Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 18.5.2015 o 19.00

20.05.2015 09:52

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 18.5.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ján Kubáň

Ospravedlnení: Skubíková(Tomčíkovi), Španko(Repovi)

Neospravedlnený: Droppa Zdeno

Revízna komisia- Peter Kubáň

Neprítomní: Kasanický, Matejka M., Repa J.

Hostia- Nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 18.5.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otvorenie /Tomčík/

2. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, finančná situácia – platenie nájmov.

/ Repa, /

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

4. Lesohospodárska činnosť /Košo, /

5. Nájomné zmluvy.

6. Rôzne, určenie úloh.

7. Záver

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal hlasovať kto je za program, ktorý bol prečítaný

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Následne odovzdal slovo predsedovi spoločenstva.

2. Štefan Repa - PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že

stále visí úloha vyplatenia divident Baďovej, ktorá bola určená Skubíkovej a stále to nie je doriešené. Pretože je neprítomná, zavolá jej predseda, nech to konečne dotiahne tak, ako je potrebné. T: 19.5.2015 Z: Repa Št., Skubíková

Ďalej informoval, že k 30.4.2015: bolo 47.724,22€ na bežnom účte a cca 300€ v hotovosti

- nájomné za chaty niektorí poplatili, ale stále nezaplatili: Tomčík Ján, Repa Igor, Droppa Ján, Valach Tibor, Antoška Ján, Stankovianska Alena, Pavlík Jozef. Počkáme do konca mesiaca a potom sa pošlú výzvy. Z: Repa Št. T: do budúcej schôdze

- Zalesňovanie bude stáť: 3.202,15€ (8.400 sadeníc s prácou)

- Vyťažené 17,34 = 10m3 cesta + 7,34 kalamita veterná, feromóny 3ks boli osadené a jeden klasický lapák.

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /- neobdržal žiadnu poštu, na obec prišlo Dedičské konanie po Jánovi Horanskom- prefotil ho, lebo sa asi pomýlili.

4. Lesohospodárska činnosť /Košo, /- navrhuje urobiť prerezávku 2,61 Ha za cenu 180€/Ha

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

5. Nájomné zmluvy- začínajú sa pomaly kolaudovať chaty. Návrh zmluvy na prechod cez náš pozemok poslal p. Valaštiak. Navrhuje na 99 rokov. Výbor rozhodol, že sa to pôjde pozrieť na miesto. Výbor na obhliadke priamo na pozemku a dohodol, že sa pozemok ponúkne p. Valaštiakovi do prenájmu celý, aby sa rovnobežne s jeho hranicou pozemku vymeral až po cestu, ale na dobu menšiu a to maximálne 5 rokov s opciou na ďalšie roky.

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

6. Rôzne- Tomčík znovu upozornil výbor a hlavne lesohospodára na odpílenie stromu, ktorý je blízko jeho chaty a je už taký vysoký, že sa obáva o svoj majetok. Pri vetre sa nebezpečne nakláňa a je to aj preto, že je osamelý a aj preto viac nebezpečný. Upozornil, že ak sa niečo stane, napriek tomu, že na to upozorňoval a nebol doteraz vypílený, bude žiadať od zodpovedných náhradu škody.

-Repa informoval o tom, že od pondelka 25.5. sa začne na prácach na ceste, smerom ku kostolu od chát. Príde jeden stroj, ktorý bude vyhŕňať zeminu, aby sa malo kadieľ urobiť lôžko na cestu, ktoré sa bude robiť následne štrkovým násypom, ktorý sa bude ťažiť z Krížanky.

7. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 18.5.2015 o 20,30

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode