Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 02.07.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

10.07.2018 10:14

 Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 02.07.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Jaroslav Španko, Ján Kubáň, Košo Rastislav.

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnený: nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 02.07.2018 o 19.00 hod. v miestnosti PS Svätý Kríž:

 

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/
  2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3. Stav účtu, platby za nájom / Repa /

4. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru / Repa /

5. Lesná cesta / Repa, Tomčík /

6. Lesohospodárska činnosť /Košo /.

7. Rôzne

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

Najskôr oboznámil s došlou poštou, ktorá prišla v roku 2018:

1.  - 05.01.2018 Výpis z účtu za rok 2017

2.  - 15.01.2018 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

3.  - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Rozhodnutie o vlastníctve podielov v PS Sv. Kríž

4.  - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu v PS Sv. Kríž

5.  - 17.01.2018 Ing. Gašinec- Fa za OLH v PS Sv. Kríž 1-12.2017- 14,40€

6.  - 24.01.2018 Spoločný OU LM- začatie úz. Konania- Elliott

7.  - 30.01.2018 Ing. Kovalčík- Žiadosť o prenájom pozemku, usporiadanie vzťahov

8.  - 06.02.2018 OU LM- katastr.odbor- Prevod vlastníctva Droppa Marián- Úradník Vl.

9.  - 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. začatie kolaud. Konania- studňa na chate

10.- 12.02.2018 Obec Sv. Kríž- Repa I. povolenie na užívanie- studňa na chate

11.- 14.02.2018 Kovalčík- GP ku vysporiadaniu vzťahov- chaty

12.- 19.02.2018 Obec Sv. Kríž- Úz. Rozhodnutie – A. Elliott- chata

13.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Hollý I.- chata

14.- 26.02.2018 Spoločný stav. Úrad- Úz. Pojednávanie- Bubniak J.- chata

15.- 08.03.2018 Spoločný stav. Úrad- Kolaudačné konanie- Repa I.- chata

16.- 13.03.2018 Hollý I.- Územné rozhodnutie- chata

17.- 13.03.2018 Bubniak J.- Územné rozhodnutie- chata

18.- 22.03.2018 Tatraforest- Fa za OLH 1-2.2018- 24€

19.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Bubniak Jozef

20.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Hollý Ivan

21.- 26.03.2018 OU LM pozemkový odbor- Ozn. O odňatí PP- chata Eliott Andrea

22.- 06.04.2018 Obec Sv. Kríž- Začatie vodospr. konania- chata Hollý Ivan

23.- 09.04.2018 Tatraforest- Fa za OLH 3.2018- 12€

24. -10.04.2018 OU ZA- referát lesn.hosp.- Štátny dozor- 9.5.a 29.6.2018

25. -11.04.2018 Spol.OU odbor stav.poriadku- zač.stav.konania- Eliott- chata

26. -12.04.2018 Obec Svätý Kríž- Mária Skubíková- začatie vodospr.konania chata

27. -13.04.2018 Obec Svätý Kríž- Repa Igor- kolaudačné rozhodnutie- chata

28. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

29. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Hollý

30. -16.04.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Eliott

31. -24.04.2018 Obec Svätý Kríž- Hollý- povolenie na studňu

32. -24.04.2018 Peter Tomčík- Žiadosť o zväčšenie pozemku na 120m2

33. -02.05.2018 Obec Svätý Kríž- Skubíková- povolenie na studňu

34. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Bubniak

35. -07.05.2018 OU LM- pozemkový odbor.- Odňatie poľnohosp. pôdy Holý

36. -14.05.2018 Park wood- Fa za sadenice a sadenie- 914,25€

37. -14.05.2018 Tatraforest- Fa za OLH- 4.2018

38. -15.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- začatie úz. Konania- Holý

39. -21.05.2018 Droppa Ľubomír- splnomocnenie na Valnú hromadu/Tomčík/

40. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 11m2

41. -24.05.2018 OU LM poz.odbor- Kovalčík- stanovisko k zmene TTP 14m2

42. -24.05.2018 Spol.OU- odb.stav.por.- oznámenie o začatí úz. Konania- Skubíková

43. -25.05.2018 Obec Sv. Kríž- Elliott- Stavebné povolenie na chatu

44. -25.05.2018 MUDr. Kokavec- žiadosť o pridelenie pozemku 150m2

45. -13.06.2018 Kandera Roman- žiadosť o pridelenie pozemku na sklad

46. -13.06.2018 Spol.OU- odbor stav.poriad.- Bubniak Jozef- začatie stavebného konania

47. -18.06.2018 Gerek Rudolf- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

48. -18.06.2018 Tatraforest- fa za OLH máj 2018- 12€

49. -21.06.2018 Skubík Lukáš- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

50. -25.06.2018 Beloritová Iveta- žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

51. -25.06.2018 EDUCO consult, sro- pozvánka na školenie o novele zákona

52. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Hollý Ivan/

53. -02.07.2018 Obec Sv. Kríž- stavebné povolenie /Bubniak Jozef/

 

Stanovisko Výboru k bodu:

44. Vyhovujeme žiadosti

45. Výbor sa dohodol, že si musí ísť predmetný pozemok ešte raz pozrieť a podľa toho zaujme stanovisko na najbližšej schôdzi

47,49,50. Žiadosti eviduje a po schválení pozemkov Valnou hromadou im bude vyhovené

 

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

3. Stav účtu ku 30.06.2018

    Stav účtu k 30.06.2018 je 42.586€

    Stav pokladne k 30.06.2018 je 84,36€

Platenie nájmov: Za rok 2017 nemajú zaplatené: Stankoviansky Albín, Valach Tibor, Ing. Pavlík Jozef, Feketík Vladimír, Droppa Peter, Hrbčová Elena, Ing. Fronko Tibor, Smilnická Renata, Slačková Eva, Mgr. Droppa Miroslav, Ing. Nezval

4. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru / Repa /- ORHaZZ LM odvolalo zvýšené nebezpečie a ostrahu pred požiarmi.

5. Lesná cesta /Repa, Tomčík/- informovali o tom, že boli zamerať cestu s geodetom ing, Glutom a je nutné vyrúbať niektoré stromy, ktoré stoja na ceste. Ing. Gašinec ako OLH súhlasí s výrubom a pôjde označiť stromy, ktoré sa majú vyrúbať. Následne ich treba vyrúbať. Ing. Mudrík súbil, že vypracuje projekt na lesnú prístupovú cestu v šírke jedného výhona. Výbor sa dohodol, že nechá právnikovi vypracovať zmluvy medzi PS Svätý Kríž a Ev. cirkvou o vzájomnom používaní prístupovej cesty.

Prítomní:  4         ZA:   4         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

6. Lesohospodárska činnosť  /Košo /- p. Košo sa nedostavil na schôdzu. Predseda informoval, že máme kôrovcovú kalamitu poniže chát, treba ju nutne vypíliť.

7. Rôzne- Droppa Zdeno- kritizoval vývoz zeme povyše dediny. Výbor sa dohodol, že túto časť pozemku je nutné oplotiť a zakázať vývoz.

 

8. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

 

9. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 02.07.2018 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode