2018 o 18.00 hod. v miestnosti PS Svätý Kríž:

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

  2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

  3. Stav účtu, došlé a vyšlé faktúry / Repa /

  4. Lesná cesta / Repa, Tomčík /

  5. Lesohospodárska činnosť /Košo /.

  6. Rôzne

  7. Záver

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

Najskôr oboznámil s došlou poštou, ktorá prišla v roku 2018:

1. - 05.01.2018 Výpis z účtu za rok 2017

2. - 15.01.2018 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

3. - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Rozhodnutie o vlastníctve podielov v PS Sv. Kríž

4. - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu v PS Sv. Kríž

5. - 17.01.2018 Ing. Gašinec- Fa za OLH v PS Sv. Kríž 1-12.2017- 14,40€

6. - 24.01.2018 Spoločný OU LM- začatie úz. Konania- Elliott

7. - 30.01.2018 Ing. Kovalčík- Žiadosť o prenájom pozemku, usporiadanie vzťahov

8. - 06.02.2018 OU LM- katastr.odbor- Prevod vlastníctva Droppa Marián- Úradník Vl.

9. - 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. začatie kolaud. Konania- studňa na chate

10.- 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. povolenie na užívanie- studňa na chate

11.- 14.02.2018 Kovalčík- GP ku vysporiadaniu vzťahov- chaty

12.- 19.02.2018 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie – A. Elliott- chata

13.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Hollý I.- chata

14.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Bubniak J.- chata

15.- 08.03.2018 Spoločný stav. Úrad- Kolaudačné konanie- Repa I.- chata

16.- 13.03.2018 Hollý I.- Územné rozhodnutie- chata

17.- 13.03.2018 Bubniak J.- Územné rozhodnutie- chata

18.- 22.03.2018 Tatraforest- Fa za OLH 1-2.2018- 24€

19.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Bubniak Jozef

20.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Hollý Ivan

21.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Eliott Andrea

22.- 06.04.2018 Obec Sv. Kríž- Začatie vodospr. konania- chata Hollý Ivan

23.- 09.04.2018 Tatraforest- Fa za OLH 3.2018- 12€

24. -10.04.2018 OU ZA- referát lesn.hosp.- Štátny dozor- 9.5.a 29.6.2018

25. -11.04.2018 Spol.OU odbor stav.poriadku- zač.stav.konania- Eliott- chata

26. -12.04.2018 Obec Svätý Kríž- Mária Skubíková- začatie vodospr.konania chata

27. -13.04.2018 Obec Svätý Kríž- Repa Igor- kolaudačné rozhodnutie- chata

28. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

29. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Hollý

30. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Eliott

31. -24.04.2018 Obec Svätý Kríž- Hollý- povolenie na studňu

32. -24.04.2018 Peter Tomčík- Žiadosť o zväčšenie pozemku na 120m2

33. -02.05.2018 Obec Svätý Kríž- Skubíková- povolenie na studňu

34. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

35. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Holý

36. -14.05.2018 Park wood- Fa za sadenice a sadenie- 914,25€

37. -14.05.2018 Tatraforest- Fa za OLH- 4.2018

38. -15.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- začatie úz. Konania- Holý

39. -21.05.2018 Droppa Ľubomír- splnomocnenie na Valnú hromadu/Tomčík/

40. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 11m2

41. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 14m2

42. -24.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- oznámenie o začatí úz. Konania- Skubíková

43. -25.05.2018 Obec Sv. Kríž- Elliott- Stavebné povolenie na chatu

44. -25.05.2018 MUDr. Kokavec- žiadosť o pridelenie pozemku 150m2

45. -13.06.2018 Kandera Roman- žiadosť o pridelenie pozemku na sklad

46. -13.06.2018 Spol.OU- odbor stav.poriad.- Bubniak Jozef- začatie stavebného konania

47. -18.06.2018 Gerek Rudolf- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

48. -18.06.2018 Tatraforest- fa za OLH máj 2018- 12€

49. -21.06.2018 Skubík Lukáš- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

50. -25.06.2018 Beloritová Iveta- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

51. -25.06.2018 EDUCO consult, sro- pozvánka na školenie o novele zákona

52. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Hollý Ivan/

53. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Bubniak Jozef/

54. -11.07.2018 Tatraforest- Fa za OLH- JÚN 2018 /12€/

55. -23.07.2018 Šnajdrová Viera- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

56. -23.07.2018 Kožišková Iveta- Ponuka na vykonávanie pestovných prác

57. -23.07.2018 Antoška Pavel- Ohlásenie drobnej stavby

58. -23.07.2018 Lipt.združ.vl.lesov- Pozvánka na snem

59. -31.07.2018 Skubíková Alena- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

60. -31.07.2018 Nemcová Eva- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

61. -31.07.2018 Úradník Vladimír- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

62. -01.08.2018 Šiška Miloš- Žiadosť o prípojku ako vecné bremeno- Podborovia

63. -08.08.2018 Tatraforest- Fa za OLH- JÚL 2018 /12€/

64. -21.08.2018 Pálenčíková Anna- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

65. -23.08.2018 OU LM Poz.odbor- Rozhodnutie o odňatí TTP-chata

66. -23.08.2018 Klamferer Martina- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

67. -23.08.2018 Skákala Roman- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

68. -23.08.2018 Kubová Alena- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

69. -23.08.2018 Rumanský Pavel- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

70. -24.08.2018 Skubík Ľubomír- Žiadosť o pridelenie stav.pozemku pod chatu

71. -04.09.2018 Park wood Stanislav Šimko- Fa za vyžínanie /807€/

72. -04.09.2018 Geodetka sro- Fa za vymeranie cesty a vytýčenie /970€/

73. -04.09.2018 Geodetka sro- Podklady pre p. Uličného- projektanta na cesty

74. -11.09.2018 OU LM poz.odbor- Rozhodnutie o odňatí poľnohosp.pôdy- Skubíková

75. -11.09.2018 Obrcianová Mariana- Žiadosť o pozemok pod chatu

76. -11.09.2018 Tatraforest- Fa za OLH- AUGUST 2018 /12€/

77. -18.09.2018 Obec Svätý Kríž- Stavebné povolenie- Skubíková Mária

78. -19.09.2018 National pen- ponuka na výrobu pier 1€ za pero

79. -20.09.2018 Kokavec Radoslav- Žiadosť o územné konanie

80. -15.10.2018 Tatraforest- Fa za OLH- SEPTEMBER 2018 /12€/

 

Stanovisko Výboru k bodu:

44. Vyhovujeme žiadosti

45. Výbor sa dohodol, že si musí ísť predmetný pozemok ešte raz pozrieť a podľa toho zaujme stanovisko na najbližšej schôdzi

47,49,50,55,59,60,61,64,66,67,68,69,70. Žiadosti eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

56. Cenovú ponuku eviduje, ale Výbor požaduje ceny za výžin a náter cervakolom

57. Súhlasíme s vybudovaním altánku na pozemku

62. Žiadosti bude vyhovené, ale s podmienkami ako p. Maro- susedný dom

79. Výbor PS Svätý Kríž nesúhlasí s priloženou projektovou dokumentáciou, trvá na dodržaní zmluvných podmienok. (Viac m2 ako je v NZ a ďalšie stavby na pevnom základe.)

 

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

3. Stav financií ku 30.09.2018

Stav účtu k 30.09.2018 je 49.120,03€

Stav pokladne k 30.09.2018 je 84,36€


 

Platenie nájmov: Za rok 2017 nemajú zaplatené: Stankoviansky Albín, Valach Tibor, Ing. Pavlík Jozef, Droppa Peter, Hrbčová Elena, Ing. Fronko Tibor, Smilnická Renata, Slačková Eva, Mgr. Droppa Miroslav, Ing. Nezval

Platenie nájmov: Za rok 2018 nemajú zaplatené: Stankoviansky Albín, Valach Tibor, Ing. Pavlík Jozef, Droppa Peter, Hrbčová Elena, Ing. Fronko Tibor, Smilnická Renata, Slačková Eva, Mgr. Droppa Miroslav, Ing. Nezval

4. Lesná cesta /Repa, Tomčík/- Musíme počkať pokiaľ budú znovu k dispozícii mechanizmy, aby sme vyviezli štrk a rozhrnuli ho. Predseda informoval, že to bude najskôr v novembri- decembri 2018

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

5. Lesohospodárska činnosť /Košo /- Výbor chce aby Ing. Gašinec doťažil kôrovcovú kalamitu a kalamitné drevo po poslednej veternej smršti. Taktiež je nutné vypíliť drevnú hmotu na pozemku p. Skubíkovej. Všetko drevo odkúpi Tatraforest. Je nutné ešte urobiť ochranu proti ohryzu Cervakolom. Cca 12-14Ha.

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

6. Rôzne- Repa Štefan- Oznámil, že stále nepodpísal Nájomnú zmluvu na používanie prístupovej cesty p. Cvengroš. Výbor sa dohodol, žte ho naposledy vyzve listom a ak do konca novembra 2018 nepodpíše nájomnú zmluvu a nezaplatí od roku 2014, bude táto vec postúpená advokátskej kancelárii.

- Droppa Zdeno- opýta sa spracovateľa štiepky a ponúkne mu spracovanie haluziny po kalamite.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

7. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

 

8. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 15.10.2018 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode