Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 05.02.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

06.02.2018 09:57

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 05.02.2018 o 19.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Jaroslav Španko, Ján Kubáň.

Ospravedlnený: Droppa Zdeno

Neospravedlnený: Košo Rastislav.

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnený: Kasanický Jozef

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Hostia-  Stanislav Šimko

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 05.02.2018 o 19.00 hod. v zasadačke OU:

 

1.      Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2.      Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3.      Lesohospodárska činnosť. / vyhodnotenie roka Košo, Repa /

4.      Nájomné zmluvy / Repa /

5.      Rôzne

6.      Uznesenie

7.      Záver

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

Najskôr oboznámil s došlou poštou, ktorá prišla ešte v roku 2017 a doplnil ju o poštu z roku 2018

1. - 05.01.2017 Výpis z účtu za rok 2016

2. - 09.01.2017 Kováč Marek- cenová ponuka na ťažbu dreva

3. - 18.01.2017 National Pen- cenová ponuka na perá

4. - 18.01.2017 Húleková Ľudmila- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

5. - 18.01.2017 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2017- starý urbár.

6. - 30.01.2017 Ing. Gašinec- fa za OLH r. 2016 (14,40€)

7. - 30.01.2017 Ing. Skubíková- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

8. - 27.02.2017 Repa Igor- potvrdenie o zaplatení za el. prípojku (10€)

9. - 08.03.2017 Repová Zuzana- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

10.-20.03.2017 OR Hasičského zboru- Usmernenie proti požiarom

11.-20.03.2017 Repa Igor- Žiadosť o výrub nebezp. stromov pri chate

12.-21.03.2017 Šimko Stanislav- Žiadosť o prenájom pozemku na rybník

13.-21.03.2017 PZ Chabenec- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

14.-21.03.2017 PZ Siná- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

15.-10.04.2017 Staroň Pavol- Ponuka na odpredaj svojich podielov- 1,5€/m2

16.- 11.04.2017 Darovacia zmluva Uličná Eva v prospech Lukáš Skubík /Urbár/

17.-13.04.2017 Objednávka na vysporiadanie podielu v snežnej jame- PS Mošnica

18.- 24.04.2017 Danka Urbanová- Žiadosť o pozemok pod chatu z r. 2013

19.- 02.05.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o samovýrub stromov na pridelenom pozemku

20.- 03.05.2017 Feketík Vladimír- Žiadosť o prenájom urbárskych pozemkov

21.- 05.05.2017 Tatraforest- fa za Vaztak 10EC- ochrana proti škodcom 65,09€

22.- 11.05.2017 Skubík Juraj- Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy

23.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Darovacia zmluva od matky- Urbár

24.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Doklad o zavkladovaní na jeho osobu- Urbár

25.- 23.05.2017 Kohútová Emília- Splnomocnenie na II. Valnú hromadu

26.- 24.05.2017 Vladimíra Šimková- fa za sadenie a sadenice- 855€

27.- 15.06.2017 Chat. osada pod Dobákom OZ- Oznámenie o vzniku a splnomocnenie

28.- 23.06.2017 Ing. Arch. Nezval- Žiadosť o prenájom pozemkov

29.- 06.07.2017 Šimková Vladimíra- fa za vyžíňanie stromkov- 880€

30.- 18.07.2017 Zaťko Michal- Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy

31.- 21.07.2017 PZ Siná- Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov

32.- 21.07.2017 Bubniak Jozef- Vklad do katastra PS Sv. Kríž- podielnik

33.- 25.07.2017 Ing. Mariana Padilla Pagan- Žiadosť o prístupovú cestu

34.- 24.08.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o výrub dreviny- pod chatu

35.- 24.08.2017 Kubáň Peter- Žiadosť o výrub dreviny- pod chatu

36.- 09.09.2017 Droppa Marián- Ponuka na odpredaj podielov 1€/m2

37.- 11.09.2017 Webnode- Fa za predĺženie platnosti domény (45,55€)

38.- 21.09.2017 Kubáň Peter- Oznam vzdania sa poz. pod chatu v prospech J. Bubniaka

39.- 02.10.2017 LTZVL- Pozvánka na snem 9.10.2017 o 12.00

40.- 03.10.2017 PZ Siná- Zmluva o užívaní PZ Siná

41.- 03.10.2017 Poradca s.r.o- Fa za publikáciu- nebola objednávka- 11,30€

42.- 03.10.2017 Bohušová Jarmila- Ponuka na odpredaj podielov- 1.000€

43.- 20.10.2017 LTZVL- Dotazník

44.- 31.10.2017 Šimková Vladimíra- fa za vyžínanie okolo stromkov- 880€

45.- 14.11.2017 OU LM živn. Odbor-Začatie kol. Konania- Gašpar vodovod

46.- 14.11.2017 Nezbedová Eva- Žiadosť o pozemok pod chatu

47.- 14.11.2017 Šimková Vladimíra- fa za ochranu cervakolom- 704,40€

48.- 16.11.2017 LTZVL- Pozvánka na náhradný snem 22.11.2017

49.- 27.11.2017 Spoločný stav. Úrad LM- Kovalčík- začatie územného konasnia

50.- 11.12.2017 DPSOFT, s.r.o- Fa za Urbárik 2017- 120€

51.- 12.12.2017 Copy servis- Fa za pečiatku- 21,83€

52.- 21.12.2017 Obec Sv. Kríž- Povolenie na studňu- Andrea Elliott- chaty

53.- 22.12.2017 Šimková Vladimíra-  Fa za výžin krov- 1Ha- 190€

54.- 27.12.2017 OU LM- katastrálny odbor- Výzva na doplnenie Geom.pl.- chaty

55.- 27.12.2017 OU LM- živn. Odbor- Povolenie na vodovod- Gašpar- Podborové

 

Rok 2018:

 

1. - 05.01.2018 Výpis z účtu za rok 2017

2. - 15.01.2018 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2018- 5,97€

3. - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Rozhodnutie o vlastníctve podielov v PS Sv. Kríž

4. - 15.01.2018 MUDr. Kokavec- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu v PS Sv. Kríž

5. - 17.01.2018 Ing. Gašinec- Fa za OLH v PS Sv. Kríž 1-12.2017- 14,40€

6. - 24.01.2018 Spoločný OU LM- začatie úz. Konania- Elliott

7. - 30.01.2018 Ing. Kovalčík- Žiadosť o prenájom pozemku, usporiadanie vzťahov

3. Lesohospodárska činnosť  /Repa /- Keďže sa schôdze nezúčastnil p. Košo, predseda navrhol zvolanie stretnutia Košo- Ing. Gašinec- Ing. Repa, kde sa dohodne presný postup pri novom LHP, likvidácii kalamity, výsadbe a ochrane v termíne do 12.02.2018.  Predseda bude o výsledku tohto stretnutia informovať všetkých členov výboru do 15.2.2018 mailovou formou.

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

4.  Rôzne- Mgr. Tomčík Pavol- informoval o riešení situácie okolo pozemkov pri chatách p. Nezvala, pozemku p. Urbana, Droppu P., a výbor sa dohodol, že predseda podľa tejto dohody vypracuje Nájomné zmluvy a p. Kovalčíkovi urobí zmluvu na prenájom pozemku č. 2, stým, že zaplatí nájomné od roku 2014 a zároveň bude platiť aj za 80m2 zastavanej plochy, napriek tomu, že tam nebude stavať chatu. Taktiež zaplatí príslušnú sumu za Geometrický plán 115€.

Taktiež informoval o snahe prekládky VN ponad cestu ku kostolu a Výbor sa dohodol, že prekládka tohto vedenia a pokládka do zeme musí byť vopred konzultovaná s Výborom a až po jeho súhlase môže dôjsť ku zmene tohto vedenia zo „vzdušného“ na podzemné.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

Ing. Skubíková Mária navrhla, aby sa na Valnú hromadu pripravil návrh na schválenie výstavby chát smerom ku Evanjelickemu kostolu, po Matejkov pozemok a dala sa zamerať cesta a zakresliť pozemky.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

Ing. Repa Štefan hovoril o tom, že účtovníctvo za rok 2017 dáme spracovať externej firme

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

5. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

 

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 05.02.2018 o 20,45

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Mgr. Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode