Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž zo dňa: 09.04.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

10.04.2018 13:38

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 09.04.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav, Droppa Zdeno.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Jaroslav Španko, Ján Kubáň.

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnený: nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 09.04.2018 o 19.00 hod. v miestnosti PS Svätý Kríž:

 

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/
  2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /
  3. Informácie ohľadom daňového priznania / Repa /
  4. Valná hromada a jej príprava/ Repa /
  5. Lesohospodárska činnosť, príprava roku 2018 /Košo /.
  6. Rôzne
  7. Uznesenie
  8. Záver

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

Najskôr oboznámil s došlou poštou, ktorá prišla v roku 2018:

1.  - 05.01.2018 Výpis z účtu za rok 2017

2.  - 15.01.2018 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

3.  - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Rozhodnutie o vlastníctve podielov v PS Sv. Kríž

4.  - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu v PS Sv. Kríž

5.  - 17.01.2018 Ing. Gašinec- Fa za OLH v PS Sv. Kríž 1-12.2017- 14,40€

6.  - 24.01.2018 Spoločný OU LM- začatie úz. Konania- Elliott

7.  - 30.01.2018 Ing. Kovalčík- Žiadosť o prenájom pozemku, usporiadanie vzťahov

8.  - 06.02.2018 OU LM- katastr.odbor- Prevod vlastníctva Droppa Marián- Úradník Vl.

9.  - 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. začatie kolaud. Konania- studňa na chate

10.- 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. povolenie na užívanie- studňa na chate

11.- 14.02.2018 Kovalčík- GP ku vysporiadaniu vzťahov- chaty

12.- 19.02.2018 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie – A. Elliott- chata

13.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Hollý I.- chata

14.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Bubniak J.- chata

15.- 08.03.2018 Spoločný stav. Úrad- Kolaudačné konanie- Repa I.- chata

16.- 13.03.2018 Hollý I.- Územné rozhodnutie- chata

17.- 13.03.2018 Bubniak J.- Územné rozhodnutie- chata

18.- 22.03.2018 Tatraforest- Fa za OLH 1-2.2018- 24€

19.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Bubniak Jozef

20.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Hollý Ivan

21.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Eliott Andrea

22.- 06.04.2018 Obec Sv. Kríž- Začatie vodospr. konania- chata Hollý Ivan

23.- 09.04.2018 Tatraforest- Fa za OLH 3.2018- 12€

3. Informácie ohľadne Daňobvého priznania

    Stav účtu k 31.12.2017 je 42.736,09€

    Stav pokladne k 31.12.2017 je 209,64€

    Výsledok hosdpodárenia za rok 2017 je strata 2.696€, teda sme neplatili žiadnu daň

4. Valná hromada a jej príprava /Repa/-  Výbor schválil dátum konania I. Valnej hromady na nedeľu 20.05.2018 v KD vo Svätom Kríži a II. termín bude v pondelok 28.05.2018 na 15,30 do Zasadačky OU vo Sv. Kríži

5. Lesohospodárska činnosť, príprava roku 2018  /Košo /- ťažba nie je schválená zatiaľ žiadna, len likvidácia kalamity. V chrasti máme cca 50 m3 veternej kalamity a 20m3 kôrovcovej, tú treba spracovať. Treba vysadiť cca 2.000 stromkov, bude sa robiť aj výžin na 2x,  cca 2 x 10Ha .

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

6.  Rôzne- Repa- zúčastnil 16.3.2018 sa pracovnej porady k ochrane lesov pred požiarmi. Oboznámili ich len v krátkosti o požiaroch za minulý rok.

- Tomčík Pavol- informoval o Výzve na vybudovanie cesty v chrasti. Zúčastnil sa s podpredsedom rokovania s firmou, ktorá ponúka projekt na vybudovanie cesty krajom chrasti. Bude ešte ďalšie stretnutie, na ktoré treba ísť viacerým členom výboru.

7. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

 

8. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 09.04.2018 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode