Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 25.02.2019 o 18.00 v urbárskej miestnosti.

27.02.2019 16:14

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 25.02.2019 o 18.00 v urbárskej miestnosti.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária.

Ospravedlnený: Droppa Zdeno

Neospravedlnení: Košo Rastislav, Kubáň Ján, Španko Jaroslav.

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnený: nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Ing. Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 25.02.2019 o 18.00 hod. v miestnosti PS Svätý Kríž:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/
  2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /
  3. Účtovníctvo, finančná situácia, nájomné zmluvy. / Repa /
  4. Lesohospodárska činnosť, plán na rok 2019 /Košo /.
  5. Rôzne
  6. Príprava Valnej hromady a rozdelenie úloh 
  7. Záver 

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  3         ZA:   3         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze v roku 2019 :

 

Došlá pošta v roku 2019:

 

01. -04.01.2019 VUB- Výpis z účtu za 1-12.2018 /43.498,75€/

02. -09.01.2019 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

03. -14.01.2019 MUDr. Palko, Ing. Petrek- Žiadosť o prenájom pozemku na príst.cestu

04. -14.01.2019 Ing. Pavlík Jozef- Žiadosť o súhlasné stanovisko na chatu Kokavec

05. -14.01.2019 Kubáň Ján ml.- Žiadosť o pozemok pod chatu

06. -25.01.2019 Ing. Tomčík Ľ.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

07. -25.01.2019 Stankoviansky Albín- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

08. -25.01.2019 Mgr. Tomčík P.- Žiadosť o zväčšenie plochy od chatu 150m2

09. -30.01.2019 Obec Sv. Kríž.- Úz. Rozhodnutie Kovalčík M.- chaty

10. -30.01.2019 Auto forte sro- Ponuka na kúpu vozidiel Jeep

11. -07.02.2019 Nezval Peter- ZA- Žiadosť o súhlasné stanovisko z TTP na zast. plochy

12. -11.02.2019 Tatraforest sro- Fa za OLH- 1.2019 /12€/

13. -20.02.2019 SPF- Smernica na Hlásenie pre SPF za r. 2018

14. -18.02.2018 Kožišková Iveta- Ponuka na práce pri zalesňovaní, ochrane

 

Stanovisko Výboru k bodu:

 

02- PS Sv. Kríž nemôže uhradiť fa za členské, keďže je vystavená na starý urbár

03. PS Svätý Kríž súhlasí so žiadosťou, obidvaja si však budú musieť so spoločenstvom urobiť nájomnú zmluvu. Zmluva bude na 30 rokov, 25 m2/ 0,15€ / rok. Nájomné vyplatiť jednorázovo po 112,50€. V prípade, že bude od stavebného úradu potrebný geometrický plán, zaplatia si ho žiadatelia.

04. Výbor súhlasí so žiadosťou

05. Žiadosť eviduje a po schválení Valnou hromadou bude pristúpené k spoločnému jednaniu.

06,07,08. Výbor súhlasí so žiadosťou

10. Výbor nemá záujem o kúpu auta

11. Výbor súhlasí s vysporiadaním skutočného stavu

14. Výbor vyhodnotil ponuku ako cenovo nevýhodnú oproti terajšej od Šimka

 

3. Účtovníctvo, finančná situácia, nájomné zmluvy. / Repa /

Stav na BÚ vo VUB k 31.01.2019- 62.789,40

   Účtovníctvo za rok 2018 bude spracovávať p. Rydlo tak, ako v roku 2017. Predseda informoval, že to budú musieť ísť k p. Rydlovi podpísať

Nájomné zmluvy: K 31.12.2018 skončila zmluva Agro- Raciu. Bol na firme Agro-Racio a súhlasia s navýšením oproti predošlej zmluve o 1,4 násobok, čiže 1.660 – 2.400€.

Výbor s uvedeným navýšením súhlasí

Chatári- Repa Igor- Vypracuje mu predseda  zmluvu na prenájom pozemkov okolo chaty a začne platiť.

PZ Siná-  predseda vystavil fa a PZ Siná uhradilo 136€.

4. Stav pokladne vyhodnotenie rok 2018 / Ing. Skubíková /

Stav pokladne k 31.01.2019- 196,74€

 

4. Lesohospodárska činnosť za rok 2018 vyhodnotenie /Košo /.

Keďže Košo nebol prítomný. Repa informoval, že treba douhadzovať cca 1Ha haluziny v jarných mesiacoch. Dáme to urobiť Šimkovi za 500€/Ha.

- Ďalej sa výbor dohodol, že bude treba vysadiť priestor v pravo od novej cesty, ktorá kopíruje bývalý výhon.

- Gašinec zaplatil za drevo.

5. Rôzne- Tomčík Pavol- informoval o ponuke na práce od p. Kožíškovej Ivety

Cenník služieb podľa jej ponuky:
-Zalesňovanie- 0,27€/ks
-Ochrana proti burine vyžínaním-175€/ha
-Uhadzovanie haluziny,čistenie plôch po ťažbe-580€/ha
-Ochrana proti ohryzu zveri repelentom-110€/ha
Cenník je orientačný. Ceny prispôsobujeme po obojstrannej dohode.

Ing. Skubíková Mária- navrhla, aby si PS Svätý Kríž kúpilo notebook a tlačiareň s kopírkou. Bude treba tlačiť pozvánky na Valnú hromadu a staré zariadenia už neslúžia. Bude ich treba vyradiť.

6. Príprava Valnej hromady- Ing. Repa Štefan- Valná hromada bude 19.05.2019 o 13,30 a 31.05.2019 o 16,00. Bude treba poslať každému členovi pozvánky poštou. Bude to volebná konferencia.

7. Schválenie uznesenia- Schôdza nebola uznášaniaschopná a tak sa neschvaľovalo žiadne uznesenie

8. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený poštou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 25.02.2019 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdeno Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode