Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 02.05.2017 o 18.00 v miestnosti urbáru.

03.05.2017 09:42

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 02.05.2017 o 18.00 v miestnosti urbáru.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Košo Rastislav, Španko Jaroslav.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Ing. Kasanický Jozef, Kubáň Peter

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Ospravedlnení: nikto

Hostia- nikto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 02.05.2017 o 18.00 hod. :

 

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu /Tomčík/

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

3. Príprava Valnej hromady- rozdelenie úloh /Repa/

4. Rôzne, diskusia

5. Schválenie uznesenia

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril , oboznámil s programom a dal hlasovať.

 

Prítomní: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

 

1. - 05.01.2017 Výpis z účtu za rok 2016

2. - 09.01.2017 Kováč Marek- cenová ponuka na ťažbu dreva

3. - 18.01.2017 National Pen- cenová ponuka na perá

4. - 18.01.2017 Húleková Ľudmila- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

5. - 18.01.2017 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2017- starý urbár.

6. - 30.01.2017 Ing. Gašinec- fa za OLH r. 2016 (14,40€)

7. - 30.01.2017 Ing. Skubíková- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

8. - 27.02.2017 Repa Igor- potvrdenie o zaplatení za el. prípojku (10€)

9. - 08.03.2017 Repová Zuzana- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

10.-20.03.2017 OR Hasičského zboru- Usmernenie proti požiarom

11.-20.03.2017 Repa Igor- Žiadosť o výrub nebezp. stromov pri chate

12.-21.03.2017 Šimko Stanislav- Žiadosť o prenájom pozemku na rybník

13.-21.03.2017 PZ Chabenec- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

14.-21.03.2017 PZ Siná- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

15.-10.04.2017 Staroň Pavol- Ponuka na odpredaj svojich podielov- 1,5€/m2

16.- 11.04.2017 Darovacia zmluva Uličná Eva v prospech Lukáš Skubík /Urbár/

17.-13.04.2017 Objednávka na vysporiadanie podielu v snežnej jame- PS Mošnica

18.- 24.04.2017 Danka Urbanová- Žiadosť o pozemok pod chatu z r. 2013

19.- 02.05.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o samovýrub stromov na pridelenom pozemku

 

3. Valná hromada 7.5.2017 o 13,30 a jej príprava/ Repa/

Program:

1, Otvorenie – oboznámenie s programom

2, Voľba Mandátovej komisie

3, Voľba Návrhovej a Volebnej komisie

4, Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

5, Schválenie programu

6, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady

7, Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 /Ročná uzávierka/

5, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre roky 2017/2018

6, Rôzne

7, Diskusia

8, Uznesenie

9, Záver

 

- Na Valnej hromade sa bude podávať rum a čaj, párky a minerálka. Tovar kúpia Pavol Tomčík a Mária Skubíková

. Ženy do obsluhy zabezpečí Mária Skubíková

 

- Návrh komisií:

Mandátová- Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Košo Rastislav, Španko Jaroslav

Návrhová komisia- Droppa Zdenko

Volebná komisia-

Overovatelia zápisnice- Ing. Kasanický Jozef,

Zapisovateľ zápisnice- Mgr. Tomčík Pavol

 

4. Rôzne, diskusia- Pavol Tomčík pripomenul, že bude potrebné znovu vyznačiť firme Geodet-ka cestu a jej napojenie v smere od kostola ku chatám, aby sa vysýpala cesta presne po pozemkoch PS Svätý Kríž.

- Výbor PS Svätý Kríž sa dohodol, že využije právne služby na ochranu spoločenstva pred rozkrádaním podielov

5. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

6. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude až v mesiaci jún. Presný dátum bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 02.05.2017 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode